Schoolgids inhoudsopgave

advertisement
Inhoudsopgave
1
De school …………….……………………………………………………………………………………………………
1.1 Adresgegevens …………………………………………………………………………………………………..
1.2 Meerkring ………………………………………………………………………………………………… ………..
1.3 Historie ……………………………………………………………………………………………………………..
1.4 Huisvesting ………………………………………………………………………………………………………..
1.5 Klachtenregeling …………………………………………………………………………………………………
4
4
4
4
4
5
2
Het onderwijs op De Gondelier …………………………………………………………………………………….
2.1 Missie van de school ……………………………………………………………………………………………..
2.1 Daltononderwijs ……………………………………………………………………………………………………
2.2 Sociaal emotionele ontwikkeling …………………………………………………………………………….
6
6
6
7
3
De schoolorganisatie ………………………………………………………………………………………………….
3.1 Team ………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 Beleid groepsindeling ……………………………………………………………………………………………
3.3 Schooltijden en –vakanties ……………………………………………………………………………………
3.4 Aanname nieuwe leerlingen ………………………………………………………………………………….
3.5 Leerplicht ……………………………………………………………………………………………………………
3.5.1 Ziek melden …………………………………………………………………………………………….
3.5.2 Schoolverzuim en –verlof ………………………………………………………………………….
3.5.3 Schorsen en verwijderen …………………………………………………………………………..
3.6 Privacybeleid ………………………………………………………………………………………………………
3.7
Sponsoring en reclame ……………………………………………………………..……………..
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
4
Het onderwijs …………………………………………………………………………………………………………... 11
4.1 Resultaten ………………………………………………………………………………………………………….. 11
4.1.1 Onderwijsinspectie …………………………………………………………………………………… 11
4.1.2 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs ……………………………………………………. 11
4.2 Kwaliteit …………………………………………………………………………………………………………….. 11
4.2.1 Leerlingvolgsysteem ………………………………………………………………………………… 11
4.1.1 CITO –toetsen ………………………………………………………………………………………… 11
4.1.2 Naar het vervolgonderwijs ……………………………………………………………………….. 11
4.3 Lesprogramma groep 1 en 2 ……………………………………………………………………………….. 12
4.4 Lesprogramma vanaf groep 3 ……………………………………………………………………………… 12
4.5 Computers en technologie …………………………………………………………………………………… 13
4.6 Sport …………………………………………………………………………………………………………………. 13
4.6.1 Gym ………………………………………………………………………………………………………. 13
4.6.2 Schoolzwemmen ……………………………………………………………………………………… 13
4.7 Levensbeschouwing en godsdienst ……………………………………………………….………….….. 13
4.8 Zorg …………………………………………………………………………………………………………………… 13
4.8.1 Omgaan met verschillen …………………………………………………………………………… 13
4.8.2 Zitten blijven en versneld doorstromen ………………………………………………………. 14
4.9 Externe begeleiding ………………………………………………………………………………..… ……….. 14
4.9.1Bovenschoolse onderwijsondersteuning van de samenwerkingsverbanden NIS en
PC Eemland (OLBZ en ZAT)…………………………………………………………….…………………….…14/15
4.10 Verwijsindex risicojongeren…………………………………………………………………………………….16
4.11 Buiten- en tussenschoolse opvang ………………………………………………………………………… 16
4.12 ABC-school …………………………………………………………………………………………………………. 16
5
Het
5.1
5.2
5.3
5.4
personeel ……………………………………………………………………………………………………………
Personeelsbeleid ………………………………………………………………………………………………….
Vervanging bij ziekte en afwezigheid ………………………………………………………………………
Begeleiding en inzet van stagiaires …………………………………………………………………………
Nascholing …………………………………………………………………………………………………………..
Directie
-1-
17
17
17
17
17
6
De ouders ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
6.1 Betrokkenheid en meewerken ………………………………………………………………………………. 18
6.2 Informatieverstrekking en communicatie ………………………………………………………………. 18
6.2.1 Website …………………………………………………………………………………………………. 18
6.2.2 Nieuwsbrief ……………………………………………………………………………………………… 18
6.3 Contactmomenten ……………………………………………………………………………………………….. 18
6.3.1 Rapportbespreking ……………………………………………………………………………………. 18
6.3.2 Informatieavond ……………………………………………………………………………………….. 18
6.4 Medezeggenschapsraad (MR) ………………………………………………………………………………… 19
6.5 Oudervereniging …………………………………………………………………………………………………… 19
6.6 Ouderbijdragen ……………………………………………………………………………………………………. 20
6.7 Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid …………………………………………………………….... 20
7
Afkortingen …………………………………………………………………………………………………….………21/22
8
Openbare Meerkringscholen in Amersfoort ....................................................................... 23
Directie
-2-
Een woord vooraf
Deze schoolgids is bestemd voor de ouders en verzorgers van de leerlingen van openbare
Daltonsschool De Gondelier, officieel Daltonschool sinds augustus 2005.
In deze schoolgids geven wij informatie over onze school en geven wij u inzicht in de organisatie en
wijze waarop wij het onderwijs vorm geven. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u natuurlijk
altijd terecht bij de directie en/ of de leerkrachten van de school.
Deze gids is tot stand gekomen n.a.v. de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en in overleg
met team en MR.
De schoolgids wordt éénmaal in de vier jaar herzien. In een aparte bijlage worden jaarlijks de voor
een bepaald schooljaar relevante gegevens aan de ouders meegegeven, zoals de jaarkalender. De
schoolgids wordt op verzoek aan belangstellenden uitgereikt. Bij daadwerkelijke aanmelding van een
kind krijgt u ook de bijlage overhandigd.
Directie en team ODS De Gondelier
Directie
-3-
1
De school
1.1 Adresgegevens
Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Fax
E- mail
Website
: Openbare Daltonschool De Gondelier
: Zwartsluiskade 2
: 3826 EG Amersfoort
: 033- 2530401
: 033- 2530507
: [email protected]
: www.gondelier.nl
1.2 Meerkring
Onze school valt samen met nog 16 andere scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
van Stichting Meerkring. Het bestuur van Meerkring is het bevoegd gezag van onze school.
Meerkringscholen zorgen voor maatschappelijk betrokken en eigentijds hoogwaardig onderwijs in een
veilige leeromgeving en in een inspirerende sfeer. Dit doen ze door te bouwen en te vertrouwen op de
kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving. Kinderen halen het beste uit zichzelf en
weten wat inzet en respect voor elkaar betekenen.
Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen en bieden in gezamenlijkheid het
meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio.
Meerkring staat voor: ontwikkelen – ontmoeten – ontplooien
Wilt u weten wat Meerkring voor onze school en uw kind betekent, kunt u dit vinden op de website
van Meerkring: www.meerkring.nl.
1.3 Historie
De Gondelier is in augustus 2002 gestart als eerste openbare basisschool in de Amersfoortse wijk
Vathorst. Na een aantal verhuizingen binnen de wijk zijn we in 2006 gehuisvest in het ABC-cluster De
Laak. De andere participanten in het cluster zijn een pc- basisschool, een kinderdagverblijf
(Humanitas), een peuterspeelzaal (SWA) en de SKON die voor- en naschoolse opvang verzorgt.
Daarnaast wordt het gebouw gebruikt door sportverenigingen, sociale instellingen en een kerk.
Het brede school-concept houdt in dat er, m.u.v. de feestdagen en de weekeinden, dagelijks opvang
is voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De voorschoolse opvang is vanaf 7.30 uur open, de naschoolse
opvang sluit om 18.00 uur haar deuren.
