Schoonheid van het alledaagse in Foam Legionella

advertisement
18 JULI 2006 • NOORD AMSTERDAMS NIEUWSBLAD • PAGINA 10
Schoonheid van het alledaagse in Foam
AMSTERDAM - Fotografiemuseum
Foam toont van 21 juli tot en met 3
september een serie monumentale
foto's die de Nederlandse fotograaf
Maarten van Schaik (Gouda, 1973)
vorig jaar maakte in Las Vegas.
EDAM - De inschrijving van de 25e
koebootrace is gestart. De koebootrace wordt gehouden tijdens Waterdag in Edam op 19 augustus. Koeboten zijn platbodems die door een
bemanning van tien roeiers met zogenaamde 'balasters', een soort grote scheppen, worden voortbewogen
met hulp van een stuurman of vrouw. Een maataangever is toegestaan.
Vaak zijn het schijnbaar onbeduidende plekken die zijn aandacht trekken.
Sfeer, stemming en het aanwezige
licht zijn daarbij van groot belang.
Van Schaik toont in zijn werk de
schoonheid die aanwezig kan zijn in
het alledaagse. Zijn zorgvuldige composities laten de magische werking
zien van natuurlijk licht en roepen
een gevoel op van verstilling en tijdloosheid.
Foam, Keizersgracht 609, Amsterdam, meer info: www.foam.nl
Er zal op tijd worden gevaren met
twee boten tegelijk. De te varen afstand is ongeveer 150 meter met
halverwege een keerpunt, welke
van binnen naar buiten moet worden genomen. Bij de finish moet de
Fotograaf Maarten van Schaik laat zich inspireren door schijnbaar onbeduidende plekken
(Aangeleverde foto)
Cursus 'levensverhalen schrijven' voor ouderen
AMSTERDAM - De ouderenbonden in Amsterdam starten op
maandag 18 september weer met
de succesvolle cursus 'levensverhalen schrijven'. Tijdens deze cursus
leren de deelnemers op een creatieve wijze herinneringen op te schrijven.
De cursus is bedoeld voor mensen
die het leuk vinden om te schrijven
over hun leven zodat herinneringen bewaard blijven voor henzelf,
de kinderen of kleinkinderen.
Schrijfervaring is niet nodig: gerichte oefeningen en opdrachten
leiden stapsgewijs naar het schrijven van een tekst. De teksten zelf
zijn puzzelstukjes die samengevoegd een compleet beeld geven
van een deel van het leven. Het
schrijven gebeurt op een creatieve
manier. Naast proza is poëzie - bijvoorbeeld het schrijven van een
sonnet - een onderdeel van de cursus.
bloemlezing van de verhalen en gedichten die geschreven zijn door de
cursisten. De leiding ligt in handen
van Lilian de Bruijn, een docent die
ervaring heeft met het begeleiden
van schrijven in groepen.
Herinneringen
In elke les staat een thema centraal,
bijvoorbeeld school, eten of kleding. Rond dit onderwerp worden
middelen aangereikt om herinneringen op te halen. In een groep
van circa twaalf deelnemers wordt
erover gepraat en geschreven en
wordt er voorgelezen. Werken
rond een thema biedt de cursist de
mogelijkheid om te kiezen uit herinneringen in verschillende fasen
van zijn of haar leven.
Aan het eind van de cursus wordt
een bundel samengesteld met een
De cursus bestaat uit 10 lessen van
2 uur en vindt om de twee weken op
maandag plaats van 10.00 uur tot
12.00 uur. Locatie: Plantage
Middenlaan 14. Bij onvoldoende
deelnemers kan de cursus helaas
niet doorgaan! De kosten zijn €
100 voor de hele cursus en deelnemers dienen lid te zijn of te worden
van één van de ouderenbonden
ANBO, KBO, NOMA, PCOB of
WOUW. U kunt zich voor de cursus opgeven tot 1 september bij ANBO tel. 624 40 67.
Artis heeft er veertigduizend bewoners bij
AMSTERDAM - Er zijn deze maand
zo'n veertigduizend termieten in Artis gearriveerd. De termieten zijn
met heuvel en al vanuit de dierentuin
in Bazel naar Artis overgebracht. Als
enige dierentuin in Nederland heeft
Artis nu een termietenheuvel.
