stedenbouwkundige voorschriften

advertisement
RUP ‘Riemst 1’
Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van …………… 13 februari 2012 ……..………….…………….……………………….…………………………...
……………………………………………
……………………….…….…………
Francine Thewissen, waarnemend secretaris
Mark Vos, burgemeester
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan voor openbaar onderzoek werd neergelegd van ……… 12.03.2012 t.e.m. 11.05.2012 …..…..……
……………………………………………
………………….…………………..…
Francine Thewissen, waarnemend secretaris
Mark Vos, burgemeester
Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in zitting van ..…… 08 oktober 2012 …..………………….……………………….……….……………………………...
……………………………………………
………………….………………….…
Francine Thewissen, waarnemend secretaris
Mark Vos, burgemeester
De ontwerper : Josiane Merken, ruimtelijk planner ............................................................................................................................................................…………………….
stedenbouwkundige voorschriften RUP ‘Riemst 1‘
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
0
RUP ‘Riemst 1’
0.
Algemeen ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 2
0.1.
Wijze van meten ......................................................................................................................................................................................................................................................... 2
0.2.
Gehanteerde begrippen .............................................................................................................................................................................................................................................. 2
0.3.
Bepalingen voor het behoud en het voorzien van meidoornhagen ................................................................................................................................................................................ 3
0.4.
Bepalingen i.v.m. toe te passen streekeigen beplanting in openbare zones .................................................................................................................................................................. 3
0.5.
Bepalingen aangaande milieu, water, licht, zonnepanelen............................................................................................................................................................................................ 4
0.6.
Bepalingen i.v.m. reclame ........................................................................................................................................................................................................................................... 4
0.7.
Opheffen bestaande verkavelingen ............................................................................................................................................................................................................................. 4
0.8.
Werken van algemeen belang ..................................................................................................................................................................................................................................... 4
0.9.
Archeologie ................................................................................................................................................................................................................................................................ 5
0.10. Algemene bouwvoorschriften voor individueel te bouwen eengezinswoningen.............................................................................................................................................................. 5
0.11. Te hanteren begrippen aangaande sociaal woonaanbod ............................................................................................................................................................................................. 7
1.
Zone voor wonen .................................................................................................................................................................................................................................................................... 9
I.1.
Halfopen en open / halfopen en gesloten................................................................................................................................................................................................................... 10
I.2.
Wonen in functie van doelgroepen ............................................................................................................................................................................................................................ 11
2.
Zone voor gemeenschapsvoorzieningen ................................................................................................................................................................................................................................ 13
II.1.
Zone voor gemeenschapsvoorzieningen / wonen / lokale handel / diensten ................................................................................................................................................................ 15
3.
Beschermingszones .............................................................................................................................................................................................................................................................. 18
4.
Zone voor openbaar domein .................................................................................................................................................................................................................................................. 19
IV.1. Openbaar groen ....................................................................................................................................................................................................................................................... 20
IV.2. Openbaar plein ......................................................................................................................................................................................................................................................... 21
IV.3. Openbare wegenis – ontsluiten / verzamelen............................................................................................................................................................................................................. 22
IV.4. Erven - verblijfszone ................................................................................................................................................................................................................................................. 22
IV.5. Zachte verbindingen ................................................................................................................................................................................................................................................. 23
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
1
RUP ‘Riemst 1’
0. Algemeen
0.1. Wijze van meten
Bebouwingspercentage:
Percentage aan groen:
Goothoogte:
Nokhoogte:
BI (bebouwingsindex):
VI (vloerindex):
Diepte van de gebouwen:
Verhardingspercentage:
een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximumoppervlakte binnen de zonering aangeeft dat bebouwd mag worden ten aanzien van
desbetreffende totale perceelsoppervlakte, verhardingen en infiltratiebekkens worden niet beschouwd als bebouwing.
een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage dat de minimale grootte van het onverharde groendeel aangeeft.
de hoogte van het gebouw gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst, de dakhoogte zit hierin niet vervat.
de hoogte van de bovenste nok (als bovenste verbinding tussen twee dakhellingen) ten opzichte van het peil op de rooilijn.
is de oppervlakte, zoals aangegeven in de voorschriften of het grafisch plan, van aan de buitenzijde gemeten oppervlakte van het gelijkvloerse niveau van de woning.
som van alle vloeroppervlakten inclusief het vlak van de binnen- en buitenmuren.
de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de voorste bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw, afstanden loodrecht op de bouwlijn.
een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat verhard mag zijn.
