algemene instructie en voorwaarden deelname

advertisement
Verklaring voor deelname aan de excursie naar het steenstort van
de mijn Laura en Vereniging te Eygelshoven.
ALGEMENE INSTRUCTIES EN VOORWAARDEN DEELNAME EXCURSIES
georganiseerd door de ned. Geologische Vereniging afd. Limburg
Aan het bezoeken van groeves, mijnstortplaatsen en andere excursielocaties zijn
risico’s verbonden. Er zijn diepe afgronden, er is kans op vallend gesteente en
schuiven van steenmassa’s en er staan machines en ander materieel. Daarom
mogen deelnemers aan excursies bijvoorbeeld niet tegen wanden klimmen en zich
niet onder overhangend gesteente bevinden. Verder dienen zij een veilige afstand
houden tot de afgronden en in het algemeen maximale voorzichtigheid te betrachten
rond zichzelf. Zij mogen zichzelf en andere deelnemers niet in gevaar brengen.
Deelnemers aan de excursie dienen zich strikt te houden aan de aanwijzingen van
de excursieleiding, zulks op straffe van verwijdering uit de excursie.
VERKLARING accoordbevinding ‘Algemene instructie en voorwaarden
deelname excursies’
Ondergetekende is zich ervan bewust dat deelname aan de excursie naar het
steenstort van de mijn Laura en Vereeniging te Eygelshoven op eigen
verantwoordelijkheid en voor eigen risico geschiedt.
De Nederlandse Geologische Vereniging en de ned. Geologische Vereniging afd.
Limburg alsmede Steenfabriek Nievelsteen B.V. te Kerkrade zijn niet aansprakelijk
c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij
gelegenheid van de deelname aan deze excursie.
Ondergetekende verklaart zich accoord met de ‘Algemene instructie en voorwaarden
deelname excursies’.
naam + voorletters......……………………………………………………………..……
straat + huisnummer ………….…………………………….…………………..………
postcode + woonplaats …………………………….………..………………….………
geboortedatum ………………………………………….……………………………….
tel. nr. ………….………………………………………….…….………………………..
datum …………………………………………………..……….…………………………
handtekening …………………………………………………….……………………….
Voor deelnemers onder 18 jaar handtekening van ouder of voogd !
Elke deelnemer brengt deze ingevulde verklaring mee naar de excursie en levert
hem bij aankomst in bij de excursieorganisator.
Download