Checklist kennis en vaardigheden JV 0-12 jaar

advertisement
Checklist kennis en vaardigheden voor verpleegkundigen 0-12 jaar
Kennis van
(literatuur en
richtlijnen)
Algemene achtergrondkennis 0-19
Organisatiekennis GGD regio Utrecht en afd.
JGZ
Doelstelling en grondhouding preventieve JGZ
Taakverdeling JGZ-disciplines
Normale ontwikkeling jongeren:
psychosociaal/motorische/seksuele
ontwikkeling en gedragingen/ lichamelijke
ontwikkeling
Observeren en signaleren: onderkennen
risicofactoren en deze zn. bespreekbaar
maken.
Inschatten draaglast-draagkracht vlgs. Bakker
Sociale kaart
Kennis van kinderpsychiatrische ziektebeelden,
zoals ADHD, autisme, PDD-NOS, depressie,
eetstoornis, pesten, luizenprotocol,
weerbaarheid
Kennis van consequenties echtscheidingen,
huiselijk geweld e.d.
Een volledige anamnese afnemen
Het dossier van te voren doornemen, SDQ, info
Hoe?
GGD kennisnet
Door wie?
Zelfstudie
Medewerker
Kohnstamm
Puberbrein
Groeidiagrammen
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Medewerker
Begeleider
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Ervaringsgericht
Medewerker
Begeleider
Sociale kaart
gemeente waar je
werkzaam bent.
Kwaliteitshandboek
Leerboeken
kinderpsychiatrie
DDJGZ
Kwaliteitshandboek
DDJGZ
Kwaliteitshandboek
Gereed?
Leidinggevende
Nederlands leerboek
JGZ
NJI website “O&O in
perspectief
Wanneer?
Medewerker
Medewerker
Begeleider
Medewerker
1
van school van tevoren bekijken.
Hoofd en bijzaken onderscheiden (inschatten
van ernst en urgentie)
Kennis van gespreksvoering meisjesbesnijdenis
Oplossingsgericht werken
leren*
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
E-learning
Begeleider
Medewerker
Begeleider
E-learning NCJ
Medewerker
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Medewerker
Begeleider
Medewerker
Begeleider
E-learning
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
DDJGZ (ouderkindfactoren)
Stroomdiagram VGV
DDJGZ (taak wordt
aangemaakt)
Motiverende
gesprekvoering
Werken conform richtlijnen BTP
Kwaliteitshandboek
contactmomenten
JGZ protocollen
Kwaliteitshandboek
Algemene kennis 0-12 jaar
Normale ontwikkeling 0-12 jarigen
Boeken R. Kohnstam
en M. Delfos
Medewerker
Medewerker
Begeleider
Kind in bijzondere situaties, zoals
echtscheiding, psychiatrische problematiek,
meerlingen, asielzoekers etc.
JGZ richtlijnen NCJ: overgewicht, zindelijkheid,
huidafwijkingen, excessief huilen,
opvoedingsondersteuning, voeding etc.
Een volledige anamnese afnemen
Nederlands leerboek
JGZ
Leefstijlfactoren
Vragenlijst ouders
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
Ziekteverzuim
Protocol
ziekteverzuim
(uitvoering door JA)
Richtlijn/protocol
groei/ overgewicht
Zelfstudie
Leidinggevende
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Medewerker
Begeleider
Beoordelen groeicurve
Seksuele ontwikkeling, psychosociale
ontwikkeling
SDQ
Medewerker
Begeleider
Medewerker
Medewerker
2
Kennis DD en registratiemomenten
Kennis uitvoeren indicatiebezoeken
Protocol
indicatiebezoek
Infectieziekten en kinderziekten
Kwaliteitshandboek
Vaardigheden 0-12 jaar
Uitvoeren contactmoment 2 weken
Protocol hb 2 weken
Wegen en meten, curves beoordelen
Protocol wegen en
meten
Uitvoeren van Wiechenonderzoek
Visusonderzoek uitvoeren op indicatie
Richtlijn
Uitvoeren van gesprekken met de intern
begeleider minimaal 2x per jaar
Protocol Ib-gesprek
Handreiking
verwijsindex
Vaccinatiemap RVP
Gebruikershandleiding
koelkast
Richtlijn cold chain
Protocol RVP
Richtlijnen NCJ
Protocol veiligheid



Vaccinaties uitvoeren en registreren
Juiste vaccinatieschema hanteren
Voorlichting geven over RVP
Voorlichting/advisering/begeleiding op gebied
van:
 Slapen
 Borstvoeding/flesvoeding/vitamine
suppletie
 Opvoeding
 Voedsel en eetgedrag
 Zindelijkheid
 Overgewicht
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Medewerker
Begeleider
Medewerker
Begeleider
Ervaringsgericht
leren*
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Scholing
Medewerker
Begeleider
Medewerker
Begeleider
Ervaringsgericht
leren*
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Van
Wiecheninstructeur
Medewerker
Begeleider
Medewerker
Begeleider
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
Zelfstudie
Ervaringsgericht
leren*
Medewerker
Begeleider
3



Veiligheid
Mondgezondheid
Excessief huilen/ inbakeren
*Ervaringsgericht leren: in overleg met begeleider handeling observeren, vervolgens onder begeleiding uitvoeren en als laatste zelfstandig
uitvoeren.
Afvinklijst
Uitvoering
Meekijken met collega COI
(contactmoment op indicatie)
basisonderwijs
DDJGZ invullen, collega voert
het gesprek tijdens consult of
huisbezoek
Gesprek voeren, collega voert
DDJGZ in tijdens consult of
huisbezoek
Voert gesprek en vult DDJGZ,
collega kijkt mee tijdens consult
of huisbezoek
COI alleen
Meelopen met doktersassistente
groep 2 en 7.
Meelopen met gesprek met
intern begeleider
Audio uitvoeren bij collega of
leerling.
Opmerkingen
Uitgevoerd
4
Jeugdverpleegkundigen 0-12 jaar








Ishihara’s test.
Occlusiebril
Weegschaal
SDQ sjabloon
Benodigde papieren (retour)enveloppen, extra vragenformulieren, SDQ-formulieren, SO, Samen starten)
Folderoverzicht
Lijst met instellingen werkgebied (scholen, peuterspeelzalen)
Audiometer
5
Download