Geachte kandidaat-kopers, Nadat u een keuze heeft gemaakt voor

advertisement
Geachte kandidaat-kopers,
Nadat u een keuze heeft gemaakt voor een bepaald bouwnummer, dient u het bijgevoegde inschrijfformulier
volledig ingevuld aan ons of aan één van onze makelaars toe te zenden. Om er voor te zorgen dat u het
formulier juist invult en om teleurstelling te voorkomen treft hieronder aan de voorwaarden voor het invullen
van het inschrijfformulier.
Voorwaarden voor inschrijfprocedure MHT
Het inschrijfformulier
1. Als een inschrijfformulier niet volledig is ingevuld is deze niet geldig en zal deze worden uitgesloten
van deelname aan toewijzing van bouwnummers.
2. Als een inschrijfformulier na het op het formulier genoemde tijdstip op de sluitingsdatum is
ontvangen, zal deze niet meer worden meegenomen in de eerste toewijzing.
3. Aan het invullen en insturen van een inschrijfformulier kan op voorhand geen enkele wijze enig recht
van toewijzing van een woning worden ontleend.
4. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingediend. Als een kandidaat
meerdere inschrijfformulieren indient worden alle inschrijfformulieren uitgesloten van deelname aan
de toewijzing.
5. Eventuele medekopers moeten worden vermeld op het inschrijfformulier.
Na toewijzing
1. Naamswijziging of indeplaatsstelling of het toevoegen van een medekoper is niet mogelijk: de
voorinschrijving overeenkomst en vervolgens de koop- en aannemingsovereenkomsten worden
uitsluitend op naam gesteld van de kandidaat-koper(s).
2. De toewijzing wordt uitgevoerd door de AM.
3. Toewijzing vindt plaats door middel van een rangnummer, welk is toebedeeld op het moment van
getoonde interesse aan een inschrijver, op volgorde van voorkeurskeuzen.
4. Een toegewezen bouwnummer geeft een voorlopig recht op toewijzing of koop, waarbij AM zich het
recht van definitieve gunning aan inschrijver voorbehoud op basis van een inschatting van de
financiële gegoedheid van de inschrijver.
5. Indien een inschrijver afziet van een aan hem toegewezen bouwnummer en wenst een ander
bouwnummer te krijgen, komt de inschrijver op volgorde van zijn rangnummer op de reservelijst.
6. Als na toewijzing blijkt dat een inschrijfformulier onjuist of niet naar waarheid is ingevuld, houdt AM
zich het recht voor de betreffende rangnummer te verwijderen uit de inschrijfprocedure
7. Als een inschrijver een bouwnummer is toegewezen, is hij/zij bereid de volgende stukken ter
beoordeling naar Bèta Financiële Diensten te mailen:
- een kopie van een recente salarisstrook en /of een kopie van de jaarstukken indien u een eigen
bedrijf heeft.
- de pensioengegevens indien inschrijver ouder dan 56 jaar is
8 Indien op het 10 juni vermeld tijdstip de gegevens met betrekking tot de inschatting van de financiële
gegoedheid niet of incompleet door Bèta Financiële Diensten ontvangen zijn, behoud AM zich het
recht uw rangnummer vervallen te verklaren
9. Na de toewijzing zullen alle gegevens van de personen aan wie geen woning en of kavels zijn
toegewezen worden vernietigd, dit in het kader van privacy bescherming.
Download