Opdrachten week 1

advertisement
Opdrachten hoofdstuk 1 p 1
Opdrachten gegevensrepresentatie in de computer
Opdracht 1 (de verschillende talstelsels – omzettingen naar verschillende talstelsels)
Vul onderstaande tabel verder aan. De gebruikte tussenbewerkingen dienen ook
opgeschreven te worden.
decimaal
binair
1)
hexadecimaal
6-tallig
55AF9
435100
2)
3)
1010 0111 0010 0011
Opdracht 2 (de verschillende talstelsels – omzettingen naar verschillende talstelsels)
Af te geven een screenshot van je programma in Java (samen met de uitvoer)
1) Schrijf een programma in Java waarmee de binaire voorstelling (=grondtal 2) van een
geheel getal wordt bepaald in de vorm van een String.
Hiervoor dien je zelf de code te schrijven, zonder gebruik te maken van ingebouwde
methodes in Java.
Test je programma uit door een geheel getal te genereren >=9999 en <=999999
(hiervoor maak je wel gebruik van een ingebouwde Java methode).
2) Pas je programma aan zodat het grondtal kan gewijzigd worden (grondtal is een
geheel getal >=2 en <10). Dit grondtal dien je in te geven als invoerargument van je
hoofdprogramma.
Test je programma uit door een geheel getal te genereren >=9999 en <=999999
(hiervoor maak je wel gebruik van een ingebouwde Java methode).
Opdracht 3 (de verschillende talstelsels – omzettingen naar verschillende talstelsels)
Vul onderstaande tabel verder aan. De gebruikte tussenbewerkingen dienen ook
opgeschreven te worden.
Afspraak: indien in er geen eindige rij cijfers is na de komma, alleen de eerste 4 cijfers
berekenen!!!
bijvoorbeeld: (0,1)dec=(0,1999….)hex=(0,0001….)bin=(0,0231….)4
decimaal
binair
hexadecimaal
7-tallig
3312,01
10 1011 0011, 0100
0011
123,456
Ingrid Vanherwegen
Opdrachten hoofdstuk 1 p 2
Opdracht 4 ( gegevensrepresentatie in de computer)
Gebruik voor alle onderstaande opgaven de hexadecimale voorstellingswijze.
1. Zet volgend alfanumeriek gegeven om in EBCDIC-code:
cd
2. Zet volgend alfanumeriek gegeven om in ASCII-code en Unicode (UCS-2):
BIOS
3. Welk alfanumeriek gegeven stellt volgend EBCDIC gecodeerde gegeven voor?
(7C 27)hex
4. Welk alfanumeriek gegeven stelt volgend ASCII (IBM omgeving en
windowsomgeving) gecodeerde gegeven voor?
(0010 0110 1010 0010)bin
5. Herhaal opgave 4 voor Unicode (UCS-2).
6. Hoe kan je volgend symbool coderen in UNICODE?
Is dit symbool aanwezig in UCS-2? Waarom wel of waarom niet?
Opdracht 5 (interne voorstelling van numerieke gegevens: packed decimal en unpacked
decimal)
Opmerking: Gebruik voor alle onderstaande opgaven de hexadecimale voorstellingswijze
voor de interne codering.
1. Gegeven volgende zoned getallen:
1111 0001 1111 0011 1101 1001
F2 F4 F1 C0
Zet deze getallen om in packed getallen en geef ook de externe code.
2. Gegeven volgende packed getallen:
03 21 4F
0100 0101 0110 1100
Zet deze getallen om in zoned getallen en geef ook de externe code.
3. Wat is het getallenbereik voor packed en unpacked getallen als je een lengte van
maximaal 8 bytes kan gebruiken?
Geef ook de interne voorstelling van het kleinste en het grootste getal.
Ingrid Vanherwegen
Opdrachten hoofdstuk 1 p 3
Opdracht 6 (gegevensrepresentatie in de computer unsigned en signed integer)
Opmerking: Bij opgave 3 en 4 alle tussenstappen opschrijven.
1. In MS Access kan je bij het gegevenstype numeriek de veldlengte byte, integer, lange
integer kiezen.
Type variabele Grootte Waarden
byte
1 byte 0 tot 255
Integer
2 bytes -32 768 tot 32 767
Lange integer 4 bytes -2 147 483 648 tot 2 147 483 647
Los volgende vragen op voor het type byte en lange integer.
a) Gaat het hier om een unsigned of signed integer?
b) Geef de interne voorstelling (hexadecimale vorm) van het kleinste en het
grootste getal dat je met dit gegevens type kan voorstellen.
c) Toon aan dat het kleinste en het grootste getal dat je gevonden hebt
overeenkomen met de waarden in de tabel.
2. Als we gebruik maken van bovenstaande tabel hoe wordt -234567 intern gecodeerd
als het de waarde is van een variabele van het type lange integer?
Controleer dat de som van de binaire voorstelling van de positieve decimale waarde
en de negatieve decimale waarde nul geeft.
3. Wat is de decimale waarde van volgende hexadecimale voorstelling DF 23 van een
variabele van het type integer?
Welke woordlengte gebruikt men?
Opdracht 7 (gegevensrepresentatie in de computer floating point notatie (IEEE 754
standaard))
1. a) Geef de interne voorstelling van (-0,00CDE)hex  163(dubbele precisie) volgens de
IEEE 754 standaard.
b) Geef de decimale voorstelling van dit floating point getal.
2. Gegeven volgende interne voorstelling van een floating point getal volgens de IEE
754 standaard 1100 0110 1001 1011 1101 0100 0000 1110
Gevraagd
a) Gaat het hier om enkele of dubbele precisie?
b) Geef de hexadecimale voorstelling van dit floating point getal.
c) Geef de decimale voorstelling van dit floating point getal.
3. Geef de interne hexadecimale voorstelling van (221,4)dec in enkele precisie volgens de
IEE 754 standaard.
a) Kan dit getal exact voorgesteld worden?
b) Indien dit getal niet exact kan voorgesteld worden, welk decimaal getal komt
dan overeen met de interne voorstelling van (221,4)dec?
Opdracht 8 (herhaling hoofdstuk 1)
1. In het intern geheugen van een computer staat 1010 0010 0111 1100.
Welke betekenissen kan je hieraan toekennen?
Het kan zowel om een alfanumeriek gegeven als een numeriek gegeven gaan.
2. Vervolledig de tabel op volgende pagina. Noteer op een bijkomend pagina de
gebruikte tussenbewerkingen.
Ingrid Vanherwegen
Opdrachten hoofdstuk 1 p 4
leesbare vorm
signed integer (HW)
EBCDIC
ASCII
unpacked
F1 F9 F2 C3
BD 9C
31 54 49 4E
Ingrid Vanherwegen
packed
Download