Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels

advertisement
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
Deze toelichting neemt stap voor stap alle onderdelen door van deel 2 van het aanvraagformulier
t.b.v. een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS onder de beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen of
opmerkingen? Dan kunt u mailen naar het Serviceplein Subsidies via [email protected] of bellen naar
070 - 340 5566 (keuze VWS).
Let op: voor elk van de voorzieningen die u in deel 1 van het aanvraagformulier hebt
ingevuld en waarvoor u subsidie aanvraagt, dient u apart deel 2 van het
aanvraagformulier in te vullen.
Deel 2
U dient de aanvraagformulieren per post in te dienen bij het adres zoals dit op het
aanvraagformulier is vermeld. Bij ‘bijlagenr.’ vult u in naar welke bijlage u verwijst, graag de
bijlage bij voorkeur digitaal indienen. Ook de gevraagde bijlagen in MS-Excel (zoals bijvoorbeeld
liquiditeitsprognoses) dient u per e-mail in te dienen door deze te zenden naar [email protected] De
bestandsnamen van deze Excelbijlagen dienen duidelijk te worden vermeld op het
aanvraagformulier. Vraagt u voor meerdere voorzieningen subsidie aan op grond van dezelfde
subsidiestroom dan hoeft u bijlagen die betrekking hebben op de gehele organisatie maar één keer
bij te voegen. Let er op dat u naar het juiste bijlagenr. of de juiste bestandsnaam verwijst. Bij uw
subsidieaanvraag dient u een liquiditeitsprognose te voegen. U kunt hiervoor gebruik maken van
het format dat op de website wordt aangeboden.
1. Gegevens voorziening
1.1
Naam organisatie:
U vult hier de naam in van de organisatie. Deze naam is gelijk aan de naam die u op deel 1 van het
formulier onder 1.1 heeft ingevuld.
1.2
Betreft voorziening:
U vult hier de vorm in van jeugdhulp of uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of
jeugdreclassering waarop uw subsidieaanvraag betrekking heeft. Deze voorziening heeft u ook
ingevuld bij vraag 3.1 van deel 1 van het aanvraagformulier.
1
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
2.2 Artikel 2 onder b
Indien u een aanvraag indient voor subsidie van onvermijdbare kosten die ontstaan door
langdurige verplichtingen die zijn aangegaan voor 2014 dan vult u deel 2.2 van dit formulier in.
2.2.1
Subsidiebedrag aanvraag:
U vult hier per jaar hier het deelbedrag in van uw totale subsidieaanvraag in dat betrekking heeft
op de vergoeding van onvermijdbare kosten die ontstaan door langdurige verplichtingen die zijn
aangegaan voor 2014.
2.2.2
Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen:
1. Recente prognose/realisatie van balansen en winst- en verliesrekeningen voor 2014,
2015, 2016, 2017 en 2018. De verlies- en winstrekeningen moeten worden gesplitst in
jeugd en niet jeugd en voor het deel jeugd vervolgens uitgesplitst per voorziening in MS
Excel, met in totaal een zichtbare aansluiting met de jaarrekening. In de winst- en
verliesrekeningen moeten de frictiekosten apart worden gepresenteerd.
-
-
U voegt hier een overzicht toe met de financiële realisatie en prognose voor de jaren 2014 tot
en met 2018 toe voor uw gehele organisatie waarin de jeugdactiviteiten afzonderlijk worden
gepresenteerd van de niet jeugd activiteiten. De jeugdactiviteiten moeten vervolgens worden
gesplitst naar voor voorziening zoals ambulant, residentieel etc. De prognose geeft inzicht in de
kostendekkendheid van het jeugddeel van de organisatie en de overige activiteiten per jaar. De
frictiekosten dienen apart zichtbaar te zijn in de prognose.
U voegt hier de gerealiseerde en prognosticeerde balans toe van de organisatie op 31/12 voor
de jaren 2014 – 2018. De balans is gebaseerd op bovengenoemde verlies- en winstrekening.
De balans hoeft niet gesplitst te worden tussen jeugd en niet-jeugd.
