Beleidsplan

advertisement
Beleidsplan
Praktijk Hoofdweg 366
2015-2018
1
Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Missie
Visie
Zorgaanbod
Verklaring m.b.t. wijze van werken
Beleid en doelstellingen op gebied van kwaliteit en veiligheid
(Verwijzing naar) externe overlegstructuur
2
1. Missie
Huisartsenpraktijk Hoofdweg 366 verleent een zo compleet mogelijke integrale
eerstelijns zorg, wijkgericht en in samenwerking met andere eerstelijns
disciplines aan met name bewoners van het postcodegebied.
De kernpunten van de missie van de praktijk zijn als volgt:
-
De praktijk staat voor rust en vertrouwen
-
De praktijk staat voor werkplezier en betrokken medewerkers.
-
De praktijk is maximaal bereikbaar en geopend.
-
De praktijk staat voor kwaliteit en professionaliteit
-
De praktijk werkt structureel mee aan onderwijs en innovatie.
-
De praktijk staat voor actieve samenwerking met andere hulpverleners
-
De praktijk staat voor verandering.
-
Het oordeel van de patiënt is belangrijk
-
In de praktijk heeft men aandacht om ziektes te voorkomen.
-
Er is aandacht voor chronische zieken.
3
2. Visie
Huisartsenpraktijk Hoofdweg 366 streeft ernaar de best mogelijke
verantwoorde zorg voor haar patiënten te bieden, daarbij is continuïteit van
zorg belangrijk. De zorg moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor
patiënten. De patiënt staat met zijn hulpvraag centraal, de hulpvraag wordt in
de gehele context van de patiënt gezien. De patiënt wordt actief betrokken bij
de behandeling en de arts mobiliseert de eigen kracht van patient zo veel
mogelijk en mobiliseert deze om hem/haar beter te laten worden.
Om de wisselende medische vragen te beantwoorden biedt de
huisartsenpraktijk een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en
preventieve medische zorg.
De praktijk maakt zich sterk voor een brede eerste lijn met nauwe
samenwerking tussen andere eerstelijns disciplines en tweedelijns zorg in de
wijk. De praktijk is nauw betrokken bij nieuwe zorginnovaties en standaarden
binnen de gezondheidszorg en het opleiden van nieuwe doktersassistentes,
dokters en huisartsen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern zo
toetsbaar mogelijk op.
4
3. Zorgaanbod
Zorggebied
Het zorggebied van de praktijk Hoofdweg366 ligt in de gemeente Amsterdam ,
de meeste patiënten komen uit de wijk “ de Baarsjes”. (De patiënten hebben
de postcode 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1061 en 1062). De samenstelling
van de populatie kenmerkt zich inmiddels toenemend door de vele mutaties in
de populatie en is daarmee een ‘typische’ Amsterdamse en grote stadspraktijk,
waarin de categorie patiënten in de leeftijd tussen 25 en 65 het meest
vertegenwoordigd is. In de praktijk bevinden zich patiënten van allerlei
afkomst, het percentage allochtone patiënten is ongeveer 33%. De sociale
kaart van het werkgebied is uitgebreid, het meest wordt er door praktijk
Hoofdweg 366 samengewerkt met Fysiotherapie Hoofdweg, Mercator
apotheek, Stichting MEE en Alliantie Welzijn. Voor meer informatie mbt de
sociale kaart kunt u kijken op socialekaart.amsterdam.nl.
Onder het zorggebied valt ook de maatschappelijke opvang van “HVO
Queridio”, locatie Masira, alwaar wekelijks op locatie een spreekuur gehouden
wordt.
Basisaanbod
Het basisaanbod van onze praktijk bestaat uit de eerste opvang van alle
gezondheidsklachten.
De praktijk is daartoe dagelijks van 09:00-17:00 uur geoopend en
maandagavond tot 19:30.
In Avonden en Weekenden wordt spoed ha zorg geboden via de HAPost van
het SlAZ .