0.2. Gehanteerde begrippen
Bestemming:
Open bebouwing:
Halfopen bebouwing:
Gesloten bebouwing:
Bijgebouw:
Bouwlaag:
Bouwlijn:
Diensten:
Lokale handel:
Bovenlokale handel:
de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt.
De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en dit voor ten minste 75% van de vloeroppervlakte.
Nevenbestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten nevenbestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de
vloeroppervlakte innemen. Wanneer nevenfuncties niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden.
ingeplant op minstens 3.00m van de zijdelingse perceelsgrens, op minstens 10.00m van de achterste perceelsgrens, de voorgevel langsheen het openbaar
domein wordt ingeplant op de bouwlijn zoals aangegeven op het grafisch plan.
ingeplant met één zijgevel óp de perceelsgrens (te paard), met één zijgevel op minstens 3.00m van de zijdelingse perceelsgrens of het belendend openbaar
domein, achtergevel op minstens 10.00m van de achterste perceelsgrens en de voorgevel langsheen het openbaar domein wordt ingeplant op de bouwlijn
zoals aangegeven op het grafisch plan.
ingeplant met beide zijgevels óp de perceelsgrens (te paard), de achtergevel op minstens 10.00 m van de achterste perceelsgrens en de voorgevel langsheen
het openbaar domein wordt ingeplant op de bouwlijn zoals aangegeven op het grafisch plan.
bijgebouwen zijn vrijstaande constructies die niet aan het hoofdgebouw gekoppeld hoeven te zijn, ze zijn maximaal 1 bouwlaag en hebben óf een plat dak, óf een
hellend dak van maximaal 45°.
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd.
locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant wordt.
naar bestemmingen toe worden diensten aangeduid als activiteiten gericht op een dienstverlening (met een onmiddellijke en ter plaatse bediening) naar de bevolking
(loketfuncties). Het betreft ondermeer vrije beroepen, apotheken, wasserijen, kapsalons, banken en verzekeringen, reisbureaus en bemiddelingsadvies en andere...
Nachtbars en aanverwante activiteiten kunnen niet onder deze noemer gevat worden.
Heeft betrekking op handelszaken waarvan het economisch draagvlak lokaal is, m.a.w. het klantenbestand is grotendeels afkomstig uit de directe
omgeving en staat in rechtstreekse relatie met de dagdagelijkse behoefte van de omgeving (vb. superette, bakker, slager, krantenwinkel, ….).
Heeft betrekking op handelszaken waarvan het economisch draagvlak bovenlokaal is, m.a.w. het klantenbestand is afkomstig uit de directe omgeving,
maar tevens ook uit de ruimere omgeving. De handel waarop het bedrijf betrekking heeft staat niet in rechtstreekse relatie met de dagdagelijkse behoefte
van de omgeving. Met bovenlokale handel wordt vooral gedacht aan meubelwinkels, handel in machines, elektrische apparaten, antiek, supermarkt,
speelgoedwinkels, doe ’t zelfzaken, …….. De aard van de activiteit heeft duidelijk betrekking op handel en niet op bedrijvigheid.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
2
RUP ‘Riemst 1’
Perceelsgrens:
Rooilijn:
Verharding:
Wadi:
Zone:
de grenzen van het (bouw)perceel (perceelsgrenzen kunnen door herverkaveling steeds aangepast worden).
de lijn die de grens vormt tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig
hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst.
behandelingen waarbij de niet verharde bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) door middel van verhardingsmaterialen
(bijvoorbeeld betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet).
systeem van open grachten voor de opvang van hemelwater, WADI staat voor waterafvoer door infiltratie.
een op plan aangegeven vlak met eenzelfde bestemming.
0.3. Bepalingen voor het behoud en het voorzien van meidoornhagen
Als doorwerking van de ecologische screening naar het RUP wordt een optimaal behoud nagestreefd van de bestaande hagen.
Op het bestemmingsplan worden de te behouden meidoornhagen aangegeven in een volle groen lijn, de nieuw aan te planten hagen worden aangegeven in een groene streeplijn.
De aangegeven te handhaven hagen worden geïntegreerd in het plangebied.
Vergunningplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken) in de omgeving van deze hagen mogen het verder leven van de hagen niet bedreigen of de aanwezige
beeldkwaliteit aantasten. Wanneer één of meerdere hagen, of onderdelen van de hagen, door omstandigheden toch een zodanig beschadiging oplopen dat hun verder leven
bedreigd wordt, dan zullen de beschadigde delen vervangen worden door eenzelfde soort (typesoort en grootte).
0.4. Bepalingen i.v.m. toe te passen streekeigen beplanting in openbare zones
Alle groenvoorzieningen in de openbare zones maken onderdeel uit van een totaalinrichting. Deze inrichting refereert naar de bestaande weilanden met enkele hoogstam
fruitbomen, omzoomd met meidoomhagen. Er wordt een inrichting met autochtone of inheemse beplanting nagestreefd, te kiezen in overleg met de gemeentelijk groen/milieudienst.
Voorbeelden van streekeigen beplanting:
meidoorn (CRAETAEGUS MONOGYNA)
sleedoorn (PRUNUS SPINOSA) haagbeuk (CARPINUS BETULUS) veldesdoorn (ACER CAMPESTRE)
kardinaalsmuts (EUONYMUS EUROPAEUS)
rode kornoelje (CORNUS SANGUINEA)
hazelaar (CORYLUS AVELLANA) hulst (ILEX AQUIFOLIUM)
wilde liguster (LIGUSTRUM VULGARE)
veldiep (ULMUS MINOR)
spork (FRANGULA ALNUS)
beuk (FAGUS SYLVATICA)
eik (QUERCUS ROBUR)
es (FRAXINUS EXELSIOR)
plataan (PLATANUS XACERIFOLIA),
streekeigen hoogstamfruitbomen okkernoot.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
3
RUP ‘Riemst 1’
0.5. Bepalingen aangaande milieu, water, licht, zonnepanelen en windmolens
Water.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (inclusief alle latere wijzigingen) is van toepassing
(Besluit Vlaamse Regering dd, 01.01.2004.
- Hemelwaterafvoeren moeten steeds worden afgekoppeld van het openbaar rioolstelsel.
- Enkel afvalwater mag afgevoerd worden naar de riolering.
- Elk aansluitpunt is voorzien van een goed bereikbare toezichtspul.
- Bijkomend verhard oppervlak zal het bergend vermogen niet verkleinen.
- Er worden bufferzones voorzien, berekend in verhouding tot het bijkomend verharde oppervlak, voor
de globale buffering van het hemelwater voor zowel individuele verharding als verharding van het openbaar domein (a rato van minimaal 200 m³/ha verharde oppervlakte).
- Bij de toepassing van bergingsmaatregelen wordt gekozen voor open structuren zoals grachten of bekkens aan de oppervlakte.
In de leemstreek kan niet worden gerekend op infiltratie van hemelwater, het uitloopdebiet moet dus worden gerealiseerd door vertraagde afvoer.
Er wordt gewerkt met een principe van open grachten of bekkens aan de oppervlakte. Er kan bijvoorbeeld een open gracht langs elke weg voorzien worden voor de afvoer
van het hemelwater. Deze ruimte fungeert als compensatie voor de bijkomende verharde oppervlakte van de wegenis en de individuele percelen. Voor de wegenis moet
dan de zate verbreed worden zodat een grachtensysteem kan voorzien worden.
Milieu.
Op het openbaar domein worden lichtarmaturen allerhande enkel geplaatst i.f.v. het gebruik. Plaatsing van overbodige elementen wordt vermeden.
Verlichtingsarmaturen zijn sober van vorm met een neerwaartse lichtstraling, dit zowel op het openbaar domein als op de privé percelen. Lichtoverlast moet vermeden worden.
Verlichting- en andere inrichtingsarmaturen worden naar vorm, materiaal en uitstraling uniform toegepast voor de ganse openbare zones en semi-openbare zones.
Bepalingen in verband met zonnepanelen en windmolens.
Op platte daken is het verboden zonnepanelen te plaatsen op verhoogde constructies, ze worden bevestigd onmiddellijk op het dakvlak vanaf waar de helling van het zonnepaneel
start (dus geen opbouwelementen in functie van het bereiken van een grotere hoogte).
