declaration de politique generale de la commission

advertisement
 DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ALGEMENE BELEIDSVERKLARING GGC 22 oktober 2015 – 22 octobre 2015 Mesdames, Messieurs les Députés,
Dames
en
heren
Monsieur le Président,
Volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Voorzitter,
C'est
avec
plaisir
vous
Ik stel u vandaag graag de algemene
présente aujourd'hui la déclaration
beleidsverklaring van het Verenigd
de
College van de Gemeenschappelijke
politique
réuni
que
générale
de
je
du
la
Collège
Commission
Gemeenschapscommissie voor.
communautaire commune.
L'année passée, j'avais longuement
Vorig jaar heb ik het uitgebreid
évoqué
la
gehad over de gedaanteverandering
transmutation de la Cocom qui, par
van de GGC, een uitgedoofde ster
la curieuse alchimie de la sixième
die
réforme de l'État, était passée du
staatshervorming nieuw leven werd
statut
ingeblazen.
devant
d'étoile
vous
morte
à
une
door
toedoen
Ik
van
de
wil
zesde
in
mijn
institution revivifiée. Je ne vais pas
beeldspraak nu ook niet overdrijven
pousser la métaphore jusqu'à parler
door
d'astre bicommunautaire mais par
bicommunautair gesternte, maar we
contre,
mogen
on
peut
certainement
te
wel
spreken
stellen
over
dat
een
de
GGC
considérer qu'elle a été relégitimée,
opnieuw aan legitimiteit gewonnen
et alourdie de près d'un milliard
heeft, met een bijkomend budget
d'euro de budget.
van maar liefst één miljard euro.
Nous
avions
nouveaux
alors
défis
esquissé
mais
aussi
les
We hebben vorig jaar een overzicht
les
geschetst
van
de
nieuwe
1 nouvelles opportunités qui seraient
uitdagingen,
les siens dans ses horizons élargis.
nieuwe
maar
kansen
ook
die
van
met
de
deze
verruimde horizon gepaard zouden
gaan.
Aujourd'hui je ne compte pas revenir
Vandaag
ga
sur ces aspects qui seront l'occasion
terugkomen. We zullen later in de
d'un bilan plus loin dans le cours de
legislatuur de gelegenheid hebben
la législature. Je vais plutôt amorcer
om een balans op te maken. Ik
avec vous un bref récapitulatif des
overloop
réformes entamées avant de faire
hervormingen die zijn opgestart om
état des projets pour l'année 2016.
dan vervolgens de projecten voor
nu
ik
daar
eerst
niet
even
op
kort
de
2016 toe te lichten.
A. Dans la politique d'aide aux
A. Welzijnszorg
personnes
1) Politique du Handicap
1) Ons beleid voor personen met
een handicap
La
compétence
aux
Via zijn bevoegdheid voor personen
personnes en situation de handicap
met een handicap kan het College
est l'occasion pour le Collège de
een
mettre en place une réelle politique
uitbouwen
d'inclusion, qui englobe un éventail
essentiële
de
projets
relative
essentiels
volwaardig
met
een
projecten
inclusiebeleid
gamma
van
voor
de
pour
les
Brusselaars.
riche
en
In 2015 zijn heel wat uiteenlopende
initiatives diverses. Elle a vu s’ouvrir
initiatieven ondernomen. Zo heeft de
Bruxellois.
L’année
2015
a
été
2 la Villa PILIFS par l’asbl le Potelier,
vzw Le Potelier de deuren geopend
mais
de
van de Villa PILIFS. Daarnaast zijn
pour
er nog andere diverse vormen van
personnes en situation de handicap
begeleid wonen voor personen met
comme :
een handicap opgestart, zoals:
aussi
diverses
logement
formes
accompagné
– het
– le projet PAS-à-PAS pour les
déficients auditifs,
project
PAS-à-PAS
voor
gehoorgestoorden,
– het project BEITI onder leiding
– le projet BEITI porté par le
van het OCMW van de Stad
CPAS de la Ville de Bruxelles,
Brussel,
– en het project « My Wish » in
– ou le projet « My Wish » à
Sint-Pieters-Woluwe.
Woluwe-Saint-Pierre.
En 2016, le Collège poursuivra les
In 2016 zal het College verder gaan
agréments et le financement
des
met het erkennen en financieren van
centres d'hébergement, des centres
verblijfscentra, dagcentra, diensten
de jour, des services d'aide aux
voor hulpverlening bij activiteiten in
actes de la vie journalière et des
het dagelijks leven en diensten voor
services d'habitat accompagné.
begeleid wonen.
Vous le savez, le Collège a adopté en
Zoals u weet, heeft het College in
juillet 2015 un « handiplan » qui a
juli
pour objectif de favoriser la mise en
goedgekeurd, dat tot doel heeft de
place
invoering van een handistreaming-
d'une
véritable
d'handistreaming
« handiplan »
beleid in het Brussels Hoofdstedelijk
Bruxelles-Capitale pour la législature
Gewest voor de legislatuur 2014 -
2014 - 2019.
2019 te bevorderen.
principe
dimension
vise
à
«handicap»
Région
een
de
Ce
en
politique
2015
intégrer
lors
la
de
Het
principe
van
handistreaming
komt erop neer dat men rekening
3 l’élaboration, de l’exécution et de
beoogt te houden met de dimensie
l’évaluation des politiques menées et
“handicap”
soutient
uitvoering
l’implication
et
la
bij
en
en
de
uitwerking,
evaluatie
collaboration de la société civile aux
beleid
ernaar
mesures politiques.
maatschappelijk
van
het
streeft
het
middenveld
te
betrekken bij en te laten meewerken
aan de beleidsmaatregelen.
Cette dynamique, visera à s'assurer
Die dynamiek moet ervoor te zorgen
que la personne handicapée aura
dat personen met een handicap op
bien accès aux services publics qui
een
sont destinés à l’ensemble de la
hebben tot de openbare diensten die
population.
bestemd zijn voor de hele bevolking.
Dès
lors,
à
l’instar
du
De
degelijke
manier
verschillende
toegang
leden
van
het
« genderstreaming », les différents
Verenigd College worden verzocht
membres du Collège sont appelés à
om binnen hun eigen bevoegdheden
développer des actions en faveur des
initiatieven
personnes en situation de handicap
gunste
dans leurs propres compétences. On
handicap, zoals zij dat nu ook al
pense bien entendu au premier chef
doen
à l’accessibilité des bâtiments publics
« genderstreaming ».
mais aussi à l'accessibilité en termes
daarbij in de eerste plaats uiteraard
d'emplois dans la fonction publique.
aan
te
van
personen
op
de
ontwikkelen
het
ten
met
een
vlak
We
van
denken
toegankelijkheid
van
openbare gebouwen, maar ook aan
de toegang tot tewerkstelling bij de
overheid.
En
2016,
poursuivre
la
le
Collège
entend
développement
du
secteur du logement accompagné,
Het College wil in 2016 de sector
van
het
personen
begeleid
met
een
wonen,
die
handicap
de
4 qui offre aux personnes en situation
mogelijkheid
de
zelfstandigheid
handicap
la
possibilité
de
biedt
te
hun
ontwikkelen,
développer leur autonomie. Le projet
verder uitbouwen. Het project Pas-à-
« Pas-à-Pas » sera renforcé et un
Pas zal versterkt worden en er is een
projet de logement, pour personnes
specifieke studie gepland rond een
âgées en situation de handicap porté
woonproject voor ouderen met een
par
et
handicap onder leiding van de Stad
fera
Brussel en de vereniging Huitième
la
Ville
l’association
de
Bruxelles
Huitième
jour,
l'objet d'une étude spécifique. Par
jour.
ailleurs, les personnes en situation
aandacht uitgaan naar de personen
de handicap qui résident dans les
met een handicap die verblijven in
maisons
een rust- en verzorgingstehuis.
de
repos
et
de
soins
Verder
zal
ook
bijzondere
bénéficieront d’une sollicitude toute
particulière.
2) La Politique de l’Aide à
2) Het beleid inzake thuishulp
domicile
Les politiques axées sur les aides à
Het beleid rond thuiszorg blijft één
domicile
resteront
une
van onze hoofdprioriteiten voor het
grandes
priorités
cette
de
nos
année.
komende
jaar.