Sinds de start heeft de school gewerkt volgens de Dalton-principes, Sinds juni 2005 zijn we een
officiële Daltonschool.
1.4 Huisvesting
De Gondelier heeft een eigen ‘vleugel’ in gebruik in De Laak. Op de begane grond bevinden zich de
kleuterlokalen, op de eerste verdieping zitten de groepen van de middenbouw en op de tweede
verdieping heeft de bovenbouw haar lokalen. Op de tweede verdieping bevindt zich ook ons ICTlokaal en de gezamenlijke gymzaal. Op de eerste verdieping hebben wij een eigen bibliotheek.
Ruimtes die we samen met de andere partners delen zijn een keuken, een nme-lokaal en
handvaardigheidslokaal en de mediatheek.
Directie
-4-
1.5 Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Meestal is dat
onopzettelijk, soms opzettelijk. Degene die zich slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen
van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Wij gaan ervan uit dat veruit de meeste
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen worden afgehandeld in onderling
overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding. Als dat echter, gelet op de aard van de
klacht niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men
een beroep doen op de klachtenregeling.
Met deze regeling wordt bedoeld een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van
de betrokkenen en ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat) worden bediend. Deze
regeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. De
klachtenregeling verwijst naar:
 Eén of meerdere contactpersonen per school, die kunnen bemiddelen in een conflict of de klager
kunnen doorverwijzen naar een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon.
 Vertrouwenspersonen, die functioneren als aanspreekpunt bij klachten en de klager eventueel
kunnen doorverwijzen naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).
Deze vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het bestuurskantoor van Meerkring, 033-4799817
of [email protected]
De klachtenregeling is te vinden op de website van Meerkring: www.meerkring.nl.
Directie
-5-
2
Het onderwijs op De Gondelier
2.1 Missie van de school
Wij zijn een openbare school voor kinderen van vier tot twaalf jaar. De school staat open voor alle
kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders.
Op de openbare school kunnen kinderen zich ontwikkelen met respect voor elkaars leef- en
zienswijzen. Kinderen leren hier veel van en dit draagt mede bij aan hun algemene ontwikkeling.
De basisschool bereidt kinderen voor op hun deelname in de samenleving, dit onder het motto van
het openbaar onderwijs: “niet apart, maar samen”.
De missie, waarmee De Gondelier haar onderwijskundige activiteiten realiseert en verantwoordt, luidt
als volgt: Prikkelen tot Ontwikkelen. Dit komt tot uiting in onze Daltonwerkwijze.
Centraal staan de principes:
- Zelfstandigheid,
- Verantwoordelijkheid
- Samenwerken
2.2 Daltonprincipes
De uitgangspunten, die zo kenmerkend zijn voor Daltononderwijs, worden hieronder kort nader
toegelicht.
Zelfstandigheid
Kinderen willen graag zelf nieuwe dingen ontdekken. De weektaak, zoals die in het Daltononderwijs
wordt gebruikt, geeft ze daartoe alle ruimte. Zelf actief problemen oplossen leert de leerlingen
zelfstandig nadenken en beter begrijpen. De leerkracht stelt een takenpakket samen dat leerlingen de
kans geeft zelfstandig problemen op te lossen. Daardoor leren ze creatief denken en handelen. Het
zelf problemen leren oplossen maakt hen onafhankelijker van anderen en bevordert daardoor het
zelfvertrouwen. Hoe zelfstandiger de leerling wordt, des te gemakkelijker zal hij/ zij leren
weloverwogen keuzes te maken.
Samenwerken
Op onze Daltonschool leren kinderen met elkaar samenwerken. Leerkrachten stimuleren de kinderen
op een positieve manier samen te werken. Zij benoemen gewenst gedrag en activiteiten die goed
gaan, zijn bemoedigend, stimulerend en leren zo sociale vaardigheden. Wij gebruiken hiervoor
coöperatief leren en De Vreedzame School.
Verantwoordelijkheid
Met het aanleren van verantwoordelijkheid wordt gestart in de kleutergroepen en is een proces dat
door de schooljaren heen meer inhoud voor het kind krijgt. Het wordt op geleidelijke wijze verder
uitgediept en verrijkt. De ontdekkende spelende kleuter en de 12-jarige zullen ieder op hun eigen
manier en in verschillende mate de verantwoordelijkheid ervaren. Zij hebben ruimte nodig om zich te
ontplooien. Dit alles gebeurt binnen grenzen en afspraken. De kinderen zullen in dit proces naar
verantwoordelijkheid worden begeleid. Het principe verantwoordelijkheid krijgt zo voor het kind
inhoud en zal uitgroeien tot een verantwoordelijkheidsgevoel voor het eigen reflecteren en
functioneren.
Ook wordt het kind geleerd verantwoordelijk te zijn in: de keuze van de volgorde waarin het zijn
opdrachten wil verwerken, het raadplegen van hulpbronnen, het halen van materialen, hulp vragen
aan medeleerlingen of aan de leerkracht, de besteding en verdeling van zijn tijd.
We laten de kinderen kijken naar hun eigen gedrag. Het kind kijkt zelf het gemaakte werk na en
reflecteert hierop en vraagt, indien gewenst, hulp van de leerkracht. De kinderen zijn niet alleen
medeverantwoordelijk voor de te beheersen leerstof, maar dragen ook verantwoordelijkheid voor de
gebruikte materialen, het op orde houden van lokaal, school en speelplaats en het rekening houden
Directie
-6-
met elkaar. De leerkracht moet het kind de mogelijkheid bieden om te leren verantwoordelijkheid te
dragen.
Als middel hanteren wij het takensysteem. De leerlingen maken de basisstof van de weektaak binnen
de daarvoor gestelde tijd. Daarnaast hebben de leerlingen keuzemogelijkheden ten aanzien van de
volgorde van verwerking van de opdrachten, de dag waarop een (deel van) de taak wordt gemaakt,
de plaats van werken en na overleg met de leerkracht samenwerken met anderen. Ze hebben de
vrijheid de volgorde van het werk zelf te bepalen. Daltononderwijs is adaptief. Dat wil zeggen dat er
binnen het Daltonsysteem mogelijkheden zijn voor leerlingen die “naar beneden”of “naar boven”
opvallen. Kinderen die structureel extra hulp nodig hebben werken op een van de drie instructie
niveaus. Voor gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen, vanaf groep 4, hebben we de mogelijkheid
deel te nemen aan de Da Vincigroepen. Hiervoor wordt een extra financiële bijdrage gevraagd.
2.3 Sociaal emotionele ontwikkeling
De Gondelier werkt volgens de methode van De Vreedzame School. Binnen De Vreedzame School is
sociale verbondenheid een kernbegrip. Het is de verantwoordelijkheid van leerkrachten en leerlingen
om de school tot een veilige gemeenschap te maken. Een school waarbij iedereen zich betrokken
voelt en waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Een school waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen. Maar ook een school waarin
iedereen zich respectvol gedraagt. De drie doelen van De Vreedzame School zijn:
- De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor het leer- en werkklimaat in de klas.
- De kinderen ontwikkelen positief sociaal gedrag.
- De kinderen leren constructief om te gaan met conflicten.
