De NTC-VO (Voortgezet O nderwijs) start schooljaar

advertisement
Schoolgids
2015-2016
2
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
1.
Voorwoord
September 2015
Geachte ouders,
Er wordt wereldwijd, met ondersteuning van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
(St.NOB) op 181 scholen NTC-onderwijs aangeboden. Er volgen op dit moment ongeveer
15.000 kinderen Nederlands onderwijs in het buitenland, waarvan de meeste niet meer via
Nederlands dagonderwijs, maar via de Nederlandse taal- en cultuurscholen voor primair
(NTC-PO) en voortgezet onderwijs (NTC-VO). Zij volgen dit onderwijs als aanvulling op of
onderdeel van het lokale of internationale onderwijs
Sinds de oprichting van NOB in 1980 is er veel veranderd. De wereld is in overdrachtelijke zin
kleiner geworden en grenzen zijn vervaagd. Nog steeds maken veel Nederlanders gebruik
van de verruimde mogelijkheden om te wonen en te werken in het buitenland. Een stijgend
aantal Nederlandse kinderen groeit daardoor op als wereldburger, met Nederlandse wortels.
Een toekomst die voor het Nederlands onderwijs in het buitenland onzeker is. Naar
verwachting stopt de huidige subsidie van ruim 200 euro per leerling per jaar (na een
halvering in 2014) na 2016 volledig. De Onderwijsinspectie vreest voor de negatieve invloed
die de te verwachten subsidiestop zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de
diversiteit van dit unieke aanbod op langere termijn.
NOB is van mening dat ouders, die er bewust voor kiezen om tijd en geld te investeren in het
behoud van de band met de Nederlandse taal en cultuur, de kans moeten krijgen om hun
kind ook in het buitenland goed (aanvullend) Nederlands onderwijs te laten volgen.
Daarvoor is naast de infrastructuur juist ook de beschikbaarheid en de kwaliteit van het
Nederlands onderwijs van belang.
NOB zal zich dan ook blijven inzetten voor een structurele ondersteuning, zowel financieel als
inhoudelijk, van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Zodat Nederlandse kinderen in
het buitenland ook in de toekomst grenzenloos kunnen blijven groeien!
Aan het begin van dit schooljaar 2015-2016 starten we met 80 leerlingen en we verwachten
dat dit aantal gedurende het jaar zal doorgroeien.
Dit is het vierde schooljaar van de NTC-PO en wij zijn dan ook verheugd u mede te kunnen
delen dat we dit schooljaar starten met het aanbieden van NTC-VO klas 1. Vandaar dat we
als NTC-PO/VO school doorgaan.
De coördinatie van onze NTC-PO/VO school is weer in handen van Ceciel van Rhee. Samen
met Emily Velberg-Los hebben zij respectievelijk de leerlingen van Karavaan (2-jarigen),
Peuters, Aanvangsgroep, Groep 1, 2, 3 en Groepen 4 tot en met 8 onder hun hoede. Ceciel
en Emily hebben tot grote tevredenheid de NTC-PO gerund en wij zijn blij weer over hun
jarenlange ervaring te kunnen beschikken. Emily Velberg-Los is ook de leerkracht van klas 1
NTC-VO. Haar ervaring met lesgeven in het NTC Voortgezet Onderwijs is voor onze leerlingen
een pré.
Onze belangrijkste doelstelling is de Nederlandse Taal en Cultuur PO/VO aan te bieden op
top niveau, waarbij we zoveel mogelijk kinderen willen bereiken.
In deze schoolgids hopen we u alle essentiële informatie te geven over de NTC-PO/VO
school.
De NTC-PO/VO werkt nauw samen met de PDO Internationale School. Voor een aantal
zaken hanteren we dan ook de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het PDO handboek
voor ouders. We verzoeken u voor aanvullende informatie tevens dat handboek door te
nemen. Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen, suggesties en dergelijke, dan kunt te
allen tijden bij mij terecht of bij de coördinator Ceciel van Rhee. We verwijzen u ook naar
3
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
onze nieuwe website waar u de meest recente informatie kunt vinden over onze NTC-PO/VO
school onder ‘Mother Tongue Languages’ Click -> Mother tongue -> click Nieuwsbrieven
2014-2015 (www.pdoschool.com). Voor NTC-VO gelden natuurllijk ook de afspraken die zijn
vastgelegd in het PDO-handboek voor ouders.
Vanaf schooljaar 2015-2016 is het mogelijk voor NON-PDO- en NON-SHELLouders om hun
kinderen op te geven bij de NTC-PO en NTC-VO school aan de PDO School, Ras Al Hamra,
Qurm, Muscat, Oman.
In dit schooljaar starten we alleen met klas 1.Bij voldoende belangstelling kan worden
besloten om in het schooljaar daarop te starten met klas 2.
Elders in deze schoolgids kunt u informatie over tijden en prijzen vinden.
Dear Parents
It is a great privilege to be the Head Teacher of PDO School.
Our school is successful, effective and happy because:
●
●
●
●
●
●
●
There is a strong focus on child centered learning
The ethos of the school is caring and creative
Children are receptive and eager to learn
Children get on well together
Teachers and support staff are talented, committed and secure good learning
outcomes
The curriculum is exciting and engaging
The school is well supported by its stakeholders and community
What a great place for learning to take place!
We are also very proud of our Mother Tongue provision, especially the NTC. Our Dutch
children receive excellent teaching in language and culture, from experienced teachers
and this was recently endorsed by a very positive NTC Inspection in May 2015 where
teaching and learning was found to be at least good and often excellent.
I look forward to welcoming you to our school and working in partnership with you.
Groeten, regards
Joanne Speller
Head Teacher
PDO School
Passion for Learning!
Tel. +968) – 24677275
www.pdoschool.com
4
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
INHOUD
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.5
2.6
2.7
2.8
2.8.1
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.6
5.6.1
5.7
6
6.1
6.2
Voorwoord
Inleiding
Missie-Visie-Waarden-PDO school leerdefinitie
NTC-PO doelstellingen
NTC-VO doelstellingen
Algemene Informatie
Schoolcontact gegevens
Het Team
Het Bestuur
Inschrijving en aanname
Prijslijst Non-PDO en NON-SHELL
Schooluren
Afwezigheid
Vertrek
Inspectie
Inspectierapport
Het Leerprogramma
De fundamenten van leren en lesgeven
Organisatie van het leren
Leerdoelen
De leeruitkomsten
Het Leerlingonderwijsvolgsysteem
Toetsing en Evaluatie
Het werken aan persoonlijke doelen
Zorg en Begeleiding
Zorgleerlingen
Leerlingbespeking met de dagschool
Logopedie
Thuis Leren
Huiswerk
Leesbevordering Moedertaal
Voorzieningen
De lokatie
Methode overzicht en leermiddelen
De Nederlandse bibliotheek
Digitale Leerlijn en ICT
Activiteitenplan
Schooljaar 2014-2015
Schooljaar 2015-2016
Ontwikkelplan 2014-2015
Ontwikkelplan 2015-2016
NTC-VO
Lesinhoud en effectieve lestijden.
Kerndoelen
Lesmaterialen
Nieuw Nederlands
Nieuwsbegrip
ICT middelen
Lezen promoten
In kaart brengen en volgen van resultaten
Netwerk
Communicatie
Oudergesprekken
Rapportage
Afscheidsboek leerlingen
Deelname van ouders
Ouderenquête
Leerlingenquête
Ouderhulp
Klassenouder
Invalleerkracht
NTC-PO/VO wereldwijd overzicht van de Stichting NOB
Mediatips
Op- en of aanmerkingen van ouders en mediatips aanvulling
Pagina
3
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
25
25
25
25
26
26
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
31
5
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
1.1
Inleiding
In september 2012 is de Internationale PDO School gestart met Nederlandstalig onderwijs
aan leerlingen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Voor de jongste leerlingen is dit onder
schooltijd en voor de leerlingen van groep 1 t/m 8 na schooltijd. Voor het schooljaar 20152016 hebben zich inmiddels 75 leerlingen aangemeld. Het NTC-PO programma bestaat uit 3
richtingen.
Richting 1 (NT1) is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en de kerndoelen
voor de Nederlandse Taal volgens de richtlijnen van het Ministerie van OCW.
Richting 2 (NT2) is gericht op kinderen die de Nederlandse Taal minder goed beheersen en
de nadruk wordt hier gelegd op de mondelinge taalvaardigheid en de uitbreiding van de
woordenschat.
Richting 3 (NT3) is gericht op kinderen die vrijwel geen Nederlands spreken, en dit als een
vreemde taal willen leren. Dit wordt gegeven tijdens de Language Hour lessen op de PDO
School.
Op de PDO NTC-PO School wordt alleen NT1 en NT2 aangeboden.
Met ingang van schooljaar 2015-2016 bieden wij ook NTC-VO aan, te beginnen met de
brugklas.
1.2
Missie-Visie-Waarden en NTC-PO/VO Leerdefinitie
PDO School Missie
Wij koesteren een ‘Passie voor leren’ door alle kinderen onder onze hoede te voorzien van
een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin ze streven het hoogst mogelijke te
bereiken.
PDO School Visie
De beste NTC-PO/VO school in Muscat te zijn.
PDO School Waarden
De waarden van de PDO School refereren aan die individuele kwaliteiten en kenmerken
die essentieel zijn voor kinderen in de 21e eeuw. Zij helpen kinderen die kwaliteiten te
ontwikkelen die nodig zijn om zich aan te passen aan een voortdurend veranderende
wereld. We werken aan persoonlijke doelen:
Aanpassingsvermogen
Communicatie
Samenwerking
Onderzoek
Moraliteit
Zorgzaamheid
Veerkracht
Respect
PDO School Leerdefinitie
Door uitstekend onderwijs en een goede organisatie willen we het leerproces van kinderen
maximaliseren op een manier die hen in staat stelt hoge sociale-emotionele en
academische niveaus te bereiken, plezier in leren te hebben en zich aan te passen aan
andere onderwijssystemen, zowel een nationaal als internationaal perspectief te
ontwikkelen.
