stagebeschrijving psychotherapie aios

advertisement
Keuzestage PSYCHOTHERAPIE voor AIOS Psychiatrie (6 plaatsen)
ALGEMENE INFORMATIE
Plaats:
Stichting Centrum '45
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
tel: 071 519 1500
website: www.centrum45.nl
Nienoord 5
1112 XE Diemen
020 6274974
Raad van Bestuur:
Drs. J.W. Reerds, MBA, voorzitter
Drs. J. Schaart, MHA
Duur:
12 maanden bij full-time dienstverband
Opleider:
Plv. Opleider:
Secretariaat:
Mw. P. Dashorst, psychiater 071-5191500; [email protected]
dr. G.E. Smid, psychiater
Mw. G. Heslinga
Missie
Stichting Centrum ’45 biedt landelijk specialistische psychotraumabehandeling en ontwikkelt kennis en
expertise op het gebied van de psychotraumatologie.
Visie
De naam van Stichting Centrum ’45 verwijst naar het WOII-bevrijdingsjaar. Nog steeds wordt gezocht naar de
bevrijding van de patiënt. Het gaat nu om gevangenschap in de gevolgen van traumatische ervaringen, in
ervaringen uit oorlog, in de gevolgen van vervolging, in de vele vormen van hedendaags geweld.
Het gaat nu om bevrijding door ernstig getraumatiseerde mensen weer grip te laten krijgen op hun leven en
hen zelf de regie weer in handen te laten nemen.
Behandeling
Stichting Centrum '45 is een derdelijns categorale instelling met een landelijk bereik, waar sinds meer dan 30
jaar een gespecialiseerde behandeling wordt geboden aan mensen die lijden onder de gevolgen van
vervolging, oorlog en geweld. Aanvankelijk waren dit getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog:
verzetsdeelnemers, burgergetroffenen, overlevenden van Duitse kampen en mensen die onder de oorlog in
voormalig Nederlands Indië geleden hadden. Later kwamen ook veteranen en 'na-oorlogse generatie' - de
kinderen van de oorspronkelijke doelgroepen - in behandeling.
De laatste 10 jaar heeft de behandeling van vluchtelingen en asielzoekers een steeds zwaarder accent
gekregen en worden ook patiënten met vergelijkbare traumatische ervaringen uit andere doelgroepen
behandeld, zoals politiemensen en machinisten. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze patiëntengroepen
is dat er sprake is van langdurige en complexe traumatische ervaringen, in de regel binnen de context van
oorlog of vervolging, maar ook mensen die beroepsgerelateerde traumatische ervaringen hebben
meegemaakt kunnen bij Stichting Centrum ’45 terecht voor diagnostiek en behandeling. Vaak is er bij de
patiënten sprake geweest van vlucht en migratie, en speelt ook daaraan gelieerde problematiek.
De keuzestages op Centrum '45 worden gekarakteriseerd door de aspecten psychotraumatologie,
psychotherapie en transculturele psychiatrie en daarmee samenhangend wetenschappelijk onderzoek.
'Psychotraumatologie' omvat het brede scala van psychiatrische en psychotherapeutische
behandelingsmethoden voor ernstige chronische en complexe posttraumatische problematiek. In de
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |1
indicatiestelling voor behandeling wordt de problematiek vanuit verschillende referentiekaders en disciplines
belicht. In de behandeling worden verschillende psychotherapeutische methodieken afzonderlijk en in
samenhang toegepast, naast psychiatrische interventies in engere zin. Het verkrijgen van kennis en ervaring
op deze gebieden staat centraal in de keuzestages psychotherapie. Daarnaast wordt in de stages expliciet
aandacht besteed aan het vergroten van de gevoeligheid voor en de vaardigheid in het omgaan met
transculturele aspecten binnen de behandeling.
In Stichting Centrum '45-Oegstgeest worden getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog behandeld, hun
kinderen, veteranen en Langdurig in Nederland verblijvende vluchtelingen. Ook korter in Nederland
verblijvende vluchtelingen en asielzoekers (en hun gezinnen) kunnen hier terecht. Bij deze laatste
doelgroepen spelen transculturele aspecten en actuele existentiële problematiek (bijvoorbeeld rond het
verkrijgen van een verblijfsstatus) vaak een grotere rol. Waar nodig wordt er gewerkt met behulp van tolken.