De methode bestaat uit zes blokken met zes lessen die gedurende een heel schooljaar in alle klassen
in dezelfde week behandeld worden. Tijdens de lessen worden ‘leefregels’ geïntroduceerd die vanaf
dat moment gelden. Op deze manier werken leerkrachten en leerlingen dagelijks aan de doelen van
de Vreedzame school. De thema’s zijn achtereenvolgens: Onze klas, Zelf conflicten oplossen,
Communicatie, Gevoelens, Mediatie en Anders en toch samen.
De ouders worden regelmatig geïnformeerd over de thema’s die in de groepen aan de orde zijn in de
nieuwsbrieven van de school. Tevens zijn er periodiek ouderbijeenkomsten waar de leerkrachten u
informeren over de lesstof en de wijze waarop de leerlingen hiermee omgaan.
Directie
-7-
3 De schoolorganisatie
De Gondelier werkt volgens het jaarklassensysteem, waarbinnen we de werkwijze van het
Daltononderwijs hanteren. De groepen zijn opgedeeld in 3 bouwen, elk met een eigen
bouwcoördinator. De indeling van de bouwen doet recht aan de specifieke kenmerken van deze
bouwen. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de begeleiding
van leerkrachten binnen de betreffende bouw.
Het onderwijs aan de leerlingen wordt verzorgd door groepsleerkrachten en onderwijsassistenten.
De kwaliteitsbewaking van het onderwijs ligt in handen van de Intern Begeleider. De directeur is
eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt en vormt samen met de adjunct-directeur de
directie van de school.
a. Team
Het schoolteam bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, een Daltoncoördinator, een ict-coördinator, drie bouwcoördinatoren, een administratief medewerkster, een
conciërge, een adjunct-directeur en een directeur. De leerkrachten verzorgen de instructies voor de
lessen aan de leerlingen en geven veelal zelf de extra begeleiding aan leerlingen, die dat nodig
hebben (RT), de onderwijsassistenten verrichten ondersteunende activiteiten en hebben, vooral in de
onderbouwgroepen, soms ook lesgevende taken. Ook zijn zij bevoegd tijdelijk een zieke leerkracht te
vervangen. Door op deze wijze te werken, benutten we de kwaliteiten van leerkrachten en
onderwijsassistenten optimaal en zijn we in staat uitval door ziekte gemakkelijker op te vangen.
3.2 Beleid groepsindeling
Gezien de grootte van de school werken we voornamelijk met enkele groepen en deels met
combinatieklassen. Soms maakt het aantal leerlingen binnen een en meer jaargroepen het
noodzakelijk een combinatiegroep te vormen. Dit kan spelen vanaf groep 3. In de groepen 1 en 2
werken we met combinaties 1/2. Dit heeft voornamelijk onderwijskundige redenen.
De gemiddelde groepsgrootte varieert van rond de 24 leerlingen in de groepen 1 t/m 4 tot maximaal
rond de 32 leerlingen per groep in de groepen 5 t/m 8. Omdat we geen zicht hebben op de snelheid
waarmee de groepen uitgroeien en de daarmee samenhangende toename van het aantal
leerkrachten, kan het voorkomen dat een groep tijdelijk groter wordt dan het aantal dat we als
wenselijk zien.
3.3 Schooltijden en -vakanties
Schooltijden
De schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
zijn voor alle groepen gelijk. Wij hanteren de volgende schooltijden:
: 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur
: 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur
: 8.30 – 12.30 uur
: 8.30 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.00 uur
: 8.30 – 12.30 uur
Wij vragen u uw kind(eren) niet eerder dan 8.15 en 12.45 uur naar school te sturen. Op die
tijdstippen komt de pleinwacht naar buiten en is deze verantwoordelijk voor de gang van zaken op het
plein. Om 8.20 uur en 12.50 uur mogen de leerlingen zelfstandig naar binnen zodat we op tijd met
de lessen kunnen beginnen.
Vakantieregeling / verlofregeling
Directie
-8-
De vakantieregeling wordt jaarlijks centraal vastgesteld voor alle basisscholen. De juiste data van de
vakanties vindt u in het informatieboekje dat aan het begin van het schooljaar wordt verstrekt.
Een verzoek om extra vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van tevoren worden aangevraagd en
kan via de directeur van de school aan de leerplichtambtenaar worden voorgelegd. Verlof kan worden
verleend indien de ouders een verklaring van werkgever(s) kunnen overleggen waaruit blijkt dat
vakantie opnemen niet mogelijk is door de aard van het beroep van een van de ouders. Maximaal
mogen 10 vakantiedagen worden opgenomen. In de eerste twee weken na de zomervakantie mag
geen extra vakantieverlof verleend worden.
3.4 Aanname nieuwe leerlingen
De aanmelding van het eerste kind uit een gezin vindt meestal plaats na een kennismakingsgesprek
tussen de directeur en de ouders. Ouders krijgen tijdens dit gesprek uiteraard ook de gelegenheid een
kijkje te nemen in de groep waarin hun kind geplaatst zal worden en kunnen even kennismaken met
de groepsleerkracht. Voorafgaand aan de komst van het kind in groep 1 kunnen ouders gebruik
maken van de mogelijkheid om het kind maximaal 10 dagdelen te laten wennen aan de basisschool.
Een voorstel hiertoe komt vanuit de school. Het kind krijgt hiervoor ongeveer 8 weken voor de vierde
verjaardag een uitnodigingskaartje toegestuurd. De duur van de wenperiode wordt hierna in onderling
overleg bepaald.
Alle kinderen zijn in principe welkom op onze school. Voordat uw kind wordt toegelaten, willen we
eerst met u een en ander bespreken. Het kan voorkomen dat de groep waarin uw kind zal komen
“letterlijk” vol is. Ook willen we graag weten of uw kind specifieke extra zorg behoeft. Om
misverstanden achteraf te voorkomen bespreken wij liever vooraf de beschikbare extra tijd en
aandacht die wij uw kind als school kunnen bieden. Vervolgens maken wij met u de afweging of dit
voldoende is of dat een andere school uw kind wellicht passender onderwijs te bieden heeft.
Meldt u uw kind vanuit een ander woonplaats buiten Amersfoort aan, dan schrijven wij uw kind
definitief in als de informatie van de voorgaande school door ons ontvangen is. Wij vertrouwen erop
dat voorgaande scholen, maar ook u als ouder(s) ons volledig en juist informeert over uw kind.
Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten, zodat uw kind met plezier en met goede
leerprestaties haar of zijn schooltijd bij ons doorbrengt.
3.5 Leerplicht
Kinderen zijn toelaatbaar op school vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Ze zijn dan nog niet
leerplichtig. Dat worden ze vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de vijfde verjaardag.
In bijzondere omstandigheden kan de directie of de leerplichtambtenaar ontheffing van de leerplicht
geven, dit tot maximaal 10 schooldagen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, is het
verstandig dit met de leerkracht vooraf door te spreken.
3.5.1 Ziek melden
Bij ziekte van uw kind ontvangen wij graag een bericht. Belt u alstublieft tussen 8.00 en 8.20 uur en
niet tijdens schooluren. U kunt een absentie ook via het groeps e-mailadres doorgeven. Dit
e-mailadres is: [email protected] Bijvoorbeeld: zit uw kind in groep 1/2a:
[email protected]
3.5.2 Schoolverzuim en –verlof
Naast de vastgestelde vakanties bestaat in uitzonderingsgevallen een mogelijkheid extra verlof te
krijgen. Hiervoor moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Maximaal mogen 10 dagen verlof
worden verleend. Het verlof moet minimaal 10 dagen van tevoren zijn aangevraagd bij de directeur en
kan verleend worden onder de volgende voorwaarden:
a. bijzondere familieomstandigheden, zoals huwelijk of begrafenis
b. voor verhuizing
Directie
-9-
c. bij ernstige ziekte van ouders of familieleden t/m de derde graad
d. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen.
