9.173 - Lekker fit folder.indd

advertisement
01
Lekker Fit!
Inhoudsopgave
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Lekker Fit
Tien pijlers
Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
De komst van de gymleraar ‘nieuwe stijl’
Lespakket “Lekker Fit!”
Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
Sportverenigingen terug in de wijken
De Eurofittest
De Fitmeter
Hulp en advies door jeugdverpleegkundige
De Jeugdmonitor Rotterdam
Oudervoorlichting
Aanpak op maat
Toekomst Lekker Fit: vanzelfsprekend beleid!
Meer informatie
Colofon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
Lekker Fit
Werken aan een gezonde leefstijl
voor Rotterdamse jeugd
Een op de vier Rotterdamse kinderen
in de leeftijdgroep negen en tien jaar
heeft overgewicht. Bij een op de tien
kinderen is sprake van vetzucht.
Dat is ruimschoots boven het landelijk
gemiddelde. Allerlei moderne verleidingen (televisie, computer, mobiele
telefoon) zorgen ervoor dat kinderen
steeds minder actief spelen en bewegen. Daarnaast eisen ook verkeerde
eetgewoonten hun tol. De gemeente
Rotterdam (Sport en Recreatie, de
Gemeentelijke GezondheidsDienst en
01
Lekker Fit!
Jeugd, Onderwijs en Samenleving) gaat
in samenwerking met schoolbesturen en
deelgemeenten de strijd aan tegen overgewicht onder jeugd. In 2005 startten
deze diensten het project Lekker Fit, met
als basis het stimuleren van beweging
en het eten van gezonde voeding. Op de
lange termijn heeft dit project als doel
de levensstijl van Rotterdamse jeugd te
veranderen. Lekker Fit richt zich op de
Rotterdamse basisscholen in wijken waar
overgewicht relatief veel voorkomt. In
2005 startte het project op dertig scholen. Ieder jaar komen daar 15 basisscholen bij, zodat in 2009 negentig scholen in
Rotterdam meedoen aan Lekker Fit.
Tien pijlers
Lekker Fit moet er voor zorgen dat
gezond gedrag weer vanzelfsprekend
wordt. Het project bestaat uit tien
pijlers die elkaar aanvullen, maar
elk een eigen doel dienen. Alleen de
Lekker Fit-scholen maken gebruik van
alle tien de onderdelen. Sommige
pijlers worden ook beschikbaar
gesteld voor de overige basisscholen,
zoals het lespakket ‘Lekker Fit’.
Lekker Fit!
02
Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
Kinderen van groep drie tot en met
acht krijgen - minimaal drie keer en
maximaal vijf keer - per week onder
schooltijd een professioneel gegeven
gymles. Aanvullend vinden na schooltijd sport- en spelactiviteiten plaats.
In de lessen oefenen kinderen een
aantal bewegingsvormen zoals balanceren, klimmen en tik- en loopspelen.
Daarnaast kunnen ze kennismaken
met verschillende takken van sport en
de fun activiteiten als rope skipping.
De locaties van de lessen variëren
van een gymzaal nabij de school tot
een trapveldje of een speeltuin in
de buurt.
03
Lekker Fit!
“Sporten moet net zo belangrijk worden als lezen, schrijven en rekenen”
De komst van de gymleraar ‘nieuwe stijl’
Vanuit het stimuleringsbudget van de
gemeente Rotterdam krijgt de basisschool twee jaar lang de beschikking
over een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De gymleraar ‘nieuwe stijl’
is minimaal in het bezit van het ALO
diploma. De gymleraar ‘nieuwe stijl’
verzorgt het sport- en spelaanbod tijdens en na schooltijd. Lekker Fit biedt
studenten van de Haagse Hogeschool
afdeling Bewegen en het Albeda
College de mogelijkheid om stage te
lopen. Tijdens diverse bijeenkomsten
stemmen de gymleraren hun activiteitenaanbod af en kunnen zij kennis
en ervaring met elkaar uitwisselen.
Lekker Fit!
04
Lespakket “Lekker Fit!”
Het lespakket Lekkker Fit! is bedoeld
voor de groepen één tot en met
acht en gaat over gezonde voeding
en beweging. In iedere groep worden theorielessen en praktijklessen
gegeven die in het teken staan van
de thema’s bewegen, voeding en
gezonde keuzes. De leerlingen krijgen
ook opdrachten, die ze thuis met hun
ouders kunnen bespreken.
05
Lekker Fit!
“Het aanbod is eigentijds en gericht op wat kinderen leuk vinden”
Sportlessen als opstap naar de sportvereniging
De deelnemende scholen kunnen hun
leerlingen kennis laten maken met
verschillende takken van sport. Sportverenigingen uit de buurt presenteren
zich in samenwerking met Stichting
Rotterdam Sportsupport, Stichting
Rotterdam Topsport en de afdeling
Sportstimulering van Sport en Recreatie. Zo maken de leerlingen kennis
met bestaande sportmogelijkheden
dicht bij huis. Sommige sporten
worden zelfs gegeven door een
topsporter. Indien mogelijk krijgen
de kinderen ook training op de accommodatie van de club. Op deze
manier worden de kinderen gestimuleerd om lid te worden van een
sportvereniging.
Lekker Fit!
06
Sportverenigingen terug in de wijken
Stichting Rotterdam Sportsupport
activeert en ondersteunt verenigingen om in wijken waar onvoldoende
sportverenigingen zijn een satellietlocatie op te zetten. Dat kan door de
oprichting van een schoolsportvereniging, waarbij leerlingen op een locatie nabij de school trainen en in het
weekend op het complex van de vereniging competitiewedstrijden spelen.