Daarnaast wordt behandeling geboden aan mensen die in het kader van hun beroepsuitoefening zijn
getraumatiseerd, bijvoorbeeld politie, brandweer of ambulancepersoneel.
Er bestaat nauwe samenwerking tussen de poliklinische, dagklinische en klinische afdelingen. De
multidisciplinaire behandeling maakt gebruik van een breed scala aan methoden en behandelingen:
psychiatrische (o.m. medicamenteuze) behandeling, psychotherapie (individueel, in groepsverband of
systemisch), creatieve therapie, psychomotore- en bewegingstherapie, sociotherapie en maatschappelijk werk
begeleiding. De polikliniek biedt psychiatrisch-medicamenteuze behandeling, psychotherapie (individueel of in
groepsverband), sociaal psychiatrische en maatschappelijk werk begeleiding. Intake en primaire
indicatiestelling vinden plaats binnen de polikliniek. Vervolgdiagnostiek kan plaats vinden binnen het kader
van de dagkliniek of kliniek. Er is een afdeling voor behandeling van vluchtelinggezinnen.
De afdeling Stichting Centrum'45-Diemen verzorgt ambulante behandeling van vluchtelingen en asielzoekers.
Naast een volwassenenteam heeft deze locatie een gespecialiseerd team voor jeugdige asielzoekers en
kinderen. Systeemgerichte diagnostiek en behandeling nemen binnen de afdeling een belangrijke plaats in.
Sinds 2005 heeft Stichting Centrum’45-Diemen een dagbehandeling voor individuele patiënten en voor
gezinnen van vluchtelingen en asielzoekers.
Equator Foundation te Diemen, net als Stichting Centrum '45 partners in Arq Psychotrauma Expert Groep (zie
hieronder), verzorgt (poliklinische en dagklinische) behandeling aan vluchtelingen van oorlogs- en politiek
geweld en slachtoffers van mensenhandel. Als uitgangspunt geldt het gegeven dat systematisch geweld en
onvrijwillige migratie zowel de mentale toestand als de sociale identiteit aantasten. De behandeling richt zich
daarom tegelijkertijd op mentaal herstel en maatschappelijke binding, en de benadering volgt een
rehabilitatiemodel. De keuzestageplaats bij Equator is, middels een samenwerkingsovereenkomst, erkend
binnen de keuzestage Psychotherapie van Stichting Centrum ’45.
Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op verschillende aspecten van de epidemiologie, diagnostiek en
behandeling van psychotraumata, al of niet gekoppeld aan specifieke therapeutische interventies. Daarnaast
zijn er projecten gericht op transculturele aspecten en migratiegerelateerde problematiek bij vluchtelingen.
Gekoppeld aan de verschillende onderzoekslijnen en promotietrajecten.zijn aan Arq Psychotrauma Expert
Groep 5 hoogleraren verbonden: Eric Vermetten, Paul Boelen, Miranda Olff, Rolf Kleber en Berthold
Gersons.
Aios kunnen een deelonderzoek doen in een van de lopende onderzoekslijnen.
Onderwijs
Medewerkers van Stichting Centrum '45 en van Equator Foundation zijn betrokken bij intern en extern
onderwijs in de psychotraumatologie. Naast de keuzestage voor aios psychiatrie, zijn er stageplaatsen voor
klinisch psychologen in opleiding, GZ-psychologen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkenden en
verpleegkundigen en sociotherapeuten in opleiding. Medewerkers van Stichting Centrum '45 participeren in
onderwijs en supervisie bij deze opleidingen en in andere externe instellingen. De onderwijsactiviteiten worden
gecoördineerd door de opleidings-/onderwijscoördinator drs. I. van der Velden.
Prof. Dr. B.P.R. Gersons heeft een adviserende rol met betrekking tot behandeling, onderwijs en onderzoek.
Samenwerkingsverbanden
In 2006 nam Stichting Centrum ’45 het initiatief om deelgebieden in de psychotraumazorg te verbinden in een
groep van experts. Dit leidde eind 2007 tot de oprichting van Stichting Arq .
