Quickscan Gezondheidsbevordering en Preventie Basisonderwijs

advertisement
Quickscan Gezondheidsbevordering en Preventie Basisonderwijs
Versie intern begeleider
Bron: NIGZ
1
Quickscan Gezondheidsbevordering en Preventie Basisonderwijs
Versie intern begeleider
Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer tien minuten in beslag.
Datum invullen vragenlijst: ……………………..
Naam school: …………………………….………..
Begeleiding en zorg van kinderen
1. Op welke wijze heeft u contact met leerkrachten over de ontwikkeling hun
leerlingen
 ik spreek met alle leerkrachten twee of meerdere keer per jaar hun opvallende
leerlingen en zorgleerlingen door
 ik spreek met leerkrachten wanneer zij een acute zorgvraag hebben over een kind
 beide
 anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………..
2. Handelingsplannen
a. In hoeverre wordt er bij u op school in de leerlingenzorg gewerkt met
handelingsplannen?
 (vrijwel) altijd
 af en toe
 (vrijwel) nooit
b.



Worden de handelingsplannen ook geëvalueerd?
ja, altijd
ja, soms
nee
3. Welke methoden op het gebied van gezondheid en veiligheid worden op deze
school gebruikt? Denk aan methoden voor verkeer, hygiëne, sociaal- emotionele
ontwikkeling, gezondheidsthema’s, zoals roken, voeding en sport.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. Met welke organisaties heeft uw school – voor zover u kan overzien – het
afgelopen jaar contact gehad ten behoeve van gezondheid en veiligheid op
school? Bijvoorbeeld voor advies over veiligheid schoolplein, het lenen van een
leskist, gastlessen of project of voor nascholing medewerkers.
 Bureau Halt
 Bureau Jeugdzorg
 Consultancybureaus (particulier)
 Gemeente
 GGD
 Instituut voor verslavingszorg
 Initiële lerarenopleiding (PABO)
 Thuiszorg
 Onderwijsbegeleidingsdienst
 Politie
 RIAGG / GGZ
 Regionaal Verkeersplatvorm
 Een sportorganisatie
 Anders, namelijk ………………………………
 Welzijnswerk
2
7.
8.










Wat vindt u van uw scholingsmogelijkheden met betrekking tot uw taak als
intern begeleider?
Goed
Voldoende
Neutraal
Onvoldoende
Slecht





Welke specialisten zijn betrokken bij de leerlingen?
intern begeleider
remedial teacher
motorisch remedial teacher
vertrouwenspersoon
orthopedagoog
psycholoog
logopedist
jeugdarts (ook bekend als schoolarts) of -verpleegkundige
schoolmaatschappelijk werk
anders, namelijk …………………………………………………………………………………………
Tot besluit
9. Heeft u nog opmerkingen over andere relevante punten op het gebied van
gezondheid en veiligheid op school?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt voor uw medewerking!
3
Download