L'objectif est de continuer à favoriser
inzetten
les politiques de maintien à domicile
ervoor
des
aangename
personnes
âgées
dans
des
op
We
willen
verder
beleidsinitiatieven
zorgen
dat
die
ouderen
omstandigheden
in
thuis
conditions agréables.
kunnen blijven wonen.
Vous ne l'ignorez pas, les services
Zoals u weet, is in dat verband een
d'aide aux familles jouent un rôle
bijzonder belangrijke rol weggelegd
particulièrement essentiel dans ce
voor de diensten voor gezinshulp.
processus. A terme, il conviendra
Op termijn is het nodig de middelen
5 d'augmenter
les
moyens
pour
permettre d'augmenter le nombre de
te verhogen, zodat meer personen
er een beroep op kunnen doen.
bénéficiaires.
A ce titre, le Collège réuni estime
Het
Verenigd
qu'il faut également mieux valoriser
opzicht van oordeel dat het beroep
le métier d'aide familiale. Je tiens à
van gezinshulp beter gevaloriseerd
rappeler qu'un groupe de travail
moet worden. Met het oog daarop
spécifique se réunit chaque mois à
vindt er op de kabinetten van de
cette fin aux Cabinets des Ministres
Ministers
de l'Aide aux personnes.
welzijnszorg
die
vergadering
College
is
bevoegd
in
dat
zijn
voor
maandelijks
plaats
een
van
een
bijzondere werkgroep.
Plusieurs
thématiques
y
sont
régulièrement abordées:
services
thema's
komen
daarbij
regelmatig aan bod:
– l'harmonisation des tarifs entre
les
Meerdere
agréés
de
la
COCOF et ceux de la COCOM,
– een
gelijkschakeling
van
de
tarieven gehanteerd door de
erkende
diensten
van
de
COCOF en die van de GGC,
– la problématique des cadres du
personnel dans les CPAS,
– de
problematiek
personeelskaders
van
de
bij
de
van
het
voor
de
OCMW's,
– l'augmentation
du
contingent
d'heures pour les bénéficiaires.
– de
verhoging
urencontingent
begunstigden.
En
termes
souhaitons
termes
d'objectif,
également
de
nous
penser
changement
Verder streven we er ook naar te
en
veranderen
de
thuishulp
van
moet
denkpatroon:
een
volwaardig
6 paradigme: l'aide à domicile doit
alternatief
vormen
constituer une vraie alternative aux
rusthuizen.
voor
de
maisons de repos.
Il s'agit d'un débat qui a déjà été
Dit
abordé à de multiples reprises dans
gevoerd in deze Vergadering. Een
votre Assemblée, la multiplication de
uitbreiding van het aantal rusthuizen
celles-ci
is financieel niet langer houdbaar.
n'est
plus
tenable
debat
is
al
meerdere
keren
financièrement.
De plus, il est indéniable que les
Het staat daarenboven buiten kijf
personnes âgées se sentent mieux
dat ouderen zich beter voelen in hun
chez elles. Il est donc essentiel à
thuisomgeving. Het is dan ook van
l'avenir
cette
wezenlijk belang in de toekomst in
réalité avec de nouveaux moyens
te spelen op deze realiteit door extra
financiers pour les services d'aide
financiële middelen uit te trekken
aux familles.
voor de diensten voor gezinshulp.
3) Réforme de la législation CPAS
3) Hervorming OCMW wetgeving
Grâce à une collaboration étroite
Dankzij
entre les représentants des CPAS,
samenwerking
l’administration et les cabinets
vertegenwoordigers van de OCMW’s,
compétents, un avant-projet
de administratie en de bevoegde
d’ordonnance sera introduit, visant
kabinetten zal er een voorontwerp
la réforme de la loi organique du 8
van ordonnantie worden voorgelegd
juillet 1976.
over
de
faire
converger
Ce projet ne vise pas uniquement la
transposition des lignes forces de la
een
de
intensieve
met
hervorming
de
van
de
Organieke wet van 8 juli 1976.
Met dit project wordt niet alleen
getracht
de
speerpunten
van
7 de
Déclaration Politique du Collège
beleidsverklaring van het Verenigd
réuni, mais également de créer une
College om te zetten in wetgeving,
ordonnance qui répond aux souhaits
maar
et aux besoins du terrain, tant en ce
creëren die tegemoet komt aan de
qui concerne les 19 CPAS que pour
wensen en de behoeften van het
les autorités de tutelle.
werkveld, zowel wat de 19 OCMW’s
ook
betreft
als
een
de
ordonnantie
kant
van
te
de
toezichthoudende overheden.
Ainsi les procédures de contrôle ont
Zo is er in de verlichting van de
été allégées ; par contre, les CPAS
toezichtprocedures
devront également appliquer les
daarentegen zullen de OCMW’s ook
principes de gouvernance locale,
de beginselen van plaatselijk bestuur
prévoyant notamment l’engagement
dienen toe te passen, met onder
obligatoire d’un directeur des
meer een verplichte aanstelling van
ressources humaines, la création
een “human resources directeur”, de
d’un comité de direction et une
oprichting van een directiecomité en
définition précise des missions du
de nauwkeurige omschrijving van de
secrétaire général et du directeur
opdrachten
financier.
generaal en de financieel directeur.
L’élection ainsi que l’installation des
De verkiezing alsook de installatie
conseils d’aide sociale ont été
van de raden voor maatschappelijk
avancées.
welzijn zijn vervroegd.
Les responsabilités du président et
De
les compétences du bureau et du
voorzitter en bevoegdheden van het
conseil sont clarifiées, notamment
vast bureau en
van
voorzien;
de
verantwoordelijkheid
secretaris
van
de
de raad worden
8 en ce qui concerne la définition des
vermuid
meer
verduidelijkt,
lignes politiques et l’imposition des
name het uitzetten van de politieke
objectifs stratégiques que le
beleidslijnen en het opleggen van
secrétaire général du CPAS devra
strategische
réaliser avec le comité de direction
secretaris generaal van het OCMW
au profit du citoyen.
samen met het directiecomité dient
doelstellingen
met
die
de
te implementeren ten dienste van de
burger.
4) Politique des sans abris
4) Daklozenbeleid
Comme vous le savez, le Collège
Zoals u weet, richt het Verenigd
réuni réserve une part conséquente
College een aanzienlijk deel van zijn
de son action à la lutte contre le
inspanningen
sans-abrisme.
dakloosheid.
Nous ne pouvions laisser les sans-
We
abris que compte notre Région à
Gewest
côté du projet de solidarité inclusive
laten
que nous bâtissons.
inclusieve solidariteitsproject.
Notre action se décline en objectifs à
Bij de inspanningen die we leveren,
courts, moyens et longs termes :
hebben we zowel doelstellingen op
répondre à l'urgence des besoins
korte, op middellange als op lange
avec
d'infrastructures
termijn voor ogen: een antwoord
d'accueil tout en oeuvrant à des
bieden op de dringende behoeften
solutions
door opvangstructuren in te richten
la
création
structurelles
qui
op
konden
de
niet
bij
permettent une réelle réintégration
en
dans la société.
structurele
volwaardige
strijd
daklozen
buiten
de
tegelijk
de
in
ons
beschouwing
uitwerking
werk
tegen
van
maken
oplossingen
die
herintegratie
ons
van
een
in
de
samenleving mogelijk maken.
9 Le Collège réuni a déjà entrepris la
Het
réalisation d'une série de décisions
uitvoering van het regeerakkoord
en
reeds
exécution
de
l'accord
gouvernemental :
Verenigd
de
College
heeft
in
volgende
beslissingen
opening
van
gerealiseerd:
– L'ouverture du Centre d'accueil
– De
het
dans l'immeuble de l'IBGE à
opvangcentrum in het gebouw
Woluwe-Saint-Lambert,
van
qui
het
BIM
te
Sint-
peut accueillir 120 personnes
Lambrechts-Woluwe, dat 120
ayant un lien familial.
personen in gezinsverband kan
opvangen.