Arq is een ondersteunende holding voor instellingen en organisaties die zich bezighouden met het thema
psychotrauma en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. De partners in Arq zijn alle specialist op hun
eigen terrein en hebben ieder unieke expertise, ervaring en innovatiekracht. Arq brengt al deze deelterreinen
samen, faciliteert en legt waar mogelijk nieuwe connecties. Voor wetenschappelijk onderzoek,
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |2
onderwijs/trainingen en internationale activiteiten werken de partners samen in respectievelijk Arq Research
Program, Arq Educatie Programma en Arq International Program.
Per 2011 bestaat Arq Psychotrauma Expert Groep uit: Stichting Arq, Stichting Centrum ’45, PDC, Equator
foundation, IVP, , War Trauma Foundation (WTF) en Cogis/Impact.
Partner van Arq zijn Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita
Stichting Centrum ’45 speelde een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van Nederlandstalige en internationale
koepelorganisaties voor psychotraumatologie, zoals de NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor
Psychotraumatologie). Ook heeft Centrum ‘45 het voortouw genomen in de oprichting van een Netwerk
Psychotrauma Nederland. Daarin participeren negen GGZ instellingen, die psychotrauma als specialistisch
aanbod leveren.
De keuzestage-opleiding van Stichting Centrum ’45 heeft een samenwerkingsverband met de Opleiding
Psychiatrie van het LUMC (opleider Prof. Dr. R.C. van der Mast), maar ook aios die elders hun basisopleiding
volgen, komen in aanmerking voor deze keuzestage.
De keuzestage biedt plaatsen binnen het aandachtsgebied Volwassenen psychiatrie.
Stafsamenstelling
De multidisciplinaire behandelstaf van Stichting Centrum '45 en Equator bestaat uit psychiaters,
psychotherapeuten, (klinisch) psychologen, non-verbale therapeuten (creatieve en psychomotore therapeuten
en een ergotherapeut), een antropoloog, maatschappelijk werkenden, gespecialiseerd verpleegkundigen en
sociotherapeuten. Meerdere psychiaters en psychotherapeuten zijn gekwalificeerd supervisor voor één of
meer specialistische psychotherapieverenigingen.
Er is een afdeling psychodiagnostiek en een methodoloog voor ondersteuning van het (klinisch)
wetenschappelijk onderzoek.
Meer informatie betreffende de keuzestages kan verkregen worden bij de opleider of de plaatsvervangend
opleider.
Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan de opleider: mw. P. Dashorst psychiater
[email protected]
Stichting Centrum ’45, Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest.
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |3
STAGEBESCHRIJVING
Keuzestage Psychotherapie, ambulant (1 jaar) – 2 plaatsen
Stichting Centrum '45, locatie Oegstgeest
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
telefoon 071 5191500
http://www.centrum45.nl
Op beide keuzestageplaatsen worden poliklinische en dagklinische werkzaamheden gecombineerd. In de
oktober-plaats is de verdeling 60% poliklinische en 40% dagklinische werkzaamheden (bij fulltime
dienstverband) en in de april-plaats 40% poliklinische en 60% dagklinische werkzaamheden.
Op de polikliniek vinden intakes plaats en behandelingen van patiënten uit de oorspronkelijke
doelgroepen van Stichting Centrum ’45, getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun kinderen (Naoorlogse generatie, NOG), veteranen en Lang in Nederland verblijvende vluchtelingen (LIN). Ook
patiënten uit andere doelgroepen (beroepsgerelateerde traumata, bijvoorbeeld politie) kunnen op de
polikliniek en dagkliniek worden behandeld. Het betreft patiënten met complexe traumatische ervaringen
die zich vaak goed hebben kunnen redden, maar uiteindelijk decompenseren en zich voor behandeling
melden. Behandeling vindt plaats in individueel en in groepsverband, zijn zowel ondersteunend als op
verwerking gericht vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders.
De dagkliniek heeft een gevarieerd multidisciplinair behandelaanbod aan de hierboven genoemde
doelgroepen: van een ondersteunende structurerende multidisciplinaire behandeling op maat, individuele
traumagerichte behandeling met ondersteunende groepsactiviteiten, tot groepsdynamische en cognitief
gedragsmatige behandelingen gericht op traumaverwerking en bewerking van interpersoonlijke dynamiek.
Naast de reguliere dagbehandelingprogramma’s worden modules aangeboden gericht op specifieke
aspecten van complexe posttraumatische problematiek, zoals omgaan met agressie en met verslaving.
