presentatie beleidsplan

advertisement
Door: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen
Beleidsplan gemeente Barneveld






Methode
Gemeente Barneveld / interne organisatie
Strategische analyse / SWOT analyse
Verslag vergelijkend onderzoek
Conclusies / aanbevelingen
Implementatie


Taskforce combinatiefuncties
Desk research




9 woongemeenschappen
7 politieke partijen
Inwoners: 50.488
31,4 % jongeren tot 20 jaar (15853)
Onderwijs:
Cultuur:
31 BO
3 VO
2 SO
Dans
Literatuur
Theater/toneel
Film
Kunst
Sport:
Naschoolse opvang:
Voetbal 8x
Gymnastiek 5x
Volleybal 4x
Korfbal 3x
Basketbal
Tennis
Hockey
Zwemmen
Tafeltennis, Jeu de Boules, Biljart
Badminton, Bowlen, Kegelen
Peuterspeelzalen 11x
Kinderdagverblijven 3x
Buitenschoolse opvang
Sterkten:
Zwakten:
•Faciliteiten
•BOS impuls
•Huidig beleid
•Cijfers BOS impuls
Kansen:
Bedreigingen:
•Embedded fitness
•Subsidies
•Behoefte
•Positieve ervaringen andere gemeenten
•Verkeerde invulling CF
•Bezuinigingen
Sterkten:
Zwakten:
•Faciliteiten
•BOS impuls
•Huidig beleid
•Cijfers BOS impuls
Kansen:
Bedreigingen:
•Embedded fitness
•Subsidies
•Behoefte
•Positieve ervaringen andere gemeenten
•Verkeerde invulling CF
•Bezuinigingen
Sterkten:
Zwakten:
•Faciliteiten
•BOS impuls
•Huidig beleid
•Cijfers BOS impuls
Kansen:
Bedreigingen:
•Embedded fitness
•Subsidies
•Behoefte
•Positieve ervaringen andere gemeenten
•Bezuinigingen
•Verkeerde invulling CF
Sterkten:
Zwakten:
•Faciliteiten
•BOS impuls
•Huidig beleid
•Cijfers BOS impuls
Kansen:
Bedreigingen:
•Embedded fitness
•Subsidies
•Behoefte
•Positieve ervaringen andere gemeenten
•Bezuinigingen
•Verkeerde invulling CF



Gebruik maken van ervaring en faciliteiten
Stimuleren van Sport & Bewegen met
subsidies
Verbeteren gezondheid


Aanpak:
Peuterspeelzalen
▪ Doelgroep <4jaar
▪ Accommodatie van sportvereniging

PO
▪ Doelgroep 4-12 jaar
▪ Verzorgen bewegingsonderwijs
▪ 8-12 jaar verzorgen clinics

VO
▪ Doelgroep 12-18 jaar
▪ Structureel naschools beweegaanbod
▪ Ondersteunen bewegingsonderwijs

Sportverenigingen
▪ Doelgroep 4-18 jaar
▪ Versterken sportvereniging
maatschappelijk kader


Activiteiten:
Werven
▪ Combinatiefunctionarissen
▪ Betrokken partijen
▪ Doelgroep

Organisatie project
▪
▪
▪
▪
▪
Gemeente heeft regie
Verdeling combinatiefuncties
Inrichten werkgeverschap
Verantwoordelijk voor financiën
communicatie

Financiering
▪ Eerste jaar subsidie 100% jaren daaropvolgend 40%
▪ Rekening houden met extra kosten
(onderzoek NOCNSF)

Verdere uitwerking implementatie







Tijdspad van de implementatie
Omschrijving startsituatie, verdeling
Positie gemeente
Positie combinatiefunctionaris
Aanpak
Begeleiding en scholing
Regels Combinatiefuncties


Werkzaam voor twee sectoren, maar onder
contract bij één werkgever
Welke CAO geldt voor de werknemer?
▪ Onderwijs
▪ Sport
 In dienst van sportbureau, werkzaam bij sportvereniging geldt
CAO sport
 In dienst van gemeente, werkzaam bij onderwijs geldt COA
onderwijs


Werkzaam voor twee sectoren, maar onder
contract bij één werkgever
Welke CAO geldt voor de werknemer?
▪ Onderwijs
▪ Sport
 In dienst van sportbureau, werkzaam bij sportvereniging geldt
CAO sport
 In dienst van gemeente, werkzaam bij onderwijs geldt COA
onderwijs
Omschrijving kosten
2010
Inzet 5,4 fte’s 3de kwartaal
+ 4de kwartaal
Inzet 7.4 fte’s
€121.500
2011
2012
€333.000
Inzet 11.2 fte’s
€504.000
Overige kosten (scholing,
reiskosten,
materiaalkosten)
€12.500
€25.000
€25.000
Totaal
€134.000
€358.000
€529.000
Omschrijving dekking
2010 (3e + 4e kwartaal)
2011
2012
Rijksbijdrage
€121.500 (100%)
€133.200 (40%)
€201.600
Gemeente bijdrage
€0 (0%)
€199.800 (60%)
€302.400
Sponsoring en overige
bijdrage
€12.500
€25.000
€25.000
Totaal
€134.000
€358.000
€529.000

Overige kosten laag houden door:
▪ Inzet vrijwilligers
▪ Gebruik maken van bestaande accommodaties
▪ Gebruik maken van aanwezig materiaal

Manieren om geldstromen te creëren:
▪
▪
▪
▪
Sponsoring door grote bedrijven in gemeente Barneveld
Ouderbijdrage
Bijdrage van overige bevolking
Overige subsidies
Download