Preek 2014-10-12 Rechtvaardiging en Heiliging Voor aanvang van

advertisement
Preek 2014-10-12 Rechtvaardiging en Heiliging
Voor aanvang van de dienst (9.35 (of zoiets))
Er kunnen dus nog mensen binnenkomen…. Maar gewoon lekker spontaan beginnen…
Iemand van de band moet wel even een sientje met de beamist afspreken …
Opwekking 574 - U bent welkom
We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En we prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!
Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.
Mededelingen Kerkenraad
Welkom / stilgebed
Goedemorgen broeders en zusters. Fijn dat u/jullie er vanmorgen bij zijn.
De dienst is zo goed als mogelijk voorbereid en we hopen dat het voor ieder van ons een
opbouwende samenkomst zal zijn.
Niet zo lang geleden vroeg ds. Bondt uit Leek aan het begin van de dienst om in moment van
stilte ons te richten tot onze God. In een gesprek met de jongeren van Kruispunt 3 noemden
de jongens en meisjes dit respectvol, eerbiedig… en zo zei een van hen: ‘Ik probeer me dan
ook echt te richten op God.’ Laten we daarom ook nu een moment stil zijn voor en met onze
Heer en onze aandacht op Hem richten. Daarna zingen we samen opwekking 623.
Opwekking 623
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur
Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
1
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen
Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon
Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart
Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
We belijden nu onze afhankelijkheid door het zingen van het votum, waarna we de
zegengroet van onze Heer mogen ontvangen. in aansluiting op de zegengroet zingen we Lied
520 uit de opwekkingsbundel. `Wees mijn verlangen, Leer mij U kennen.`
Wilt u, indien mogelijk, hierbij gaan staan.
2
Votum
Zegengroet
Genade, barmhartigheid en vrede is voor u en jullie,
van God onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heiland en verlosser van de Heilige Geest,
die in ons wonen wil.
`Amen`
Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )
3
Augustinus is de meest invloedrijke theoloog ooit geweest.
Hij kwam tot geloof op zijn dertigste en wijdde de rest van zijn leven aan de kerk.
De man stierf in 430 dat is bijna 1600 jaar geleden.
tot op de dag van vandaag is hij van betekenis.
elke dag verschijnt er op deze wereld een proefschrift over iets wat hij schreef.
Augustinus stierf toen de stad Hippo belegerd werd door de Vandalen,
Zijn laatste dagen bracht hij door met boetepsalmen.
Op de wand van de muur stonden de teksten van 4 boetepsalmen.
Zo verkoos hij te sterven.
Hij kwam die Psalmen niet voorbij.
alle groten uit de kerkgeschiedenis kwamen dat niet voorbij.
Het christelijke leven begint met de berouw, wij leven van berouw en wij sterven met
berouw.
De diepste schreeuw om ontferming is Psalm 51.
Laten we zo onze schuld belijden en bidden om vergeving.
Nadat we de samenvatting van de wet gelezen hebben, zingen Psalm 51:1 2,
Daarna mag ik u genade verkondigen, waarna we zingen uit Psalm 51: 3-5
Samenvatting van de wet
De grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat is samengevat in twee
geboden: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is even belangrijk als het
eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf. ‘’
Psalm 51: 1, 2
1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.
2. Want tegen U, want tegen U alleen
heb ik gezondigd. Red mij van het kwade.
In diep berouw belijd ik U mijn daden,
hoor naar de donkre stem van mijn geween.
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog,
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet waardig.
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog,
uw woord is waar, uw vonnis is rechtvaardig.
Genadeverkondiging
Onze Vader in de hemel bewijst zijn genade in overvloed aan allen die hem daarom vragen.
Als u eerlijk uw schuld hebt beleden en met vertrouwen een beroep hebt gedaan op het
4
lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, mag u erop rekenen dat al uw zonden
werkelijk door God vergeven zijn. Als u echt met uw zonden wilt breken en oprecht de hulp
van de heilige Geest verlangt om God en uw naaste lief te hebben, mag u verwachten dat
God uw gebed verhoort en u zijn Geest geeft. Dat verzeker ik u in de naam van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest. Amen.
Psalm 51: 3-5
3. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid
geboren en in zware schuld gebonden.
Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde,
zie op mij neer in uw barmhartigheid.
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin,
dat ik in trouw en recht voor U zal leven.
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin,
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven.
4. Voltrek de reiniging en raak mij aan
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.