3.5.3 Schorsen en verwijderen
Binnen De Gondelier zijn er afspraken over kinderen die onwenselijk gedrag vertonen. Na een eerste
waarschuwing wordt een kind tijdelijk uit zijn groepje geplaatst. Mocht een kind dan nog storend
gedrag vertonen dan kan de leerkracht het kind een dagdeel in een andere groep plaatsen. De ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld en samen met hen bespreken we hoe we het ongewenste
gedrag kunnen voorkomen.
Schorsen
Indien het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geeft, kan de directeur van de school besluiten
voor één of enkele dagen die leerling de toegang tot de school te ontzeggen. Voor een schorsing van
langere duur doet de directeur een voorstel aan het bevoegd gezag. Een beslissing op dit voorstel
wordt pas genomen, nadat de ouders in de gelegenheid zijn geweest hun visie hierop te geven.
Verwijderen
Wanneer een kind wegens ernstige gedragsproblematiek niet langer op de school is te handhaven of
wanneer uit onderzoek is gebleken, dat het kind niet langer op school kan blijven, maar zal zijn
aangewezen op een andere vorm van speciaal (basis)onderwijs, wordt in overleg met de ouders
gezocht naar een meer passende school die bereid is de leerling toe te laten. Indien een dergelijke
school binnen een termijn van 8 weken niet kan worden gevonden of wanneer de ouders niet bereid
zijn aan een kennelijk noodzakelijke verandering van school mee te werken, kan een besluit genomen
worden tot verwijdering van de leerling. De directeur doet hiertoe een voorstel aan Stichting
Meerkring. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de ouders in de gelegenheid zijn geweest hun
visie hierop te geven.
3.6 Privacybeleid
Meerkring heeft beleid vastgesteld hoe wordt omgegaan met de privacy-belangen van uw kind. Dit
beleid is op school in te lezen.
3.7 Sponsoring en reclame
Meerkring houdt zich aan het landelijke convenant sponsoring “Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsoring” dat in 2009 door het ministerie van OCW en partners uit het onderwijs is
vastgesteld.
Directie
- 10 -
4
Het onderwijs
4.1 Resultaten
4.1.1 Onderwijsinspectie
De inspectie van het basisonderwijs is belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op de
basisscholen in Nederland. Dit toezicht krijgt vorm door periodieke bezoeken van een inspecteur aan
elke basisschool. Bij dit bezoek worden elementen van het onderwijs onder de loep genomen ( bijv.
onderwijskundige zaken zoals het rekenonderwijs), maar er wordt ook gekeken naar de kwaliteit van
de zorg, de uitslagen van CITO scores, e.d.. Er worden gesprekken gevoerd met directie- en
teamleden. Naar aanleiding van het bezoek wordt een bezoekverslag opgesteld dat op de internetsite
van de inspectie wordt gezet.
4.1.2 Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen van onze school stromen uit
naar alle vormen van voortgezet onderwijs die in Amersfoort beschikbaar zijn. De verdeling over de
verschillende schooltypen kan van jaar tot jaar iets verschillen. Oorzaak hiervan is met name de
capaciteiten die de leerlingen van groep 8 in een bepaald schooljaar hebben. In het verlengde hiervan
zijn de gegeven adviezen van de school en de uitslag van de uitslag van de CITO/eindtoets bepalend
voor het type vervolgonderwijs de leerlingen in aanmerking komen. De procedure hiervoor staat
beschreven bij punt 4.2.3.
4.2
Kwaliteit
De wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs monitoren staat beschreven in ons zorgplan. Hierin
staat o.a. onze toetskalender ( de momenten waarop wij genormeerde CITO-toetsen afnemen), hoe
wij omgaan met leerlingen die zowel aan de bovenkant als aan de onderkant opvallen en de wijze
waarop wij de benodigde extra zorg organiseren.
4.2.1 Leerlingvolgsysteem
De Gondelier werkt met een web-based leerlingvolgsysteem, genaamd Dot-Com. In dit
leerlingvolgsysteem worden alle leerling-gegevens opgeslagen, zoals de persoonlijke gegevens,
toetsuitslagen, gespreksverslagen en de rapportgegevens. Op verzoek kunt u de gegevens die hierin
opgeslagen zijn uiteraard inzien. Per leerling hebben we een papieren dossier waarin we deze
gegevens ook bewaren. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten kast.
4.2.2 CITO-toetsen
Wij volgen onze leerlingen onder nadere met behulp van CITO-toetsen. Dit zijn objectieve
meetinstrumenten op basis waarvan wij kunnen vaststellen hoe een kind zich ontwikkelt ten opzichte
van landelijke gemiddelden. De resultaten van de afgenomen CITO-toetsen zijn voor ons, afhankelijk
van de behaalde scores, eventueel aanleiding om extra ondersteuning aan te bieden aan een kind. De
procedure hiertoe staat beschreven in ons zorgplan. CITO-toetsen worden afgenomen in alle groepen
en omvatten diverse leer- en ontwikkelingsgebieden.
4.2.3 Naar het vervolgonderwijs
De informatieavond staat bij groep 8 voor een groot deel in het teken van de komende overgang naar
het voortgezet onderwijs. Op deze avond wordt de procedure hiervoor besproken. In het najaar
krijgen de ouders van ons een voorlopig advies over het type vervolgonderwijs dat wij wenselijk
achten voor de leerling, gezien zijn prestaties en werkhouding. Ouders kunnen een aantal open dagen
van diverse scholen bezoeken met hun kind.
Na de CITO- eindtoets wordt het definitieve advies gegeven en kunnen ouders hun kind opgeven voor
een school.
Directie
- 11 -
Op de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn nagenoeg alle schooltypen
aanwezig. Deze scholen onderhouden nauwe contacten met de aanleverende basisscholen over
inhoud en organisatie van het onderwijs. Dit om de aansluiting basisschool- voortgezet onderwijs voor
de leerling zo soepel mogelijk te laten verlopen.
4.3 Lesprogramma groep 1 en 2
Het onderwijs in deze groepen is zodanig ingericht dat het kind door zijn spel de wereld om zich heen
leert begrijpen en zijn plaats daarin kan vinden. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. De
ontwikkeling van de kleuter is erg individueel bepaald: elk kind is op zijn eigen tijd toe aan bepaalde
uitdagingen, die zijn ontwikkeling stimuleren. Aan de school de taak hierop flexibel in te spelen. Elke
kleuter heeft daardoor in principe een eigen ontwikkelingstraject. Kleuters werken daarom met
ontwikkelingsmaterialen en met werkbladen op het gebied van voorbereidend lezen, rekenen en
schrijven. In deze periode leert een kind veel over begrippen ( kleuren, meer/ minder, hoog/ laag,
veel/ weinig, enz.). In het lokaal zijn materialen aanwezig waarmee kinderen, als ze daaraan toe zijn,
spontaan tot lezen kunnen komen. Daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan
bewegingsonderwijs, spel, muzikale en creatieve vorming.