6
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
1.3
NTC-PO Doelstellingen
Door middel van het aanbieden van een gedegen en evenwichtig curriculum in een
Internationale omgeving willen we:
➢ een ‘Passie voor leren’ ontwikkelen in het algemeen en in het bijzonder plezier en
interesse ontwikkelen voor de Nederlandse Taal;
➢ voor de NTC-richting 1 leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen die
de aansluiting op het onderwijs in Nederland garanderen, door toe te werken
aan het behalen van de kerndoelen van de Nederlandse Taal volgens de
richtlijnen van het Ministerie van OCW;
➢ voor de NTC-richting 2 leerlingen de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil
houden, de mondelinge taalvaardigheid en de woordenschat uitbreiden, met
het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland;
➢ contact houden met de Nederlandse culturele achtergrond;
➢ vanuit de eigen Nederlandse Cultuur een Internationale betrokkenheid
ontwikkelen (Thuisland – Gastland).
1.4
NTC-VO Doelstellingen
Door middel van het aanbieden van een gedegen en evenwichtig curriculum in een
Internationale omgeving willen we:
➢ een ‘Passie voor leren’ blijven ontwikkelen in het algemeen en in het bijzonder
plezier en interesse ontwikkelen voor de Nederlandse Taal;
➢ voor de NTC-richting 1 leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verder
ontwikkelen die de aansluiting op het onderwijs in Nederland garanderen, door
toe te werken aan het behalen van de kerndoelen van de Nederlandse Taal
volgens de richtlijnen van het Ministerie van OCW;
➢ contact houden met de Nederlandse culturele achtergrond;
➢ vanuit de eigen Nederlandse Cultuur een Internationale betrokkenheid
ontwikkelen (Thuisland – Gastland).
2.
Algemene informatie
2.1
Schoolcontact gegevens
Post adres:
PDO School
PDO LLC, PCL/51
PO Box 81
Muscat 100
Sultanate of Oman
Visit adres: PDO School
Ras Al Hamra Street
Qurm
Telefoon:
Karavaan
Pre Nursery
Administratie PDO School
Directeur PDO School
Joanne Speller
Hoofd NTC-PO
Ceciel van Rhee
School fax number
E-mail: [email protected]
24675429
24677813
24677279
24677275
24677279
24675427
7
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
In de loop van schooljaar 2015-2016 zal de PDO school verhuizen naar het nieuwe gebouw
en adresgegevens zullen dan veranderen. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.
2.2
Het Team
Ceciel van Rhee
: Nederlandse Taal en Cultuur Coördinator
Leerkracht van Karavaan tot en met Groep 3 leerlingen
Chantal Vlaarkamp-Seegers : Part-time Leerkracht groep 6/7/8 en vaste invalster
Emily Velberg-Los
: Leerkracht van Groep 4 t/m 8 leerlingen, VO klas 1
2.3
Het Bestuur
Het NTC-PO/VO onderwijs is een onderdeel van de PDO International school. Het bestuur
van de international school, bestaande uit twee vertegenwoordigers van Petroleum
Development Oman LLC, twee oudervertegenwoordigers en het management van de
school, speelt een essentiële rol in de richting die de school gaat en draagt er zorg voor dat
de PDO School ‘learning focused’ blijft. De dagelijkse gang van zaken betreffende het NTCPO/VO onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de school en de
coördinator van de NTC-PO/VO school.
Voor de NTC-PO/VO school is een eigen bestuur opgericht. Dit adviesbestuur vervult een
adviserende rol en bestaat uit vrijwillige ouders:
vacant
Voorzitter
Caroline Prenger
Secretaresse
Jeroen Mans
Penningmeester
Door de samenwerking van het adviesbestuur met de NTC-PO/VO leerkrachten, coördinator
en directeur van de school bewaakt het NTC bestuur mede de kwaliteit van het
Nederlandstalig onderwijs binnen de PDO school. Voor het bestuur is een ‘Passie voor het
leren’ ook een belangrijke parameter. Ze overleggen, ondersteunen, geven adviezen en
vertegenwoordigen de NTC-PO/VO school binnen en buiten de PDO school. Ze zijn ook een
contactpunt tussen de school en ouders.
De ouders kunnen met vragen, adviezen, aanbevelingen, opmerkingen, etc. aangaande
het NTC-PO/VO onderwijs in alle vertrouwen bij het bestuur terecht, via het volgende adres:
[email protected] of het bestuur informeren via de brievenbus, die op de
boekenkast staat, bij de deur van lokaal 5 bij Juf Ceciel.
Via www.pdoschool.com Mother Tongue Languages, met de link naar NTC-PO Bestuur, kunt
u meer informatie over het bestuur vinden.
2.4
Inschrijving en aanname
De PDO School verzorgt Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-PO) lessen voor alle Nederlandsen Vlaamstalige leerlingen van 2 t/m 12 jaar . Vanaf schooljaar 2015-2016 geldt dit ook voor
NTC-VO. De leerlingen worden geplaatst in jaargroepen. Hierbij geldt dat er naast de
leeftijd, ook gekeken wordt naar de ontwikkeling en het niveau van de leerling.
Het beleid van de groepsgrootte is mede afhankelijk van niveauverschillen binnen een
groep. We streven naar een maximale groepsgrootte van 15 leerlingen.
Alleen in overleg met de directeur van de PDO School, kan er, om welke reden dan ook, van
bovenstaande regel worden afgeweken.
Een schooljaar loopt van 01 september tot en met 31 augustus.
De school vraagt de ouders bij aanmelding een leerlingdossier af te geven, welke ze bij
vertrek van de vorige school mee hebben gekregen. Dit leerlingdossier omvat de volgende
formulieren.
- een onderwijskundig rapport
- recente resultaten van het CITO Leerlingonderwijsvolgsysteem
- het laatste schoolrapport
- een handelingsplan, indien van toepassing
8
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
- bewijs van uitschrijving van de vorige school
Het inschrijfformulier kunt u downloaden van de website www.pdoschool.com of verkrijgen
op school.
Aanname van Karavaan leerlingen
Een leerling kan worden toegelaten als het 2 jaar is.
Aanname van Peuters (Pre Nursery)
Een peuter kan worden toegelaten als het 3 jaar is.
Aanname Aanvangsgroep (Nursery)
Wanneer een kind 4 jaar wordt tussen 01 september en 31 augustus van het opvolgende
jaar kan het naar school aan het begin van het schooljaar.
Groep 1 tot en met groep 8 (Primary)
Uw kind kan over het algemeen naar de Nederlandse groep die overeenkomt met de
groep die het volgt in het dagonderwijs. Mocht het niveau van de Nederlandse Taal van
uw kind in hoge mate afwijken, dan zal dit in onderling overleg opgelost worden.
Klas 1 NTC-VO
Uw kind kan naar klas 1 van het Voortgezet Onderwijs (VO) indien het de basisschool met
een goed resultaat heeft afgesloten. Mocht het niveau van de Nederlandse Taal van uw
kind in hoge mate afwijken, dan kan dit in onderling overleg besproken worden.
Vanaf schooljaar 2015-2016 is het mogelijk voor NON-PDO- en NON-SHELLouders om hun
kinderen op te geven bij de NTC-PO en/of NTC-VO school aan de PDO School.
De NTC-VO (Voortgezet Onderwijs) start schooljaar 2015-2016 met klas 1.
De lestijd is op donderdagmiddag van 14.30 – 17.30.
De groepsgrootte is bepalend of uw kind een plaats krijgt binnen een bepaalde jaargroep
(groep niet groter dan 15 leerlingen). Het is altijd mogelijk uw kind op de wachtlijst te
plaatsen.
2.4.1
Prijslijst schoolgeld
Prijzen NTC-PO/VO
Karavaan leerling
Aanvangsgroep (Nursery)
Groep 1 – 8 leerlingen
VO (Voortgezet Onderwijs)
75 OMR per child per term. (1 uur lestijd per week)(ouder en kind)
125 OMR per kind, per term. (2.15 uur lestijd per week)
200 OMR per kind, per term. (4 uur lestijd per week)
175 OMR per kind, per term. (3 uur lestijd per week)
Termtijden
Term 1 is van september tot en met december. (4 maanden)
Term 2 is van januari tot en met maart. (3 maanden)
Term 3 is van april tot en met juni. (3 maanden)
Betalingen
U ontvangt per kind aan het begin van de term een rekening van de secretaresse van de
PDO-school. Deze rekening dient na ontvangst binnen 14 dagen betaald te worden.
2.5
Schooluren
Een NTC-school heeft minimaal 120 lesuren (in klokuren) per schooljaar nodig om aan de
geplande onderwijsinhoud voor Taal en Cultuur toe te komen en om de leerdoelen te
behalen. Dit aantal uren is door de Nederlandse onderwijsinspectie geëist. Dit zijn netto
uren, waarin huiswerktijd niet is meegerekend.
Van de onderwijstijd van 120 uur besteden wij tenminste 100 uur aan Taalonderwijs en
minimaal 20 uur aan Cultuuronderwijs. Deze tijd is hard nodig om als leerkracht het
9
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
onderwijsprogramma te kunnen aanbieden. We moeten de leerlingen voldoende tijd
bieden om zich de nieuwe leerstof eigen te maken, te herhalen en te consolideren, zodat ze
de kerndoelen kunnen behalen.
Locatie en lestijden NTC-PO/VO in de Internationale PDO School
Karavaan
VS
zondag
donderdag
11.00-11.30
Peuters
PN
zondag
10.30-11.00
maandag
dinsdag
woensdag
10.45-11.15
donderdag
09.00-09.30
Aanvangs
Groep
N
zondag
maandag
woensdag
Groep 1
Groep 2
Groep 3
P1
dinsdag
P2
zondag
P3
maandag
donderdag
dinsdag
woensdag
11.30-12.15
11.30-14.00
14.00-16.00
14.00-16.00
Lokaal 5
Juf Ceciel van Rhee
 De lestijden voor de Karavaan groep, Peuters en Aanvangsgroep zijn onder
schooltijd.
Elke groep krijgt 30 - 45 minuten les, per dag of per dagdeel dat ze op school zijn.

De leerlingen worden door de leerkracht NTC-PO en/of assistentes naar het NTC-PO
lokaal gebracht en gehaald.