Zonnepanelen, windmolens en allerhande mogen niet in de tuinzones geplaatst worden, noch als losse, noch als vaste constructies.
0.6. Bepalingen i.v.m. reclame
Publiciteit wordt op een kwalitatieve manier geïntegreerd in het gevelvlak van het gebouw en zal niet de ganse oppervlakte van de gevel innemen. Publiciteit
wordt enkel aangebracht op de voor- of zijgevelzone van het gelijkvloers over maximaal 1/5 van de betreffende geveloppervlakte.
0.7. Opheffen bestaande verkavelingen
In toepassing van art. 4.6.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 01.09.2009 worden alle mogelijke en bestaande verkavelingen (zowel de voorschriften als de
configuratie van de loten), gelegen binnen de afbakening van het RUP, bij de inwerkingtreding van het RUP opgeheven en vernietigd.
Indien van toepassing, wordt een overzicht hiervan toegevoegd op het plan bestaande toestand (dit geldt ook voor mogelijk op de lijst ontbrekende verkavelingen).
0.8. Werken van algemeen belang
Werken van algemeen belang zijn altijd en overal toegelaten.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
4
RUP ‘Riemst 1’
0.9. Archeologie
In het kader van de archeologische zorgplicht streeft de gemeente naar een integratie van de archeologische erfgoedzorg in de gemeentelijke ruimtelijke planning. Dit betekent
concreet dat elke bodemingreep voorafgegaan dient te worden door minimum een waardestellend archeologisch onderzoek en desgevallend door een definitieve opgraving zodat
de archeologische erfgoedwaarden voor vernietiging behoed worden. Het is aan de intergemeentelijke dienst verantwoordelijk voor de archeologische erfgoedzorg in de gemeente
om de randvoorwaarden en de modaliteiten van dergelijk onderzoek in overleg met de eigenaar, bouwheer en/of verkavelaar te bepalen. Aan de verantwoordelijke dienst worden
de dossiers ter advies voorgelegd. Het algemeen principe wordt onderschreven om tijdig het noodzakelijk onderzoek te verrichten. Dit zal bij de vergunningaanvraag en de projectrealisatie van de diverse deelaspecten aan bod komen. Bodemverstorende maatregelen in uitvoering van het RUP dienen dan ook in dit kader besproken te worden met de
intergemeentelijke archeologische dienst. Na het afleveren van de vergunning voor niveauwijzigingen, afgravingen of het uitgraven van bouwputten, en voor de aanvang van de
werken, zal de gemeentelijke dienst op de hoogte gebracht worden, zodat de archeologische dienst maatregelen kan treffen om aanwezig te zijn en instructies te geven tijdens
graafwerken.
Voor elke vergunningsaanvraag geldt dat:
- elke bodemingreep (wegenis,...) voorafgegaan wordt door een waardestellend archeologisch onderzoek en zo nodig door een definitief archeologisch onderzoek;
- de intergemeentelijke dienst verantwoordelijk voor de archeologische erfgoedzorg in de gemeente advies gevraagd wordt. Op basis van de verstrekte gegevens worden de
bijzondere voorwaarden voor de latere opgravingvergunning opgemaakt, de kosten geraamd,...
N.a.v. het advies van Agentschap R0, Onroerend Erfgoed Limburg, wordt volgende alinea toegevoegd: 'In het kader van het Verdrag van Valetta (1992) ter behoud van het
archeologisch erfgoed wordt het algemeen principe onderschreven om tijdig het noodzakelijk onderzoek te verrichten. Dit zal bij de vergunningsaanvraag en de projectrealisatie van
de diverse deelaspecten aan bod komen. De bodemverstorende maatregelen in uitvoering van het RUP dienen dan ook in dit kader besproken te worden met de intergemeentelijke
archeologische dienst.'
Bij niet beschermd bouwkundig erfgoed (historisch waardevol gebouwen), wordt, indien van toepassing, advies verleend door de intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed
-
-
0.10.
Algemene bouwvoorschriften voor individueel te bouwen eengezinswoningen
Goothoogte: 3 bouwlagen 8.60 m tot 9.20 m.
2 bouwlagen van 5.60 m tot 6.20 m
1 bouwlaag maximaal 3.20 m (wanneer gebouwen mekaar raken op de perceelsgrens hebben deze steeds dezelfde goothoogte
Afwijkingen op de bouwhoogte kunnen worden toegestaan indien een volumestudie, geplaatst t.o.v. de omliggende bebouwing, dit kan motiveren.