– L'organisation du financement
– De
concrete
financiering
en
et du fonctionnement de ce
werking van dat centrum met
centre,
un
sociale
et
begeleiding.
comprenant
accompagnement
social
en
psychologische
psychologique.
– Le Collège réuni a également
procédé
à
l'acquisition
d'un
– Het Verenigd College is ook
overgegaan tot de aankoop van
immeuble situé rue Jan Blockx,
een
à Schaerbeek, qui ouvrira ses
Blockxstraat
portes
2017,
dat na renovatie open zal gaan
Cet
in het voorjaar van 2017. Dat
hébergera
gebouw zal tevens onderdak
au
après
immeuble
printemps
rénovation.
également des familles.
– La plate-forme de concertation
gebouw
in
te
de
Jan
Schaarbeek,
bieden aan gezinnen.
– Het gewestelijk overlegplatform
régionale « Familles en errance
“Rondzwervende
» s'est réunie deux fois, en
heeft twee keer vergaderd ter
préparation de la concertation
voorbereiding van het federale
fédérale.
overleg.
– Pour l'accueil de l'hiver 2014-
gezinnen”
– De Samusocial werd aangesteld
10 2015,
le
désigné
Samusocial
comme
a
été
winteropvang
2014-2015.
unique, et des lieux d'accueil
werden
opvangplaatsen
ont
Royale
geopend in een gebouw aan de
mis
Koningsstraat
été
dans
coordinateur
als unieke coördinator van de
ouverts
un
rue
immeuble
disposition
par
le
CPAS
à
de
het
d'accueil
plaats
de
300
personnes.
dat
ter
beschikking werd gesteld door
Bruxelles, avec une capacité
moyenne
Er
OCMW
van
kan
Brussel
bieden
en
voor
gemiddeld 300 personen.
– Met de steun van de federale
– Deux anciennes séniories ont
également
été
Schaerbeek,
Kennis,
ouvertes
rue
avec
le
à
Guillaume
werden
voormalige
ook
twee
bejaardentehuizen
aan de Guillaume Kennisstraat
de
in Schaarbeek opengesteld om
l'État fédéral, pour accueillir
opvang te bieden voor mensen
des
die
personnes
soutien
overheid
en
situation
hier
onregelmatig
irrégulière. Il s'agit également
verblijven.
Ook
deze
d'un dispositif d'une capacité
voorziening
heeft
d'environ 300 personnes.
opvangcapaciteit van ongeveer
een
300 personen.
– Daarnaast werden er tijdelijke
– À côté de cela, des dortoirs
kleinere slaapplaatsen geopend
temporaires plus petits ont été
in Elsene (tot eind januari) en
ouverts à Ixelles (jusqu'à fin
ging er vanaf februari tot eind
janvier)
maart een grotere slaapplaats
et
dortoir
Anderlecht
un
s'est
de
plus
grand
ouvert
février
à
à
fin
mars.
– A cet effet, le Collège réuni a
open in Anderlecht.
– Het
Verenigd
daarvoor
College
heeft
bijzondere
overeenkomsten gesloten met
11 conclu
des
particulières
conventions
avec
de Samusocial. Het Verenigd
le
College
heeft
Samusocial. Le Collège réuni
onlangs
de
vient par ailleurs de désigner le
aangewezen
Samusocial
van de winteropvang tot in juli
comme
coordinateur
du
dispositif
hivernal jusqu’en juillet 2019.
– Le Collège réuni a également
overigens
Samusocial
als
coördinator
2019.
– Voorts
heeft
het
Verenigd
College verder steun verleend
continué à soutenir 2 projets
voor
pilotes dans le cadre de son
opgestart zijn naar aanleiding
appel Housing First. L'objectif
van de projectoproep Housing
est
First. De doelstelling bestaat
de
faire
converger
50
2
proefprojecten
personnes sans-abri présentant
erin
ce qu'on appelle un « double
"dubbeldiagnose"
diagnostic »
(gezondheids-
(problèmes
de
50
daklozen
die
met
een
en
santé et psychiatriques) vers le
psychiatrische problemen) via
marché immobilier « normal »,
specifieke begeleiding te laten
via un encadrement spécifique.
doorstromen naar de “normale”
woonmarkt.
– Om
– Dans le cadre d'une politique
een
globaal
beleid
te
kunnen voeren, vinden wij het
globale, nous estimons qu'il est
tevens
en outre important que deux
complementaire
groupes
complémentaires
samen te begeleiden, namelijk
soient accompagnés, à savoir
de langdurige daklozen, maar
les sans-abri de longue durée,
ook
mais aussi les plus jeunes.
Daartoe
Pour ce faire, des logements
manieren
woningen
ter
sont
beschikking
gesteld
de
mis
à
disposition
en
belangrijk
de
om
doelgroepen
jongere
worden
twee
daklozen.
op
diverse
(via
12 activant divers réseaux (via le
privé-markt,
marché privé, les sociétés de
huisvestingsmaatschappijen of
logements
le
het
eigen
propre
van
de
patrimoine
des
sociaux
résidentiel
CPAS).
Cette
d'accompagnement
ou
politique
de
sociale
woonpatrimonium
OCMW's).
Dat
begeleidingsbeleid
s'avère
blijkt
doeltreffend te zijn. Met een
efficace. Avec un taux d'échec
gemiddeld
moyens de seulement 15 %,
van slechts 15 % schatten we
nous estimons qu'environ 150
dat via deze weg tegen het
sans-abri
einde
pourront
ainsi
uitvalpercentage
van
de
legislatuur
150
daklozen
réintégrer la société d'ici la fin
ongeveer
de la législature.
geherintegreerd
kunnen
worden in de maatschappij.
– Tot slot zijn we bijna klaar met
– Enfin, il faut savoir que nous
de inrichting van een gebouw
sommes en train d'aboutir un
dat
een
structurele
bâtiment qui sera en mesure
opvangcapaciteit
d'accueillir structurellement
ongeveer
500
environ 500 sans-abris. Nous
Daardoor
zouden
sortirions de la sorte de la
langer iedere winter op zoek
problématique qui consiste à
moeten
partir à la recherche de lieux
verblijfplaatsen. De opvang zal
d'hébergement à chaque hiver.
het hele jaar door beschikbaar
L'accueil se fera tout le long de
zijn.
biedt
voor
daklozen.
we
niet
gaan
naar
l'année.
Vous ne l'ignorez pas, une grande
Zoals u weet, schuilt een groot deel
partie de la problématique réside
van
dans la répartition déséquilibrée des
onevenwichtige
personnes sans-abri sur l'ensemble
daklozen over het grondgebied.
het
probleem
in
de
spreiding
van
13 du territoire.
Ce constat vaut tant à l'intérieur des
Die vaststelling geldt zowel binnen
frontières
de grenzen van ons Gewest als over
de
notre
région
qu'à
l'échelle de l'ensemble du territoire
het hele land.
national.
Cette situation de déséquilibre doit
Deze onevenwichtige situatie hangt
être corrélée avec le manque de
samen
lieux
permanente opvangplaatsen en met
d'accueil
problématique
permanents
et
spécifique
la
des
de
met
het
specifieke
gebrek
aan
problematiek
van
personnes en situation illégale qui
personen die illegaal in het land
relèvent normalement du fédéral.
verblijven. Deze zaken ressorteren
Plus spécifiquement, nous devons
normaal gezien onder de federale
également
overheid. Meer specifiek moeten we
inclure
dans
ces
paramètres la catégorie particulière
in
deze
parameters
ook
de
des européens « sans droits sociaux
bijzondere categorie opnemen van
» qui vivent à Bruxelles dans des
Europeanen "zonder sociale rechten"
conditions précaires.
die in precaire omstandigheden in
Brussel wonen.
Vous l'aurez compris, le problème du
U
sans-abrisme est d'une complexité
probleem
telle que toute volonté d'efficacité et
dermate complex is dat we natuurlijk
de
niet
cohérence
ne
peut
faire
zult
om
wel
begrijpen
van
een
de
dat
het
dakloosheid
doeltreffend
en
l'économie d'un plan global avec les
samenhangend globaal plan met de
partenaires
lokale
locaux
et
le
secteur
spécialisé.
partners
gespecialiseerde
en
sector
de
heen
kunnen.