Kleuters werken met het taakbord. Hierop wordt met pictogrammen aangegeven welke taakjes er
deze week moeten worden gedaan. Uitgangspunt bij alle activiteiten is steeds een gezamenlijk
vastgesteld thema ( bijv. de seizoenen, zaken uit de actualiteit, enz.). We besteden veel extra
aandacht aan een goede overgang van groep 2 naar groep 3. De rol van de leerkracht in deze
processen is begeleidend en stimulerend. Voor een evenwichtige sociaal-emotionele vorming werken
wij met de methode De Vreedzame School.
4.4 Lesprogramma vanaf groep 3
Vanaf groep 3 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de basisvaardigheden van het kind. We
verstaan hieronder (aanvankelijk) lezen, rekenen, schrijven en taal. Het lezen bestaat uit het
aanvankelijk technisch lezen in groep 3 en het voortgezet technisch lezen, dat we klassikaal en in
niveaugroepen aanbieden. Daarnaast wordt in groep 4 een begin gemaakt met begrijpend lezen. Ook
de leesbeleving krijgt ruime aandacht (boekbespreking, spreekbeurt, leeskring, voorlezen).
Bij het schrijven in groep 3 starten we met het methodisch lopend handschrift, gekoppeld aan de
methode voor aanvankelijk lezen, die wij gebruiken. Deze schrijfwijze wordt in de verdere schooljaren
verder ingeoefend. In groep 8 mogen de leerlingen de methodische schrijfwijze loslaten en een eigen
handschrift proberen (bij voorbeeld schrijven met blokletters).
Bij het taalonderwijs wordt de nadruk gelegd op het leren zich mondeling en schriftelijk goed uit te
drukken en kritisch te luisteren. Spelling, taalbeschouwing ( grammatica) en creatief schrijven zijn
onderdelen die aan de orde komen.
Vanaf groep 3 werken we met een rekenmethode. In deze methode wordt gewerkt op verschillende
niveaus; naast het gemiddelde niveau, is er een aangepast niveau aan de onder- en bovenkant.
Kunnen kinderen meer aan, dan werken ze met een routeboekje en extra materialen.
Vanaf groep 5 staan wereldoriënterende vakken op het programma (geschiedenis, aardrijkskunde,
natuuronderwijs, verkeer/ sociale redzaamheid en geestelijke stromingen). We werken hierbij met
methodes. In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen Engelse les.
Drie tot vier maal per jaar organiseren we een Crea- project. Aan de hand van een thema werken de
kleutergroepen, de middenbouw en de bovenbouw door elkaar aan een product. Dit product kan te
maken hebben met activiteiten uit de diverse expressiegebieden ( muziek, handvaardigheid, tekenen,
drama, koken, enz.). De kinderen werken 4 à 5 weken aan de werkstukken. Alle werkstukken worden
na afloop tentoongesteld in school. Ouders ontvangen een uitnodiging om de kunstwerken te
bekijken. De workshops worden verzorgd door de teamleden, samen met vrijwilligers onder de
ouders, die bepaalde vaardigheden beheersen of die bij onze activiteiten willen helpen.
Directie
- 12 -
Aan de expressievakken wordt door de eigen leerkracht ook zelf nog aandacht besteed. Voor muziek
hebben we een methode.
4.5 Computers en technologie
De Gondelier werkt vanaf groep 3 met digitale schoolborden. Hierdoor kunnen we van een aantal
vakken ook het digitale lesmateriaal gebruiken. Verder is het mogelijk om op eenvoudige wijze de
lessen te verrijken met lesmateriaal van beeldbank, klokhuis, enz.
De CITO-toetsen worden vanaf groep 3 gedeeltelijk digitaal gemaakt in ons computerlokaal. In de
hogere groepen worden meer toetsen digitaal gemaakt. De eindtoets CITO wordt nog op papier
gemaakt.
4.6 Sport
4.6.1 Gym
Lichamelijke oefening voor de groepen 1 en 2 vindt plaats in de speelzaal van de school, vanaf groep
3 gaan de leerlingen naar de gymzaal, 1 lesuur per week. Tijdens de gymlessen komen diverse
verschillende vaardigheden aan bod, waarvoor we toestellen kunnen gebruiken, die in de gymzaal
aanwezig zijn. Bij de gymlessen werken we volgens een speciaal jaarplan. Daarnaast is de sociale
vorming ( sportief gedrag) tijdens de spellessen een belangrijk aandachtspunt.
4.6.2 Schoolzwemmen
De tweede helft van groep 3 en de eerste helft van groep 4 hebben de kinderen schoolzwemmen. De
zwemlessen duren één uur en vinden één keer per week plaats in een zwembad in Amersfoort. De
kinderen gaan met de bus. Het is de bedoeling dat er iedere week één ouder meegaat naar het
zwembad om te helpen met omkleden. Intekenlijsten hiervoor hangen op de deur van het lokaal van
uw kind.
4.7 Levensbeschouwing en godsdienst
In het openbaar onderwijs in Amersfoort kunnen kinderen van de groepen 5 en 6 lessen volgen in
GVO. Dit is godsdienstonderwijs dat één keer per week wordt gegeven vanuit de protestantse kerk.
Ouders kunnen hun kinderen hiervoor opgeven, steeds voor de duur van een jaar. Voor HVO
(humanistisch onderwijs) is dit schooljaar helaas geen leerkracht beschikbaar.
Daarnaast werken we in de groepen 7 en 8 met de methode “Wereldwijd geloven”. In deze methode
komen verschillende godsdiensten op een gelijkwaardige manier tot hun recht. Er is voor gekozen om
niet uit te gaan van één bepaalde godsdienst, maar op een ‘neutrale’ manier te kijken naar wat er in
verschillende religieuze tradities te zien en te horen valt, waarin vooral naar raakvlakken in
godsdiensten wordt gekeken.
4.8 Zorg
4.8.1 Omgaan met verschillen
Om de ontwikkelingen van kinderen te volgen, observeren we hen en maken we gebruik van
verschillende toetsen. De uitkomsten en resultaten hiervan worden ingevoerd in ons
leerlingvolgsysteem. Mede daardoor kunnen we de problemen die leerlingen kunnen ondervinden in
het leer- en ontwikkelingsproces, tijdig signaleren. Het betreft hier zowel leerlingen voor wie de
aangeboden leerstof te weinig uitdagingen biedt (leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong) als
leerlingen voor wie de stof (op dat moment) te moeilijk is. Op De Gondelier werken we op drie
niveaus in de groep. Afhankelijk van de resultaten op de methodetoetsen en de methode
onafhankelijke toetsen (CITO) wordt uw kind ingedeeld in één van deze niveaus. De niveaugroepen
kunnen per leergebied (spelling, rekenen en lezen) verschillen van samenstelling. Per leergebied
wordt, indien nodig, in een groepshandelingsplan weergegeven wat het doel is van het plan, aan
Directie
- 13 -
welke onderdelen gewerkt gaat worden, de manier waarop er wordt gewerkt, de tijdsduur en de
gebruikte materialen. Deze groepshandelingsplannen worden gemaakt voor een periode van 8 tot 10
weken. Hierna wordt het groepshandelingsplan geëvalueerd en wordt er voor de aankomende periode
een nieuw groepshandelingsplan geschreven. In het 10-minutengesprek wordt u op de hoogte
gebracht door de leerkracht welke handelingplannen op uw kind van toepassing zijn. In uitzonderlijke
gevallen (onderpresteerders, leerlingen met een lgf = rugzak), werken wij met een individueel
handelingplan, ook hier in wordt beschreven wat het doel is van het plan, aan welke onderdelen
gewerkt gaat worden, de manier waarop er wordt gewerkt, de tijdsduur en de gebruikte materialen.