De heuvel weegt ruim tweehonderd
kilo en is negentig centimeter hoog.
In de toekomst wordt de heuvel nog
veel groter. Een nest kan zelfs wel
tien meter hoog worden waar jaren
arbeid aan vooraf gaat. Centimeter
voor centimeter wordt het opgebouwd. Er bestaan meer dan tweeduizend verschillende soorten termieten met allemaal een eigen
bouwstijl. Hun nesten bouwen ze
met aarde, plantenresten en uitgekauwd hout. Door de zon wordt dit
materiaal keihard 'gebakken' en hebben ze een veilig thuis. Toch zijn er
dieren die de termieten kunnen vangen zoals de miereneter met zijn lange kleeftong. Artis' miereneters Ramon en Pjuskebusk worden dan ook
op afstand gehouden.
Er zijn vier soorten termieten in een
termietensamenleving: de werkers,
de soldaten, de koning en koningin.
Uiteindelijk zijn alle termieten kinderen van de koning en koningin, die
duidelijk herkenbaar is. Zij is wel vijftig keer zo groot als de andere termieten en kan wel 50 jaar oud worden.
De termietenheuvel staat in het Insectarium van Artis waar het warm
genoeg is en ze samen met andere insecten door het publiek bewonderd
kunnen worden.
Legionella besmetting in Amsterdam
AMSTERDAM - De afgelopen dagen zijn bij de GGD in Amsterdam
17 patiënten gemeld met een legionella pneumonie (veteranenziekte).
De eerste drie patiënten werden
donderdagmiddag 7 juli gemeld. De
eerste ziektedag van de patiënten
ligt tussen 29 juni en 7 juli 2006.
Eén patiënt is aan de gevolgen van
de ziekte overleden.
De GGD Amsterdam heeft een
onderzoek ingesteld naar de bron
van dit ongewoon hoge aantal patiënten. De patiënten wonen verspreid over de stad en hebben tot nu
toe geen duidelijk aanwijsbare gemeenschappelijke bron. Amsterdamse ziekenhuizen en huisartsen
zijn gealarmeerd. In samenwerking
met het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM wordt op dit
moment via de GGD'en actief gezocht naar eventuele andere gevallen van legionella pneumonie in de
rest van Nederland.
Inschrijving koebootrace Edam
Besmet water
De infectie wordt overgebracht door
het inademen van zeer kleine druppeltjes water (nevel), waarin de bacterie zich bevindt. Het vernevelen
van besmet water kan gebeuren
door fonteinen, douches, of koeltorens die op gebouwen staan. De
meeste mensen worden niet ziek na
blootstelling. Slechts bij een klein
deel van degenen die met de bacterie
zijn besmet, ontwikkelt zich de ernstige veteranenziekte. De ziekte kan
niet van de ene mens op de andere
worden overgedragen en is dus niet
besmettelijk. Het drinken van water
vormt geen enkel risico.
mensen met chronische longaandoeningen, ouderen en mensen die
geneesmiddelen gebruiken die hun
afweer verstoren, lopen een groter
risico op een ernstiger verloop van
de ziekte.
De veteranenziekte is goed te behandelen, maar is een ernstige aandoening met een overlijdensrisico van 5
tot 25 procent. Mensen met een snel
oplopende koorts in combinatie met
hoesten worden aangeraden contact
op te nemen met hun huisarts. Hoe
sneller de juiste antibiotica, die elke
huisarts kan voorschrijven, worden
toegediend des te lager is het risico
van overlijden.
Risico
De tijd tussen de besmetting en het
optreden van de eerste ziekteverschijnselen ligt tussen de twee en
twintig dagen, meestal 5/6 dagen.
Een infectie met de legionella bacterie kan met hoge koorts en longontsteking gepaard gaan. Zware rokers,
Meer info over legionella is te vinden op: www.minvws.nl (dossier legionella), www.postbus51.nl of
neem contact op met de plaatselijke
GGD of huisarts
bel van de baan waarin wordt gevaren, staande in de boot, met de hand
worden geluid.
Inschrijven kan bij het VVV kantoor
in Edam, Damplein 1, het voormalige Stadhuis, tel. nr. 0299-315125.