Voor de groepen die les krijgen onder schooltijd kunnen verschuivingen in tijden
plaatsvinden al naar gelang de indeling van beschikbare tijden voor specialisten,
zoals bezoek bibliotheek, muziekles of gymles.
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
●
P4
P5
zondag en dinsdag 14.00-16.00
P6
P7
maandag en woensdag 14.00-16.00
maandag samen met Juf Chantal
Lokaal 33
Juf Emily Velberg - Los

De groepen 4 en 5 krijgen op dezelfde tijd les
●
De groepen 6, 7 en 8 krijgen op dezelfde tijd les.
Voorgezet Onderwijs: klas 1
donderdag 14.30-17.30
Lokaal 33
Juf Emily Velberg - Los
2.6
Afwezigheid
Indien uw kind verhinderd is de NTC-PO/VO lessen te volgen, wilt u dit dan aan het begin
van de schooldag doorgeven. Dit kan via: [email protected] of bellen met
24677279.
Indien uw kind een aantal schooldagen zal gaan missen in verband met verlof van ouders,
wilt u de NTC-PO/VO coördinator Ceciel van Rhee, hier dan zo spoedig mogelijk schriftelijk
(per email) van op de hoogte stellen.
Uiteraard is het missen van lessen niet bevorderlijk voor de continuïteit van het leren en we
adviseren ouders dan ook dit tot een minimum te beperken
10
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
2.7
Vertrek
Wilt u bij vertrek van school dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de NTC-PO/VO
coördinator doorgeven en uw kind, minimaal 14 dagen voor vertrek, laten uitschrijven. U
krijgt een Bewijs van Uitschrijving mee, waarin staat vermeld in welke groep uw kind
begonnen is en in welke groep uw kind vertrekt.
Wij stellen een onderwijskundig rapport op (inculsief de resultaten van het
Leerlingonderwijsvolgsysteem) waarin de nieuwe school alle benodigde informatie kan
vinden om de conitinuïteit van het leerprogramma te waarborgen en te bevorderen.
2.8
Inspectie
Elke vier jaar wordt de NTC school door een Nederlandse inspecteur bezocht. Aan de hand
van een kwaliteitsbezoek stelt de inspecteur een rapport op. In Mei 2015 heeft inspecteur
de heer Martin Uunk ons bezocht. Hier onder kunt u informatie vinden over dit rapport.
Mocht u om wat voor reden dan ook contact willen opnemen met de inspectie, dan vindt u
hieronder de nodige gegevens.
Inspectie van het onderwijs, afdeling Buitenland
Spoorlaan 420
5038 CG Tilburg
Nederland
Telefoon nummer Vertrouwensinspectie: 0031- 306706001
Telefoon nummer Ouders stellen vragen over het onderwijs in het buitenland: 0031-774656767
Telefoon nummer Voor Besturen en Scholen: 0031-306706060
2.8.1
Inspectierapport
Hieronder kunt een klein stukje lezen uit het kwaliteitesrapport wat geschreven is door de
inspecteur Dhr. Martin Uunk. Mocht u het hele rapport willen lezen kunt u dit vinden op:
internetpagina van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl
Onderwijspraktijk
De inspectie beoordeelt het didactisch handelen van de leraren als professioneel en
deskundig. De leraren hebben ruime ervaring met Nederlands onderwijs in het buitenland,
zowel met volledig dagonderwijs als NTC als het IPC-curriculum.
Dit is in de praktijk goed zichtbaar. De principes voor 'teaching and learning' van het IPC
worden toegepast in de NTC-lessen. Met name in de voorschoolse periode en de onder- en
middenbouw vindt integratie plaats met de thema's van de dagschool. Met de introductie
van een nieuwe taalmethode zal dit ook in de bovenbouw waarschijnlijk verder kunnen
worden uitgebouwd. Leerlingen beginnen te lezen als zij eraan toe zijn, en daarbij vindt
individuele variatie plaats, ook in de uitleg. Sommige leerlingen zijn ver vooruit op het
niveau van leeftijdsgenoten in Nederland.
In de klassen is er sprake van een actief leerklimaat, met veel structurering, orde en rust,
maar tegelijkertijd ook een sfeer die initiatief en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen
mogelijk maakt. De leeromgeving is bijzonder rijk en in de onder- en middenbouw heel talig.
De school heeft daarnaast een veelheid aan leermiddelen die differentiatie op individueel
niveau mogelijk maakt.
Leraren houden de vorderingen van leerlingen goed bij, zowel met de registratie en analyse
van methodegebonden toetsen als door het nakijken van gemaakt werk en op basis
daarvan bijsturen. De leerlingenzorg is nauw verweven met het primaire proces van
lesgeven. Waar nodig worden individuele handelingsplannen gemaakt. Met de dagschool
is drie keer per jaar overleg over de zorgleerlingen, onder andere specifiek over de
leerlingen die extra Engels krijgen om snel in te kunnen stromen in de dagschool.
11
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Nederlands taalaanbod voor peuters
De peuters krijgen onder schooltijd een Nederlands taalaanbod, dat thematisch in kleine
groepjes wordt aangeboden door de leerkracht. De werkvormen zijn gevarieerd en
passend bij de leeftijd. Dit gebeurt onder andere door veel gebruik te maken van
kinderliedjes en door taal te koppelen aan concrete voorwerpen en ervaringen, passend
binnen de thema's. De school beschikt over een ruime hoeveelheid prentenboeken die
het taalleren ondersteunen.
3.
Het Leerprogramma
NTC-PO/VO school is een school waar leren, met name gericht op de Nederlandse Taal en
Cultuur, centraal staat.
Het leren is gericht op:
o rekening houden met de verschillende leerstijlen van leerlingen
o aanwezigheid van meervoudige intelligenties
o aanreiken van meerdere leerstrategieën
o ontwikkelingsgericht werken
zodat elke individuele leerling eigenaar wordt van zijn/haar eigen leerproces.
3.1
De fundamenten van leren en lesgeven
Leren betekent:
o het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en het begrijpen van de leerstof door
connecties te maken met datgene wat geleerd is en wat nog geleerd gaat worden;
o enthousiasme om te kunnen leren en het geleerde kunnen uitleggen en delen met
anderen;
o het leren niet laten stoppen bij de muren van het klaslokaal maar meenemen naar
formele en informele situaties, binnen en buiten school als onderdeel van een leven
lang leren.
Lesgeven betekent:
o de leerkrachten spannen zich in om de leerlingen te motiveren, faciliteren en te
begeleiden gedurende de lessen;
o de leerkrachten zijn zich bewust van verschillende leerstrategieën, de verschillen in
leerstijlen en meervoudige intelligenties, zodat iedere leerling optimaal kan leren;
o de leerkrachten dagen de leerlingen uit en inspireren tot beter en meer leren.
3.1.1
Organisatie van het leren
Groep Karavaan t/m Aanvangsgroep
Naast het elkaar leren kennen, leerlingen onderling en leerling leerkracht, zal de aandacht
liggen op woordenschatuitbreiding en het opstellen van taalregels door de leerling zelf, door
middel van talige activiteiten. Daarbij valt te denken aan voorlezen en bespreken van een
prentenboek, voorlezen van verhalen, muziek- hand- en bewegingsspelletjes, waarbij we als
leidraad de basiswoordenschatlijst gebruiken. De wereld van het kind staat centraal op deze
leeftijd en daar sluiten de lessen bij aan.
Groep 1 t/m 3
Naast de ‘Beginnende Geletterdheid tot Lezen’, het klankhandgebaar en de woordenschat,
zal in Groep 2 begonnen worden met het volgen van een Taalmethode ‘de Leessleutel’ het
A-gedeelte en in Groep 3 met het B-gedeelte. De lessen zullen zo ingedeeld worden dat de
leerlingen verbanden kunnen leggen met hetgeen zij op de dagschool leren en de NTCPO/VO lessen. Hiermee bedoelen we het in stand houden en uitbouwen van een positieve
relatie tussen leerlingen onderling en leerling versus leerkracht. Dit houdt het delen van
successen tijdens lessen en omgang met elkaar in. We focussen op positief taalgebruik en
het geven van positieve kritiek. Dit motiveert verder te leren en een stap vooruit te zetten.
We letten niet alleen op wat we leren maar ook hoe we leren.
12
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Groep 4 t/m 8
Naast de instructielessen, waarin grotendeels nieuwe leerstof wordt aangeboden, kunnen de
leerlingen in eigen tempo zelfstandig of in kleine groepen het geleerde consolideren en op
een hoger niveau brengen. Elke week wordt een persoonlijke ‘leerwijzer’ uitgereikt waarop
de leerdoelen en de daarbij behorende activiteiten staan vermeld.
Voor de lessen zullen we veelvuldig gebruik maken van een Snappet ‘tablet’, waarop de
lessen staan.
Voortgezet Onderwijs (VO), klas 1
In het eerste jaar van het VO worden alle belangrijke grammaticale en spellingregels die tot
nu toe geleerd zijn, nog eens aangeboden, maar dan op een hoger en moeilijker niveau. De
woordenschat neemt ook nog steeds een belangrijke plaats in in ons programma, alsmede
het lezen van teksten en boeken. We laten ons hierbij leiden door de opdrachten die de
methode aanbiedt. Leerlingen werken weer met een persoonlijke ‘leerwijzer’, waarop de
leerdoelen en de daarbij behorende activiteiten/opdrachten staan.
3.1.2
Leerdoelen
Alle groepen krijgen gedurende het schooljaar de leerdoelen uitgereikt. Deze zijn
onderverdeeld in Term 1: deel 1 en deel 2, Term 2: deel 1 en deel 2, Term 3: deel 1 en deel 2.
Dit krijgt u via uw kind uitgereikt. Deze leerdoelen zijn zo geformuleerd, dat aan het eind van
groep 8 de leerlingen alle kerndoelen van het Nederlandse onderwijs behaald hebben.
3.2
De Leeruitkomsten
Als NTC school vinden we het belangrijk om onze leerlingen goed te volgen. Daarbij maken
we gebruik van de thematoetsen in onze methode’s en nemen we één keer per jaar, in
januari, de CITO middentoetsen af.