5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.
Gebed
Laten we samen bidden.
Vader in de hemel, Wij komen tot u.
Schepper van ons leven, bron van het goede,
We zijn zo dankbaar. Zo intens dankbaar voor het leven dat u schenkt.
voor de adem in onze longen, voor de zon die elke dag opgaat,
Wat is het goed om samen bij elkaar te zijn, ja met elkaar,
als broers en zussen van hetzelfde huis, de week te beginnen.
en de dag van de opstanding te vieren met elkaar.
We zijn zo dankbaar dat u eerder in ons leven komt dan we beseffen,
voordat wij u zochten, zocht u ons al op!
5
voordat wij er waren, had u uw hand al op ons leven gelegd.
in de moederschoot hebt u ons geroepen.
Daarom bidden we u, Wees ons verlangen.
Vader, u weet het, wij kunnen heel lang denken dat wij ons leven tot een succes kunnen
maken, dat we alles zelf in de vingers hebben.
en het is ook zo, we kunnen best veel.
u hebt de mens bijna goddelijk gemaakt.
maar het belangrijkste - dat glipt ons door de vingers.
en ons leven - het breekt ons bij de handen af.
wij belijden Heer vanmorgen, dat wij ons leven niet zelf in de hand hebben,
en wij kunnen onszelf niet geven wat wij ten diepste nodig hebben.
het moet ons geschonken worden.
Geef ons uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat wij in U blijven en U in ons Heer,
U als onze Vader en wij als Uw kinderen
die in Uw armen geborgenheid vinden.
Dank u wel dat u een Gevende God bent.
dat u ons tegemoet komt in uw zoon Jezus Christus.
die u zelf wegschenkt aan de wereld.
We aanbidden u, Heer Jezus, dat u zich overgaf aan ons,
om ons te redden van eeuwige verlatenheid van God.
Dank u wel dat u naar ons toekomt, nog voordat we u zochten.
Wil ons wakker schudden als wij wel ademhalen, maar niet echt leven.
wij zijn zo druk met dingen die er nauwelijks toe doen.
met ons huis, met onze auto, met onze nieuwe inrichting, met ons mobieltje, met ons.....
bevrijd ons van onszelf, zodat we zullen leven tot uw eer.
Wij bidden u vanmorgen heel eerbiedig of u ons niet voorbijgaat.
maar dat u bij ons aanwezig wil zijn; als het Woord opengaat, wilt u dan zelf spreken,
Amen.
Voor de Schriftlezing
De preek die ik vandaag mag lezen is van de hand van dominee Greving, van Alkmaar. Het is
een vervolg op de preek die ik in de zomervakantie heb gehouden. Dat is al even geleden en
misschien was u er toen niet, daarom even een korte samenvatting.
De vraag was toen: Rechtvaardiging door het geloof: wat is dat?
6
De Bijbel veegt alle mensen op 1 grote hoop. Ze beschrijft mensen als wezens die bewust of
onbewust in opstand tegen de Schepper zijn. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één.
Alle mensen op deze wereld staan schuldig voor God.
Gelovig opgevoed, of ongelovig, losgeslagen zonder de wet, iedereen staat schuldig voor
God.
Romeinen 3:13 benoemd dat heel concreet: de keel, de tong, lippen en mond
Is dit niet heel herkenbaar?
Tijdens de eerste preek gebruikte ik een stift, steeds wanneer ik een zonde noemde… die
blouse hangt nu hier. Want … Hoe makkelijk beschadigen wij anderen niet met onze
woorden? hoeveel venijn kan er achter onze woorden zitten? wat wordt er niet gescholden,
gevloekt, getierd. Wat wordt er niet gelachen, geroddeld over anderen,
overal laten we een spoor van gif achter, met onze tong. Zoals een stift zichtbaar achterblijft
op een witte blouse…
Zonde is hartstikke concreet.
Toch, als we op deze manier naar Het probleem van zonde kijken, is dat het op
gedragsniveau. Het gaat over daden. Maar het probleem met zonde is dat het niet alleen
over daden gaat, het heeft veel meer te maken met onze houding tegenover God.
Dat is de motivatie achter ons gedrag, waarom wij de dingen doen.
Ons hart….
Ja, we zijn net als ieder ander, een mens die erop uit is om voor zichzelf te leven en niet voor
Gods eer.