Le
développement
d'action
global
d'un
a
tel
pour
plan
Het
uitwerken
van
een
dergelijk
but,
globaal actieplan heeft als doel om
14 d'instaurer
une
cohésion
complémentarité
réduire
maximale
terme,
pour
complementariteit
te
creëren
personnes sans-abri sur le territoire
Brusselse grondgebied op termijn
bruxellois.
terug te dringen.
Il est évident que penser la mise en
Het spreekt voor zich dat voor de
place d’un plan intégré de lutte
uitwerking
contre le sans-abrisme demande de
plan in de strijd tegen dakloosheid,
clarifier à partir de quels critères on
moet worden toegelicht op basis van
peut qualifier une personne de sans-
welke criteria men een dakloze kan
abri et ce que recouvre la lutte
definiëren en wat de strijd tegen
contre le sans-abrisme.
dakloosheid inhoudt.
Un tel plan d'action global sera
Een dergelijk globaal actieplan zal
traduit dans une ordonnance visant
worden omgezet in een ordonnantie
à réduire le nombre de sans-abri qui
die ertoe strekt het aantal daklozen
séjournent sur le territoire bruxellois
dat
ainsi que de réduire la durée du
grondgebied terug te dringen en de
sans-abrisme. Cela ne peut se faire
duur
qu'en connaissant mieux le public
beperken. Dat kan enkel worden
visé et en utilisant plus rapidement
bewerkstelligd
les instruments mis à disposition
publiek beter te leren kennen en
dans
sneller gebruik te maken van de
d'une
nombre
een samenhang en een maximale
zodoende het aantal daklozen op het
cadre
le
une
de
le
à
et
intégration
sociale.
van
verblijft
van
een
op
de
geïntegreerd
het
Brusselse
dakloosheid
door
het
te
beoogde
instrumenten die in het kader van
een
sociale
en
maatschappelijke
integratie ter beschikking worden
gesteld.
Nous serons également attentifs aux
We zullen tevens aandacht hebben
formes les plus graves de sans-
voor
de
ergste
vormen
van
15 abrisme,
qui
collaboration
requièrent
entre
des
une
équipes
dakloosheid,
waarvoor
multidisciplinaire
teams
moeten
multidisciplinaires dans le cadre des
samenwerken in het kader van de
projets
Housing
Housing
First
(double
First-projecten
(dubbele
diagnostic).
diagnostiek).
Une politique coordonnée sera mise
Er
sur
worden opgezet met de Minister van
pied
Logement,
avec
en
le
Ministre
développant
du
l'offre
zal
een
gecoördineerd
Huisvesting,
beleid
waarbij
het
d'habitations dans le secteur des
woningaanbod
logements
socialehuisvestingssector, de SVK’s
sociaux,
AIS,
et
logements d'urgence communaux.
en
in
de
de
gemeentelijke
urgentiewoningen
verder
worden
uitgebouwd.
Le Collège réuni travaillera donc à
Het Verenigd College zal dus op
différents
verschillende niveaus werken vanuit
niveaux
dans
une
dynamique qui reflète l'appréhension
een
globale du problème sur axe triple :
opvatting
– un axe préventif tout d'abord,
au niveau de la maîtrise du flux
entrant,
dynamiek
van
die
de
het
globale
probleem
terugbrengt op drie pijlers:
– vooreerst
pijler,
op
een
het
preventieve
vlak
van
de
controle van de instroom,
– ensuite au niveau de l'accueil,
– Vervolgens op het vlak van de
opvang.
– et
enfin
dans
le
l'accompagnement
réinsertion
sans-abri.
des
cadre
de
vers
la
personnes
– En ten slotte in het kader van
de
begeleiding
voor
de
herintegratie van daklozen in
de maatschappij,
16 Un tel plan d'action requiert de
Voor een dergelijk actieplan moet
développer une offre diversifiée, qui
een gediversifieerd aanbod worden
tient compte de la diversité de la
ontwikkeld dat rekening houdt met
population des sans-abri.
de diversiteit van de daklozen.
5) Les Allocations familiales
5) Kinderbijslag
En ce qui concerne les allocations
Wat de kinderbijslag betreft, weet u
familiales, vous n'ignorez pas que
voorzeker ook dat we ons nog steeds
nous sommes toujours dans le cadre
in de overgangsperiode bevinden die
de
la
période
terminera
au
transitoire
qui
se
ten laatste op 31 december 2019 zal
plus
le
31
aflopen.
tard
Vandaag
oefent
Famifed
décembre 2019. A ce jour, Famifed
deze bevoegdheid concreet uit als
exerce
medebeheerder voor rekening van
concrètement
cette
compétence en co-gestion et pour le
de Gemeenschappen.
compte des Communautés.
Nous
sommes
donc
dans
une
We bevinden ons dus in een periode
période de réflexion et de mise en
van reflectie waarin de voorwaarden
place des conditions d'accueil de
voor
cette compétence.
bevoegdheid
het
onthaal
van
moeten
deze
worden
opgesteld.
Sur
le
plan
pratique,
nos
Praktisch
gezien
zetelen
onze
représentants siègent au Comité de
vertegenwoordigers
gestion de Famifed.
Beheerscomité van Famifed.
Par ailleurs, une structure de travail
Bij beslissing van het Overlegcomité
permanente, a été constituée par
werd
décision du Comité de concertation
werkstructuur gevormd om samen
pour organiser un travail de réflexion
na te denken over de uitdagingen
echter
een
in
het
permanente
17 commun
sur
les
enjeux
la
die de defederalisering van deze
cette
bevoegdheid met zich meebrengt.
compétence. Cette plate-forme vise
Dit platform heeft als doel om de
à concrétiser les différentes étapes
verschillende
du processus d'autonomisation. J'y
verzelfstandigingsproces concreet in
reviendrai par la suite.
te vullen. Ik kom hier later op terug.
Durant l’année écoulée, nos travaux
Tijdens het voorbije jaar waren onze
se
werkzaamheden
défédéralisation
sont
de
de
plus
particulièrement
concentrés sur quelques éléments:
stappen
in
van
het
het
bijzonder
gericht op een paar elementen:
– la définition du futur circuit de
– de
paiement,
omschrijving
van
het
toekomstige betalingscircuit
– la définition du modèle et des
– de omschrijving van het model
montants qui seront octroyés,
en
van
de
bedragen
die
y compris le principe des droits
toegekend zullen worden, met
acquis,
inbegrip van het principe van
de verworven rechten,
– la collaboration avec les autres
– de
entités,
– la
samenwerking
met
de
andere entiteiten,
gestion
courante
des
– het
allocations.
courant
beheer
van
de
bijslag.
Pour ce qui concerne le circuit de
Wat het betalingscircuit betreft,
paiement,
un
werd een werkgroep opgericht met
réunissant
des
caisses
des
groupe
de
travail
représentants
allocations
des
familiales,
Famifed et les cabinets des Ministres
de
vertegenwoordigers
van
fondsen, Famifed en de kabinetten
van de toezichthoudende Ministers.
de tutelle, a été mis sur pied.
18 de
Le travail de ce GT porte sur les
De werkzaamheden van deze WG
enjeux de la gestion prochaine au
hebben
niveau
uitdagingen
opérationnel.
Il
s'agit
betrekking
van
op
het
de
toekomstige
essentiellement de la rationalisation
beheer op het operationeel niveau.
du nombre des opérateurs, du choix
Het
du système informatique et de la
rationalisering
transition du choix de la caisse par
operatoren,
l'employeur vers le choix de la caisse
informaticasysteem
par l'allocataire.
verleggen van de keuze van het
gaat
in
essentie
van
de
om
het
keuze
en
de
aantal
van
het
van
het
fonds door de werkgever, naar de
keuze door de rechthebbende.
Le groupe de travail s'est à nouveau
Eind
réuni fin juin pour une mise en
opnieuw
commun des travaux et un état des
werkzaamheden
lieux. A ce stade, les cabinets des
stemmen en een stand van zaken op
Ministres de tutelle vont approfondir
te maken. In dit stadium gaan de
les
toezichthoudende
aspects
juridiques
de
la
juni
kwam
de
samen
werkgroep
om
op
elkaar
de
af
Ministers
de
problématique au sein du Comité ad
juridische
hoc en vue d'une concertation avec
problematiek in het ad hoc Comité
les autres entités et la recherche de
verder uitdiepen met het oog op
collaborations efficaces.
overleg met de andere entiteiten en
de
aspecten
te
van
zoektocht
de
naar
samenwerkingsverbanden.