3.2.1
Het Leerlingonderwijsvolgsysteem
De PDO NTC-PO/VO School gebruikt de toetsen van het CITO Leerling Onderwijs
Volgsysteem (LOVS). De resultaten van de toetsen die uw kind gedurende de jaren bij ons
op school maakt, worden via een digitaal systeem geregistreerd.
Toetsoverzicht voor NTC richting NT1 en NT2
sept
okt nov dec jan
feb mrt apr mei
juni tijd
20 min
2x
1. Taal voor kleuters
Groep 1-2
2. LOVS DMT en AVI
Groep 3-8
3. LOVS Technisch lezen
Leestempo
Groep 3
4. LOVS Begrijpend lezen
Groep 4-8
5. LOVS Spelling
Groep 3-8
15 min
2x
6. LOVS Woordenschat
Groep 3-8
20 min
2x
7. LOVS Werkwoordspelling
Groep 8
8. LOVS VO Toets 0
Klas 1
15 min
Groep 3
1x24 min
1x 8 min
Groep 3
40 min
2x
Groep 7
30 min
2x
45 min
4x
AVI en DMT alleen die groepen/leerlingen die nog in AVI Lezen
13
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Waarom is een LOVS ook voor een NTC-PO/VO school belangrijk?
Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een LOVS minstens zo belangrijk als voor
scholen in Nederland. Het LOVS geeft een beeld van waar de leerling zich bevindt in zijn
ontwikkeling t.o.v. leeftijdgenoten in Nederland. De vele wisselingen van leerlingen en
leerkrachten op een NTC school maakt een objectief, universeel te gebruiken systeem
noodzakelijk. Dit bevordert de continuïteit en de doorgaande lijn als leerlingen verhuizen
en van school veranderen. Ook bij terugkeer in Nederland zijn de LOVS-gegevens nodig.
De school in Nederland zal de LOVS-gegevens van de leerling opvragen om zich een
beeld te vormen van de ontwikkeling en het huidige (taal)niveau van de leerling.
Gebruik van LOVS gegevens voor de onderwijskwaliteit
Werken met de LOVS-toetsen gaat in fasen.
De eerste fase, signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen.
De tweede fase is het analyseren van deze resultaten. Wordt er geconstateerd dat een
leerling onvoldoende vooruitgaat of een te lage score haalt (D of E), dan kunnen we
vaststellen op welk onderdeel die leerling precies problemen heeft. Weten we waar het
probleem bij een leerling precies ligt, dan wordt bepaald welke acties er ondernomen
moeten worden.
Hiermee begint de laatste fase: het handelen. In deze fase bieden we gerichte hulp.
Het hulpplan wordt een handelingsplan genoemd.
3.2.2
Toetsing en Evaluatie
De toetsen van het CITO-Leerlingonderwijsvolgsysteem stelt ons in staat de leerresultaten
van onze leerlingen te vergelijken met de leerresultaten van leerlingen uit dezelfde
leeftijdsgroep in Nederland. Op deze manier krijgen we een goed beeld of de aansluiting
met het Nederlandse taalonderwijs daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het CITO
Leerlingonderwijsvolgsysteem stelt ons in staat tijdig te signaleren, te diagnosticeren en
eventueel te remediëren of te verrijken.
3.3
Het werken aan persoonlijke doelen
Op de NTC-PO/VO van de PDO school willen we dat onze leerlingen werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling met behulp van de volgende persoonlijke doelen:
14
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Aanpassingsvermogen:
om kunnen gaan met uitdagende situaties, uitproberen van nieuwe ideeën en strategieën
op school en daarbuiten.
Communicatie:
zowel verbaal (met name in het Nederlands) als non-verbaal, gedachten en gevoelens te
kunnen uiten, gebruik makend van verscheidene communicatiemiddelen.
Samenwerking:
samen kunnen werken, om te komen tot een goed resultaat en het kunnen onderscheiden
van de eigen rol en dat van de ander in de samenwerkingssituatie.
Onderzoek:
vragen te kunnen stellen, op onderzoek uit kunnen gaan, resultaten te kunnen verwoorden
en conclusies op schrift te kunnen stellen.
Moraliteit:
een gevoel ontwikkelen voor normen en waarden, het innemen van een eigen standpunt,
maar ook situaties vanuit een ander perspectief kunnen zien.
Zorgzaamheid:
een situatie kunnen benaderen vanuit verschillende perspectieven, kunnen reflecteren op
eigen handelen en weten wat je sterke en zwakke punten zijn.
Veerkracht:
doorzetten en blijven oefenen, niet opgeven, steeds opnieuw proberen.
Respect:
bewust zijn van overeenkomsten en verschillen tussen mensen en culturen, bijdragen aan
een duurzame wereld en begrijpen dat wat goed voor jou is, niet goed hoeft te zijn voor een
ander.
3.4
Zorg en Begeleiding
De leerlingen op een NTC-PO/VO school hebben doorgaans een zeer verschillende
achtergrond en er kunnen zich aanzienlijke verschillen voordoen in de beheersing van de
Nederlandse taal.
Het jonge kind
De leerkracht zal ten eerste proberen de beginsituatie van het kind vast te stellen. Aan de
hand van speel-, leer- en ontwikkelingsmateriaal zijn in de Karavaangroep, Peutergroep,
Aanvangsgroep, Groep 1 en 2 de leerlijnen opgebouwd. De leerkracht werkt
gedifferentieerd en biedt gevarieerde activiteiten aan om de taalontwikkelling te
stimuleren. Ook de inrichting van het speel- leerlokaal speelt een belangrijke rol bij de
taalontwikkeling en stimuleert de leerlingen om deel te nemen aan diverse taalleesactiviteiten. Als een leerling interesse toont in het lees- en schrijfproces, zal de leerkracht
een begin maken met het aanvankelijk lezen. Als ondersteuning zal de leerkracht het
klankhandgebaar bespreken en aanbieden.
Groep 2 t/m 8
De taalmethode ’De Leessleutel’ en ‘Taal actief’ houdt rekening met de verschillen in
leerlingen en biedt veel mogelijkheden tot differentiatie van de leerstof en naar aanleiding
van de methodegebonden taaltoetsen kan er verlengde instructie, herhaling of verrijking
plaatsvinden.
Voor veel lessen wordt gebruik gemaakt van ‘Snappet’. Voor leerlingen met een grote
leerachterstand of leerproblemen, zoals dyslexie, zal in overleg met de ouders een
handelingsplan worden opgesteld.
Minimaal drie keer per jaar wordt overleg gepleegd met het ‘Learning Support Team’ van
de Internationale PDO School.
15
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
VO klas 1
Aan het begin van het schooljaar worden er meteen CITO-toetsen afgenomen, om het
niveau van de leerling goed te kunnen bepalen.
De te gebruiken methode ‘Nieuw Nederlands’ zal zo ingezet worden, dat er rekening wordt
gehouden met de verschillen in leerlingen. Met behulp van het online-pakket, kunnen
leerlingen ook thuis werken en de instructie nog eens na- of bekijken.
Mochten leerlingen extra begeleiding, aandacht of zorg nodig hebben, dan zal dat
besproken worden met de ouders en eventueel een plan worden opgesteld. Omdat de
leerlingen van het VO niet op de dagschool van PDO zitten, zal er geen regelmatig overleg
kunnen zijn met de Learning Support. Mochten leerlingen op de dagschool een
handelingsplan hebben, dan vragen we de ouders dit met ons te delen.
3.4.1
Zorgleerlingen
Dit zijn leerlingen die extra hulp nodig hebben in hun academische, motorische, sociale of
emotionele ontwikkeling. Minimaal drie keer per jaar worden alle leerlingen tijdens de
zogenaamde leerlingenoverleg binnen het NTC-PO/VO team besproken. Tijdens de
rapportbesprekingen wordt er uiteraard ook met de ouders overleg gepleegd. Er is altijd de
mogelijkheid om een extra bijeenkomst te plannen om bepaalde externe rapporten te
bespreken met de leerkracht.
3.4.2
Leerlingbespreking met de dagschool
Per term wordt er een leerlingbespreking gehouden met de ‘Learning Support’ leerkrachten
van de internationale school, waarin de leerlingen die hulp krijgen besproken worden. Dit om
de hulp die een leerling krijgt te helpen bij het leren op de dagschool, ook tijdens de NTC
lessen opgevolgd moeten/kunnen worden. Daarbij wordt gekeken naar: zijn er nieuwe
afspraken gemaakt, wat kunnen wij doen om te helpen, wat zijn de zwakke en sterke kanten
van de leerling in het dagonderwijs en tijdens de NTC lessen.
Met de coördinator van de EAL (English as an Aditional Lesson) lessen wordt ook elke term
een bespreking gehouden om te kijken waar we kunnen helpen, lessen aanpassen, zodat
een leerling op alle fronten met dezelfde regels en afspraken te maken heeft. Dit bevordert
het leren en de ontwikkeling van de leerling stagneert niet. Door het houden van deze
besprekingen hopen we de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.
3.4.3
Logopedie
Soms zijn er twijfels over het spraak- en/of taalniveau van een kind. Dit kan door ouders zelf
worden opgemerkt of gesignaleerd worden door de omgeving, bijvoorbeeld door de
leerkracht. Er kan gedacht worden aan logopedische begeleiding als er twijfels zijn over:
o spraak, zoals een foutieve uitspraak van klanken of het weglaten van klanken, slissen,
een moeizame verstaanbaarheid;
o
taal, zoals onvolledige zinnen, foutieve werkwoordsvormen, kleine woordenschat, moeite
met de verhaalopbouw;
o
afwijkende mondgewoonten, zoals duim- en/of vingerzuigen, openmondgedrag,
afwijkend slikken, tongpersen;
o
stem, zoals langdurig aanhoudende heesheid.
Wanneer er zorgen zijn of twijfels over het spraak- en/of taalniveau van uw kind, dan kan
middels logopedisch onderzoek (Reynell, Schlichting, TvK, TAK of Logo-Art) een indruk
worden verkregen van het spraak- en/of taalniveau van het kind. Het is in Muscat mogelijk
om door een Nederlandstalige logopediste gezien te worden.