Nokhoogte: maximaal de hoogste lijn van het einde van de dakhelling gevormd door het hellend vlak van 45% vertrekkende vanaf de maximaal toegepaste
goothoogte en een diepte van maximaal 12.00 m.
- Maximale bouwdiepte voor eengezinswoningen – zie hiervoor typeprofielen op volgende pagina:
° 15 m op het gelijkvloers en 12 m op het verdiep bij toepassing van lessenaardaken en bij toepassing van zadeldaken met de nok parallel aan de straat (voorbouwlijn);
° 15 m voor beide bouwlagen bij toepassing van platte daken en zadeldaken met de nok loodrecht op de straat (voorbouwlijn)..
Voor woningen met platte daken of zadeldaken met de nok loodrecht op de straat (voorbouwlijn) is het volume in de 3° bouwlaag maximaal het volume onder het hellend dak van
45° tenzij anders aangegeven in de omschrijving per zone.
Dit volume in de 3° bouwlaag kan vrij geplaatst worden (moet m.a.w. niet binnen het hellend dakvolume geplaatst worden), echter mits:
° maximaal over 5m lengte in het verlengde van het langste gevelvlak (richting zijdelings buurperceel).
° minstens op 1m inspringend ten opzichte van het zijdelingse gevelvlak indien langer dan 5m.
Alle variante voorstellen zullen passen binnen het volume gevormd door de in de punten hierboven aangegeven maximale randvoorwaarden.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
5
RUP ‘Riemst 1’
-
Enkel duurzame materialen: gevels: basismateriaal baksteen, natuursteen of andere esthetisch materialen - hellende daken: gebakken pannen / leien.
Eén inrit van maximaal 4.00 m breed per kavel of eengezinswoning. Deze maximale breedte is niet van toepassing voor openbare gebouwen of groepswoningbouw.
Perceelsscheidingen tussen de woningen, enkel uitgevoerd in haagbeuk, óf draad met klimop, of, indien aangegeven op het grafisch plan in baksteen.
Eventueel baksteenmuren worden opgetrokken in dezelfde baksteen annex kleur als de hoofdvolumes van betreffende bouwblok of woning.
Er worden geen openingen in functie van zichten of lichten toegestaan in de gevels óp de perceelsgrens met privé kavels (woningen / tuinen).
In de gevels op de perceelsgrens met het openbaar domein is dit wel mogelijk.
In elke gevelwand, óp de perceelsgrens met het openbaar domein, zal verplicht minstens één raam of deur voorzien worden op het gelijkvloers.
Bij structurele verbouwingen en nieuwbouw wordt de op het bestemmingsplan aangegeven bouwlijn gevolgd. Bij niet structurele verbouwingen zal in eerste instantie de
voorbouwlijn zoals aangegeven op het bestemmingsplan gevolgd worden. Enkel op basis van een ruimtelijke motivering kan hiervan afgeweken worden.
Bestaande vergunde constructies en bestemmingen kunnen gehandhaafd blijven, in standgehouden worden.
Structurele verbouwingen en uitbreidingen zullen gebeuren conform de voorschriften waaronder ze vallen.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
6
RUP ‘Riemst 1’
0.11.
Te hanteren begrippen aangaande sociaal woonaanbod
Momenteel is het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid van toepassing, een beleid dat bestaat uit de aansturing, coördinatie, ontwikkeling en
aanwending van ruimtelijke en sectorale beleidsstrategieën en instrumenten om de grond- en pandenmarkt te faciliteren, te stimuleren, te bevorderen en desnoods te corrigeren.
Om dit doel te bereiken worden een aantal publiekrechtelijke instrumenten voorgesteld in het decreet grond- en pandenbeleid1. Één van deze instrumenten, namelijk ‘het tijdig
voorzien in een voldoende ruim betaalbaar en kwalitatief aanbod aan bouwgronden, kavels en woningen’, kan ondermeer ingezet worden binnen het kader van een RUP.