La
réflexion
autour
du
modèle
De
reflectie
over
d'allocations familiales a débuté par
kinderbijslagmodel
des
en
gegaan met simulaties in functie van
fonction de divers scénarios. Elle se
verschillende scenario's. Er wordt
simulations,
organisées
is
van
het
start
19 poursuivra au travers d’une étude
verder over nagedacht door middel
qui livrera ses conclusions en 2016.
van een studie waarvan het resultaat
in 2016 wordt verwacht.
L'objet de l'étude est d'explorer les
Het voorwerp van de studie bestaat
pistes
erin
de
simplification
d'amélioration
du
et
modèle
om
de
pistes
voor
vereenvoudiging en verbetering van
d'allocations familiales en tant que
het
soutien à la parentalité, compte tenu
ondersteuning van het ouderschap
des
paysages
te
et
evenwel rekening gehouden met de
spécificités
familiaux
des
bruxellois
des
contraintes budgétaires.
kinderbijslagmodel
verkennen.
specifieke
Er
wordt
kenmerken
Brusselse
als
hierbij
van
gezinslandschap
het
en
de
budgettaire beperkingen.
Différents points principes et points
Verschillende
d'attention sont cités, notamment le
aandachtspunten
champ
aangehaald
d'application
de
la
hoofdprincipes
en
worden
zoals
het
réglementation, la détermination de
toepassingsgebied
l'allocataire et la notion de revenus.
reglementering, de vaststelling van
de
rechthebbende
van
en
het
de
begrip
"inkomsten".
Pour conclure sur ce sujet, je tiens à
Ter afronding van dit thema wil ik
rappeler qu'il importe d'intégrer le
eraan herinneren dat het belangrijk
système des allocations familiales
is
comme
kinderbijslag door middel van sociale
outil
de
lutte
contre
la
om
het
systeem
pauvreté, via des correctifs sociaux.
correcties
te
C’est essentiel pour notre Région.
instrument
voor
van
gebruiken
de
strijd
de
als
tegen
armoede. Dit is voor ons Gewest van
essentieel belang.
20 La collaboration avec les autres
Er zal worden samengewerkt met
entités
d’un
de andere entiteiten binnen een
Allocations
"ad hoc Comité Kinderbijslag" dat op
familiales » créé le 25 février 2015
25 februari 2015 in het kader van
dans
het Overlegcomité werd opgericht.
s’organise
« Comité
ad
le
au
sein
hoc
cadre
du
Comité
de
concertation.
Ce Comité est une plateforme de
Dit Comité is een overlegplatform
concertation
Ministres
voor de ministers in functie dat
fonctionnels, présidé par la Ministre
wordt voorgezeten door de federale
fédérale des Affaires sociales. Le
minister van Sociale Zaken. Ook de
Premier
pour
Ministre
Présidents
des
les
et
les
Ministres
Eerste
Minister
entités
fédérées
presidenten
en
van
de
de
minister-
gefedereerde
participent également à ce Comité
entiteiten nemen deel aan het ad
ad hoc qui se réunit mensuellement
hoc Comité. Het Comité komt sinds
depuis sa création.
zijn oprichting maandelijks samen.
Les thèmes à aborder de manière
De dringende en prioritair binnen het
urgente et prioritaire au sein du
ad
Comité ad hoc sont les suivants :
thema's zijn:
– l'adoption
du
circuit
de
hoc
Comité
te
behandelen
– De goedkeuring van het meest
paiement le plus rationnel en
rationele
fonction
functie van de eigenschappen,
des
caractéristiques,
betalingscircuit
des besoins et des possibilités
de
de chaque entité,
mogelijkheden
– l'adoption
d'application
du
commun
champ
des
behoeften
in
en
van
de
elke
entiteit,
– De
goedkeuring
van
réglementations en dehors de
gemeenschappelijke
la période transitoire,
werkingssfeer
regelgeving
de
van
de
buiten
de
21 – l'organisation de l'échange de
données
entre
les
futurs
overgangsperiode,
– De
opérateurs,
van
de
gegevensuitwisseling tussen de
– l’édification
commun
organisatie
d'un
des
cadastre
allocations
toekomstige operatoren,
– Het
bouwen
aan
een
familiales, pour appréhender la
gemeenschappelijk register van
circulation
kinderbijslag voor een betere
sachant
des
que
familiales
informations,
les
situations
peuvent
informatie-uitwisseling,
évoluer
wetende dat de gezinssituaties
rapidement et au sein d'entités
snel
différentes.
entiteiten kunnen veranderen.
– la
détermination
en
bij
verschillende
de
l'organisation de la compétence
– De bepaling van de organisatie
dans le contexte international
van
de
bevoegdheid
in
de
et le transfert du personnel.
internationale context en de
overdracht van het personeel
Comme je l’ai déjà dit, tout comme
Zoals ik al zei, brengt naast het ad
le comité ad hoc, le comité de
hoc Comité ook het Beheerscomité
gestion de Famifed rassemble les
van
entités fédérées qui sont associées
entiteiten samen die op deze manier
de cette manière à la gestion
tijdens de overgangsperiode bij het
courante durant la période de
courant beheer betrokken worden.
transition. Cela génère déjà une
Dat zorgt al voor een immersie op
certaine immersion à ce niveau-là.
dit gebied.
6) L'accueil des primo-arrivants
6) De opvang van nieuwkomers
Famifed
de
gefedereerde
22 Je terminerai le volet consacré à
Ik zal het luik besteed aan welzijn
l'aide aux personnes en évoquant
afronden door het met u te hebben
avec vous un sujet singulièrement
over
mis à l'actualité, à savoir l'accueil
onderwerp, namelijk de opvang van
des primo-arrivants.
nieuwkomers.
Je ne vais vous refaire le détail des
Ik ga de juridische moeilijkheden
complexités juridiques qui émaillent
waarmee dit dossier doorspekt is
ce dossier. La Constitution de notre
niet uitvoerig herhalen. De Grondwet
pays est le fruit d'une histoire qui
van ons land is de vrucht van een
nous oblige à des contorsions dont
geschiedenis die ons in bochten doet
sont épargnés nos voisins.
wringen
een
bijzonder
waarvan
onze
actueel
buren
gespaard zijn gebleven.
Ce
constat
est
particulièrement
Deze
vaststelling
is
bijzonder
criant dans des dossiers tels que
schrijnend in dossiers waarin het
celui
onthaaltraject
du
parcours
d'accueil
des
van
nieuwkomers
primo-arrivants.
wordt beschreven.
La répartition des compétences sur
De
le territoire bruxellois implique une
Brusselse grondgebied noopt tot een
coordination
les
sterke coördinatie tussen de actoren
acteurs de l'aide aux personnes des
die bevoegd zijn voor welzijn van de
différentes entités fédérées.
verschillende
accrue
entre
bevoegdheidsverdeling
op
het
gefedereerde
entiteiten.
La Cocom est incontournable pour ce
De GGC speelt een onvermijdelijke
qui
dimensions
rol bij het regelen van de verplichte
obligatoires du dispositif, étant la
aspecten van deze beleidsvoering.
seule à disposer de compétences
Zij is immers als enige rechtstreeks
directes à l'égard des personnes,
bevoegd
ainsi que vis-à-vis des institutions
aanzien van de instellingen die niet
a
trait
des
voor
personen
en
23 ten
qui
ne
sont
pas
exclusivement
exclusief Nederlands- of Franstalig
francophones ou néerlandophones.
zijn.
Le
Het Verenigd College zal dit jaar bij
Collège
réuni
déposera
cette
année devant l'Assemblée réunie le
de
dispositif d'un parcours obligatoire.
beleidsinstrument voor een verplicht
La
traject
future
ordonnance-cadre
Verenigde
Vergadering
indienen.
