Verlangens van God - Evangelische Gemeente Zout en Licht

advertisement
Jezus is het Leven
Levenskracht in overvloed

Jezus is het Leven

In het begin was het Woord en het Woord was bij
God en het Woord was God. Dit was in het begin bij
God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en
zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt
is. In het Woord was het leven en het leven was het
licht van de mensen.
Johannes 1:1-4
Leven in overvloed

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en
overvloed hebben.
Johannes 10:10b

Levenskracht!
De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?
Psalm 27:1

Vertrouw op de HEER
Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen,
dan zal Híj je paden rechtmaken.
Spreuken 3:5-6
Vrees de HEER

Wees niet wijs in je eigen ogen:
vrees de HEERE en keer je af van het kwade.
Het zal een medicijn zijn voor je navel
en verfrissing voor je beenderen.
Spreuken 3:7-8
God vergelijken?

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben
Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar
omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft;
Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt,
ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en
Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één.
Jesaja 40:25-26

Verborgen?
Waarom zegt u dan, Jakob,
en spreekt u, Israël:
Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?
Jesaja 40:27

Weet u het (nog) niet?
Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
Jesaja 40:28
Hij geeft de vermoeide kracht

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen
krachten heeft.
Jesaja 40:29
Vertrouwen op de HEER

Jongeren zullen moe en afgemat worden,
jonge mannen zullen zeker struikelen;
maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht
vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als
arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat
worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40:29-31

Rust
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en
belast bent, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28
In de hitte...

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en
die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft
groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij
houdt niet op vrucht te dragen.
Jeremia 17:7-8
Faidherbia Albida
Diepe wortels
Geworteld

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt
aangenomen, wandel in Hem,
geworteld en opgebouwd in Hem, en
bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen
bent; wees daarin overvloedig, met
dankzegging.
Kolossenzen 2:6-7

Jezus als Basis
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen
bestaan tezamen door Hem.
Kolossenzen 1:17
Laminin – als geheugensteuntje
Samengevoegd

Van Hem uit wordt het hele lichaam
samengevoegd en bijeengehouden door
elke band die ondersteuning geeft,
overeenkomstig de mate waarin ieder deel
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn
groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
Efeze 4:16
Gebed (1) - Geloof

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de
toegang met vertrouwen, door het geloof in
Hem. […]
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader
van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk
geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd
wordt,
Efeze 3:12,14-15
Gebed (2) - Gesterkt

opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden
door Zijn Geest in de innerlijke mens,
Efeze 3:16
Gebed (3) - Geworteld

opdat Christus door het geloof in uw harten
woont en u in de liefde geworteld en
gefundeerd bent,
Efeze 3:17
Gebed (4) – De liefde

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen,
met alle heiligen, wat de breedte en lengte
en diepte en hoogte is, en u de liefde van
Christus zou kennen, die de kennis te boven
gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel
de volheid van God.
Efeze 3:18-19
Gebed (5) Hem zij de heerlijkheid

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven
alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig
de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door
Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle
eeuwigheid. Amen.
Efeze 3:20-21

Download