Alleen een individueel handelingplan wordt met ouders apart besproken en door ouders ondertekend.
De intern begeleider bewaakt samen met de leerkrachten bovenstaand proces.
Om leerkrachten goed te begeleiden en hen handvatten te geven voor het programma in de groep
werken wij met een protocol hoogbegaafdheid, een protocol lees- en spelling problemen en een
protocol dyslexie. Protocollen met betrekking tot de zorg worden opgesteld en bewaakt door de intern
begeleider in overleg met het management team.
4.8.2
Zitten blijven en versneld doorstromen
Het kan voorkomen dat uw kind meer of minder tijd nodig heeft om het lesprogramma te doorlopen.
Als een kind te veel stof van een jaar niet beheerst, dan is het beter om dat jaar over te doen. De
leerkracht bepaalt samen met de intern begeleider wat het beste is voor het kind. Uiteraard worden
ook ouders in dit overleg betrokken.
Het komt ook voor dat leerlingen meer stof aankunnen. Zij krijgen dat extra uitdagende stof
aangeboden. Mocht uit onderzoek blijken dat een leerling hoogbegaafd is, dan is het mogelijk om een
dagdeel naar de Da Vinci-klas te gaan. In deze klas werken kinderen aan projecten die opgezet zijn
voor hoogbegaafde leerlingen. Helaas zijn er geen subsidies voor dit onderwijs, de school heeft geen
middelen om het zelf te bekostigen. Aan deelname aan deze klas zijn daarom kosten verbonden.
Wij kiezen er niet voor om kinderen een klas te laten overslaan omdat dit vaak weer andere
problemen met zich meebrengt, zoals sociaal-emotionele problemen. We hebben veel middelen om
kinderen extra verdieping aan te bieden. In de klas zorgen wij zo voor een uitdagende leeromgeving.
4.9 Externe begeleiding
In een aantal gevallen kan de leerkracht een leerling niet voldoende helpen, bijvoorbeeld bij dyslectie,
sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Wij kunnen deze leerling dan doorverwijzen naar meer
specialistische hulp zoals het leespaleis, creatieve therapie of kanjertraining. Deze hulp wordt veelal
binnen schooltijden gegeven in ons gebouw en in een aantal gevallen vergoed door de
zorgverzekering. Ook is het mogelijk dat een kind in de klas geobserveerd wordt door een externe
instantie. Het doel is de leerkracht adviezen te geven over de hulp aan deze leerling.
4.9.1 Bovenschoolse onderwijsondersteuning van de samenwerkingsverbanden NIS en
PC Eemland (OLBZ en ZAT)
Soms vraagt een kind zo’n specifieke onderwijsondersteuning, dat we als school handelingsverlegen
zijn. We vragen ons dan bijvoorbeeld af hoe we dit kind op onze school, in deze groep het beste
kunnen begeleiden. Om beter zicht te krijgen op de specifieke onderwijsbehoeften van een kind,
kunnen we als school een aanvraag doen bij het Onderwijs Loket Bovenschoolse Zorg (OLBZ). Zo’n
aanvraag doen we uiteraard altijd in overleg met de ouders.
Het OLBZ bestaat uit professionals die de school en ouders kunnen ondersteunen in het vinden van de
juiste tools, zodat het kind zich weer verder kan ontwikkelen in de breedste zin van het woord.
Het OLBZ kan doorverwijzen naar o.a. het bovenschools Zorg Advies Team van PC Eemland en NIS,
het ZAT. Het Zorg Advies Team is een multidisciplinair team van specialisten op de verschillende
aspecten van leerlingenzorg en op het gebied van ontwikkeling van kinderen en het gezin. Het team
geeft geen directe hulp aan de kinderen, maar adviseert, ondersteunt en begeleidt de school en de
ouders van het kind. Daarnaast coördineert het ZAT alle interventies die worden ingezet om af te
Directie
- 14 -
stemmen op en aan te sluiten bij de onderwijszorgbehoeften van het kind. Het ZAT is er voor alle
kinderen in de basisschoolleeftijd.
Het bovenschools ZAT van PC Eemland en NIS bestaat uit trajectbegeleiders, orthopedagogen, een
psycholoog, diagnostici, jeugdgezondheidszorg (GGD), jeugdhulpverlening (Bureau Jeugdzorg),
schoolmaatschappelijk werkers en vertegenwoordigers van REC2, REC3 en REC4.
4.10
Verwijsindex risicojongeren
Een verwijsindex (VIR) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten,
hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jeugdige tot 23
jaar. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een Verwijsindex landelijk verplicht.
Waarom een verwijsindex?
In de regio Amersfoort zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar
soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders
moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij
snel met elkaar overleggen over het kind. De VIR zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten
wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VIR zorgt voor vroegtijdige
signalering van zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt de VIR voor overzicht,
samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instellingen. Samenwerking tussen
professionals en met ouders is heel belangrijk omdat dan de problemen van een kind of jongere goed
kunnen worden begeleid en uiteindelijk verholpen.
Wat zijn de voordelen?
Met de VIR hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt
voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet
weten. Daarnaast wordt er bepaald welke partij de hoofdregie op zich neemt en daarmee
aanspreekpunt is voor ouders en overige partijen.
Hoe werkt het?
Het CJG-team, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar, iemand van Jeugdzorg of een andere
professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij geeft dit aan in de VIR (een signaal). Alleen de
naam van de jeugdige en de professional worden in het systeem vermeld, geen inhoudelijke
informatie. De VIR is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn
die zorg over hetzelfde kind hebben en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen
al die mensen een email, zodat ze weten dat er met dit kind meer aan de hand is. Op het moment dat
professionals informatie met elkaar delen, zijn de betreffende ouders hiervan op de hoogte en worden
zij zoveel mogelijk betrokken bij de informatie-uitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om
de jeugdige en eventueel het gezin verder te helpen.
Recht op privacy
Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige
tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt
zijn of haar naam uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VIR is alleen
beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen.
Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op
privacy.
De VIR in Amersfoort en op De Gondelier
Voor de Amersfoortse scholen is een lijst gemaakt (risicoprofiel) waarop staat in welke gevallen
professionals moeten denken aan een VIR registratie. In de meeste gevallen gaat het om zorgen van
school over ontwikkeling, thuissituatie, verzuim in combinatie met het feit dat ouders er niet met
school over willen praten. Deze lijst is in te zien op school.
Op De Gondelier zijn de intern begeleiders getraind in het registreren in de Verwijsindex. Een
registratie wordt altijd met ouders besproken, zij ontvangen ook een folder met uitleg over de
Verwijsindex. Meer informatie kunt u vragen bij de intern begeleiders op school.
Directie
- 15 -
4.11
Buiten- en tussenschoolse opvang
In ons gebouw De Laak wordt de buitenschoolse opvang verzorgd door Skon (www.skon.nl). In
Vathorst zijn ook andere BSO’s actief. Zij halen de leerlingen op na schooltijd.
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Triple S: Siska Stiemer Services (www. Triples.nu). Bij
deze tussenschoolse opvang zijn veel ouders actief die een of meer dagen betaald de begeleiding van
het overblijven in een klas verzorgen. Wilt u ook meehelpen met de tussenschoolse opvang? U kunt
zich aanmelden via onze website: www.gondelier.nl.