De
het
toekomstige
organisant la politique d’intégration
kaderordonnantie
des
organisatie van het integratiebeleid
primo-arrivants
précisément
parcours,
les
le
définira
contours
champ
de
ce
d'application
van
houdende
nieuwkomers
bevat
een
nauwkeurige omschrijving van de
personnel et les acteurs qui seront
contouren
autorisés à le réaliser.
persoonlijke
actoren
van
die
dit
traject,
werkingssfeer
het
traject
en
de
de
mogen
volgen.
La logique retenue est similaire à
De gehanteerde logica is dezelfde als
celle qui prévaut en matière d'aide à
die voor jeugdzorg: het toepasbaar
la jeunesse : le droit applicable est
recht wordt in de tekst van de
repris dans le corps de l'ordonnance
bicommunautaire
bicommunautaire
opgenomen en zal gelijktijdig met de
et
son
ordonnantie
opérationnalisation sera conjointe à
goedkeuring
l'adoption d'accords de coopération
samenwerkingsakkoorden
avec
Cocof en de Vlaamse Gemeenschap
la
Cocof
et
la
Vlaamse
Gemeenschap.
Le
Collège
réuni
van
de
met
de
operationeel worden.
déposera
donc
Het Verenigd College zal het ontwerp
rapidement le projet d'ordonnance
van ordonnantie dat de materiële
déterminant le cadre matériel du
werkingssfeer
parcours
integratietraject
d’intégration
(étapes,
van
het
bepaalt
(stappen,
24 procédure,
public
caractère
visé,
obligatoire,
verplichte
karakter,
des
doelpubliek, afgifte van certificaten,
se
etc.) dus spoedig indienen. Deze
limitant aux dispositions nécessaires
werkingssfeer beperkt zich tot de
à définir les conditions de l’obligation
maatregelen die nodig zijn om de
mais
verplichte
certificats,
délivrance
procedure,
etc…),
sans
ce
créer
cadre
un
nouveau
voorwaarden
te
parcours d’intégration complet au
omschrijven zonder op het niveau
niveau de la Cocom.
van de GGC een volledig nieuw
integratietraject te creëren.
L’accueil concret des primo-arrivants
Elke
se fera au sein de chaque commune,
nieuwkomers opvangen en zal hen
laquelle
informeren
délivrera
relative
aux
l’information
différents
parcours
gemeente
over
de
les
verplichtingen
de
leurs
obligations.
Ceux-ci
de
concreet
verschillende
integratietrajecten. De gemeente zal
d’intégration. La commune informera
primo-arrivants
zal
nieuwkomers
van
op
hun
de
hoogte
brengen.
pourront
donc
suivre
un
Deze
kunnen
vervolgens
een
parcours d’intégration de leur choix
integratietraject naar keuze volgen
(soit le parcours d’accueil COCOF,
(hetzij het onthaalparcours van de
soit le parcours d’intégration de la
COCOF, hetzij het integratietraject
Communauté flamande).
van de Vlaamse Gemeenschap).
Au terme de ce parcours, ils se
Op
verront
attestation
krijgen ze een attest waaruit blijkt
avérant qu'ils ont accompli leurs
dat ze voldaan hebben aan hun
obligations
et
bénéficier
des
délivrer
une
qu'ils
bilans
het
einde
auront
pu
verplichtingen
social
et
genieten
van
van
en
dat
het
dit
ze
parcours
kunnen
noodzakelijk
25 linguistique
l'orientation
nécessaires
qui
pourra
et
de
sociaal en taalkundig bilan en van de
leur
être
oriëntering met het oog op hun
réservée afin de leur assurer une
zelfstandigheid.
plus complète autonomisation.
Le
Collège
réuni
réalisera
une
Het Verenigd College zal een raming
estimation des besoins en termes de
uitvoeren van de behoeften inzake
Bureau d'accueil pour répondre aux
Onthaalbureaus.
besoins.
Seul l'effort conjoint de l'ensemble
Enkel een gezamenlijke inspanning
des
van
acteurs
pourra
rencontrer
alle
betrokken
actoren
l'énorme demande à laquelle nous
tegemoetkomen
ne
d'être
vraag die zonder enige twijfel op ons
récentes
afkomt gezien het aantal mensen
arrivées sur notre territoire. Offrir
dat recent ons grondgebied heeft
aux
bereikt. Een waardig en efficiënt
manquerons
confrontés
au
vu
pas
des
primo-arrivants
un
parcours
aan
is
de
kan
een
enorme
d'accueil digne et efficace est une
onthaalparcours
noodzaak
nécessité pour eux, c'est un devoir
voor hen, een plicht voor ons.
pour nous.
B. En matière de politiques de
B. Het gezondheidsbeleid
santé
Nous vous l’avions annoncé l’année
Zoals
dernière,
aangekondigd,
le
travail
de
cette
législature est fortement marqué par
la mise en œuvre concrète de la 6
Réforme de l’Etat.
ème
wij
vorig
jaar
al
hebben
staan
de
werkzaamheden
deze
sterk
teken
in
het
tenuitvoerlegging
van
legislatuur
van
de
zesde
staatshervorming.
26 de
L’accueil des matières transférées
De opvang van de materies die sinds
depuis le 1er juillet 2014 exige un
1 juli 2014 zijn overgeheveld, vereist
travail
intense
technique
indispensable
lourd
pour
mais
une
bonne
inspanningen,
die
echter
noodzakelijk zijn voor een goede
continuité des dossiers.
continuïteit in de dossiers.
Sans m'appesantir sur la question,
Ik ga niet nodeloos uitweiden over
nous devons traiter désormais des
deze kwestie, maar voortaan moeten
problématiques liées à la vaccination
we problemen aanpakken verbonden
des
aan de inenting van kinderen en
enfants
et
des
femmes
enceintes, les mesures d’aide à la
zwangere
médecine générale et le soutien aux
voor de huisartsengeneeskunde en
différentes
ondersteuning van de verschillende
plateformes
de
vrouwen,
maatregelen
concertation.
overlegplatformen.
Nous suivons également l’exécution
Wij volgen eveneens heel het beleid
de l'ensemble des politiques qui sont
op dat nog in een overgangsperiode
encore sous une période transitoire
verkeert, en dan vooral de invoering
et notamment la mise en place de
van monitoring, bijvoorbeeld in de
monitoring comme pour le secteur
sector
des
bejaarden.
institutions
pour
personnes
van
de
instellingen
voor
âgées.
Parallèlement, notre ambition reste
Parallel
de déployer une politique globale de
ambitie
santé en y intégrant tous les leviers
gezondheidsbeleid neer te zetten dat
créés
des
zich bedient van alle hefbomen die
compétences et en y associant tous
uit de bevoegdheidsoverdracht zijn
les acteurs des secteurs.
ontstaan en waarbij alle actoren van
par
le
transfert
hiermee
om
blijft
een
het
onze
globaal
de sector betrokken zijn.
Rappelons que les grands enjeux de
Ik wil eraan herinneren dat de grote
27 santé sur le territoire bruxellois sont
uitdagingen qua gezondheid op het
liés à une série de paramètres et de
Brussels grondgebied gebonden zijn
contraintes
aan
que
vous
connaissez
bien :
een
reeks
beperkingen
parameters
waarmee
u
en
goed
vertrouwd bent :
– la situation socio-économique
− de
specifieke
sociaal-
particulière de notre population
economische situatie van onze
(qui connaît un rajeunissement
bevolking (die een verjonging
couplé à une dualisation socio-
ondergaat, gekoppeld aan een
spatiale croissante),
toenemende sociaal-ruimtelijke
dualisering),
– notre
évolution
− de langere levensduur,
démographique,
− de
– l’allongement de la vie,
– les nouveaux besoins liés aux
pathologies
chroniques,
aux
évolutions des techniques de
soins
et
à
leur
coût,
à
l’évolution du nombre et de la
spécialisation des praticiens.
Rappelons
− onze demografische evolutie,
aan
pathologieën,
chronische
aan
de
technische evolutie binnen de
zorgsector
en
de
kosten
hiervan, aan de evolutie van
het
aantal
en
van
de
specialisatie van de practici.