Als wij naar elkaar kijken dan valt het nogal mee misschien.
maar in Gods ogen is het: er is geen mens die God zoekt.
er is geen mens die leeft zoals God het bedoeld heeft.
De hele wereld staat schuldig voor God.
God is zo rechtvaardig in zichzelf dat het kwaad gestraft moet worden.
Wij hebben een immens probleem met onze Schepper.
Natuurlijk heb ik geprobeerd na afloop of ik het gekras met de stift eruit kon krijgen. Maar
wassen hielp niet… Zo is het ook met onze schuld tegenover God… zelf krijgen we dat met
geen mogelijkheid weggewassen.
Gods gerechtigheid eist dat wij gestraft worden.
En dan staat er in Romeinen geweldig nieuws.
21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de
wet zichtbaar:
22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.
23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;
7
24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige
aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Mensen die allemaal onrechtvaardig zijn worden als rechtvaardigen aangenomen.
Maar hoe kan God ons dan toch rechtvaardig verklaren?
Dat is het best bewaarde geheim dat in de geschiedenis plaatsvond.
Jezus stierf aan het kruis. Het betekent dat er een grote ruil plaatsvindt.
Het is meer dan vergeving, het heet rechtvaardiging.
Bij Golgotha vindt een dubbele ruil plaats.
God behandelt ons voortaan alsof wij zijn geliefde Zoon zelf zijn!
En hij behandelt ons alsof wij de volmaakte gerechtigheid en heiligheid zelf bezitten.
Die rechtvaardiging gaat buiten mij om.
God verklaart ons rechtvaardig en zijn Zoon onrechtvaardig.
Ik heb daar geen invloed op. Ik kan het geloven of niet geloven, maar het gaat helemaal
buiten mij om. Ik word niet rechtvaardig omdat ik zo goed leef. Het heeft niks met mij te
maken. Het is een beslissing die buiten mij omgaat.
Weet je dat dit de bevrijding is voor jou?
Jij die twijfelt of je wel bij God hoort,
of je wel in de hemel zult komen,
of jouw leven wel voldoet,
jij die het gevoel hebt altijd te falen,
altijd tekortschiet.
Luister: Jouw leven schiet ook tekort, veel meer nog dan je nu denkt.
Want die rechtvaardigheid is niet iets van jou.
Het is Jezus gerechtigheid die jij krijgt, het is niet jouw gerechtigheid.
En toch… aan het eind van de dienst deed ik een mooi nieuw, schoon en wit overhemd over
die bekraste blouse aan…
Want… zo ziet God mij voortaan.
Het maakt niet uit wat eronder zit. Of mijn leven inktzwart is, of met een paar vlekjes.
Ik ben in Christus – gaaf - volmaakt.
God kijkt niet meer naar mij, maar naar Christus.
Hij schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus geloven.
Wie in Jezus gelooft, wordt als een rechtvaardige aangenomen.
Zo bewijst God ons Zijn gerechtigheid: door iedereen vrij te spreken wie in Jezus gelooft.
8
Wij kunnen God niet méér eren dan door Hem te aanbidden als onze Redder.
We zullen niet meer voor onszelf willen leven, maar voor onze Schepper!
Dit iets wat we ons dit bijna niet kunnen voorstellen… Is onze vraag niet vaak .. wat moeten
ik doen om dit geschenk van rechtvaardigheid te ontvangen? Daarover gaan we vanmorgen
verder: Hoe leef ik mijn leven als aanvaard mens?
Laten we samen lezen Romeinen 6:1-11
Na de schriftlezen zingen we Psalm 145: 5.
Romeinen 6:1-11 wordt voor ons gelezen door…
Tekstlezing Romeinen 6:1-11
Met Christus gestorven, dood voor de zonde
1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat
in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn
door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader
uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij
ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd
is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven
van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 8 Wanneer wij met
Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, 9 omdat we weten dat
hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.
10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft,
leeft hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus
levend voor God.
Psalm 145: 5.
Rechtvaardig is de Heer in zijn beleid,
zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid.
Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij,
ja, Hij verlost, is in hun nood nabij.
De Heer bewaart hen die Hem trouw verwachten,
maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten.
Mijn mond zal spreken van de lof des Heren.
Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!
Verkondiging
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
9
wij doen er alles voor, werkelijk alles.
wij sporten, lijnen, diëten ons suf.
liggen urenlang te bakken voor die mooie bruine huid
waarom eigenlijk?
wij werken keihard voor een goed cijfer, dat ene diploma,
doen alles voor een 8 in plaats van een 7,
doen alles om ons cv uit te breiden
Waarom?