Het kantoor van de VVV is geopend
op ma t/m za van 10.00 tot 17.00
uur en zondag van 13.30 tot 17.00
uur. Het inschrijfgeld bedraagt 30
euro per team. Voor het winnende
team is er een wisselbeker. Voor de
eerste, tweede en derde plaats zijn
er geldprijzen beschikbaar.
Voor meer informatie, mail naar:
[email protected], het adres is
www.waterdag.nl.
Provincie geeft NoordHollandse iep weer toekomst
REGIO - Om de iepziekte te bestrijden, is de provincie Noord-Holland
deze zomer gestart met een grootscheepse actie, waarbij zieke iepen
worden verwijderd. De provincie
neemt de kosten voor het weghalen
van de zieke iepen bij particulieren
voor haar rekening (totaal 2 miljoen
euro). Ook de stichting Utopa levert
een financiële bijdrage. Het verwijderen van de zieke iepen is noodzakelijk om verdere besmetting te voorkomen.
Van
de
huidige
iepenpopulatie in Noord-Holland is
naar schatting vijf procent ziek.
Al eeuwenlang siert de iep het Hollandse landschap en de historische
binnensteden. Eind jaren zeventig
telde Nederland nog zo'n vijf á zes
miljoen iepen. De iepziekte, een zeer
besmettelijke schimmelziekte die
wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen, heeft de populatie inmiddels sterk uitgedund. In
Noord-Holland staan op dit moment
nog ongeveer 300.000 iepen, waarvan er naar schatting ruim 15.000
ziek zijn. Deze iepen zijn niet meer te
redden en moeten daarom zo snel
mogelijk verwijderd worden, om verdere verspreiding te voorkomen. Met
het project 'Samen voor de iep' wil de
provincie met particulieren, gemeenten en terreinbeheerders
Waterpret
Niet zo lang geleden
Het was in juni
Tijdens een kleine hittegolf
Reed ik door een stad
En daar zag ik ineens
Zomaar midden op de dag
Een waterballet
Helemaal compleet
Met brandslangen
Waterballonnen
En blije mensen
Het kind kwam los
Ook bij de volwassenen
Ze waren aan het dansen
Aan het springen
Aan het stampen
En aan het uitdagen
Wat een vrolijke boel was dat….
Iets verderop in de straat
Zaten twee oudere dames
Op een houten bankje
Onder een boom
Je zag ze genieten....
Al die blije gezichten
En die natte boel
Deden je even vergeten
Dat je het ook zo warm had……
© 2006 Jan Struiving
www.struiving.nl
Maatwerk in gedichten
'schoon schip' maken, waardoor de
resterende iepen minder kans lopen
om besmet te raken.
Werkwijze
Het project 'Samen voor de iep' loopt
van 2005 tot 2008. Ieder jaar wordt
er een aantal gemeenten door de provincie aangewezen. Zij maken deel
uit van het actiegebied voor dat jaar.
Elke gemeente komt eenmaal aan de
beurt. Deskundige medewerkers van
de gemeente voeren in de zomer
driemaal een schouwronde uit en
sporen zo de zieke iepen op. De provincie zorgt vervolgens dat alle zieke
iepen kosteloos worden verwijderd.
In 2005 zijn Den Helder, Anna Paulowna, Wieringermeer, Wieringen,
Schagen, Niedorp, Harenkarspel en
Zijpe aangepakt. In deze gemeenten
zijn in totaal bijna tienduizend iepen
verwijderd. Dit jaar worden alle overige gemeenten in Noord-Holland,
met uitzondering van de gemeente
Texel, aangepakt.
Aanmelden
Het grootste probleem wordt gevormd door de iepen op particulier
terrein. Die blijven te lang staan en
besmetten andere iepen. Particulieren die vermoeden dat ze een zieke
iep op hun grond hebben staan, kunnen dat melden bij hun gemeenten.
In overleg met de eigenaar wordt de
boom dan verwijderd. Zieke iepen
kan men in de zomermaanden herkennen aan de bladeren. Een gezonde iep heeft in de zomer fris groen
blad. Bij een zieke boom verkleuren
de bladeren van geel naar bruin en
vallen daarna af, beginnend met één
tak, maar binnen enkele weken volgt
de hele kroon. De schimmelaantasting is zichtbaar in een afgesneden tak, als bruine of zwarte stippen.
ook dit
is een
uitgave van
Rodi Media
Download