Ook kunnen verenigingen zonder de
directe samenwerking met een school
een satellietlocatie opzetten. Doordat
sportclubs en hun accommodaties zich
dichter in de buurt bevinden, ontstaat
er een natuurlijker toeloop van vooral
jeugdige - potentiële - leden.
07
Lekker Fit!
De Eurofittest
Binnen het project Lekker Fit worden
bij alle groepen drie tot en met acht
twee keer per jaar de Eurofittest afgenomen. Ook wordt een BMI meting
(Body Mass Index) gedaan, die de
verhouding tussen gewicht en lengte
aangeeft. Een vakkundig team - dat
werkzaam is voor het project Lekker
Fit - meet de algemene conditie en
brengt de ontwikkeling gedurende
het project in kaart. Hierdoor worden
de resultaten van de kinderen duidelijk zichtbaar.
Lekker Fit!
08
“Fruit is gezond, veel suiker niet”
De Fitmeter
De Fitmeter is een speciaal voor
Lekker Fit ontwikkeld computerprogramma, met als doel de fitheid
van de kinderen inzichtelijk te maken.
Hierin word de deelname van de
kinderen aan alle activiteiten bijgehouden. Daarnaast wordt de vooruitgang in motorische vaardigheden
inzichtelijk gemaakt en worden de resultaten van de Eurofittest ingevoerd.
Alle prestaties worden vertrouwelijk
behandeld. Op individueel niveau
wordt duidelijk welk kind extra zorg
en begeleiding op maat nodig heeft.
09
Lekker Fit!
Hulp en advies door jeugdverpleegkundige
Ouders krijgen extra hulp en advies
van de Jeugdgezondheidszorg van de
GGD om overgewicht bij hun kinderen
te voorkomen of aan te pakken. Dit
gebeurt na het preventieve gezondheidsonderzoek van de jeugdarts of
jeugdverpleegkundige. Als uit het
preventief gezondheidsonderzoek
blijkt dat kinderen kampen met
overgewicht, kunnen de ouders en
het kind voor advies terecht bij de
jeugdverpleegkundige. Heeft een
kind ernstig overgewicht (obesitas)
of motorische achterstanden, dan
vindt er een doorverwijzing naar de
huisarts plaats.
Lekker Fit!
10
De Jeugdmonitor Rotterdam
De GGD Rotterdam onderzoekt en
volgt de (lichamelijke en psychische)
gezondheid en de ontwikkeling van
kinderen en jongeren tot en met
19 jaar. De onderwerpen overgewicht,
voeding en beweging zijn standaard
opgenomen in de Jeugdmonitor
Rotterdam. Elk jaar verzamelt de
GGD hierover accurate gegevens en
bespreekt die met de school.
11
Lekker Fit!
Oudervoorlichting
Ouders hebben veel invloed op het
eetgedrag en de hoeveelheid beweging van hun kinderen. Zij kunnen ook
het goede voorbeeld geven. De GGD
organiseert daarom in samenwerking
met de school ouderbijeenkomsten,
waar ouders basisinformatie krijgen
over gezonde voeding en beweging.
Vier aandachtspunten staan hierin
centraal: elke dag ontbijten, minder
gezoete dranken, minder televisie
kijken en meer bewegen.
“Via ouderbijeenkomsten of koffieochtenden wordt de
betrokkenheid van ouders gestimuleerd”
Lekker Fit!
12
Aanpak op maat
Omdat de situatie per deelgemeente,
wijk en school verschilt, heeft Sport
en Recreatie voor elke deelnemende
school een plan op maat gemaakt.
De aanpak van het project wordt
aangepast op de specifieke situatie
van de school. Het accent van het
pakket kan daarom per school
verschillen.
Augustus 2006
13
Lekker Fit!
Toekomst Lekker Fit: vanzelfsprekend beleid!
Twee jaar lang wordt Lekker Fit actief
gestimuleerd vanuit de gemeente.
In die periode werken gemeente,
scholen en deelgemeenten actief
samen om de 10 pijlers structureel
onderdeel te maken van het sporten gezondheidsbeleid op de (Brede)
school en in de wijk!
Lekker Fit!
14
“Veel suiker is niet goed voor je”, zegt Shevaen (8). “Als je dan ook niet
sport, word je dik”, voegt haar vriendinnetje Nashaira (7) toe. Shevaen zit
op zwemles en doet aan kickboksen.
Nashaira zit op ballet. Olivier (7) doet ook wel aan sport, maar pas als hij
klaar is met televisiekijken. Als hij thuiskomt van school, eet hij altijd fruit,
want dat is gezond. “Maar ook veel chocola, hoor!” Ontbijten doet hij
eigenlijk nooit. Net als Marco (7), die best weet dat dat eigenlijk niet
gezond is. “Maar mijn moeder heeft daar ’s ochtends geen tijd voor”.
(Kinderen van één van de Lekker Fit scholen, over gezonde voeding en beweging)
15
Lekker Fit!
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Gezondheidslijn;
tel. 010 - 433 99 66. De Gezondheidslijn beantwoordt uiteenlopende
vragen van ouders en verzorgers,
maar ook vragen van scholen en
professionals over overgewicht en
bewegingsarmoede. Als de Gezondheidslijn vragen niet kan beantwoorden, verwijzen de medewerkers door
naar Sport en Recreatie of de dienst
Jeugd, Onderwijs en Samenleving.
Deze twee gemeentelijke diensten
werken samen met de GGD aan
het verminderen van overgewicht
en bewegingsarmoede bij de
Rotterdamse jeugd. Ook kunt u de
website: www.rotterdamlekkerfit.nl
raadplegen.
Colofon
Redactie:
Vormgeving:
Fotografie:
Druk:
Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam
IMMITS©2006
Sport en Recreatie
Thieme Media Groep
Lekker Fit!
16
Download