4.12
ABC-school
De Gondelier maakt onderdeel uit van een brede school. Andere partners zijn een christelijke school,
een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw wordt na schooltijd
gebruikt door een kerk, sportorganisaties en maatschappelijke organisaties. Eén keer per jaar is er
een themaweek waarin de partners nauw samenwerken. Deze themaweek eindigt met een
tentoonstelling waaraan alle kinderen meewerken. De vrijdag voor het begin van het schooljaar is er
inloop van 14.00-15.00 uur. Alle partners openen dan hun deuren voor belangstellenden.
Directie
- 16 -
5 Het personeel
5.1 Personeelsbeleid
Bij de Gondelier werken we zowel met leerkrachten als met onderwijsassistenten. De leerkrachten
verzorgen de instructies voor de lessen aan de leerlingen en geven veelal zelf de extra begeleiding
aan leerlingen, die dat nodig hebben (RT), de onderwijsassistenten verrichten ondersteunende
activiteiten en hebben, vooral in de kleutergroepen soms ook lesgevende taken. Ook zijn zij bevoegd
tijdelijk een zieke leerkracht te vervangen. Door op deze wijze te werken, benutten we de kwaliteiten
van leerkrachten en onderwijsassistenten optimaal en zijn we in staat uitval door ziekte gemakkelijker
op te vangen.
Het team wordt ondersteund door de intern begeleiders, de Dalton-coordinator, de ICT-coördinator,
een administratief medewerker en een conciërge. Daarnaast zijn er drie bouwcoördinatoren, een
adjunct-directeur en een directeur.
5.2 Vervanging bij ziekte en afwezigheid
Als leerkrachten ziek zijn of buitengewoon verlof hebben, moeten zij vervangen worden. Hiervoor ligt
een protocol op school. We proberen de vervanging in eerste instantie intern op te lossen door het
inzetten van een onderwijsassistente, het inzetten van een collega die op dat moment niet werkt of
het samenvoegen van groepen. Uiteraard proberen we een goede vervanger te vinden. Leerlingen
naar huis sturen gebeurt alleen als we geen andere mogelijkheden zien de leerlingen op te vangen
zonder de kwaliteit van het onderwijs in de school aan te tasten. Leerlingen worden in elk geval nooit
de eerste dag naar huis gestuurd en pas nadat de ouders hierover van tevoren zijn ingelicht. Voor
leerlingen, die dan thuis niet opgevangen kunnen worden, zoekt de school een interne oplossing.
5.3 Begeleiding en inzet van stagiaires
Stagiair(e)s, die op De Gondelier werken, staan altijd onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht waarbij hij/ zij werkzaam is. Het functioneren van de stagaire wordt door deze
leerkracht beoordeeld en in begeleidingsgesprekken besproken.
Nieuwe leerkrachten moeten een goede start kunnen maken. Vandaar dat ze, afhankelijk van kennis
en ervaring, de eerste tijd begeleid worden door de directeur, de betreffende bouwcoördinator, de
Dalton-coördinator en/ of de intern begeleider.
5.4 Nascholing
De Gondelier heeft een aantal studiedagen per jaar. Doel is om de kennis en vaardigheden van
leerkrachten te verbreden/verdiepen. Onderwerpen zijn Dalton, Coöperatief leren, Vreedzame School,
hoogbegaafdheid, dyslexie, differentiëren en handelingsplannen.
De studiedagen zijn afwisselend hele en halve dagen. De leerlingen zijn dan uiteraard vrij. Gaat uw
kind naar de BSO, dan gaan wij ervan uit dat u het zelf regelt met deze instantie.
De studiedagen zijn opgenomen in de jaarkalender, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt.
De jaarkalender staat ook op onze website.
Directie
- 17 -
6 De ouders
6.1 Betrokkenheid en meewerken
Een goed contact tussen school en ouders is belangrijk voor een goede begeleiding van het kind. Het
schoolteam stelt goede contacten erg op prijs, want het samen begeleiden, ieder vanuit een eigen
invalshoek, schept goede voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van het kind. Kinderen ervaren
de belangstelling van hun ouders als positief en motiverend.
Betrokken zijn bij school hoeft niet te blijven bij het bezoeken van ouderavonden of rapportbesprekingen. Betrokkenheid kan ook in de vorm van meewerken bij allerlei activiteiten in school. U
kunt dan denken aan hulp bij handvaardigheid, bij het “computeren”, het helpen bij creamiddagen,
excursies begeleiden, enz.
Meepraten en meedenken in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad zijn ook goede
mogelijkheden om de school eens van een andere kant te leren kennen.
6.2 Informatieverstrekking en communicatie
6.2.1 Website
De Gondelier heeft een website: www.gondelier.nl. Hierop vindt u veel informatie over onze school,
de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de da Vinci- lesgroepen, enz.
6.2.2 Nieuwsbrief
Eenmaal per twee weken verschijnt er op vrijdag een nieuwsbrief. Deze wordt in principe digitaal
verspreid. Opgeven kan via de website. hierop staan ook de recente nieuwsbrieven en andere
documenten. Als u een papieren versie wilt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
6.3 Contactmomenten
Er zijn een aantal contactmomenten vanuit de school gepland. De laatste vrijdag van de
zomervakantie organiseren wij een inloopuur van 14.00-15.00 uur. Alle leerlingen en ouders zijn van
harte welkom in hun nieuwe lokalen.
Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek met ouders. Dit duurt ongeveer 10
minuten. Daarnaast zijn er rapportgesprekken en informatieavonden.
Mocht er tussentijds behoefte zijn van leerkracht of ouders/verzorgers voor een gesprek, dan kan
hiervoor een afspraak gemaakt worden.
6.3.1 Rapportbespreking
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Halverwege het schooljaar, meestal begin
februari en aan het einde van het schooljaar. Voordat de rapporten uitgereikt worden, vinden er
oudergesprekken plaats. Ouders worden uitgenodigd om zich hiervoor in te schrijven op een
intekenlijst bij de lokalen van de leerlingen.
6.3.2 Informatieavond
In het begin van het schooljaar worden door alle groepsleerkrachten informatieavonden gehouden,
waarin verteld wordt wat de leerlingen in het betreffende schooljaar kunnen verwachten. Tevens kunt
u de leermiddelen waarmee gewerkt wordt, bekijken.
De ouderraad organiseert één keer per jaar een ouderavond. Hierin krijgt u informatie over de
activiteiten en financiën van deze oudervereniging. Soms is deze avond gekoppeld aan een thema,
bijvoorbeeld computergebruik van kinderen.
Daarnaast organiseert de school incidenteel ouderavonden, bijvoorbeeld over De Vreedzame School.
Directie
- 18 -
6.4 Medezeggenschapsraad (MR)
Als gevolg van de wet op de medezeggenschap heeft elke school een medezeggenschapsraad. Ouders
en teamleden vormen samen de MR. Iedere geleding bestaat uit 4 personen. De leden worden voor
een periode van twee jaar gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Voor de verkiezingsprocedure
wordt een aparte commissie in het leven geroepen. De directeur is als adviseur aan de MR verbonden.
De medezeggenschapsraad heeft op een groot aantal punten een vorm van inspraak. Afhankelijk van
het onderwerp is dat advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden zijn vastgelegd in een
reglement. Ze hebben betrekking op het beleid dat de school voert op allerlei terreinen, zoals
onderwijs, organisatie, werkwijze en veiligheid. Daarbij speelt de raad in op besluiten, die de
Meerkring ten behoeve van de school voorbereidt.