2. Recente liquiditeitsprognoses per maand per voorziening 2017 en 2018 in MS Excel,
waarbij de beginstand aansluit op de meest recente jaarrekening. De uitgaven aan
frictiekosten moeten separaat zichtbaar zijn in de liquiditeitsprognose. Indien er nog
geen controleverklaring bij de jaarrekening 2016 is verstrekt moet ook de inmiddels
gerealiseerde liquiditeitsprognose 2016 toegevoegd worden.
-
U voegt hier een maandelijkse liquiditeitsprognose toe voor 2017 en 2018. De
liquiditeitsprognose geeft inzicht in de eindstand van de liquide middelen per maand en sluit
aan op het saldo van de liquide middelen dat is opgenomen in de jaarrekening 2016. In de
prognose worden de maandelijkse uitgaven en ontvangsten weergegeven. Uitgaven en
ontvangsten verschillen van kosten en opbrengsten doordat kosten niet altijd leiden tot
uitgaven (zoals afschrijvingen) en uitgaven niet altijd direct worden verwerkt in de kosten
(zoals investeringen). Uitgaven aan frictiekosten moeten separaat zichtbaar zijn in de
liquiditeitsprognose. Op de VWS-subsidiepagina voor deze regeling3 is een format opgenomen
van een liquiditeitsprognose waarbij aandachtspunten zijn benoemd. Dit format kan gebruikt
worden voor het opstellen van uw liquiditeitsprognose behorend bij uw subsidieaanvraag, maar
dit is niet verplicht. Indien de organisatie beschikt over een eigen liquiditeitsprognose dat
hetzelfde inzicht verschaft als het format dan kan de organisatie deze gebruiken voor de
3
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2014/10/01/aanvraagformulierbeleidsregels-subsidieverstrekking-bijzondere-transitiekosten-jeugdwet-deel-1-en-deel-2.html
2
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
subsidieaanvraag. Indien u op enige moment binnen de komende 2 maanden verwacht over
onvoldoende liquide middelen te beschikkingen om aan de financiële verplichtingen van de
organisatie te kunnen voldoen, dan voegt u naast de maandelijkse liquiditeitsprognose een
liquiditeitsprognose toe waarin de verwachte liquiditeit voor de komende 13 weken per week is
weergegeven. Let er hierbij op dat u op deel 1 van het aanvraagformulier vraag 4.1 juist heeft
beantwoord.
3. Productie/cliëntaantallen per jaar per voorziening voor 2014, 2015 2016 en de reeds
gerealiseerde productie in 2017 plus een verwachting van de productie/cliënten per
voorziening voor het restant van 2017 en 2018 in MS Excel.
U voegt hier de realisatie en prognose toe die per voorziening inzicht geeft in het aantal cliënten/de
productie per maand voor de periode 2014 tot en met 2018. Voorbeelden hiervan zijn het aantal
maatregelen, trajecten, dagen of uren..
4. Berekening van onvermijdbare kosten voor de continuïteit van de voorziening
(frictiekosten) in MS-Excel op basis van de in dit toetsingskader opgenomen
uitgangspunten. Inclusief een onderbouwing en toelichting op gedane inspanningen om
kosten van verplichtingen aangegaan vóór 1 januari 2014 te beperken:
U voegt hier een overzicht toe van de frictiekosten waarvoor u (deels) subsidie aanvraagt. Per
onderdeel geeft u een toelichting, waarbij een onderbouwing wordt toegevoegd. Deze
onderbouwing kan bestaan uit het toevoegen van (doorlopende) contracten, reeds afgesloten
vaststellingsovereenkomsten op het niveau van de medewerker (vastleggingen van de beëindiging
van een arbeidsrelatie en de vergoedingen die hiermee gemoeid zijn) of het sociaal plan. De
onderbouwing sluit aan bij het geclaimde bedrag.
5. Indien er sprake is van frictiekosten huisvesting dient een toelichting gegeven te
worden op de positie van het vastgoed per locatie.
U voegt hier, indien vastgoedkosten onderdeel zijn van de onvermijdbare kosten waarvoor u
subsidie aanvraagt, een overzicht toe van de vastgoedpositie (locaties, vierkante meters, eigendom
of niet, huurkosten per jaar en einddatum huurcontract) en geeft een toelichting op de keuzes die
gemaakt zijn/worden ten aanzien van huisvesting (waarom wordt juist een bepaalde locatie
gesloten). Deze keuzes zijn vaak vastgelegd in een huisvestingsplan. Daarnaast licht u toe welke
inspanningen de organisatie heeft gedaan om de onvermijdbare kosten ten aanzien van vastgoed
te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn het slechts aangaan van huurcontracten met een korte
termijn of het samenvoegen van locaties met onderbezetting.