Tijdens de vakantie is onze waarnemende praktijk BonAire beschikbaar voor
waarneming.
De huisartsen zorg in onze praktijk wordt zoveel mogelijk vormgegeven
conform de huidige vakinhoudelijke richtlijnen zoals onder andere beschreven
in de NHG standaarden. Voor veel voorkomende klachten bestaat het aanbod
uit diagnose en behandeling, bij minder voorkomende klachten verwijst onze
praktijk door.
Tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten kunnen onze patiënten terecht
bij de huisartsenpost; de zorg door de huisartsenpost Amsterdam beperkt zich
tot spoedeisende zorg die niet tot de volgende werkdag kan wachten.
5
Aanvullend zorgaanbod
Het aanvullende zorgaanbod van de praktijk is gericht op de verschuiving van
tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg. Er vinden kleine
chirurgische/gynaecologische ingrepen en cyriax injecties plaats.
Het is mogelijk/ er zijn faciliteiten om op indicatie:
- patiënten door een speciaal opgeleidde POH te begeleiden met stoppen met
roken
- extra aandacht aan ouderen zorg te besteden waarbij een gespecialiseerde
assistent bij de mensen thuis kan komen . Zij kan hun wensen en
zorgbehoeftes in kaart kan brengen.
Daarnaast kan zij samen met de arts en apotheker aandacht aan mogelijke
polyfarmacie besteden.
- extra aandacht aan patiënten met een andere culturele achtergrond en
mogelijk minder goed ontwikkelde gezondheidsvaardigheden te besteden door
de aanwezigheid van een arabisch sprekende assistente
-aandacht te besteden aan cardiovasculair risico management, patiënten
kunnen hiervoor een afspraak maken bij de POH en een risicoinventarisatie
met daaruit voortvloeiende adviezen te krijgen omtrent behandeling en
leefstijl.
De praktijk neemt deel aan DBC’s die opgezet zijn door de zorggroep “ de
Baarsjes”. De praktijkondersteuners coördineren samen met de huisarts de
gezondheidzorg voor onze patiënten binnen de DBC’s. Indien er sprake is van
complexe medische zorg, zal er verwezen worden naar specialistische zorg in
de tweedelijn.
-
De zorgketens waaraan de praktijk aan deelneemt zijn:
Diabetes
COPD
Daarnaast beschikt de praktijk over zowel een praktijkondersteuner GGZ als
een praktijkondersteuner jeugd-GGZ waarbij er vanuit de praktijk
ondersteuning, begeleiding en behandeling wordt aangeboden binnen de
basiszorg GGZ voor kinderen en volwassenen. Voor complexe psychische zorg
wordt verwezen naar specialistische zorg.
-
Ook maakt de praktijk zich sterk voor diagnostiek binnen de huisartsenpraktijk
zoals:
Longfunctietesten
24 uurs bloeddruk metingen
Enkel-arm index bepalingen
event recorder (analyse hartritmestoornissen)
6
-Verder is er ruimte voor e-health waarbij recepten via de email aangevraagd
kunnen worden en de huisarts middels een elektronische bevieligde
werkomgeving e-mailconsulten kan doen. Ook kan de huisarts gebruik maken
van de kennis van de dermatoloog via teledermatologie.
4. Verklaring m.b.t. wijze van werken
Verklaring professioneel handelen
Praktijk Hoofdweg 366, alle huisartsen en overige medewerkers voeren hun
werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHGstandaarden en richtlijnen en binnen de kaders van de geldende wettelijke
regelgeving. Van de aldus gedefinieerde werkwijzen kan alleen worden
afgeweken wanneer daarvoor op basis van professioneel gegronde redenen
bestaan. Deze overwegingen zullen onder vermelding van redenen worden
geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.