We mogen evenmin uit het oog
contexte budgétaire exige de nous
verliezen dat de budgettaire context
une rigueur totale afin d’affecter les
van ons een sterke matiging vereist
moyens
en dus een zo efficiënt mogelijke
efficiente.
la
Les
manière
que
verbonden
behoeften
le
de
également
nieuwe
la
plus
conséquences
budgétaires de la 6ème Réforme en
toewijzing
van
middelen.
De
budgettaire gevolgen van de zesde
28 matière
de
santé
doivent
être
évaluées régulièrement.
staatshervorming inzake gezondheid
moeten
regelmatig
worden
geëvalueerd.
Petite remise en perspective, je vais
Ik zal eerst de voornaamste werven
tout d'abord faire le point sur les
overlopen die we dit eerste jaar
principaux chantiers réalisés cette
hebben verwezenlijkt en vervolgens
première année et nous abordons
zullen
ensuite les perspectives de travail
perspectieven van het jaar dat komt.
we
dieper
ingaan
op
de
pour l’année à venir.
Principales réalisations 2014-
De voornaamste
2015 :
verwezenlijkingen voor 20142015 :
1) Le Basculement : ce vocable
un
peu
crypté
migration
recouvre
1) De
la
institutionnelle
Overheveling :
enigszins
cryptische
dekt
hele
de
deze
formule
institutionele
préfigurée par la loi spéciale de
migratie
financement
vous
bijzondere financieringswet die
avions détaillée l'année passée.
ik u vorig jaar uitvoerig heb
que
nous
voorzien
in
de
toegelicht.
Conformément à notre engagement,
Zoals
nous avons organisé et réalisé ce
hebben
basculement de certaines institutions
sommige
mono-communautaires
instellingen
vers
la
we
we
hebben
de
aangekondigd,
overheveling
van
mono-communautaire
naar
Cocom. Vous vous rappellerez que
Gemeenschappelijke
l'enjeu budgétaire vise à permettre,
Gemeenschapscommissie
de
29 via ce basculement, de continuer à
georganiseerd en uitgevoerd. U weet
bénéficier d'un financement pour la
dat het budgettair opzet er via deze
mise
en
œuvre
compétences
d'une
série
de
overheveling in bestaat te voorzien
communautaires.
En
in
verdere
financiering
uitvoering
au niveau de la Cocom, la LSF
gemeenschapsbevoegdheden.
esquisse de nouvelles exigences en
een
termes d'efficacité institutionnelle et
geconcentreerd wordt bij de GGC
de
schetst
du
paysage
institutionnel.
een
hele
de
recentrant les masses budgétaires
rationalisation
van
voor
reeks
Met
begrotingsmassa
de
Financieringswet
inzake
die
Bijzondere
nieuwe
institutionele
vereisten
efficiëntie
en
rationalisering van het institutioneel
landschap.
L'opération
permettra
que
nous
notamment
souhaitions
De operatie die wij wensen door te
d'éviter
voeren, moet het mogelijk maken
la
dispersion des moyens budgétaires
een
sur le territoire régional dans des
begrotingsmiddelen
secteurs essentiels comme ceux des
gewestelijk
maisons de repos (MR), des maisons
voorkomen in essentiële sectoren
de repos et de soins (MRS), ou
zoals die van de rusthuizen, de rust-
encore
en
des
conventions
de
versnippering
van
op
het
grondgebied
verzorgingstehuizen
te
en
de
revalidation.
revalidatieovereenkomsten.
Cette migration s’est opérée dans
Bij deze migratie hebben we grootst
des conditions optimales de sécurité
mogelijke rechtszekerheid in acht
juridique, de continuité des services
genomen, de continuïteit van de
et de simplification administrative
diensten
pour
vereenvoudiging
les
institutions.
On
peut
considérer que cette opération est
en
een
administratieve
voor
de
instellingen. We mogen rustig stellen
dat deze operatie ten volle geslaagd
30 pleinement réussie.
is.
A ce jour, toutes les maisons de
Ondertussen
repos
overgeheveld
ont
basculé
institutions
en
(soit
activité
46
et
6
institutions disposant d’un accord de
zijn
(46
alle
rusthuizen
instellingen
in
activiteit en 6 instellingen waarvoor
een princiepsakkoord bestaat),
principe),
Il en va de même pour :
-­‐
Dat geldt ook voor :
les deux centres de soins de
-­‐
de twee dagverzorgingscentra,
-­‐
19
jour,
-­‐
19 conventions de revalidation
sur un total de 23,
-­‐
4
initiatives
op een totaal van 23,
d’habitations
-­‐
protégées (IHP) sur 5,
-­‐
l’équipe
care
palliative
(l’équipe
continuing
interface
-­‐
de
initiatieven
voor
beschut
le service intégré de soins à
het team “palliative continuing
care” (het team interface van
Saint-Luc blijft bij de COCOF),
-­‐
domicile (SISD),
-­‐
4
wonen (IBW) op 5,
Saint-Luc reste à la COCOF),
-­‐
revalidatieovereenkomsten
de geïntegreerde dienst voor
thuisverzorging (GDT),
la Fédération des associations
-­‐
de
federatie
van
des médecins généralistes de
huisartsenverenigingen
Bruxelles (FAMGB) et le Réseau
Brussel en het multidisciplinair
multidisciplinaire local (RML).
netwerk.
2) Venons-en au lancement du
2) Dat
brengt
ons
van
bij
de
Plan Santé Bruxellois : les
lancering van het Brussels
concertations autour du Plan
Gezondheidsplan :
Santé
lancées
Bruxellois
en
mai
over
het
het
ont
été
overleg
Brussels
2015.
Les
Gezondheidsplan ging van start
31 groupes de travail ont mobilisé
in
333 personnes représentant 81
werkvergaderingen
institutions,
333 personen samen die 81
fédérations,
mutuelles
et
autres
associations),
lors
de
24
réunions de groupe de travail.
mei
2015.
De
24
brachten
instellingen,
federaties,
ziekenfondsen
en
andere
verenigingen
vertegenwoordigen.
3) Lors
de
la
législature,
avait
le
précédente
Collège
décidé
réuni
d’acheter
3) Tijdens de vorige legislatuur
heeft
het
Verenigd
College
un
beslist om via Citydev (in de
bâtiment (sis rue Royale) pour
Koningsstraat) een gebouw aan
héberger
d’asbl
te kopen om er een aantal
bicommuanutaires actives dans
bicommunautaire vzw’s onder
le social et dans la santé. Il
te brengen die actief zijn in de
s’agit plus précisément de La
sociale
Strada,
gezondheidssector.
une
du
série
CDCS,
de
la
en/of
Het
gaat
Plateforme de concertation en
meer bepaald om La Strada,
santé mentale, de Palliabru,
het CMDC, het Overlegplatform
Conectar
Geestelijke
et
de
Rivage.
Au
Gezondheidszorg
cours de la première année de
van
législature, les travaux ont été
Palliabru, Conectar en Rivage.
effectués au bâtiment et les
Nog in het eerste jaar van de
asbl ont pu prendre possession
legislatuur
des
werkzaamheden
locaux
d’août 2015.
depuis
le
mois
Brussel-Hoofdstad,
zijn
de
aan
het
gebouw voltooid en de vzw’s
hebben in augustus 2015 hun
intrek genomen.
32 Pour ce qui est des chantiers à
De werven die in de steigers
venir.
staan
1) Plan Santé Bruxellois : le Plan
Santé
sera
rédigé
les
het Gezondheidsplan wordt de
mois qui viennent. Il se basera
komende maanden op papier
sur
gezet. Het zal uitgaan van het
l’important
dans
1) Het Brussels Gezondheidsplan :
travail
de
concertation qui a été réalisé et
uitgebreide
sur les analyses de données et
gegevensanalyse
études
en
bijkomend
de
waarover
cours
complémentaires
grâce
au
travail
Il
donnera
l’Observatoire.
overleg
van
de
en
het
studiewerk
het
Observatorium
à
zich vandaag buigt. Het Plan
notre région une vision à long
moet ons Gewest een lange
terme
de
termijnvisie bijbrengen over de
répondre aux besoins de soins
wijze waarop de zorgbehoefte
de santé de la population.
van
sur
la
manière
onze
bevolking
moet
worden opgevangen
2) Vous
mener
savez
de
sans
qu'on
bonnes
ne
politiques
l'appui
administration
peut
d'une
onmogelijk
ondersteuning
is
zonder
van
de
een
Il
efficiënte administratie. Het is
importe singulièrement que les
van zeer groot belang dat heel
politiques
het
s’appuyer
de
efficace.