6. Waar bij het opstellen van de balansen, winst- en verliesrekeningen,
liquiditeitsprognoses en frictiekosten aannames en uitgangspunten zijn gehanteerd, dan
dienen deze toegelicht en onderbouwd te worden en ook consequent toegepast te
worden, inclusief een toelichting op de wijze waarop overhead wordt toegerekend.
U voegt hier een toelichting toe waarin de aannames en uitgangspunten zijn opgenomen die zijn
gehanteerd bij het opstellen van de onder 1,2 en 3 toegevoegde prognoses. De toelichting bevat
ook een beschrijving van de systematiek waarmee de kosten van de overhead zoals
ondersteunende diensten zijn toegerekend aan de verschillende voorzieningen.
3
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
7. Totaal overzicht van de contracten per gemeente/per regio per voorziening voor 2017
en verder. De contracten dienen bijgevoegd te worden.
U voegt hier een overzicht toe van de gesloten subsidieafspraken of productie per voorziening met
gemeenten voor 2017 en indien aanwezig voor latere jaren. De contracten dienen bij voorkeur
digitaal te worden toegevoegd. Mocht u vragen hebben over het toesturen van grote bestanden
dan kunt u contact opnemen met XXX
8. Visie van de organisatie op de komende drie jaar met daarbij een schets op de
voorgestane organisatieontwikkeling om de visie vorm te geven en met daarin
onderbouwing van de benodigde capaciteitsontwikkeling:
U voegt hier een document toe waarin organisatievisie voor de komende drie jaar staat
beschreven. Deze visie gaat minimaal in op de benodigde capaciteitsontwikkeling voor de komende
drie jaar. Mocht uw organisatie een meerjarig beleidsplan hebben, dan volstaat het als u deze als
bijlage bij uw aanvraag voegt.
2.3 Artikel 2 onder c
Indien u een aanvraag indient voor voorfinanciering voor landelijk werkende organisaties dan vult u
deel 2.3 van dit formulier in.
2.3.1
Subsidiebedrag aanvraag 2017:
U vult hier het bedrag waarvoor u voorfinanciering aanvraagt. De voorwaarden waaraan de
voorziening dient te voldoen om in aanmerking te komen voor bevoorschotting zijn opgenomen in
artikel 2c en artikel 7 van de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten
Jeugdwet en het Toetsingskader bevoorschotting voorziening.
2.3.2
Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen:
1. Recente prognose/realisatie van de balansen en winst- en verliesrekeningen voor
2014, 2015 2016, 2017 en 2018; gesplitst in jeugd en niet jeugd en voor het deel jeugd
vervolgens uitgesplitst per voorziening in MS Excel, met in totaal een zichtbare
aansluiting met de jaarrekening.
-
-
U voegt hier een overzicht toe met de financiële realisatie en prognose voor de jaren 2014 tot
en met 2018 toe voor uw gehele organisatie waarin de jeugdactiviteiten afzonderlijk worden
gepresenteerd van de niet jeugd activiteiten. De jeugdactiviteiten moeten vervolgens worden
gesplitst naar voor voorziening zoals ambulant, residentieel etc. De prognose geeft inzicht in de
kostendekkendheid van het jeugddeel van de organisatie en de overige activiteiten per jaar. De
frictiekosten dienen apart zichtbaar te zijn in de prognose.
U voegt hier de gerealiseerde en prognosticeerde balans toe van de organisatie op 31/12 voor
de jaren 2014 – 2018. De balans is gebaseerd op bovengenoemde verlies- en winstrekening.
De balans hoeft niet gesplitst te worden tussen jeugd en niet-jeugd.