Beleidsverklaring Praktijk Hoofdweg 366
 Missie
Zie bovenstaande tekst (1)

Visie
Zie bovenstaande tekst (2)

Verklaring professioneel handelen
Zie bovenstaande tekst (4)
Bij de realisatie van haar missie en visie heeft Praktijk Hoofdweg de volgende
aanvullende beleidsuitgangspunten gehanteerd.
a. Patiënten worden altijd bij de besluitvorming rond behandelingen
betrokken.
b. Onze zorg is gericht is op patiëntveilig handelen, doeltreffendheid,
doelmatigheid en het voorkomen van medicalisering.
c. Praktijk Hoofdweg 366 en al haar medewerkers onderschrijven de
noodzaak om de afspraken, zoals in het kwaliteitssysteem van de
praktijk vastgelegd, na te leven en te verbeteren.
7
5.Beleid en doelstellingen op gebied van kwaliteit en veiligheid
a. Het opzetten van een praktijk protocol hoe te handelen bij het ter ore
komen van geweld binnen het gezin. Dit zodat alle medewerkers handelen
naar bevinding en op de hoogte zijn van de regelgeving.
Streefdatum doel bereikt: juli 2016
Actiehouders
:
L van Rhijn, huisarts
met hulp van AIOS
b. Er komt een aanpak voor de systematische borging van alle protocollen
van de praktijk. Met dit kwaliteitssysteem willen we zorgen dat we onze
persoonlijke protocollen up-to-date en geschikt houden door middel van
frequente evaluaties.
Streefdatum doel bereikt: juli 2016
Actiehouders
:
Malika, praktijkassistente
L van Rhijn, huisarts
c. De intentie van handelen/ behandelwensen mbt levenseinde worden bij
alle oudere patiënten vast gelegd in het dossier en ook overgedragen aan
de huisartsenpost. Dit om zo optimale en voor de patiënt passende zorg in
de laatste levensfase te kunnen bieden.
Streefdatum doel bereikt: maart 2017
Actiehouders
:
G de Bruijn, huisarts
L van Rhijn, huisarts
d. Er gaat een keten informatie systeem in gebruik genomen worden met als
doel een betere inzage te verkrijgen van de spiegelinformatie mbt diabetes
en copd zorg.
Streefdatum doel bereikt: maart 2016
Actiehouders
:
G de Bruijn, huisarts
e. In de wachtkamer verschijnt een nieuw narrow casting systeem met
informatie over de praktijk en de medewerkers, zo mogelijk worden er ook
de actuele wachttijden op vermeldt.
Streefdatum doel bereikt: maart 2016
Actiehouders
:
G de Bruijn, huisarts
8
5. (Verwijzing naar) externe overlegstructuur
Naast het frequente overleg met fysiotherapeuten, diëtistes, wijkverpleging,
apotheken en de thuiszorg heeft praktijk Hoofdweg 366 de volgende vaste
overleggen:
- FTO:
Binnen de hagro volgen wij regelmatig farmacotherapeutisch overleg, dit FTO
vindt elke zes weken plaats, de organisatie wordt gedaan door drs. Maya
Vuecik en een apotheker, het notuleren en de accreditatie wordt verzorgd
door Lili van Rhijn.
- Zorggroep:
Met de hele zorggroep/ coöperatie wordt er twee keer per jaar overlegd, om
de zes maanden zijn alle praktijkondersteuners hier ook bij aanwezig. Het doel
hiervan is het optimaliseren van de ketenzorg. Daarnaast zijn er frequente
bijscholingen en intervisie bijeenkomsten voor medewerkers aan zowel de
COPD als de DM ketenzorg.
- Wijkteam:
Vier keer per jaar is er een overleg met een wijkteam, dit is twee keer per jaar
met wijkteam de Baarsjes en twee keer per jaar met wijkteam Bos en
Lommer. Het doel van dit overleg is het nader kennismaken met elkaar en
elkaars expertise, om zo een optimale samenwerking te kunnen verzorgen.
9
Download