Deze beginselen zijn:
- de bestemmingswijziging gebeurt d.m.v. hetzij een gewestelijk plan, hetzij een provinciaal of gemeentelijk plan, in welk geval er sprake moet zijn van een omzetting van
woonuitbreidingsgebied of woonreservegebied, of van een zone die geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan en sorteert onder de categorie van
gebiedsaanduiding ‘landbouw’, ‘bos’, ‘overig groen’ of ‘reservaat en natuur’, of geordend wordt door een plan van aanleg en aangewezen is als landelijk gebied
overeenkomstig het KB van 28/12/1972 betreffende de inrichting en de toepassing van ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.
Het objectief betreft: (a) hetzij tenminste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke
rechtspersonen; (b) hetzij tenminste twintig en ten hoogste vijfentwintig procent voor gronden die in eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen.
In het geval van het RUP ‘Riemst’ doet zich geen dergelijke bestemmingswijziging voor.
Definities conform de omschrijving in de Vlaamse Wooncode, meer bepaald onder art.2§1 22°, 23° en 25°.
22°
” sociale huurwoning: een woning die als hoofd verblijfplaats wordt verhuurd of onderverhuurd door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een sociale huisvestingsmaatschappij het
Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of een sociaal verhuurkantoor, voor zover krachtens hoofdstuk II of III
van titel IV subsidie wordt verleend met betrekking tot die woning”
23°
”sociale koopwoning: een woning die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen wordt
bestemd om verkocht te worden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden”
25°
“sociale verkaveling: het sociaal woonproject of het onderdeel ervan, waarbij percelen, die voorzien zijn van de nodige infrastructuur en nutsvoorzieningen, tegen sociale voorwaarden
worden aangeboden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden, die geen eigen woning bezitten en op die percelen zelf een woning zullen bouwen of laten bouwen”
Grond- en pandendecreet
Art. 1.2, 16°: ‘ sociaal woonaanbod : het aanbod sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels dat voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden :
a) zij zijn volledig onderhevig aan de reglementering aangaande het sociale huurstelsel of de overdracht
van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode;
b) zij worden bestemd tot hoofdverblijfplaats, respectievelijk tot oprichting van een woning die tot hoofdverblijfplaats zal worden bestemd.
Art.7.2.34 Gebiedsspecifieke bepalingen.
‘Bescheiden woonaanbod: het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met een opp. van ten hoogste 500 m2, woonhuizen met een
bouwvolume van ten hoogste 550 m2, woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m3, respectievelijk overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten hoogste 240 m3.
Het objectief betreft: hetzij tenminste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen; hetzij tenminste
twintig en ten hoogste vijfentwintig procent voor gronden die in eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen.
1
Decreet grond- en pandenbeleid, Artikel 2.1.3, §1, blz.8
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
7
RUP ‘Riemst 1’
0.12.
-
Bepalingen aangaande parkeren
1,5 pp per wooneenheid binnen de perceelsgrens
1,5 pp per wooneenheid verplicht ondergronds vanaf een groepering van vijf niet grondgebonden woningen
1,0 pp per wooneenheid voor sociale huisvesting, individueel per kavel of gegroepeerd, binnen de perceelsgrenzen
0,3 pp per wooneenheid in functie van bezoekers, te voorzien op het openbaar domein voor de woonfuncties, te voorzien binnen de perceelsgrenzen voor andere functies
0,8 pp per persoon tewerkgestelde, te voorzien binnen de perceelsgrenzen
minimaal 2,3 en maximaal 3,8 per 100m² handel en privédiensten met met loketfunctie, te voorzien binnen de perceelsgrenzen
minimaal 1,7 en maximaal 2,3 per 100m² kantoren / privédiensten zonder balie, te voorzien binnen de perceelsgrenzen
supermarkt: 10 pp per 100m², te voorzien binnen de perceelsgrenzen
school: 0,5 pp per klas.
0.13.
Op te heffen stedenbouwkundige voorschriften
BPA Riemst Centrum Herziening MB 2000-20-23 + BPA
Riemst Centrum MB 1992-05-19 (voor de uitgesloten delen)
stedenbouwkundig voorschrift
op te heffen
zone voor parkeren in het groen / zone voor wegenis
zone voor tuinen
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
RUP 'Riemst 1'
zone voor gemeenschapsvoorzieningen / wonen / diensten
wonen in functie van doelgroepen
8
RUP ‘Riemst 1’
1. Zone voor wonen
artikel
1.
toelichting
ZONE VOOR WONEN
stedenbouwkundig voorschrift
categorie : wonen
Bestemming
De zones zijn bestemd voor wonen en eraan verwante activiteiten en voorzieningen
Hieronder wordt verstaan: tuinen, tuinhuisjes, garages, hobbylandbouw, kantoren,
vrije beroepen, handel, horeca en diensten, steeds gekoppeld aan de hoofdfunctie
wonen. Verder kunnen eveneens nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare
groene ruimten en openbare verharde ruimten.
