Kerstfeest van de zondagschool : `Verwachtingsvol uitzien

advertisement
Kerstfeest van de zondagschool : ‘Verwachtingsvol uitzien.’
Afgelopen 23 december hebben we het kerstfeest van de zondagschool gevierd. Het
thema van dit jaar was ‘Verwachtingsvol uitzien’. Voor dat de dienst begon hebben
de kinderen nog een keer geoefend op de liedjes en dan eindelijk na weken oefenen,
werkjes maken en voorbereidingen doen, lopen de kinderen de kerk binnen. Jeanette
opent de dienst met een overdenking over het thema verwachtingsvol uitzien. Hierna
zingt de gemeente een psalm en dan is het grote moment aangebroken, de kinderen
komen naar voren om de kerstliederen te laten horen die ze hebben geleerd. De
kinderen zingen eerst het lied : ‘Voor u een vraag’ . Hierna lezen Niels , Nadine en
Lyanne de schriftlezing: Jeremia 23:5-8 :
5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal
doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig
handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem
noemen zal:
de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.
7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo
waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte,
8 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid
heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen
waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land
en Lucas 1:26-38:
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in
Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was,
uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet,
begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af
wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade
gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus
geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de
Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn
Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen
gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De
Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de
Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal
het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon
genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van
een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand
voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met
mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de
engel ging van haar weg.
Verder hebben we als gemeente gezongen de lofzang van Maria: 1,3,7 , Ps. 118:
1,12 ,Ps. 72: 1,10,11 en natuurlijk tot slot Stille nacht, Heilige nacht. De kinderen
hebben verder de liedjes : ‘wees niet bang Maria’, ‘Dank U ’ en ‘ik heb een plekje
voor Jezus’ gezongen. Onderwijl luisterden de kinderen ook nog naar een spannend
verhaal over 2 jongens die dieven op het spoor komen , terwijl de jongens ontdekt
worden krijgen ze onverwacht hulp van een ander jongetje, terwijl ze hem eigenlijk
altijd pesten. Verder keken we het kerstverhaal op de beamer , waar we naar een
vertel stem luisterde en het verhaal uitgebeeld konden zien. En natuurlijk was er
tussendoor de onmisbare pauze met warme chocolade melk, lekkere koekjes en
limonade. Ook was er een collecte voor Woord en Daad. Dit keer in het thema :
‘Bundel van liefde’. Het geld dat opgehaald werd , werd gebruikt voor cadeautjes aan
kinderen die nooit cadeautjes krijgen. Bundeltjes van liefde zoals een tas, schoenen ,
schriften etc. Het was weer een heel mooi kerstfeest met de kinderen, waarbij we
verwonderd stil mochten staan bij de verwachting van het kerstfeest. Ds. Beekman
sloot de dienst af en na afloop kregen alle kinderen nog een tasje met leuke
cadeautjes.
Groetjes, de zondagschool leiding.
Download