4
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
2. Recente liquiditeitsprognose per maand voor de jaren 2017 en 2018 in MS Excel,
waarbij de beginstand aansluit op de meest recente jaarrekening. Indien er nog geen
controleverklaring bij de jaarrekening 2016 is verstrekt moet het gerealiseerde
liquiditeitsverloop (kasstromen) over 2016 toegevoegd worden
-
U voegt hier een maandelijkse liquiditeitsprognose toe voor 2017 en 2018. De
liquiditeitsprognose geeft inzicht in de eindstand van de liquide middelen per maand en sluit
aan op het saldo van de liquide middelen dat is opgenomen in de jaarrekening 2016. In de
prognose worden de maandelijkse uitgaven en ontvangsten weergegeven. Uitgaven en
ontvangsten verschillen van kosten en opbrengsten doordat kosten niet altijd leiden tot
uitgaven (zoals afschrijvingen) en uitgaven niet altijd direct worden verwerkt in de kosten
(zoals investeringen). Op de VWS-subsidiepagina voor deze regeling7 is een format
opgenomen van een liquiditeitsprognose waarbij aandachtspunten zijn benoemd. Dit format
kan gebruikt worden voor het opstellen van uw liquiditeitsprognose behorend bij uw
subsidieaanvraag, maar dit is niet verplicht. Indien de organisatie beschikt over een eigen
liquiditeitsprognose dat hetzelfde inzicht verschaft als het format dan kan de organisatie deze
gebruiken voor de subsidieaanvraag. Indien u op enige moment binnen de komende 2
maanden verwacht over onvoldoende liquide middelen te beschikkingen om aan de financiële
verplichtingen van de organisatie te kunnen voldoen, dan voegt u naast de maandelijkse
liquiditeitsprognose een liquiditeitsprognose toe waarin de verwachte liquiditeit voor de
komende 13 weken per week is weergegeven. Let er hierbij op dat u op deel 1 van het
aanvraagformulier vraag 4.1 juist heeft beantwoord.
3. Productie/cliëntaantallen per jaar per voorziening voor 2014, 2015 en 2016 en de
reeds gerealiseerde productie in 2017 plus een verwachting van de productie per
voorziening voor het restant van 2017 en 2018 in MS Excel.
-
U voegt hier een prognose toe die per voorziening inzicht geeft in het aantal cliënten/de
productie per maand. Voor het aantal cliënten/de productie kan worden aangesloten op van de
eenheden die binnen de organisatie worden geregistreerd. Voorbeelden hiervan zijn het aantal
maatregelen, trajecten, dagen of uren.
4. Waar bij het opstellen van de balans, winst- en verliesrekeningen en
liquiditeitsprognoses aannames en uitgangspunten zijn gehanteerd, dan dienen deze
toegelicht en onderbouwd te worden en ook consequent toegepast te worden inclusief
een toelichting op de wijze waarop overhead wordt toegerekend.
U voegt hier een toelichting toe waarin de aannames en uitgangspunten zijn opgenomen die zijn
gehanteerd bij het opstellen van de onder 1, 2 en 3 toegevoegde prognoses. De toelichting bevat
ook een beschrijving van de systematiek waarmee de kosten van de overhead zoals
ondersteunende diensten zijn toegerekend aan de verschillende voorzieningen.
5. Een overzicht van de openstaande facturen per gemeente voor de jeugdhulp.
Een overzicht waarin per gemeente het bedrag zichtbaar is aan facturen dat nog openstaat bij de
betreffende gemeenten of regio. Indien mogelijk wordt ook het aantal dagen dat de factuur
openstaat nog aangegeven.
7
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/formulieren/2014/10/01/aanvraagformulierbeleidsregels-subsidieverstrekking-bijzondere-transitiekosten-jeugdwet-deel-1-en-deel-2.html
5
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
6. Toelichting op de inspanningen die de organisatie heeft gedaan om zelfstandig de
problemen op te lossen en bijvoorbeeld brieven of e-mails om deze inspanningen aan te
tonen.
Een eventuele tijdelijke subsidie van VWS na advies van de TAJ is het laatste redmiddel om de
continuïteit van zorg te borgen. Voordat een instelling in aanmerking komt voor subsidie moet het
zelf al meerdere pogingen hebben gedaan om de openstaande facturen betaald te krijgen. De
instelling moet derhalve een toelichting geven op de genomen stappen en ter onderbouwing
brieven of mails toevoegen aan de aanvraag om aan te tonen dat zij voldoende inspanningen
hebben gedaan.