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie
van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact
betreft verenigbaar zijn met de omgeving.
Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan:
° de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en vastgelegde
bestemmingen;
° de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers,
bewoners of bezoekers;
° de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
° de bestaande of gewenste woondichtheid;
° de inpassing in de omgeving.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
9
RUP ‘Riemst 1’
1.1. Halfopen en open
artikel
1.
1.
toelichting
halfopen en open
Het betreft de zone voor halfopen en gesloten bebouwing langs de
bestaande straten, zoals aangegeven in de bestaande toestand.
Binnen deze context wordt dan ook de bouwlijn van de bestaande
bebouwing optimaal gevolgd.
De typologie zal dan ook aansluiten op deze van de woningen langs de
omliggende straten.
De zones hebben het karakter van een traditionele woonzone.
Voor wat betreft de ruimtelijke aspecten wordt er gestuurd naar een
harmonische inpassing van eengezinswoningen op de nog vrije kavels
enerzijds, en eventuele verbouwingen anderzijds in de bestaande straten.
Het betreft grondgebonden woningen die beantwoorden aan de
hedendaagse eisen en normen van duurzaam en rationeel bouwen.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
Bestemming
Grondgebonden eengezinswoningen.
Niet toegestane bestemmingen
Horeca / bovenlokale handel.
Nevenbestemmingen
Enkel indien onlosmakelijk onderdeel van de woning, zie ook onder 0.2.
De woonfunctie dient functioneel en ruimtelijk te primeren.
Inrichting algemeen
- Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
- Bouwdiepte en bouwhoogte: zie onder art.0.10.
- Vrije dakvorm.
- Maximaal twee bouwlagen.
- Vrijstaande zijgevels op minstens 3m van de zijdelingse perceelsgrens.
- Of er een open, halfopen of gesloten woning voorzien wordt, wordt bepaald
door de inplanting van de aangrenzende woningen (open, halfopen of
gesloten).
Dit gebeurt in overleg met de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening
- Indien er nog geen woningen gebouwd zijn op de naastliggende percelen,
dan wordt de inplanting bepaald door het overwegende straatbeeld en de
configuratie van het perceel. Dit gebeurt in overleg met de gemeentelijk dienst
ruimtelijke ordening.
- Vrijstaande bijgebouwen (inclusief garages en carports):
° oppervlakte: maximaal 6% van de oppervlakte van niet bebouwbare zone
(perceeloppervlakte min de maximaal bebouwbare oppervlakte
hoofdgebouw);
° maximaal één bouwlaag hoog met een vrije dakvorm;
° ingeplant achter de voorbouwlijn en op minstens één meter van de
perceelsgrens, mits goedkeuring van de buur op de perceelsgrens.
- De niet bebouwbare zone wordt ingericht als (privé)tuin.
- Enkel duurzame materialen: gevels: basismateriaal baksteen, natuursteen of
andere esthetisch materialen - hellende daken: gebakken pannen / leien.
- Parkeren: zie art.0.12.
10
RUP ‘Riemst 1’
1.2. Wonen in functie van doelgroepen
1.
artikel
2.
toelichting
wonen in functie van doelgroepen
Om tegemoet te komen aan het sociaal objectief worden bepaalde zones
gereserveerd voor sociale huisvesting. De woningen worden per zone
ingepast als één project maar met een minimum aan variatie per bouwblok.
Het betreft woningen die beantwoorden aan de hedendaagse eisen en
normen van duurzaam en rationeel bouwen.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
I.2.
Bestemming
Wonen in functie van doelgroepen en aanleunende functies.
Geen nevenbestemmingen voor de grondgebonden en niet grondgebonden
woningen.
Voor een definiëring van woningen in functie van doelgroepen wordt
verwezen naar de omschrijving in het Grond- en pandendecreet onder art.