Naast de MR van elke school is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR is
met één lid in de GMR vertegenwoordigd, De bespreekpunten van de GMR hebben een
schooloverstijgend karakter. Voornemens van het bestuur voor alle scholen komen in deze raad ter
sprake. Ook voor dit inspraakorgaan zijn de bevoegdheden geregeld in een reglement.
De oudergeleding van de MR stelt zich tot taak:

De belangen van ouders en kinderen te behartigen in de MR, bij de schoolleiding, bij
Meerkring en zo nodig de gemeente Amersfoort.;

Te streven naar openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school;

De ouderparticipatie te bevorderen;

Contact onderhouden met MR-en van andere scholen en deel te nemen aan de GMR;

Te waken tegen discriminatie in school, alsmede alle ongelijke behandeling op basis van
sekse, ras of geloof.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De data worden van tevoren via kenbaar gemaakt. Een
keer per jaar legt de MR op een ouderavond verantwoording over haar activiteiten en besluiten.
Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de directeur of de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad.
6.5
Oudervereniging
De oudervereniging organiseert samen met het schoolteam verschillende activiteiten die buiten het
reguliere onderwijs en buiten het reguliere schoolbudget vallen. Dit kunnen feestelijke activiteiten zijn
zoals Sinterklaas en Kerstmis, sportactiviteiten en het organiseren van het schoolreisje. Daarnaast
helpt de oudervereniging de schoolbibliotheek.
Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Jaarlijks worden tijdens
de algemene ledenvergadering bestuursleden gekozen/ herkozen. Ook stemt het bestuur af met de
medezeggenschapsraad (MR). De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te
komen bijwonen.
Wilt u als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wenst u meer info, dan kunt u terecht bij
een van de bestuursleden. Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de taken van de
oudervereniging. De oudervereniging kan echt niet bestaan uit het bestuur alleen! Ook ú maakt deel
uit van oudervereniging van onze school.
Informatie over de oudervereniging vindt u op de website van onze school.
Directie
- 19 -
6.6
Ouderbijdragen
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met
het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest en het schoolreisje wordt geen geld
beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken
kosten te dekken. De oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Hieruit worden
uitgaven betaald voor activiteiten, die niet tot het wettelijke verplichte schoolprogramma behoren.
U moet hierbij denken aan:

de eerder genoemde feesten, sporttoernooien en alle andere activiteiten van de verschillende
werkgroepen;

de ouderavonden.
U begrijpt, dat zonder financiële middelen hier niets van gerealiseerd zou kunnen worden. De hoogte
van deze (vrijwillige) bijdrage wordt jaarlijks vermeld in de schoolkalender. Op dit moment bedraagt
de ouderbijdrage € 50,- per kind. In deze bijdrage zijn de kosten van het jaarlijkse schoolreisje
opgenomen.
De kosten voor het schoolkamp en deelname aan de Avondvierdaagse vallen echter niet onder deze
ouderbijdrage.
6.7
Schoolverzekeringen en aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt
(bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens
de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook)
niet door de school vergoed.

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere
door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is
daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Directie
- 20 -
7 Lijst van afkortingen
ABC-school
AK
AO
Arbo
AZC/UV
BIO
BSO
CAO
GGD
GMR
HVO
IHP
IPB
KDV
LEGO
LKC
LIO
LWOO
LZ
MG
MIP
MKD
MOP
MR
NIS
NME
NSO
OBD
obs
OCW
OR / OV
OSG
PCL
PO
PvA
PSZ
Reactys
REC
REC-3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
REC-4
–
RT
SBO
SO
TSO
VHO
VO
VSO
VSO
VvE
VVE
WEC
WMS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Directie
Amersfoort Brede School combinatie
Administratiekantoor
Administratief- Organisatorisch (processen)
Arbeidsomstandigheden
Asielzoekerscentrum / uitgenodigde vluchtelingen
Wet beroepen in het onderwijs
Buitenschoolse opvang (= VSO + NSO)
Collectieve arbeidsovereenkomst
Gemeentelijke Geneeskundige dienst
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Humanistisch vormend onderwijs
Integraal huisvestingsbeleid
Integraal personeelsbeleid
Kinder(dag)opvang
Levensbeschouwelijk en godsdienstig onderwijs
Landelijke Klachten Commissie
Leraar in Opleiding
Leerweg Ondersteunend Onderwijs
Langdurig zieke kinderen
Meervoudig gehandicapte kinderen
Meerjareninvesteringsplan
Medisch kinderdagverblijf
Meerjarenonderhoudsplan
Medezeggenschapsraad (schoolniveau)
Nieuw Interzuilair Samenwerkingsverband organisatie i.k.v. WSNS
Natuur- en milieu-educatie
Naschoolse opvang
Onderwijsbegeleidingsdienst
openbare basisschool
(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ouderraad / Oudervereniging
Onderwijs Service Groep (AK van Meerkring)
Permanente Commissie Leerlingzorg
Primair Onderwijs
Plan van Aanpak
Peuterspeelzaal
Samenwerkingsverband organisatie i.k.v. leerlingenzorg speciaal onderwijs
Regionaal expertisecentrum (m.b.t. SO / VSO)
REC voor leerlingen met een indicatie voor cluster 3
(waaronder ZML-leerlingen en gehandicapte leerlingen)
REC voor leerlingen met een indicatie voor cluster 4
(ZMOK-leerlingen)
Remedial Teaching
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs
Tussenschoolse opvang
Verordening huisvesting onderwijsvoorzieningen
Voortgezet Onderwijs
Voorschoolse opvang
Voortgezet speciaal onderwijs
Vereniging van Eigenaren
Voor- en vroegschoolse educatie
Wet op de expertisecentra
Wet medezeggenschap onderwijs
- 21 -
WOT
WPO
WRS
WSNS
–
–
–
–
ZML / ZMLK
ZMOK
–
–
Directie
Wet op onderwijstoezicht
Wet primair onderwijs
Wettelijke regeling schoolbegeleiding
Weer samen naar school
(samenwerkingsverband i.k.v. leerlingenzorg basisonderwijs)
Zeer moeilijk lerende (kinderen)
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
- 22 -
8 Alle Meerkringscholen
BRIN
21RQ
15WT
29XE
16HT
16HT
24EG
27NY
16GL
14MK
23PF
16CI
15KT
15SF
15WT
15PV
16KH
19SU
School
De Achtbaan
De Albatros
Atlantis
De Border
De Bieshaar
De Dubbelster
De Gondelier
Joost van den Vondel
De Magneet
De Meander
’t Spectrum
De Vlindervallei
De Weesboom
De Wiekslag
De Zevensprong
Dr. M. van der Hoeve
Dr. A. van Voorthuysen
Leonardo
Da Vinci
Wiekslag Wereldwijzer
Wiekslag schakelklas
Directie
Wijk
Soort school
Zielhorst
Liendert-zuid
Vathorst
Nieuwland
Hoogland
Kattenbroek
Vathorst
Bergkwartier / Leusderkwartier / Vermeerkwartier
Soesterkwartier
Kattenbroek
Schuilenburg / Randenbroek
Kruiskamp / De Koppel
Schothorst-noord
Liendert-noord
Schothorst-zuid
SBO
SO / VSO
dagonderwijs t.b.v. hoogbegaafden
hulpklas voor hoogbegaafden
AZC/UV
hulpklas voor kinderen met taalachterstand
- 23 -
Download