Voor uitgebreide diagnostiek en indicatiestelling is een specifiek multidisciplinair programma ontwikkeld.
Naast een interne functie bij de indicatiestelling voor behandeling in Centrum ’45, sluit dit programma aan
bij de landelijke topreferente functie van Stichting Centrum ’45 als mogelijkheid voor second opinion en
advies ten behoeve van verwijzers en behandelaars elders in het land.
Leerdoelen voor de aios zijn:
1) het ontwikkelen van diagnostische kennis en vaardigheden met betrekking tot de biologische,
psychologische en sociale/systemische gevolgen van ernstige en complexe psychotraumata
2) indicatiestelling voor en vaardigheid om kortdurende traumagerichte behandelingen (EMDR,
Beknopte Eclectische Psychotherapie voor Psychotrauma (BEPP) of Narrative ExposureTtherapy
(NET)) uit te voeren
3) indicatiestelling voor langerdurende psychotherapie (zowel individuele als groepspsychotherapie) in
een ambulante, dagklinische en een klinisch psychiatrische setting, en uitvoering van vijf
langerdurende psychotherapieën onder supervisie
4) coördinatie van multidisciplinaire psychotherapeutische behandelingen
5) uitoefenen en leren hanteren van de rol van psychiater in multidisciplinaire behandelteams
6) de aios leert in de stage universele en cultuurspecifieke kanten van posttraumatische problematiek te
onderscheiden en in de behandeling van patiënten met een van de eigen cultuur verschillende (nietwesterse) achtergrond te hanteren
Op de afdeling zijn 3 psychiaters werkzaam (H. Rohlof, dag-/polikliniek, P. Dashorst, dagkliniek, A. Smith,
opleider/dag/polikliniek), H. van der Heijden, polikliniek,alle lid van de opleidingsgroep. Naast de
keuzestageplaats voor aios psychiatrie, zijn er op de locatie klinisch psychologen i.o. en gz-psychologen
i.o. werkzaam.
De aios functioneert in multidisciplinaire teams. De aios krijgt per week een uur supervisie over de
poliklinische en dagklinische werkzaamheden en een uur per twee weken stagementoraat van de
opleider, of een van de andere psychiaters. Daarnaast wordt psychotherapie supervisie (1/2wk) gegeven
door een van de psychotherapeuten. Voor noodzakelijk overleg over patiënten op korte termijn is altijd
een van de psychiaters bereikbaar. De aios volgt een opleiding in een van de specifiek traumagerichte
methodieken en wordt geacht een relevante externe psychotherapiecursus te volgen in een van de grote
psychotherapie referentiekaders. Ook scholing gericht op transculturele aspecten is mogelijk. Overige
opleidingsactiviteiten waaraan alle aios deelnemen zijn de interne postdoctorale cursus PTSS,
groepssupervisie, vergaderingen van de opleidingsgroep en refereerbijeenkomsten. De aios draait mee in
de bereikbaarheidsdiensten van Stichting Centrum ’45, zes keer een volle week per jaar.
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |4
STAGEBESCHRIJVING
Keuzestage Psychotherapie bij vluchtelingen en asielzoekers,
ambulant (1 jaar)
Stichting Centrum '45, locatie Diemen
Nienoord 5, 1112 XE Diemen, telefoon 020 6253589
http://www.centrum45.nl
De keuzestageplaats op de locatie Diemen is een door de MSRC erkende uitbreiding van het bestaande
keuzestage aanbod van Stichting Centrum ’45. Naast het volwassenenteam, waarbinnen de aios
werkzaam zal zijn, heeft de locatie Diemen een gespecialiseerd team voor jeugdige asielzoekers en
kinderen, en een dagbehandeling voor gezinnen. Verschillende medewerkers (waaronder G. Smid,
psychiater/supervisor) zijn actief in wetenschappelijk onderzoek.