2) U weet dat een goed beleid
santé
kan
steunen op en goed bestuur. Er
gouvernance. La construction
wordt intensief gewerkt aan de
de
uitbouw van de ION en de
d’une
une
gezondheidsbeleid
telle
l’OIP
sur
puissent
part
et
la
33 réforme
d’autre
de
l’administration
part
se
poursuivent
hervorming
van
de
administratie.
activement.
a.
En
ce
qui
concerne
a. Voor
de
administratie :
l’administration :
des
tijdens het eerste jaar
mesures
été
van de legislatuur zijn al
ont
déjà
prises lors de la première
maatregelen
année de la législature,
om
en vue de faire face aux
overgedragen
nouvelles
bevoegdheden
een
transférées : à savoir le
plaats
te
geven.
Het
renforcement du cadre de
gaat
dan
om
de
l’administration
la
versterking
van
het
la
administratief kader en
première
matières
et
phase
de
modernisation
de
de
getroffen
nieuwe
eerste
fase
l’informatique. La réforme
modernisering
de
se
informatica.
l’arrivée
hervorming
l’administration
poursuivra
dès
dirigeant qui devrait être
verder
choisi
nieuwe
les
tout
prochains jours.
ambtenaar
de
van
administratie
dans
van
De
du nouveau fonctionnaire
van
van
de
gaat
zodra
de
leidend
er
is,
die
normaal gezien één van
de komende dagen zal
worden aangeduid.
b. En ce qui concerne la
création
de
l’OIP,
b. Voor
wat
betreft
oprichting van de ION
34 de
l’ordonnance
sera
wordt
de
ordonnantie
présentée au Parlement
over enkele weken aan
dans
het
les
prochaines
Parlement
semaines sur la base des
voorgelegd als de laatste
dernières consultations en
raadplegingen
cours.
afgerond.
Mais
l’opérationnalisation
de
zijn
De
operationele vormgeving
l’organe se met déjà en
van
route.
evenwel al opgestart.
3) En ce qui concerne les matières 3)
santé :
De
het
orgaan
bevoegdheden
is
inzake
gezondheid :
- L'année à venir sera occupée par
- Dit jaar worden de ondersteunings-
un travail de réorganisation et de
en
développement
zorgberoepen
d’appui,
de
des
soutien
structures
et
coördinatiestructuren
voor
de
gereorganiseerd
en
de
verder ontwikkeld, en dan in het
coordination des métiers de santé et
bijzonder voor de beroepen in de
particulièrement sur les métiers de
eerstelijnszorg.
première ligne.
Au
premier
chef
des
outils
de
Waar
het
de
ondersteunende
support, nous développons les outils
instrumenten
betreft,
ontwikkelen
nécessaires au partage électronique
we als eerste de instrumenten die
de données médicales.
vereist zijn voor de elektronische
overdracht van medische gegevens.
L’ASBL Abrumet qui gère le Réseau
De VZW Abrumet die het Brussels
Santé
Gezondheidsnetwerk beheert, heeft
Bruxellois
s’est
déjà
vue
octroyer un subside en 2015. Un
hiertoe
reeds
een
subsidie
plan de formation des prestataires a
ontvangen in 2015. En er is een
35 été mis au point. L’investissement se
opleiding voor de dienstverleners op
poursuivra dans les années à venir.
punt gesteld. Deze investering zal de
komende jaren verdergezet worden.
-
En
ce
qui
les
- De ontwikkelingen per sector zullen
ils
meer in detail worden omschreven in
seront décrits plus amplement dans
het Brussels Gezondheidsplan. De op
le Plan Santé Bruxellois. Les besoins
dit
prioritaires identifiés à ce stade sont
beschouwde
le renforcement de la première ligne
versterking van de eerstelijnszorg,
de soins, les soins en santé mentale,
van de geestelijke gezondheidszorg,
le
van de moeder-kind-combinatie en
développements
couple
concerne
par
secteur,
mère-enfant
et
la
ogenblik
als
behoeften
voorbereiding
prioritair
zijn
van
de
préparation du saut démographique
de
de
en matière de personnes âgées.
demografische evolutie bij bejaarde
personen.
- En ce qui concerne les hôpitaux,
-
nous accompagnons nos institutions
begeleiden we onze instellingen bij
dans la réforme globale du secteur.
de
Ce
en
sector. Deze is inderdaad in volle
transformation, notamment en ce
transformatie, en dan vooral waar
qui
het
dernier
concerne
est
ce
en
qu'il
effet
convient
Voor
de
globale
ziekenhuizensector
hervorming
alternatieve
van
de
(zorg)vormen
d'appeler les formes alternatives. Un
betreft. Een kwaliteitsplan zal de
plan qualité sera discuté avec le
komende
secteur dans les mois à venir.
worden met de sector.
- Pour ce qui a trait à la première
- Wat betreft de eerstelijnszorg, en
ligne de soins et en particulier la
meer
maanden
bepaald
de
besproken
algemene
36 médecine
mesures
générale,
de
différentes
soutien
sont
en
geneeskunde, worden verschillende
ondersteuningsmaatregelen opgezet
construction dont l’aide à la garde
waaronder
qui s’est récemment réorganisée de
wachtdienst die zopas zeer efficiënt
manière très efficace.
werd gereorganiseerd.
- Je ne peux manquer d'évoquer
-
enfin
voorbijgaan
la
santé
mentale,
qui
a
Ik
mag
de
hulp
ten
slotte
aan
de
voor
ook
de
niet
geestelijke
bénéficié de conclusions de projets
gezondheidszorg,
avec le fédéral notamment sur la
projecten zijn vastgelegd met de
psychiatrie
federale
infantile.
continuons
le
Nous
travail
réorganisation
des
waarvoor
overheid,
en
dan
meer
de
bepaald voor de kinderpsychiatrie.
réseaux
We zetten de reorganisatie van de
psychiatriques.
psychiatrische netwerken voort.
Conclusion
Conclusie
Mesdames et Messieurs les Députés,
Dames
Monsieur le Président,
Volksvertegenwoordigers,
en
Heren
Mijnheer de Voorzitter,
La
Commission
commune
est
appréhender
communautaire
parfois
Gemeenschapscommissie
is
soms
moeilijk te doorgronden met haar
institutionnels. Il ne faut cependant
institutionele kronkels. Toch mogen
jamais oublier que son objet premier
we niet uit het oog verliezen dat
est
haar eerste opdracht erin bestaat
répondre
ses
à
Gemeenschappelijke
méandres
de
dans
ardue
De
aux
besoins
essentiels de la collectivité en ce
tegemoet
te
komen
aan
37 de
qu'elle touche au premier chef au
fundamentele
plus intime de notre condition. Je
behoeften. Ze raakt immers aan
pense à la santé, à la naissance, aux
alles
besoins des personnes âgées, aux
bestaan.
plus démunis d'entre nous.
gezondheid, geboortes, de behoeften
wat
maatschappelijke
essentieel
Ik
denk
is
aan
daarbij
ons
aan
van bejaarden en van de armsten
onder ons.
Il y a 140 ans d'ici, Victor Hugo nous
140 jaar geleden stelde Victor Hugo
rappelait ces quelques mots : « Les
: « Les heureux doivent avoir pour
heureux doivent avoir pour malheur
malheur les malheureux. L’égoïsme
les malheureux. L’égoïsme social est
social
un
sépulcre...
commencement
de
sépulcre...
est
un
commencement
Tout
ce
qui
de
souffre
Tout ce qui souffre accuse, tout ce
accuse, tout ce qui pleure dans
qui
saigne
l’individu saigne dans la société. Et
dans la société. Et c’est du droit de
c’est du droit de tous les faibles que
tous les faibles que se compose le
se compose le devoir de tous les
devoir de tous les forts ».
forts ».
pleure
dans
l’individu
38 
Download