Odisee vzw Dienst Internationale Relaties Warmoesberg 26 1000

advertisement
Odisee vzw
Dienst Internationale Relaties
Warmoesberg 26
1000 Brussel
AANVRAAG ERASMUSBEURS (BINNEN EUROPA)
Uiterlijk 1 mei 2017 te bezorgen aan de Dienst Internationale Relaties.
Gelieve te controleren of alle juiste bijlagen zijn toegevoegd alvorens ons de digitale versie te
bezorgen op [email protected] !
Op basis van de gegevens verstrekt via dit document worden kandidaten voor een
Erasmusbeurs gerangschikt, zodat de Dienst Internationale Relaties van Odisee gemotiveerde
beslissingen kan nemen over de toekenning van een beurs in het geval het aantal beurzen niet
toereikend zou zijn.1
1.
INFORMATIE STUDENT
Naam
Voornaam
Rijksregisternummer
Thuisadres
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Kotadres (evt.)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Telefoon/GSM
……………………………………………………………………………………..
Emailadres privé
……………………………………………………………………………………..
2
Nationaliteit
……………………………………………………………………………………..
Bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………………..
Naam rekeninghouder ……………………………………………………………………………………..
Campus
……………………………………………………………………………………..
Studierichting
……………………………………………………………………………………..
Ik heb recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid (beursstudent):
ja – neen – ik weet het niet3
1
De gegevens worden gebruikt met het oog op het bepalen van een Erasmusbeurs en worden daarna enkel gebruikt in functie van
verdere opvolging. Derden kunnen geen informatie verkrijgen over deze gegevens. U kunt uw inzagerecht overeenkomstig
art.10, van de wet van 8 december 1992 laten gelden door een brief te richten aan de Algemeen Beheerder van vzw Odisee,
Warmoesberg 26, 1000 Brussel.
2 BIJ TE VOEGEN in geval van buitenlandse nationaliteit: een kopie van het identiteitsbewijs
3 Schrap wat niet past.
1
2.
SITUATIE STUDENT
2.1.
Student is ten laste van de ouder(s) of iemand anders
2.1.1. Vermeld hier alle inwonenden bij de persoon waar je ten laste bent.
Naam en Voornaam
Geboortedatum
Ten laste
van de
ouders?1
Beroep of andere activiteit
Situatie zoals die zal zijn op
31.12.2017
Als student: specifieer het soort
studies op 31.12.2017 (kleuter,
lager, secundair, HBO5 of hoger
onderwijs)2
Moeder/partner
Vader/partner
Zus(sen)/broer(s)
Andere
Heeft een
inkomen?
(loon,
vervangingsinkomsten,
pensioen,…)
Invalide?
J/N
+
hoeveel % of
aantal
punten3
......................................
.......................
/
...............................................
J/N
.................
......................................
.......................
/
...............................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
...............................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
...............................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
...............................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
.................................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
.................................................
J/N
.................
......................................
.......................
J/N
.................................................
J/N
.................
1
Schrap wat niet past
Geef de situatie weer zoals deze zal zijn op 31.12.2017. Let op! Volwassenenonderwijs (CVO) en Syntra worden niet beschouwd als hoger onderwijs.
3
Voeg een recent attest van invaliditeit bij
2
2
2.1.2. Burgerlijke staat van de ouder/voogd die instaat voor het onderhoud van de student
(kruis aan):
O Ongehuwd
O Gehuwd
O Wettelijk samenwonend
O Feitelijk samenwonend*
O Feitelijk gescheiden
O Wettelijk gescheiden
O Weduwe(naar)
Sinds: …………………………………………………………………………………
Indien feitelijke of wettelijke scheiding wordt er alimentatie ontvangen: Ja / Neen
(voeg de bewijzen toe a.d.h.v. kopie bankuitreksels)
*
Indien feitelijk samenwonend met nieuwe partner:
 Is er een gemeenschappelijk kind? ja / neen
Indien ja: sinds …………………….
 Is student fiscaal ten laste van de nieuwe partner? ja / neen
BIJ TE VOEGEN:
 Kopie van het aanslagbiljet (inkomsten 2015 – aanslagjaar 2016)
 Kopie attest(en) van niet-belastbare inkomsten 2015: leefloon, inkomen uit buitenland of
internationale organisatie, tegemoetkoming mindervalide of niet-belastbare beurs
 Bij studenten met gescheiden ouders: bezorg de ontvangen onderhoudsuitkeringen/
alimentatie in 2015 (bedragen per maand met kopie bankuittreksels)
Gedaalde inkomsten of gewijzigde gezinssituatie in 2017: Ja / Neen
 Voeg de reeds gekende inkomsten van 2017 toe (loonbrieven, attesten van uitkeringen, …).
o In geval van wijziging gezinssituatie door echtscheiding : voeg ook de eventuele
onderhoudsuitkeringen ontvangen in 2017 toe (a.d.h.v. kopie bankuittreksels).
2.2. Student is zelfstandig, samenwonend, gehuwd of alleenstaand
In dit geval dien je je statuut, op basis waarvan je een studietoelage aanvraagt, aan te tonen.
Er gelden specifieke voorwaarden. Meer info hierover of vragen?
Ga langs bij de Sociale Dienst van STUVO + op jouw campus.
 Zelfstandig (= eigen inkomsten) of alleenstaand (= leefloon, wees, pleegzorg, …)
 voeg eigen inkomen bij van 2016 en 2017 a.d.h.v. loonfiches of attesten uitkeringen.
 Gehuwd of wettelijk samenwonend
Datum huwelijk/wettelijk samenwonen in 2016 of 2017: ………………………
 Voeg eigen inkomen EN het inkomen van de partner bij vanaf de datum van het huwelijk of
wettelijke samenwoonst a.d.h.v. loonfiches of attesten uitkeringen.
 In het geval je gehuwd bent voor 2015 volstaat het aanslagbiljet met de inkomsten van 2015
(aanslagjaar 2016).
3. INGEVULD en BIJLAGEN VERZAMELD?
4. Bezorg dit formulier met de bijlagen vóór 1 mei 2017 aan Odisee, Dienst Internationale
Relaties via e-mail aan [email protected]
3
Download