Stichting Centrum'45-Diemen verzorgt ambulante en dagklinische behandeling van vluchtelingen en
asielzoekers. De psychotherapeutische behandeling omvat naast traumagerichte behandeling (vooral
EMDR en NET), behandeling gericht op rehabilitatie, relationele problemen, gecompliceerde rouw en
vermindering van depressieve klachten. Behandelaars maken gebruik van cognitief-gedragsmatige en
steunende psychodynamische methoden. Groepsbehandeling vindt plaats in gemengde en
seksespecifieke groepen. Gezinsleden en/of vertrouwenspersonen worden regelmatig bij de behandeling
betrokken. In de locatie Diemen bestaat een poliklinische behandelafdeling voor kinderen en jeugdigen.
Tevens wordt voor gezinnen waarvan de kinderen - en veelal ook (een van) de ouders traumagerelateerde problemen ervaren dagklinische multi-family behandeling aangeboden.
Leerdoelen voor de aios zijn:
1) het ontwikkelen van diagnostische kennis en vaardigheden met betrekking tot de biologische,
psychologische en sociale/systemische gevolgen van ernstige en complexe psychotraumata;
2) vaardigheid om kortdurende traumagerichte behandelingen uit te voeren;
3) indicatiestelling voor langerdurende en/of multidisciplinaire traumabehandeling, waarbij de aios actief
betrokken is bij de behandeling van tenminste 5 patiënten;
4) de aios leert in de stage universele en cultuurspecifieke kanten van posttraumatische problematiek te
onderscheiden en in de behandeling van patiënten met een van de eigen cultuur verschillende (nietwesterse) achtergrond te hanteren.
Op de afdeling zijn 2 psychiaters werkzaam (dr. G. Smid, H. van der Heijden). Beide hebben zitting in de
opleidingsgroep. Naast de keuzestageplaats voor aios psychiatrie, zijn er op de locatie klinisch
psychologen i.o. en gz-psychologen i.o. werkzaam.
De aios functioneert in een multidisciplinair team. De aios krijgt een uur werkbegeleiding per week en een
uur per week mentoraat. Daarnaast wordt psychotherapie supervisie (1/2wk) gegeven door een van de
psychotherapeuten. Voor noodzakelijk overleg over patiënten op korte termijn is altijd een van de
psychiaters bereikbaar. De aios volgt een opleiding in een van de specifiek trauma-gerichte methodieken
en wordt geacht een relevante externe psychotherapiecursus te volgen in een van de grote
psychotherapie referentiekaders. Ook scholing gericht op transculturele aspecten is mogelijk. Overige
opleidingsactiviteiten waaraan alle aios deelnemen zijn de interne postdoctorale cursus PTSS,
groepssupervisie, vergaderingen van de opleidingsgroep en refereerbijeenkomsten. De aios draait mee in
de bereikbaarheidsdiensten van Stichting Centrum ’45.
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |5
STAGEBESCHRIJVING
Keuzestage Psychotherapie bij vluchtelingen en asielzoekers,
poliklinisch/klinisch (1 jaar) – OP DIT MOMENT NIET BESCHIKBAAR
Stichting Centrum '45, locatie Oegstgeest
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
telefoon 071 5191500
http://www.centrum45.nl
De polikliniek voor vluchtelingen en asielzoekers heeft een lange status als opleidingsplaats binnen de
keuzestages Psychotherapie van Stichting Centrum ’45. Er vinden intakes plaats en kortere- en
langerdurende behandelingen van vluchtelingen en asielzoekers vanuit verschillende referentiekaders,
gericht op stabilisatie en ondersteuning in de vaak gecompliceerde actuele situatie van de patiënten, en
op verwerking van traumatische ervaringen.
De kliniek is heeft een afdeling voor diagnostiek en behandeling van volwassen vluchtelingen en
asielzoekers en een afdeling voor gezinnen met complexe traumagerelateerde problematiek. Bij
volwassenen varieert de doelstelling van de opname van diagnostiek, rehabilitatie en crisisinterventie, tot
gerichte procesmatige traumaverwerking in een ondersteunende omgeving. Bij gezinnen en ouders met
kinderen is naast de individuele en eventuele relatie therapie van de ouders ook ouderbegeleiding,
systeemtherapie en kinder(spel) therapie mogelijk om de vaak door multipele trauma’s verstoorde
hechting en ontwikkeling van het kind en ouder-kind relatie bij te sturen. Behandeling vindt plaats door
een multidisciplinair team met o.a. klinisch psycholoog, psychotherapeut, maatschappelijk werk,
muziektherapie, PMT, creatieve therapie, aktiviteitenbegeleiding, NL les, sociotherapie, arts en psychiater.