16
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
3.5
Thuis Leren
Uit onderwijskundig onderzoek is gebleken dat ‘Thuis Leren’ een grote positieve bijdrage kan
leveren aan het leren van kinderen. Aangezien uw kind slechts een aantal uren op de
NTC-P/VO school Nederlandse lessen volgt, is het zeker nodig om leerstof thuis verder in te
oefenen voor de groepen 3 t/m 8. De ouders worden op de hoogte gebracht van het ‘Thuis
Leren’ en we hopen dat u uw kind wilt begeleiden en stimuleren. En aan te moedigen om
vooral veel Nederlandse boeken te lezen.
Groep 3
In principe krijgen de leerlingen in groep 3 alleen structureel ‘Thuis Leren’ stof mee in de vorm
van wisselrijtjes en/of leeskaarten. Incidenteel kan de leerlingen gevraagd worden om in het
kader van een thema thuis onderzoek te doen of voorwerpen en plaatjes mee te nemen
naar school.
Groep 4 t/m 8
In deze groepen krijgen de leerlingen elke week woordpakketten spelling mee naar huis en
een woordenschatlijst. Daarnaast kan aan de leerlingen gevraagd worden om in het kader
van de Nederlandse Cultuur lessen, nader onderzoek te doen, voorwerpen of illustraties van
thuis mee te nemen of een thema uit te werken. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze
minimaal een keer per jaar een boekbespreking of spreekbeurt houden. Deze wordt dan thuis
voorbereid. Met ingang van dit schooljaar wordt ook begonnen met het klassikaal lezen en
bespreken van een boek. Als leerlingen een thuis-account hebben aangevraagd van
Snappet, kunnen ze thuis ook werken aan diverse leerdoelen.
VO Klas 1
De leerlingen krijgen huiswerk mee naar aanleiding van wat ze in de klas geleerd hebben. Het
zal dus geen nieuwe lesstof zijn. Het streven is om de leerlingen het online-pakket van Nieuw
Nederlands aan te bieden, zodat ze thuis aan opdrachten kunnen werken, maar mocht dit om
de een of andere manier niet lukken, dan kunnen dezelfde opdrachten in een activiteitenboek
gemaakt worden. Leerlingen krijgen in beide gevallen het lesboek mee naar huis. Het spreekt
vanzelf dat leerlingen dit lesboek iedere keer mee naar de les moeten brengen. Van de ouders
wordt een handtekening gevraagd aan het begin van het schooljaar, waarmee ze verklaren
het boek te hebben ontvangen en er zorgvuldig mee om te gaan. Kwijtgeraakte of
beschadigde boeken worden in rekening gebracht.
Doel van het ’Thuis Leren’ is:
●
leren plannen van taken
●
zelfstandigheid bevorderen
●
extra oefenen van basisvaardigheden
●
werken aan individuele leerdoelen
3.5.1
Huiswerk
Huiswerk (Thuis leren)
Wanneer:
De leerlingen van Groep 4-8 krijgen huiswerk mee op elke laatste dag van de NTC-PO week.
Het werk wordt op de eerste NTC-PO dag van de volgende week terug verwacht op school.
Het werk gaat mee naar huis en terug naar school in een huiswerkmap.
Soort werk:
Het werk dat uw kind meekrijgt is altijd voor het kind bekende leerstof en moet gezien
worden als een extra inoefening en ondersteuning van wat in de les behandeld is. Dit zullen
vooral spelling- en woordenschatoefeningen zijn.
Hoe lang:
Met de leerlingen is besproken dat meerdere keren een korte tijd oefenen veel effectiever is
dan een enkele keer een langere tijd.
17
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Stelregel: 10 minuten per dag is voldoende en beter dan één dag per week een uur lang.
Het gaat ons niet enkel om het voltooien van een taak, maar vooral om wat er geleerd is en
of het leerdoel is behaald. Mochten er opmerkingen of vragen zijn over het desbetreffende
huiswerk, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.
Extra:
Heeft uw kind tijd en zin om online te oefenen of op een speelse manier met informatie over
de geschiedenis en cultuur van Nederland te leren , dan zijn de volgende websites daarvoor
geschikt:
Taal en Lezen:
●
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/digibord/cito-oefenen
●
http://www.leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
●
http://www.kids4cito.nl/taalopgave01.htm
●
HTTP://www.taalzee.nl
Nederlandse geschiedenis / cultuur:
●
http://www.entoen.nu/
●
http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?nr=2174640
●
www.schooltv.nl/vroegere#531515
3.6
Leesbevordering moedertaal
NTC-PO leesbevordering moedertaal groepen 1- 3
De leerlingen krijgen een leesdagboek mee en kiezen een Nederlands boek uit de
bibliotheek om het lezen in de moedertaal te bevorderen.
Leerlingen die blijven lezen in hun moedertaal en daarnaast ook lezen in de taal van de
dagschool zullen op de leeftijd van 18 jaar beter scoren dan leerlingen die alleen lezen in de
instructietaal van de dagschool.
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun leesdagboek mee te nemen naar de les. Er is tijd
om een boek te bespreken met de juf of hun medeleerlingen. Regelmatig is er de
mogelijkheid om een korte boekpresentatie te houden. Tijdens de reguliere bibliotheektijden
van de International PDO School is er mogelijkheid om nieuwe Nederlandse boeken uit te
kiezen.
Iedereen leest een boek en maakt twintig minuten ‘huiswerk’ (invullen van het
leesdagboek). Na het invullen van dit leesdagboek wordt dit meegenomen naar de NTC
PO les. De leerkracht bespreekt dit met de leerling. Daarna gaat het leesdagboek en
eventueel een nieuw leesboek weer mee naar huis.
Naast jeugdliteratuur hebben we ook Nederlandstalige stripboeken, tijdschriften en
informatieve boeken die geleend kunnen worden.
NTC-PO leesbevordering moedertaal groep 4 t/m 8.
Uit onderzoek blijkt dat het blijven lezen in de moedertaal een belangrijke factor is voor de
ontwikkeling hiervan, maar het zou ook de ontwikkeling van de tweede taal op een
positieve manier beinvloeden. Als leerlingen slechts 15 minuten per dag zouden lezen, dan
lezen ze in een jaar zo’n miljoen woorden. Dit is niet alleen goed voor het vergroten van de
woordenschat, maar omdat leerlingen zoveel woorden onder ogen krijgen, is dit ook een
voordeel voor hun spelling, het leren en begrijpen van uitdrukkingen en het begrijpend lezen.
18
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
De leerlingen kiezen een boek uit op hun AVI-niveau. Dit boek kunnen ze thuis lezen. In de
klas lezen de leerlingen ‘Estafette’ leesboeken. Leerlingen die uit het AVI-niveau zijn, kunnen
hun bibliotheekboek in de klas lezen. Tijdens de reguliere bibliotheektijden van de
internationale dagschool kunnen ook Nederlandse boeken worden geleend. Wist u dat er
behoorlijk veel nieuwe Nederlandse jeugdboeken aangeschaft zijn voor de bibliotheek? In
elke nieuwsbrief van de NTC-PO/VO school is een rubriek opgenomen ‘Biebnieuws’, waarin
nieuwe boeken aangegeven en/of besproken worden.
De leerlingen krijgen een Leesdagboek, waarin ze bijhouden welke boeken ze hebben
gelezen. Ook wordt er een blad ingevuld waarbij een reflectie van het boek wordt
gevraagd. De boeken die thuis worden gelezen kunnen ook verwerkt worden in dit
Leesdagboek.
Het streven voor elk kind is om minimaal een boek per maand te lezen en aan de lijst toe te
voegen.
Om het lezen extra te stimuleren wordt er in de klas:
➢ regelmatig voorgelezen
➢ worden regelmatig korte boekpresentatie gehouden
➢ nieuwe boeken besproken
➢ leerlingen geven aan welke leesboeken besteld moeten worden en waarom
3.7
Voorzieningen
3.7.1
De locatie
In de Internationale PDO School zijn twee ruimtes ingericht voor de NTC-PO lessen.
NTC-PO/VO groepen 2015-2016
P6
NTC-PO
K-P3
Ceciel
1
3
5
P7
P6
Learning
Support
P7
2
4
6
Main Front
Entrance
ICT and
Staff
computers
Toilets
&
Kitchen
7
Copier
Staff
Toilets
Secretary
Salma
Security
Guard
8
Computer
room
P5
9
11
Staff room
Meeting
Room
10
12
36
Head
Teacher
Joanne
Speller
P5
EAL
13
Store
14
15
17
Cookery
room
P4
16
18
P1
INFANT
PLAY AREA
Main Rear
Entrance
P1
20
P1
NTC-PO/VO
Groep 4-8
Emily 33
21
N
P3
3.7.2
P4
19
34
31
P4
OPEN
AREA
32
22
P3
P3
P2
P2
30
29
28
27
Infants
Toilets
Resource
Room EY
N
23
24
N
N
26
25
Methode overzicht NTC-PO en leermiddelen
De PDO NTC-PO School gebruikt actuele en de meest gangbare methodes die de taal- en
leesvaardigheid en de ontwikkeling van de woordenschat bevorderen.
19
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Karavaan,Peutergroep,Aanvangsgroep en Groep1
Leerlijn
Lesprogramma
Mondelinge taalvaardigheid
Beginnende geletterdheid tot lezen
Routine boek
Activiteiten die aansluiten bij IPC thema’s in de klas
Basiswoordenschatlijst
Groep2
Leerlijn
Lesprogramma
Mondelinge taalvaardigheid
Lezen
Schrijven
Begrippen en taalverzorging
Oefenmateriaal taal en spelling
Leessleutel A gedeelte
Leessleutel A gedeelte
Leessleutel A gedeelte
Leessleutel A gedeelte
Piccolo
Groep 3
Leerlijn
Lesprogramma
Mondelinge taalvaardigheid
Lezen
Schrijven
Begrippen en taalverzorging
Oefenmateriaal taal en spelling
Leessleutel B gedeelte
Leessleutel B gedeelte en Humpie Dumpie
Leessleutel
Leessleutel
Piccolo
Groepen 4 t/m 8
Leerlijn
Lesprogramma
Mondelinge taalvaardigheid
Lezen
Taal actief
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
Technisch lezen wordt vanaf niveau E3 aangeboden
door middel van Estafette.