Waarom werken onze kilo's en tekorten weg?
Waarom doen wij zo ons best?
Omdat wij zo graag aanvaard willen worden.
Wij hopen dat anderen ons opmerken, onze prestaties zien,
zodat wij de bevestiging krijgen die we zo nodig hebben
en wij het gevoel hebben dat we ertoe doen.
Daarom leven wij in een wereld waarin het draait om cijfers, diploma's en prestaties.
als je dat kunt laten zien dan ben je iemand.
Wij leven in een wereld van de buitenkant.
ben je mooi en slank - dan krijg je de waardering
en voor heel even voel je dat je ertoe doet.
Maar de tragiek, het verdrietige, is: het is nooit genoeg.
Heel even voelen we ons aanvaard, maar het is als drugs.
steeds weer hebben we een nieuwe joint nodig, een nieuwe shot.
wij blijven maar bezig om iemand te worden die we nooit zullen zijn.
En wij blijven er wanhopig onzeker over of wij er wel toe doen.
Het is niet alleen tragisch, het is ook zonde!
want: intussen zijn we alleen maar bezig met onszelf.
Als er iets zonde is: dan is dat dit: dat alle energie, tijd en geld wordt opgeslurpt voor onszelf.
Dat ons leven 1 groot project is dat om onszelf draait.
Zonde in de dubbele zin van het woord. Zonde tegenover onze schepper en zonde van de
tijd die we er in steken.
Hoe zou het zijn als je daar niet meer mee bezig hoeft te zijn?
Kun je je dat voorstellen?
Dat je niet meer je best hoeft te doen zodat mensen jou zullen opmerken, zien staan?
Om niet meer afhankelijk te zijn van hun goedkeuring,
Wat als die aanvaarding van binnenuit komt...
daar gaat het om vanmorgen.
Dit is rechtvaardiging: Ik ben aanvaard in Christus.
Wat zou er gebeuren als 'Ik ben aanvaard' zou doorsijpelen naar alle uithoeken van ons
leven? Laten we daar eens over doorspreken: hoe leef ik mijn leven als aanvaard mens?
We spraken er aan het begin van de dienst al over
God schenkt zijn volmaakte Zoon aan de wereld.
Hij die liet zien hoe het leven bedoeld is.
En Hij die sterft aan het kruis.
- in onze plaats - zegt de Bijbel.
10
Daar vindt de grote ruil plaats.
God heeft Hem die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
De ruil is: Jezus gaat in onze plek staan.
Hoe behandelt God zijn innig geliefde Zoon?
God doet alsof Hij de grootste misdadiger in de geschiedenis is.
Was Hij dat? Nee, Hij was de innig geliefde Zoon, die volmaakt en gehoorzaam aan de Vader
leefde
Wie gelooft dat Jezus Gods gerechtigheid is voor ons?
God behandelt ons als zijn geliefde kinderen, alsof wijzelf het volmaakte leven van Jezus
geleefd hadden.
Hebben wij dat? Zijn wij rechtvaardig in onszelf?
No way, geen half uur kan ik dat leven.
En toch: God rekent ons Christus volmaaktheid toe.
Dit is rechtvaardiging
Jezus de zonde, ik zijn perfecte leven.
en dat is méér dan vergeving.
vergeving is: dat iets negatiefs wordt kwijtgescholden
Maar rechtvaardiging is meer, niet alleen de schuld wordt afbetaald,
Het is positief: dat wij het oneindig volmaakte leven van Jezus krijgen.
De zonden gaan naar Jezus en wij krijgen zijn volmaakte gerechtigheid.
Bedenk hoe volmaakt Jezus wasbedenk hoe het verlangen van de Vader naar hem uitging.
voortaan is dat hoe God jou ziet.
wij worden schitterend - door Jezus gerechtigheid!
Als dat geen goed nieuws is!
Voor de meesten van ons is rechtvaardiging niet iets nieuws.
we hebben het al vaak gehoord,
Het is ook wat ons iedere keer weer raakt, hoop ik en waarvan we aanvoelen dat het waar is.
Dit is het.
En toch is het een waarheid dat los staat van ons dagelijks leven.
Dat gaat zo:
Ja, ik ben aanvaard in Christus, dat geloof ik wel,
Maar in je dagelijks leven vertrouw je erop dat je eigen heilige leven je aannemelijk voor God
maakt.