Additioneel worden de ouders met kinderen behandeld en ondersteund door een
Kinderpsycholoog/orthopedagoog, consulterende kinderpsychiater, en kindbegeleiding. Er word veel
gebruik gemaakt van tolken.
De werkzaamheden van de aios zijn voor 50% in de polikliniek en 50% in de kliniek, wat de aios de
mogelijkheid geeft patiënten in verschillende settings te volgen.
Leerdoelen voor de aios zijn:
1) Kennis van en vaardigheden in psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling bij complex
getraumatiseerde cliënten in transcultureel kader, waarin naast de rol van biologische,
psychologische, sociaal- maatschappelijke factoren, inzicht wordt verkregen in de rol van culturele en
religieuze factoren in de diagnostiek en behandeling.
2) Kritische reflectie op mogelijke cultuurgebonden elementen in de eigen attitudes en gehanteerde
diagnostiek en interventies.
3) Ontwikkelen van vaardigheden om kortdurende psychotherapeutische behandelingen uit te voeren
gericht op het omgaan met traumatische ervaringen en de verwerking daarvan.
4) Indicatiestelling voor en evaluatie van langerdurende en/of multidisciplinaire (klinische)
traumabehandeling, waarbij de aios actief betrokken is bij de behandeling van tenminste 5 patiënten
Daarnaast:
5) Vaardigheden in het werken met tolken en tolkentelefoons.
6) Het betrekken van families en verwijzers en andere hulpbronnen die onderdeel (kunnen) uitmaken
van de context van de asielzoekers, enerzijds bij het exploreren van de problematiek, anderzijds bij
het organiseren van (vervolg) behandeling.
7) Kennis van de juridische, politieke en sociale regelgeving en omstandigheden die invloed zijn op de
problematiek en mogelijkheden tot behandelingen van vluchtelingen en asielzoekers.
8) Inzicht in migratie, acculturatie en integratieprocessen.
9) Beleidspsychiatrische aspecten: coördineren van doelgerichte en procesmatige zorg rondom de
patiënt en eventueel mede ontwikkelen van nieuwe zorgmodules.
Op de afdeling zijn 3 psychiaters werkzaam (H. Rohlof, polikliniek/plaatsvervangend opleider M. Nerad en
A. Hasan, kliniek). Er is nauwe samenwerking met de andere psychiaters van de locatie Oegstgeest.
Naast de aios werken er op de locatie klinisch psychologen i.o. en gz-psychologen i.o.
De aios functioneert in een multidisciplinair team. De aios krijgt een uur supervisie per week over patiëntgebonden werkzaamheden en een uur per week stagesupervisie. Daarnaast wordt psychotherapie
supervisie (1/2wk) gegeven door een van de psychotherapeuten. Voor noodzakelijk overleg over
patiënten op korte termijn is altijd een van de psychiaters bereikbaar. De aios volgt een opleiding in een
van de specifiek trauma-gerichte methodieken en wordt geacht een relevante externe
psychotherapiecursus te volgen in een van de grote psychotherapie referentiekaders. Ook scholing
gericht op transculturele aspecten is mogelijk. Overige opleidingsactiviteiten waaraan alle aios deelnemen
zijn de interne postdoctorale cursus PTSS, groepssupervisie, vergaderingen van de opleidingsgroep en
refereerbijeenkomsten. De aios draait mee in de bereikbaarheidsdiensten van Stichting Centrum ’45.
Omdat de afdeling zich in een transitiefase bevindt wordt de aiosplek voorlopig niet vervuld.
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |6
STAGEBESCHRIJVING
Keuzestage Psychosociale behandeling en rehabilitatie van
vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel met traumagerelateerde klachten; ambulant (1 jaar)
Equator Foundation
Nienoord 5, 1112
XE Diemen,
telefoon 020 - 840 76 76
http://www.equatorfoundation.nl
Equator biedt behandeling aan vluchtelingen van oorlogs- en politiek geweld en slachtoffers van
mensenhandel met trauma-gerelateerde klachten. Als uitgangspunt geldt het gegeven dat systematisch
geweld en onvrijwillige migratie zowel de mentale toestand als de sociale identiteit aantasten. De
behandeling richt zich daarom tegelijkertijd op mentaal herstel en maatschappelijke binding, en de
benadering volgt een rehabilitatiemodel. In het behandelprogramma zijn psychiatrische,
psychotherapeutische, sociale en functiegerichte elementen geïntegreerd.