Taal actief in combinatie met Snappet
Taal actief en eventueel Nieuwsbegrip Schrijven
Taal actief en eventueel Nieuwsbegrip Schrijven
Spelling
Schrijven
Begrippen en taalverzorging
Nieuwsbegrip is een online methode voor begrijpend lezen met het nieuws van de dag.
Leerlingen krijgen op hun eigen niveau (AA-A-B-C) een tektst over het nieuws aangeboden
en beantwoorden over die tekst vragen en/of maken de opdrachten. Iedere week staat
een andere leesstrategie centraal. Voor meer informatie: www.nieuwsbegrip.nl. De
nieuwsitems kunnen gaan over het wereldnieuws, maar regelmatig komt ook Nederlands
nieuws aan de orde.
Om het contact met de Nederlandse Cultuur te behouden, werken de groepen 1 tot en met
8 o.a. met de map van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland ‘NederLAND in
Zicht’. De jongste leerlingen gebruiken de Nederlandse map ‘Het Jonge Kind’ van het
International Primary Curriculum voor leeractiviteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van
kennis omtrent de wereld om ons heen.
3.7.3
De Nederlandse bibliotheek
In de bibliotheek van de Internationale PDO School (lokaal 32) bevindt zich een uitgebreide
afdeling Nederlandstalige kinderboeken. De leerlingen kunnen één keer per week tijdens de
bibliotheektijd op de dagschool hun boeken ruilen.
De boeken worden meegenomen in een rode boekentas van de Internationale PDO School.
Ook bestaat de mogelijkheid om, voordat de NTC-PO/VO lessen beginnen, boeken te lenen.
3.7.4
Digitale leerlijn en ICT
Parallel aan de taalmethode ‘Taal actief’ gebruiken we Snappet een ‘tablet’ methode die
20
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
leerlingen in de gelegenheid stelt, individueel, op hun eigen tempo en niveau en op een
speelse manier een specifiek leerdoel te oefenen op het gebied van bijvoorbeeld spelling en
woordenschat.
In elke klas is een interactief digibord. Daarnaast mogen de leerlingen ook gebruik maken
van de ICT-ruimte met 24 computers van de Internationale PDO School.
3.8
Activiteitenplan
Het activiteitenplan is een plan dat de school dient te hebben en waar de activiteiten voor
het hele schooljaar in onder gebracht zijn. Voor de ouders is dit een plan, waarin ze kunnen
zien waar het management en de leerkrachten aan werken.
3.8.1
Schooljaar 2014-2015
Doelstellingen
Beoogd
resultaat
Voorgenomen
acties
Evaluatie
Een ander
Leerlingonderwijs
-volgsysteem
bekijken en
eventueel
aanschaffen.
Het invoeren van
een nieuw
systeem, bijv.
ParnasSys
Na rijp beraad,
(St. NOB, BSM, Parnassys) besloten
om het niet te doen.
CITO voldoet prima, we gaan niet
over op een ander systeem.
(Inter)culturele
activiteiten
uitvoeren.
Jaarkalender
NTC-PO
afstemmen op
dagschool en
Holland Comite
Oman, zodat we
de activiteiten op
tijd kunnen
plannen en
uitvoeren.
Taal activiteit
voor leerlingen
organiseren,
lezen promoten,
ouders erbij
betrekken.
Bekijken wat de
meerwaarde is voor
NTC-PO. Contact
opnemen met
leveranciers. Andere
NTC-scholen en St.
NOB raadplegen
PDO-kalender en HCkalender overnemen
(voorzover data
bekend zijn).
Voor tijdens
kinderboekenweek een
schrijver
uitnodigen
Ouderenquête
uitvoeren.
Nederlandse
Logopediste
inzetten bij
leerlingen die dit
nodig hebben.
Peilen of we op
de goede weg
zitten, of ouders
tevreden zijn, wat
er verbeterd of
veranderd kan
worden.
Leerlingen die
logopedie nodig
hebben, de
mogelijkheid van
therapie bieden
in samenwerking
met de ouders.
Uitnodigen
schrijversechtpaar;
Samenwerking BSM;
Lessen voor leerlingen
en ouders gepland;
HC ingelicht
Term 3 schooljaar
2014-2015. Informatie
van verschillende
groeperingen.
Logopediste werkt op
school naar
behoefte.
NTC-PO stemt af op dagschool,
werkt goed zo.
NTC-PO springt in op de agenda
van het Holland Comite.
Agenda Holland Comite, opnemen
in jaarkalander NTC-PO/VO
schooljaar 2015-2016. Iedereen is
van te voren op de hoogte, in
verband met meenemen van
zaken uit Nederland.
Hans en Monique Hagen zijn
uitgenodigd en hebben lessen
gegeven aan de hele school en de
ouders. Leerlingen en ouders
hebben genoten. Helaas een
beperkte opkomst van de ouders.
Naar aanleiding van een
poeziespel hebben Emily en Ceciel
dit spel vertaald en aangeboden
aan de hele school tijdens een
assembly, 19 maart 2015. Engelse
collega’s erg enthousiast en
hebben dit zelf ook gedaan in hun
eigen klas.
Na intern overleg en overleg met R.
Bellis besloten om dit te
verschuiven naar term 1 van
aankomend schooljaar. Enquete
wordt online geplaatst.
In 2013-2014 hebben diverse
leerlingen gebruik gemaakt van
logopedie.
Na zwangerschap en geboorte
kind is logopediste voorlopig niet
meer beschikbaar op PDO-school.
Logopedie is wel in Muscat
mogelijk maar niet op de PDO
school.
21
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Protocol
leerlingenzorg
verder uitwerken.
Beleidsstukken
school
* Huiswerk
* Leesdagboek
meer onder de
aandacht
brengen.
nonNederlandstalige
ouders de
gelegenheid
bieden hun
Nederlands te
oefenen en te
vergroten.
Nederlandse
boeken
promoten.
Tablet Spelling
Snappet verder
invoeren om
door leerlingen
mee te werken
Nieuwe
taalmethode
onderzoeken om
eventueel
huidige te
vervangen.
3.8.2
Zorg aan
leerlingen van
zowel dagschool
als NTC-PO beter
op elkaar
afstemmen.
Aangeboden
lesstof wordt thuis
geoefend; lezen
vergroot
woordenschat,
spelling enz;
Elke term is er een
leerlingenzorg
vergadering (3x per
jaar).
Deze ouders
kunnen binnen
de veiligheid van
deze groep naar
hartelust oefenen
met Nederlands
praten en zo hun
spreken
verbeteren.
Leerlingen leren
(weer) lezen en
na te denken
over wat ze lezen.
Conversatiegroep
voor NonNederlandstalige
ouders opzetten.
Groep voor ouders gestart in maart
2015.
De groep groeit en leden komen
regelmatig bij elkaar.
Nieuwe boeken
aanbieden zodat
leerlingen op de
hoogte bllijven van
de ontwikkelingen in
Nederland en Belgie.
Leerresultaten
(methodegebon
den en citotoetsen) gaan
omhoog.
Invoeren van een
nieuwe
taalmethode.
Adaptief onderwijs
d.m.v. tablet, ook
inzetten met taal,
Nieuwsbegrip en
woordenschat.
Informatie Stichting
NOB, Inspectie,
uitgeverijen,
proeflessen
uitproberen.
Opgenomen in de Heutink
bestelling:
Boeken beginnende lezers voor
uitleen in de klas en stripboeken
beginnende lezers.
Samenleesboeken ouder/kind
uitleen klas.
Werkt goed, veel leerlingen zijn met
spelling vooruit gegaan als ze op
het tablet werken. Ze kunnen meer
oefeningen doen dan normaal
met schrijven.
Na rijp beraad, voorbeeld lessen
gegeven aan de groepen 4/5
gaan we in schooljaar 2015-2016
over naar Taal actief. Taal actief
biedt meer mogelijkheden met
tablet onderwijs. Inspecteur erg
tevreden hierover
Duidelijkheid over wat
huiswerk inhoudt en
belang ervan,
waarom boeken
lezen belangrijk is.
Per MP is er een leerkracht voor
learning support.
EAL overleg hele school.
Vergadering zijn gehouden en
overleg is gepleegd. Bevindingen
meegenomen naar eigen zorg.
Huiswerk wordt beter gemaakt;
veel boekbesprekingen gehouden
in groepen 4 tot en met 8;
aankomend schooljaar 2015-2016
verder gaan met boekpromotie
gedurende het hele schooljaar.
Schooljaar 2015-2016
In het activiteitenplan van het komende schooljaar worden de volgende onderwerpen
opgenomen.
Voorgenomen acties
Klassikaal een boek lezen groep 4/5, 6/7/8, VO
Biebnieuws opnemen in de nieuwsbrief van de NTC-PO/VO school
IPC woordenschatlijst op het web plaatsen per Mile Post en IPC thema
Snappet voor ouders thuis aanbieden
Invoering VO klas 1
Hoe krijg ik alle ouders op een schrijvers ouderavond
Eventuele aanbevelingen van inspecteur implementeren
3.9
Ontwikkelplan 2014-2015
Doel
Beoogd resultaat
Voorgenomen acties
Evaluatie
Protocol
leerlingenzorg
implementeren.
De ‘Zorgleerlingen’
begeleiden om zo
tot een beter beleid
te komen.
Minimaal 3 keer per jaar.
Leerling krijgt een aanpak
die voor alle leerkrachten
die met de leerling
Uitkomsten van de
zorgleerling gesprekken
IEP’s van betrokken
leerlingen
22
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
werken van kracht is.
3.9.1
Ontwikkelplan 2015-2016
Doel
Beoogd
resultaat
Voorgenomen
acties
Door gebruik van
IPC woorden
schatlijsten,
kunnen leerlingen
contributie leveren
in de
internationale klas.
Hele school
maakt er
gebruik van en
leerlingen leren
belangrijke IPCwoorden in hun
moedertaal.
NTC-PO/VO en
aanbieden aan de
moedertaal lessen;
meegeven zodat
niet-Nederlandse
ouders er thuis ook
mee kunnen werken.
4.
Overzicht van de EAL
coördinator
Uitvoering
Schoojaar
2015-2016
Wijze van
evalueren
Korte enquête
voor leerlingen en
leerkrachten PDO
2015-2016.