We kunnen denken - ‘door ons precies te houden aan de tien geboden, zal God niet zo boos
meer op ons kunnen zijn. Ik doe het het eigenlijk nog zo slecht niet.’
Daarmee vertekenen wij dan het evangelie van Gods genade in iets wat we zélf moeten
doen.
In de Bijbel zien we dit al gebeuren.
Mensen beginnen met genade, maar gemakkelijk wordt het weer iets van onszelf.
Dit is het thema van de hele brief aan de Galaten.
Zo gaat het dan:
11
Je bent weer in die rotzonde gevallen.
en je denkt: nu heb ik alles verspeeld, ik kan niet meer bij God aankomen.
daar zit je. (onderin)
of: als de meest zichtbare zonden uit je leven verdwenen zijn en je doet veel voor de kerk, of
het gaat lekker in je relatie met God, dan denk je zomaar: God ziet mij wel zitten.
hier (bovenin)
Op de piek denken we: God ziet me wel zitten
en in het dal twijfelen we wanhopig of we nog wel bij God mogen komen.
--> Maar als we zo denken, dan laten wij onze aanvaarding nog steeds van onszelf afhangen.
Maar het hangt niet meer van ons af!!!
In beide gevallen gebeurt dit: je meet je waardigheid voor God af aan je eigen prestaties.
Dan is niet Christus’ offer beslissend, maar hoe jij het in de praktijk doet.
Als je daar zit; denk dan niet: het gaat wel aardig.
Zelfs onze beste werken worden alleen - vanwege de verdiensten van Christus - door God
aangenomen
als je daar zit, wanhoop dan niet, Christus gerechtigheid is jouw gerechtigheid.
B.B. Warfield, professor theoloie aan de Princeton Seminary van 1887 tot 1921 zei het zo:
dat wij op elk moment slechts om Christus wil door God aanvaard worden, of dat dit in het
geheel niet gebeurt.
En daarom trek ik deze rechte lijn hier bovenin.
Dit is Jezus volmaakte leven dat niemand haalt.
Luister: Het gaat niet meer om ons!
Niet om die onderste lijn, alles draait om Christus.
12
God wil dat je niet meer wanhopig met jezelf bezig bent. (/\/\/\)
om jezelf op te poetsen ↑, of om wanhopig weg te zinken ↓.
Hou op om je best te doen voor God!!
Je bent al aanvaard in Christus.(----)
Het kan niet anders dan dat er nu mensen denken: 'Mooi makkelijk is dat'
'Het gaat niet meer om mij, ik kan er dus op los leven'
dat is de tegenwerping van onze tekst, Romeinen 6:1
Als God alleen maar naar Jezus kijkt, wat maakt mijn leven dan nog uit?
Het kan niet anders dan dat een goede preek over de rechtvaardiging dit oproept.
Maakt dit nieuws van de rechtvaardiging ons juist niet wetteloos en goddeloos?
Nee zegt Paulus, in geen geval.
Stel dat je een levenslange gevangenisstraf hebt gekregen.
Je zit daar terecht, maar je wordt vrijgesproken,
en je straf wordt aan de zoon van de koning gegeven,
Hij gaat in jouw plaats de gevangenis in.
maar dat is niet het enige.
jij mag in zijn plaats aan de tafel van de Koning zitten.
jij krijg zijn ring, zijn koninklijke gewaad.
zou je dan dit denken: nu kan ik er dus lekker op los leven?
Ik kan me van alles voorstellen maar dit niet.
als je Jezus voor jou aan het kruis hebt zien sterven,
als je ziet hoeveel pijn je de Koning hebt gedaan,
en dat Hij zijn Zoon gevangen laat zetten in jouw plaats,
dan kan het niet anders of je wilt voor Hem leven.
Kunnen we zeggen: Fijn het gaat niet meer om mij, laat ik er lekker op los leven?
Weet je niet dat we verbonden zijn aan Jezus door zijn dood! - vers 3
Je kunt niet voor de helft met Christus verbonden zijn.
Ik kan niet zeggen:
Fijn Jezus: ik ben met u gestorven en begraven.
en nu kan ik dood in het graf blijven liggen.
Nee, als je echt verbonden bent aan Jezus,
dan ben je ook verbonden aan een Opgestane Jezus.
13
en is het nieuwe leven in jou aangebroken.
