notulen dmr Alkmaar d.d. 27-10-2016

advertisement
Notulen DMR 27-10-2016
Aanwezig: Jeroen Zondervan(voorzitter), Marja Dekkers(notulist), Stan Rupert en Evalien Kaptein(ouder).
Margot van de Horst kan niet aanwezig zijn.
1.Welkom
Jeroen heet de aanwezigen welkom. Voor Marja is het de eerste bijeenkomst.
2.Agenda
De agenda zoals voorgesteld wordt ongewijzigd aangenomen.
3.Notulen 18-09-2016
Evalien staat niet in de maillijst, wordt toegevoegd.
Verder geen op- en aanmerkingen.
4. Mededelingen
Actielijst: Jeroen stelt voor de actielijst uit het werkplan 2015/2016 van de MR van de Spinaker als leidraad te
gebruiken voor de actielijst van de DMR Alkmaar. Dit punt komt in de volgende vergadering terug.
In- en uitgaande post: geen
5. Mededelingen vanuit de MR.
Jeroen geeft eerst kort wat info over de MR:
Op de website van de Spinaker Alkmaar is info te lezen over de MR. ( Evalien wordt genoemd als ouder van de
MR ?)
Linda probeert als voorzitter al enige tijd meer leden te werven, maar het lukt haar niet. Zij heeft het bij Stefan
neergelegd.
Er wordt opgemerkt dat de MR te weinig contact heeft met de achterban( personeel en ouders). De notulen
worden nu naar de locatie-directeuren verstuurd met het verzoek tot verdere verspreiding. Dit gebeurt niet of
onvoldoende. De notulen zijn ook niet te vinden op de website van de Spinaker.
Ook zijn niet alle leden aanwezig. Mogelijk kan er voor ieder lid een schaduwlid komen.
Vervanging bij ziekte.
De Spinaker maakt voor de betaling van invallers gebruik van een invalfonds. Er is geld over in het fonds( 1
miljoen) wat vrij komt. De vraag is waar dit geld voor gebruikt gaat worden en hoe het invallen nu bekostigd
gaat worden.
Om het ziekteverzuim verder terug te dringen hebben de leidinggevenden een cursus gehad met o.a.
gesprekstrainingen bij ziekte.
Er wordt opgemerkt dat langdurig zieken vaak over hun grens zijn gegaan bv. door werkdruk. Wat is dan het
effect van een gesprek?
Werktijdfactor.
Er zijn collega's die een werktijdfactor hebben van meer dan 1. Dit moet worden teruggebracht tot 1. De MR
denkt mee.
Saldering.
Er mogen geen kosten die in rekening worden gebracht om het salderingsbedrag te berekenen.
6. Inhoudelijk.
Schoolplein(Stan): Er mogen nu sponsers worden geworven. Er is inmiddels 15.000 euro binnen. Ook voor de
keuken/catering.
In de werkgroep schoolplein zitten: Bart, Marcel, Wim, Kris en Stan.
Er is een tekening gemaakt door een bevriende hovenier. De werkgroep heeft aanpassingen voorgesteld. Dit
schooljaar gaan er activiteiten ontwikkeld worden in de pauzes op de pleinen door studenten van het Horizon
College. Mocht dit goede activiteiten opleveren dan wordt dit meegenomen in het ontwerp.
Er kan ook nog een tuinarchitect worden ingehuurd. Er zijn nu al wat aanpassingen zoals een hek bij de
voetbalveldjes.
Ook de wensen van de leerlingen zijn belangrijk. De leerlingenraad aan de VO kant wordt gevraagd het
onderwerp te bespreken(actie Marja). Aan de DB en de AT-kant wordt aan de mentoren gevraagd de situatie
met de leerlingen te bespreken( actie Jeroen).
Ouderbetrokkenheid(Jeroen).
Jeroen heeft een oproep gemaakt die in school wordt opgehangen tijdens de ouderavond op 10 november.
Deze oproep kan ook op de website worden geplaatst.(Jeroen)
Evalien stelt voor een middag te organiseren waarbij leerlingen een maaltijd koken voor ouders.
Jeroen vraagt na bij Kris en Margot welke mogelijkheden zij zien.
Ontvlechten VSO(Stan)
De einddatum is verschoven van 2019 naar 2021.
Bevoegdheden DMR.
Welke doelen heeft de DMR? Voorgesteld wordt dat op de volgende vergadering dit besproken wordt.
Mogelijk is het actieplan van de MR een uitgangspunt. De DMR- leden overdenken dit punt en komen met
voorstellen op 1 december.
Wat ter tafel komt:
 In de VO afdeling zijn er groepen met 13 leerlingen. Is de MR hierover geraadpleegd?
 De leerlingentoiletten moeten voorzien worden van zeep en handdoeken. Actie Jeroen
 Reinigen van de bakpannen roept vragen op bij Evalien. Actie Jeroen
 Waar vindt het CS examen plaats. Alkmaar of elders? actie Marja
 Stagemogelijkheden aan de VO-kant. Hoe is dat nu geregeld. Actie Marja
7. Rondvraag
Geen vragen.
Volgende vergadering is 1 december 2016.
Download