NTC-VO
Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt NTC-VO aangeboden. Onder de ouders was er behoefte
aan een vervolg van NTC voor hun kinderen na groep 8 en wij hebben als NTC-PO school hier
graag op ingespeeld, vooral daar wij een leerkracht hebben die dit eerder gedaan heeft en er
ervaring mee heeft. We beginnen dit schooljaar alleen met VO klas 1.
4.1
Lesinhoud en effectieve lestijden.
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 bieden we NTC-lessen aan, aan leerlingen van het
voortgezet onderwijs. We beginnen dit schooljaar met lessen alleen voor de brugklas.
Taalonderwijs
Cultuuronderwijs*
Per week
3 lesuur (180 min)
Per jaar (36 weken)
108 uur
12 uur
* Cultuuronderwijs: Sinterklaas, Koningsdag, vrijmarkt, kinderfeest, 4 en 5 mei
herdenking/viering, Nederlandgerelateerde onderwerpen die bij Nieuwsbegrip aan de
orde komen.
Per week krijgen de leerlingen NTC voortgezet onderwijs drie uur (180 minuten les). In
onderstaande tabel wordt duidelijk, aan welke onderdelen tijd wordt besteed en hoelang er
tijd aan besteed wordt (minuten zijn gemiddelden).
Onderdelen:
Lezen, inclusief literatuur
(onderwerp; deelonderwerpen; inleiding, slot en hoofdgedachte; zoekend
lezen; het doel van een tekst; tekst en beeld)
Mondelinge taalvaardigheid/ luisteren
(vragen stellen; een nieuwsprogramma bekijken; presentatie; precies luisteren
en aantekeningen maken; enthousiast spreken; overleggen)
Woordenschat
(woordraadstrategieën: zoek een synoniem, zoek een omschrijving of definitie,
zoek een voorbeeld, zoek een tegenstelling, zoek een bekend woorddeel,
bekijk de afbeelding)
Grammatica: zinsdelen en woordsoorten
(persoonsvorm; zinsdelen; vraagzinnen in zinsdelen; onderwerp; werkwoordelijk
gezegde; lijdend voorwerp; meewerkend voorwerp;
zelfstandig naamwoord; lidwoord; werkwoord; zelfstandig werkwoord;
hulpwerkwoord; bijvoeglijk naamwoord; deelwoord bijvoeglijk gebruikt;
aanwijzend en vragend voornaamwoord; onbepaald voornaamwoord;
voorzetsel; bijwoord)
Minuten
50
20
30
20
23
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Spelling en schrijven
(hoofdletters en leestekens; verkleinwoorden; spelling in het woordenboek;
laatste letter -t of -d; stam van het werkwoord; meervouden; persoonvorm
tegenwoordige en verleden tijd; voltooid en onvoltooid deelwoord; bijvoeglijk
naamwoord)
Cultuur *
Totaal:
30
30
180
* De 20 uur cultuuronderwijs kan op verschillende manieren worden ingevuld:
- Thematisch integratie in het taalonderwijs: bij het taalthema water wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan de Deltawerken. Dit geldt ook voor de
begrijpend lessen van Nieuwsbegrip.
- Cultuur als apart lesonderdeel: na elke les van 2,5 uur nog 30 minuten aandacht voor
cultuur,
- Projectmatige aanpak: om de vier weken twee lesuren die uitsluitend bestemd zijn
voor cultuur.
- Hulp bij Sinterklaasfeest en Kinderfeest
Als NTC hebben we besloten om hier een combinatie van te maken.
Om het niveau van het vervolgonderwijs voor iedere leerling goed te bepalen, wordt een
totaalbeeld van de leerling gemaakt. Hoe doet de leerling het op de dagschool? Hoe is de
motivatie van de leerling en hoe zit het met de studievaardigheden van de leerling? Met de
ouders wordt overlegd naar welk referentieniveau (zie hieronder) en eventueel bijpassend
examen met de leerling naartoe gewerkt wordt.
4.2
Kerndoelen
We werken naar de Nederlandse kerndoelen middels het gebruik van reguliere methode
Nederlands. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het schoolplan.
De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (zie www.taalenrekenen.nl) heeft
voor de Nederlandse taal de volgende vier niveaus beschreven, ook wel aangeduid als
referentieniveaus.
Niveau
1F
2F
3F
4F
Basiskwaliteit
eind primair
onderwijs
eind vmbo
eind mbo-4
en havo
eind vwo
Drempel
van po naar vo
ERK
A2
van vo fase 1 naar vo fase 2 / van vmbo naar mbo
van vo naar mbo en ho
B1
B2
van vo naar wo
C1
De letter F verwijst naar de aanduiding fundamenteel niveau. De Expertgroep heeft
aangegeven dat zij niveau 2F als minimaal noodzakelijk beschouwt voor het functioneren als
burger in de samenleving.
ERK is de afkorting van Europees Referentiekader, de Nederlandse vertaling van CEFR:
Common European Framework of References for Languages. Deze beschrijving van taal
niveaus wordt vooral gehanteerd door het moderne-vreemde-talenonderwijs maar ook door
het vak Nederlands in het MBO.
In navolging van het Europees Referentiekader verdeelt de Expertgroep het vak Nederlands
in een aantal domeinen en subdomeinen:
Domein 1 Mondelinge taalvaardigheid
1.1 Gespreksvaardigheid
1.2 Luistervaardigheid
1.3 Spreekvaardigheid
24
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Domein 2
Lezen
2.1 Zakelijke teksten
2.2 Literaire, narratieve en fictionele teksten
Domein 3 Schrijven
Domein 4 Begrippenlijst en taalverzorging
Het definitieve rapport van de Expertgroep Taal en Rekenen heeft als titel Nadere
beschouwing en is juni 2009 verschenen. Dit document vindt u op:
http://www.minocw.nl/documenten/152759a.pdf.
(bron: Leerstofkeuzes NTC-VO, uitgegeven door St. NOB)
4.3
Lesmaterialen
Voor de lessen zal gebruik worden gemaakt van:
4.3.1
Nieuw Nederlands, 5e editie.
Nieuw Nederlands 5e editie is de eerste methode Nederlands voor de onderbouw die:
● ontwikkeld is vanuit het Referentiekader Taal: concreet en meetbaar gemaakt in de
methode;
● perfect voorbereidt op de aangekondigde verplichte tussentoets Nederlands die in
2015 wordt ingevoerd;
● Doorlopende leerlijnen garandeert voor alle taalvaardigheden;
● perfect aansluit op de meest gebruikte methoden in het basisonderwijs, de Tweede
Fase en het vervolgonderwijs;
● uitstekend voorbereidt op het examen;
● kwalitatief hoogwaardige toetsen biedt die zijn ontworpen vanuit de RTTItoetssystematiek.
● RTTI = Reproductie, kennisvraag
● Toepassing 1, kennis toepassen in vergelijkbare situatie
● Toepassing 2, kennis toepassen in nieuwe situatie
● Inzicht, combineren van kennis tot nieuw inzicht
● Nieuw Nederlands 5e editie onderbouw biedt voor de leerling per leerjaar:
● leerboek met theorie en opdrachten;
● Nieuw Nederlands online (digitaal lesmateriaal; eventueel in combinatie met
oefenboek);
● oefenboek .
●
Voor de docent:
Nieuw Nederlands Docentenpakket online
(bron: www.noordhoffuitgevers.nl)
4.3.2
Nieuwsbegrip
In de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs word took gebruik gemaakt van
Nieuwsbegrip. Meer informatie is te vinden op de website: www.nieuwsbegrip.nl.
4.3.3
ICT-middelen
De methode nieuw Nederlands biedt de mogelijkheid om thuis online huiswerk te oefenen
en in te leveren. Indien nodig wordt op school gebruikt gemaakt van computers of tablet.
25
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
4.3.4
Lezen promoten
Om het lezen van Nederlandse boeken te bevorderen voor leerlingen die niet genoeg lezen
en het nog leuker te maken voor de leerlingen die regelmatig lezen, zijn we van plan om in
schooljaar 2015-2016 in de groepen 6, 7, 8 en in de brugklas meer tijd te besteden tijdens de
lessen aan het lezen en bespreken van boeken.
Alle leerlingen lezen hetzelfde boek op school en thuis, een aantal bladzijden of een
hoofdstuk. Dit wordt opgegeven als huiswerk en dit is dus niet vrijblijvend. Na het lezen is er
een aantal vragen over dit stuk tekst, zodat leerlingen ook nadenken over wat ze gelezen
hebben. Op een andere school werkte dat heel goed. Zelfs leerlingen die nooit een
Nederlands boek lazen, konden op den duur niet wachten tot het boek uit was en vroegen
‘toestemming’ om het helemaal uit te lezen.
Het zal onvermijdelijk zijn dat er boeken zijn, die sommigen al gelezen hebben, maar we
doen onze uiterste best om dat te voorkomen.
Van de ouders zal gevraagd worden om de boeken te betalen. Het is natuurlijk mogelijk om
de boeken (indien beschikbaar) als e-book voor de e-reader te downloaden, dit is dan ook
voor eigen rekening.
4.4
In kaart brengen en volgen van resultaten.
Naast het gebruik van de methodegebonden toetsen, wordt er gebruik gemaakt van
methodeonafhankelijke toetsen van het CITO Volgsysteem VO:
Toets 0 is een beginmeting waarmee het niveau van de leerlingen vergeleken kan worden
met de referentieniveaus van Taal.
Toets 1, Toets 2 en Toets 3 geven aan het eind van leerjaar 1,2 en 3 aan of de leerlingen op
het vereiste niveau zijn gebleven en hoe hun voortgang is vergeleken met de gemiddelde
voortgang in verschillende schooltypen. (In Nederland)
De vaardigheden waarop getoetst zal worden zijn:
- Nederlands leesvaardigheid;
- Nederlands woordenschat;
- Taalverzorging.
Toets 0
Afname: aan het begin van het VO.
Toets 0 bestaat o.a. uit Nederlandse leesvaardigheid (teksten met vragen), taalverzorging
(spelling niet werkwoorden, spelling werkwoorden en grammatica) en Nederlandse
woordenschat (meerkeuzevragen). Er zijn versies voor VMBO-BB1, VMBO-KB/GT2 en De
HAVO/VWO. prestaties worden vergeleken met landelijk gemiddelde van leerlingen van
hetzelfde schooltype of leerweg.