Het kan niet anders dat als je verbonden bent aan Jezus.
dat je dan echt gerechtvaardigd wordt.
En dat je ook dat nieuwe leven wil leven.
anders ben je niet aan Hem verbonden.
We kunnen niet aan een halve Christus verbonden worden.
Er is alleen een Christus die is gestorven, begraven en is opgestaan.
...
Als we aan Christus verbonden worden dan krijgen we twee geschenken.
dat zijn twee moeilijke termen: rechtvaardiging en heiliging.
Rechtvaardiging is dit witte shirt, God doet alsof ik puur en volmaakt ben.
Ja, ik weet het, onder dit witte shirt zitten die zwarte vlekken
En heiliging is het levenslange proces dat die vlekken zullen verminderen.
Die twee, rechtvaardiging en heiliging, ontvangen wij beide in verbondenheid aan Jezus.
Ze zijn een 1-eiige tweeling.
Die je krijgt als je opnieuw geboren wordt.
Op het moment dat je gaat geloven: dan ben je al gerechtvaardigd,
en op hetzelfde moment is de Geest in jouw leven gekomen.
rechtvaardiging en heiliging zijn een 1-eiige tweeling.
Veel problemen in de kerkgeschiedenis hebben te maken met deze twee termen.
hordes christenen geloofden dat je rechtvaardiging gebaseerd is op jouw eigen heilige leven.
heiliging --> rechtvaardiging
In Romeinen hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 gaat het over de werkelijkheid van rechtvaardiging.
en in onze tekst zien we de overgang naar heiliging.
In Romeinen 6 gaat het over beide.
en ze worden aan elkaar verbonden.
weet u niet dat wij met Christus gestorven zijn (rechtvaardiging)
om met Hem in een nieuw leven op te staan (heiliging)
De rechtvaardiging ---> heiliging
rechtvaardiging gaat vooraf aan een heilig leven.
Verbonden aan Jezus dan ben je aanvaard,
en verbonden aan Jezus dan werkt de Geest in jouw leven.
de zekerheid van de rechtvaardiging geeft jouw vleugels bij heiliging.
14
Zonder rechtvaardiging drijft elke poging voor heiliging ons tot wanhoop.
Dan kunnen we wel ophouden.
maar andersom ook:
Zonder enige voortgang in een heilig leven vinden we rechtvaardiging moeilijk te geloven.
zo zit er een diep verband tussen deze twee werkelijkheden.
hoe meer je merkt dat de Geest zonde in je doet afsterven,
hoe dieper de zekerheid van je rechtvaardiging is.
maar het gaat hier alleen om zekerheid ervan.
'Als ik mijn vrouw omarm ben ik echt niet meer met haar getrouwd dan 5 minuten geleden.
Maar ik geniet wel veel meer dat we getrouwd zijn'
--> Je kunt pas genieten van de Christus gerechtigheid als je volhardend streeft naar heiliging
Er zit een diep verband tussen toe-eigening van de rechtvaardiging en onze ervaring van
heiliging.
Ons geweten kan moeilijk het eerst ontvangen zonder het tweede
de zekerheid groeit naarmate we verder gaan op de weg van de heiliging.
ze neemt af of verdwijnt als we afdwalen van het pad van levensheiliging.
Dit is geen preek over heiliging.
Als je doorleest in Romeinen 6,7,8 dan kun je veel leren over hoe dat werkt.
maar het fundament voor een heilig leven is dit:
-> dat je ziet dat je in Christus al rechtvaardig bent.
Dit moet iedereen weten die heilig voor God mag gaan leven:
Ik kan niets doen om mij meer aanvaard bij God te maken.
Ik kan niets doen om mij minder aanvaard bij God te maken.
In Vers 5 zijn wij in Hem verbonden in de dood en in de opstanding.
In Hem, vergroeit met Hem.
wat betekent dat?
Hier heb ik een ansichtkaart, als ik die in dit boek stop dan zit dat briefje erin.
Als ik dit boek in de kast stop en jaren laat staan, dan zit dat briefje erin.
als over 100 jaar weer kijk, dan zit hij er nog steeds in.
Zelfs als ik dit boek in de grond stop, dan zit dat briefje er over 50 jaar nog in.
als ik het in het water gooi dan nog blijft het briefje erin zitten.
waar dat boek is, daar is het briefje.
15
waar het briefje is, daar is het boek.