7. Totaal overzicht van de contracten per gemeente/per regio per voorziening voor 2017
en verder. De contracten dienen bijgevoegd te worden.
U voegt hier een overzicht toe van de gesloten subsidieafspraken of productie per voorziening met
gemeenten voor 2017 en indien aanwezig voor latere jaren. De contracten dienen bij voorkeur
digitaal te worden toegevoegd. Mocht u vragen hebben over het toesturen van grote bestanden
dan kunt u contact opnemen met XXX.
8. Totaal opstelling van de omzet per gemeente en per samenwerkingsregio van het
meeste recente jaar waar u een jaarrekening inclusief controleverklaring van de
accountant van hebt in absoluut bedrag en in %.
U voegt hier een overzicht toe waarin de omzet van het meest recente jaar waarover de
accountant een controleverklaring over heeft gegeven per gemeente en per jeugdzorgregio. De
omzet moet weergegeven worden in zowel het bedrag als percentage van het totaal van de
voorziening onder de jeugdwet.
9. Overzicht van de residentiele plaatsen die zijn gecontracteerd.
U voegt hier een overzicht toe van het aantal residentiele plaatsen dat op jaarbasis is
gecontracteerd door de gemeenten. Een residentiele plaats is een vorm van jeugdhulp waar een
jeugdige verblijft zowel overdag als ’s nachts.
6
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
3. Ondertekening
De aanvraag behoort te zijn ondertekend door degene(n) die daartoe volgens het uittreksel van de
Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn). Bij gezamenlijke bevoegdheid dienen ten minste 2
bevoegde bestuursleden te tekenen. Als iemand anders tekent, dient een rechtsgeldige originele
machtiging (conform KvK) te worden meegestuurd. Bij een beperkte bevoegdheid dient
aangetoond te worden dat de betreffende persoon daadwerkelijk bevoegd is tot het doen van een
subsidieaanvraag voor de betreffende organisatie. De ondertekening dient origineel te zijn. Een
aanvraag ondertekend bij afwezigheid (b.a.) of in opdracht (i.o) wordt niet in behandeling
genomen. De ondertekenaar verklaart kennis te hebben genomen van de geldende wet- en
regelgeving op basis waarvan de subsidie wordt aangevraagd. De ondertekenaar verklaart tevens
te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in de Beleidsregels Subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten Jeugdwet en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben
ingevuld.
3.1
Volmacht conform KvK
Hier dient u ja of nee aan te kruisen. Is de aanvraag ondertekend door een bestuurder die volgens
de Kamer van Koophandel bevoegd is (bij gezamenlijke bevoegdheid dienen tenminste 2
bestuurders te tekenen) dan kruist u hier ja aan. Is sprake van een beperkte bevoegdheid dan
dient aangetoond te worden dat de betreffende persoon daadwerkelijk bevoegd is tot het doen van
een subsidieaanvraag voor uw organisatie. Als iemand anders tekent kruist u hier nee aan en dient
een rechtsgeldige originele machtiging (conform KvK) te worden meegestuurd.
3.2
Achternaam en voorletters
Vul hier de achternaam en de voorletters in van de eerste (of enige) ondertekenende bestuurder.
7
Toelichting bij het
aanvraagformulier t.b.v.
beleidsregels subsidieverstrekking
bijzondere transitiekosten
Jeugdwet – Deel 2
3.3
Functie
Vul hier de functie in van de eerste (of enige) ondertekenende bestuurder.
3.4
Plaats en dagtekening datum
Vul hier de plaats en datum van ondertekening door de eerste (of enige) bestuurder in.
3.5
Handtekening
Laat hier de eerste (of enige) bestuurder tekenen.
3.6
Achternaam en voorletters
Vul hier, in het geval van gezamenlijke bevoegdheid, de achternaam en de voorletters in van de
ondertekenende tweede bestuurder.
3.7
Functie
Vul hier, in het geval van gezamenlijke bevoegdheid, de functie in van de ondertekenende tweede
bestuurder.
3.8
Plaats en dagtekening datum
Vul hier, in het geval van gezamenlijke bevoegdheid, de plaats en datum van ondertekening door
de ondertekenende tweede bestuurder in.
3.9
Handtekening
Laat hier, in het geval van gezamenlijke bevoegdheid, de tweede bestuurder tekenen.
8
Download