Toets 1
Afname: aan het einde van het eerste schooljaar (april – juni).
Het bestaat uit drie taken op het gebied van Nederlandse leesvaardigheid, taalverzorging
en Nederlandse woordenschat, zie toets 0.
Toets 2
Afname: halverwege tweede leerjaar (februari-mei).
Het bestaat uit vier taken: Nederlandse leesvaardigheid (twee taken), taalverzorging en
Nederlands woordenschat.
Toets 3
Afname: tweede helft van het derde leerjaar (april - juli).
1
bb : basisberoepsgericht 2kb/gt: kaderberoepsgericht/gemengd theoretisch
26
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Het bestaat uit: Nederlands leesvaardigheid, taalverzorging en Nederlandse woordenschat.
Voor meer informatie:
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/cito_volgsysteem_vo
4.5
Netwerk
De Nederlandse ontwikkelingen in het onderwijs binnen de NTC-VO worden bijgehouden
door middel van het aangaan van contacten met collega NTC-VO-scholen in het
buitenland en er zal gebruik gemaakt worden van informatiebronnen, zoals
www.digischool.nl en het Stichting NOB. De Stichting NOB biedt bovendien regelmatig
cursussen aan, tijdens de jaarlijkse bijscholing, waardoor we ook op de hoogte blijven van
diverse ontwikkelingen.
5.
Communicatie
De school hanteert een ‘open deur’ beleid. U bent altijd van harte welkom een afspraak te
maken voor een gesprek met de leerkracht.
Ouders van de leerlingen zijn van harte welkom om alles wat de lessen aangaat, of waar u
ongerust over bent, met de leerkrachten te bespreken. Zij zijn altijd bereid op een tijdstip na
school een afspraak met u te maken.
Aan het begin van het schooljaar wordt een algemene ouderbijeenkomst georganiseerd.
Dit is een mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Algemene zaken
komen aan de orde en u krijgt tijdens deze bijeenkomst ook de mogelijkheid om met
bestuursleden te praten. Dit jaar zal het onderwerp zijn promoten van lezen van Nederlandse
boeken. Daarnaast geven we regelmatig een NTC-PO/VO Nieuwsbrief uit.
Nieuwe leerlingen krijgen in de groep een ‘maatje’ toegewezen om de aansluiting soepeler
te laten verlopen.
Na 2 tot 3 weken zal de groepsleerkacht een startersgesprek met de nieuwe ouders
organiseren.
5.1
Oudergesprekken
Karavaan, Peutergroep en Aanvangsgroep
Drie keer per jaar worden oudergesprekken gevoerd. Het eerste gesprek in
september/oktober is een kennismakingsgesprek. De volgende twee gesprekken zijn
vorderingsgesprekken. In deze gesprekken worden het leerproces, de ontwikkelling en de
vooruitgang van uw kind besproken. Deze gesprekken duren 10 minuten. U ontvangt voor
deze gesprekken een uitnodiging, of u krijgt de mogelijkheid zelf in te tekenen.
Groep 1 t/m 8
Gesprekken over de vorderingen van uw kind vinden twee keer per jaar plaats, in
januari/februari en in juni. Het eerste gesprek in september/oktober is een
kennismakingsgespek over uw kind in een nieuwe groep. Een gesprek duurt 10 minuten.
Voor dit eerste gesprek krijgt u een uitnodiging. Voor de volgende twee
vorderingsgesprekken kunt u zich via een lijst, die te zijner tijd die bij de klas hangt, zelf
intekenen.
VO klas 1
Aan het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek. Daarin
kunnen wederzijdse verwachtingen besproken worden.
Om over de vorderingen van de leerlingen in het VO gedurende het schooljaar van
gedachten te wisselingen, vinden er voor deze groep ook twee keer per jaar gesprekken
plaats, tijdens dezelfde weken als voor het PO. Voorafgaand aan de gesprekken krijgt de
leerling een rapport. Een gesprek duurt 10 minuten.
Mocht u buiten deze vastgestelde tijden behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u
altijd met de desbetreffende leerkracht contact opnemen om een afspraak te maken.
27
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
5.2
Rapportage
Karavaan, Peutergroep en Aanvangsgroep
De leerlingen in de karavaangroep, peutergroep en aanvangsgroep krijgen geen
geschreven rapport.
Groep 1 t/m 8
Twee keer per jaar ontvangt u een schriftelijke rapportage van de vorderingen over uw kind,
te weten in februari en in juni.
VO klas 1
Twee keer per jaar ontvangt u een schriftelijke rapportage van de vorderingen over uw kind,
te weten in februari en in juni.
5.3
Afscheidsboek leerlingen
Wanneer leerlingen vertrekken ontvangen ze een afscheidsboek, gemaakt door
medeleerlingen van hun jaargroep. Van meerdere ouders hebben we gehoord, dat dit
boek van onschatbare waarde is voor hun kind, vooral tijdens de eerste periode in een
nieuwe omgeving. Laat ons dus op tijd weten wanneer u vertrekt, zodat we ook voor uw
kind een afscheidsboek kunnen maken.
5.4
Deelname van ouders
U kunt op vele manieren uw kind helpen bij het leren. Te denken valt aan hulp bij het ‘Thuis
Leren’, voorlezen of samen met uw kind onderzoek doen naar de Nederlandse Cultuur op
het internet. De aandacht voor het leren van uw kind bevordert de motivatie en het
enthousiasme. De leerkrachten zijn altijd bereid tips te geven wat betreft de ondersteuning
van het leren van uw kind.
5.5
Ouderenquête
Elke twee jaar moet er een ouderenquête afgenomen worden. De eerste is afgenomen in
april 2013. De uitkomsten zijn binnen het bestuur besproken en daarna met de ouders
gecommuniceerd via de informatiemiddag en de nieuwsbrieven. Acties zijn ondernomen en
zijn in het schooljaar 2013-2014 van kracht gegaan. De volgende ouderenquête wordt in
oktober 2015-2016 weer afgenomen. De ouderenquête zal online worden aangeboden. De
resultaten en verwerking hiervan zal met de ouders gecommuniceerd worden via de NTCPO/VO nieuwsbrief.
5.5.1
Leerlingenquête
In oktober 2015 willen we de leerlingen ook een leerlingenquête online aanbieden. De
uitkomsten hiervan zullen uiteraard met hun besproken worden en via de Nieuwsbrief
worden natuurlijk ook de ouders op de hoogte gebracht.
5.6
Ouderhulp
De school kan altijd ouderhulp gebruiken gedurende een schooljaar. U kunt bijvoorbeeld
helpen in de schoolbibliotheek of bij het ondersteunen van speciale gelegenheden of
vieringen, zoals Sinterklaas of de kinderboekenweek.
5.6.1
Klassenouder
Per schooljaar hebben wij één klassenouder voor de onderbouw en één voor de midden–en
bovenbouw, die allerlei hand- en spandiensten voor haar/zijn rekening neemt. Mocht u
28
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
geïnteresseerd zijn in deze functie, om op deze manier een steentje bij te dragen, kunt u
cantact opnemen met de leerkracht van uw kind of de coördinator.
5.7
Invalleerkracht
Mocht u als ouder bevoegd zijn om les te geven op een Nederlandse basisschool, minimaal
vier jaar werkervaring heeft, geïnteresseerd bent in het eventueel vervangen tijdens
afwezigheid van een van onze vaste leerkrachten, geeft u dit dan a.u.b. door aan de
directeur van de PDO-School.
6
6.1
NTC-PO/VO wereldwijd overzicht van de Stichting NOB
Mediatips
Met onderstaande tips voor media voor kinderen en jongeren kunt u de taalontwikkeling van
uw kind op een leuke en speelse manier extra stimuleren en ondersteunen.
Websites
www.letterschool.nl
www.nijntje.nl
www.wereldkids.nl
www.kennisnet.nl
www.startpagina.nl/kids
www.jeugdjournaal.nl
www.zapp.nl
www.kaboem.nl
beginnende lezers
0 t/m 4 jaar
9 t/m 13 jaar
vanaf 4 jaar
6 t/m 12 jaar
10 t/m 12 jaar
6 t/m 14 jaar
12 t/m 16 jaar
29
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
www.radioboeken.eu
www.fundels.nl
6 t/m 10 jaar
www.webpad.nl
www.kokkel-reeks
Taal en Lezen
http://www.leestrainer.nl/Oefenopgaven.htm
http://www.kids4cito.nl/taalopgave01.htm
http://oefensite.rendierhof.nl/index.php/digibord/cito-oefenen
www.taalzee.nl
www.jaarvanhetvoorlezen
www.kinderboekwinkel.net
www.leesfeest.nl
www.kinderboekengids.nl
Nederlandse geschiedenis / aardrijkskunde / cultuur:
http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/?nr=2174640
www.schooltv.nl/vroegere#531515
[email protected]
www.onderwijserfgoed.nl
www.entoen.nu
8 t/m 12 jaar
www.topomania.net
topografie oefenen
www.anno.nl
educatie en jeugdmerk van het Nationaal Historisch Museum
www.schooltv.nl/beeldbank
Youtube
Websites voor leerlingen
www.squla.nl
www.jufmelis.nl
www.meestermichael.nl
Brugklas oefenen
www.cambiumned.nl
Algemene websites
www.woorden.wiki.kennisnet.nl
www.kinderverkleedkleding.nl
Voor ouders
www.stichtingnob.nl
www.tweetaligekids
Apps
Woordenflitser.deklimboom.se
Maan roos vis letterlegger
Verhaalapps
Digitale kinderboekwinkel
30
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Beste ouders,
Mocht u op- en of aanmerkingen over deze schoolgids hebben, heeft u hieronder ruimte dit
te noteren. Dit kunt u inleveren bij Juf Emily of Juf Ceciel.
Op- en/of aanmerkingen ouders
Beste ouders,
Mocht u aanvullingen hebben voor de mediatips, heeft u hieronder ruimte dit te noteren. Dit
kunt u inleveren bij Juf Emily of Juf Ceciel.
Aanvullingen mediatips
31
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
32
Schoolgids NTC-PO/VO schooljaar 2015-2016
Download