Als wij In Jezus zijn, dan zijn wij In Hem in zijn dood gegaan,
dan stierf ik daar in Hem op Golgotha,
dan lag ik daar in dat graf van Arimatea,
en dan is mijn nieuwe leven begonnen op de Paasmorgen.
Buiten Christus zijn we verloren,
Maar in Christus zijn we aanvaard.
Jezus is de dood voorbij
Hij is het oordeel voorbij.
en hij is buiten het bereik van de zonde.
de wet kan Hem niet meer veroordelen,
In Hem (denk aan het boek), in geloof in Hem,
ben ik dus buiten het bereik van de zonde.
Dit is een voldongen feit: Je bent dood voor de zonde.
VOOR EENS EN ALTIJD staat er in vers 10
Christus is al gestorven, dus jij bent al gestorven voor de zonde.
het is een feit, maar het vraagt veel geestelijke inspanning om het te geloven.
Dit is rechtvaardiging in de praktijk: vers 11
Zo moet u u zelf zien: hoe dan?
Als dood voor de zonde, maar levend in Christus voor God.
Reckon yourself zegt de American Standard Version- Bijbel vertaling.
Hou jezelf voor dat je dat moet, want je ziet het in je leven nog niet.
hou jezelf dit dagelijks voor:
ik ben dood voor de zonde.
maar ik leef voor Christus.
Wat betekent dat: dood voor de zonde?
Of misschien - wat betekent 'dood voor de zonde' niet?
- het betekent niet dat je wordt opgeroepen om niet te zondigen
- het betekent ook niet dat de zondemacht niet meer bestaat
- dood voor de zonde staat los van wat je in je leven zelf ervaart
16
Christus is gestorven om een einde aan de zonde te maken.
He died unto sin, in relatie tot zonde.
Christus werd tot zonde gemaakt en hij is daaraan gestorven.
en nu bevindt Christus zich niet meer onder het bereik van de zonde.
de straf heeft geen enkele aanspraak meer op Hem.
Hij is de zonde voorbij, het oordeel voorbij en de dood voorbij.
Denk terug aan dat boek.
Wie in Christus is, is dat alles voorbij.
Dit moet je je voorhouden:
- in Christus ben je rechtens vrij van de zonde
- je bent dood voor de zonde.
Wees er blijvend van verzekerd dat je buiten het bereik van zonde, dood en oordeel bent.
Hou jezelf elke dag voor: ik ben aanvaard in Christus, ik ben buiten het bereik van de zonde.
en ook: ik mag nu leven voor God!
De wetenschap dat wij volmaakt zijn in Christus is precies wat we nodig hebben in heiliging.
dat wordt bevestigd door de psychologie.
De psychologie heeft aangetoond; wie je denkt dat je bent wordt niet bepaald door je
gedrag. Hoe je je gedraagt wordt bepaald door wie je denkt dat je bent.
Hoe je je gedraagt wordt bepaald door wie je denkt dat je bent.
Zo moet je jezelf zien, niet naar jezelf kijken (niet naar /\/\/\/)
maar naar wie je bent in Christus.(----)
Als gestorven en aanvaard in Hem - rechtvaardiging
en opgestaan in een nieuwe leven - heiliging
Dit zijn dus twee werkelijkheden.
de ene is de geloofswerkelijkheid.
de ander is de dagelijkse realiteit.
ze staan niet los van elkaar.
17
maar wil je groeien in geloof, in een heilig leven,
dan begint dat met dit: kijk steeds weer naar die bovenste lijn.
en weet dat je volmaakt bent in Christus.
Wij hebben moralistisch DNA.
steeds maar weer denken we dat het om onszelf gaat,
maar dan blijven we met onszelf bezig.
we kunnen genade nauwelijks aanvaarden,
hier zijn we een leven lang mee bezig.
Geliefde gemeente,
Als je je hierin elke dag oefent,
om jezelf aanvaard te zien in Christus
zal je merken dat je van binnenuit verandert.
Bijvoorbeeld:
Ik hoef mijzelf niet meer beter voor te doen dan ik ben.
Ik hoef kritiek niet meer te pareren, ik weet dat ik vaker de plank missla dan ik doorheb
ik hoef niet mij uit de naad te werken voor mijn baas of voor mijzelf.