Equator, ontstaan binnen het AMC, heeft binnen de basisopleiding jarenlang twee gewaardeerde
stageplaatsen geboden aan aios psychiatrie. Tevens zijn er klinisch psychologen i.o. en GZ psychologen i.o.
werkzaam. Dr. W.F. Scholte, leidinggevend psychiater, is ruim 25 jaar als supervisor en docent betrokken bij
de opleiding Psychiatrie, en verzorgt verschillende cursorische onderdelen binnen de opleiding van het
Amsterdamse consortium. Naast haar behandelfunctie fungeert Equator als laboratorium voor het
ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwen van geïntegreerde behandel-/rehabilitatiemethoden, ook ten
behoeve van internationale post-conflictgebieden. De huidige keuzestageplaats is erkend als een van de
keuzestageplaatsen Psychotherapie in de opleiding van Stichting Centrum ’45.
Equator verzorgt preventieve activiteiten, dagbehandeling (3 dg/wk) en ambulante behandelingen. De
volgende behandelmethoden worden in wisselende combinatie en al dan niet in groepsverband
toegepast: ondersteunende/stabiliserende gespreksvoering; farmacotherapie; trauma-gerichte
psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie; Narrative Exposure Therapy; EMDR); stabilisatiecursus;
sociotherapie; psycho-educatie; maatschappij-oriëntatie; psychomotorische therapie (sport/spel,
concentratie/ontspanning, agressieregulatie); maatschappelijk werk ondersteuning; ergotherapie en
trajectbegeleiding; Nederlandse taaloefening. Behandelgroepen zijn gemengd qua leeftijd (≥ 18 jr),
herkomst en geslacht, met uitzondering van de ambulante vrouwengroepen voor slachtoffers van
mensenhandel.
Specifieke leerdoelen van de aios zijn:
1) transculturele psychiatrische diagnostiek en kennis van (psychotherapeutische) behandelmethoden
t.b.v. indicatiestelling voor behandeling
2) op rehabilitatie gerichte behandelmethoden: *medisch-psychiatrisch; *stabiliserende en
ondersteunende psychotherapie voor complexe PTSS en comorbide stoornissen vanuit een cognitief
gedragstherapeutisch kader; *traumagerichte psychotherapie (EMDR); *ondersteuning bij aan
migratie en vluchtelingschap gebonden maatschappelijke problematiek
3) ontwikkelen van de rol van psychiater in een multidisciplinair team
Taken van de aios zijn:
 verzorgen van 1 of 2 intakegesprekken per week
 medisch-psychiatrische behandeling van tenminste 3 dagklinische en 15 poliklinische patiënten
 uitvoeren van kortdurende trauma-gerichte psychotherapie (EMDR) onder supervisie bij minimaal 5
patiënten
 uitvoeren van op stabilisatie gerichte gedragstherapeutische psychotherapie onder supervisie
 co-therapeut zijn bij een stabilisatiecursus
De aios functioneert in een multidisciplinair team. Hij/zij krijgt een uur per week supervisie (W.F. Scholte)
en een uur per week stagesupervisie. Daarnaast wordt psychotherapie supervisie (1x/2wk) gegeven door
een van de psychotherapeuten. Voor noodzakelijk overleg over patiënten op korte termijn is altijd Scholte
of één van de andere psychiaters op de locatie Diemen bereikbaar. De aios volgt een opleiding in één van
de specifieke trauma-gerichte methodieken en in het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader.
Overige opleidingsactiviteiten waaraan alle aios deelnemen zijn de interne postdoctorale cursus PTSS,
groepssupervisie, vergaderingen van de opleidingsgroep en refereerbijeenkomsten. De aios voert onder
supervisie een beperkt wetenschappelijk onderzoek uit. De aios draait mee in de bereikbaarheidsdiensten
van Stichting Centrum ’45.
©Stichting Centrum ’45
Stagebeschrijving keuzestages psychotherapie aios, oktober 2015
http://www.centrum45.nl
P a g i n a |7
Download