Je wordt milder voor jezelf, maar ook genadiger voor je omgeving.
je kinderen hoeven niet te voldoen aan jouw verwachtingen.
je vrouw omarm je ook al heeft ze niet het gewenste maatje zoveel.
je aanvaard haar zoals ze is, nu en niet zoals ze in jouw ogen zou moeten zijn.
ga zo maar door.
jij bent aanvaard in Christus
en daarom aanvaarden wij elkaar in Hem.
hoe meer je deze aanvaarding in praktijk brengt, hoe meer jijzelf en je omgeving
genade ook zullen ervaren.
Amen.
Laten we nu met elkaar zingen uit het liedboek gezang 222.
Liedboek gezang 222:1-3
1 Jezus is ons licht en leven!
Hij, die, aan het kruis geheven,
met zijn bloed ons heeft gekocht,
heeft nu vorst'lijk overmocht.
Hij kan niet gebonden wezen;
als een held is Hij verrezen!
Halleluja! Halleluja!
2 Hij heeft ridderlijk gestreden,
hel en duivel neergetreden;
18
woedt de vijand nog zo zeer,
schaden kan hij ons niet meer.
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen.
Halleluja! Halleluja!
3 't Leven heeft de dood verslonden;
wat geboeid is, wordt ontbonden.
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht?
's Heren vrijgekochten hopen,
want de hemel gaat hun open.
Halleluja! Halleluja!
Na ons gebed zingen we met elkaar Opwekking 640 ik hef mijn ogen op naar de bergen waar
komt mijn hulp vandaan? Daarna zal worden gecollecteerd, de speciale collecte is voor
Chavah, een stichting die tijdelijke woonruimte en opving wil bieden aan jonge moeders. Na
de collecte zingen we als slotlied Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde.
Laten we nu samen God danken in ons gebed.
Dankgebed
‘Dank Heer, dat ik geaccepteerd ben. Dat ik niet goed ben voor u, maar dat u goed bent
voor mij. Dat mijn eigen falen of mijn eigen succes daar niets aan veranderd’
wij prijzen u dat onze Gerechtigheid hier niet op aarde is, maar in de hemel.
dat wij niet goed zijn voor u, maar dat u goed bent voor ons.
wij prijzen u.
Geef dat we tussen de klippen van wetticisme en wetteloosheid heen het leven mogen
ontdekken van ware vrijheid.
niet meer gebonden aan de wet,
maar heerlijk verbonden aan Jezus.
Wij bidden u dat wij mogen leven vanuit Christus.
dat we ophouden om ons best voor u te doen,
maar u lief te hebben en te leven vanuit aanvaarding.
doe ons inzien dat de macht van de zonde buiten ons bereik is.
de dood en het oordeel ons niet meer kunnen raken.
wij bidden u dat wij leven vanuit aanvaarding.
dat wij mensen zullen zijn die anderen aanvaarden
dat wij onszelf mogen aanvaarden in u.
Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben.
die rouwen om het verlies van geliefden,
19
wilt u uw vriendelijke gelaat over hen doen stralen,
hen troosten zoals u alleen dat komt.
en geef dat wij een gemeente mogen zijn die de wet van Christus volbrengt:
draagt elkanders lasten
niet om elkaar heen lopen, maar een arm om elkaar heen slaan.
geef dat we steeds meer het nieuwe leven mogen zien opbloeien.
Zo bidden we u ook voor de stichting Chavah. Geef hen wijsheid en kracht op van betekenis
te zijn voor die jonge vrouwen die het leven van hun kind niet hebben willen afbreken. Wees
met deze jonge moeders, sterk en begeleid hen en geef mensen die voor hen willen zorgen
en houden. Zegen het beetje wat we van onze rijkdom voor hen afstaan, tijdens deze
collecte.
Werk krachtig met uw Geest in ons. breek het oude leven in ons af. Ja, zo mogen we u
bidden en tot u spreken als onze Vader. Onze Vader in de Hemel, laat iedereen U eren, laat
uw nieuwe wereld komen, laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel
gebeurd. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout
gedaan hebben, want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om
nooit tegen u te kiezen en bescherm ons tegen de macht van het kwaad, want U bent
koning, U regeert met grote macht, voor altijd,
Amen
Opwekking 640 (2 keer zingen)
ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn Beschermer
die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
wat kan mij gebeuren
door zon of door maan
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer.
Collecte
20
Opwekking 488 - De kracht van Uw liefde
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
oh Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
21
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart
ja
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Zegen
"De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van
de Heilige Geest is met u allen."
22
Download