1.2., 16°en art. 7.2.34..
Fasering
Niet van toepassing.
Zie ook onder art. 0.11. op pagina 7.
1.2.A.
Deze zone heeft betrekking op het gebied dat ten noorden grenst aan de
zone voor bejaardenhuisvesting.
Aan de achterzijde wordt een voetgangersverbinding voorzien die de relatie
legt met enerzijds het bejaardenhuis en anderzijds de Klein-Lafeltstraat. Aan
de overzijde van de Klein-Lafeltstraat kan alzo rechtstreeks aangesloten
worden op het bestaande onverharde pad richting gemeentehuis (bushalte,
Maastrichtersteenweg, handelszaken, sportzone, …).
Het betreft een traditionele projectzone voor sociale huisvesting (koop of
huur), een achttal geschakeld grondgebonden woningen, mogelijk ook met als
doelgroep zelfstandig wonen voor ouderen.
De onderstaande schets geeft slechts een suggestie van invulling.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
I.2.A.
.
Inrichting
- Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
- Dichtheid: minstens 30 woningen per hectare.
- Kavels maximaal 500m².
- Woningen maximaal 550m³ bouwvolume.
- Maximaal twee bouwlagen. Voor de zones grenzend aan de openbare zones
zijn twee bouwlagen verplicht.
- Vrije dakvorm, doch één keuze per bouwblok.
- Uitgesproken hedendaagse architectuur.
- Minimale afstand tot de achterste perceelsgrens: 10.00m.
- Per bouwblok als één geheel ontworpen en gebouwd.
- Parkeren: zie art.0.12.
11
RUP ‘Riemst 1’
1.
artikel
2.
1.2.B.
toelichting
wonen in functie van doelgroepen
Deze zone heeft betrekking op het gebied tussen rusthuis en
Eyckendaelweg.
Het is de bedoeling in deze zone functies onder te brengen die aansluiten
op de zone voor gemeenschapsvoorzieningen (rusthuis) zoals serviceflats
en allerhande aanleunende diensten.
De zone kan op termijn, indien de behoefte zich zou stellen, fysiek
aangesloten worden op de zone voor gemeenschapsvoorzieningen.
De voorgevellijn langsheen de nieuwe insteekweg wordt voldoende diep
voorzien, zodanig dat er een ruime zone tussen openbaar domein en
gebouw ontstaat die ingericht kan worden als groene voorzone waarin zowel
het bijhorende parkeren als zitplekken geïntegreerd kunnen worden.
Aan de zijde van de woonzone wordt voldoende afstand gehouden,
enerzijds de minimale afstand van 3m tot de zijdelingse perceelsgrens voor
de kopse delen. De kopse bouwdelen worden minder diep ingetekend dan
het lange deel langsheen de insteekweg.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
I.2.B.
.
Inrichting
- Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
- Afstanden tot de perceelsgrenzen zoals aangegeven op het grafisch plan.
- Maximaal twee bouwlagen langs de Tramstraat en de Eyckendaelweg.
Langs de insteekweg: drie bouwlagen voor maximaal 65% van de
onderliggende tweede bouwlaag mits toepassing van platte daken.
- Verplicht uitgesproken verticale geleding in de gevelopbouw.
- Minstens 5 gevelonderbrekingen in de langse gevel d.m.v. of inspingingen
van minstens 2.00m, of d.m.v. volledige openingen.
- Vrije dakvorm.
- Uitgesproken hedendaagse architectuur.
- Parkeren: zie art.0.12.
De te bebouwen zone moet gezien worden als één projectgebied, als één
geheel ontworpen en gebouwd. Er dient echter voorkomen te worden dat er
een kolossaal doorlopend gevelvlak ontstaat langsheen de weg.
Verticale geledingen en minstens enkele onderbrekingen (volledig open of
d.m.v. inspringende delen) kunnen een kleinschalig karakter garanderen.
Gezien het gebouw grenst aan woonzone zal de bouwhoogte afgestemd
worden op de hoogte van de bestaande aangrenzende woningen, m.a.w. er
zullen maximaal twee bouwlagen voorzien worden aan de korte zijden.
Het lange deel kan voor een bepaald percentage voorzien worden van 3
bouwlagen.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
12
RUP ‘Riemst 1’
2. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen
artikel
2.
toelichting
ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
stedenbouwkundig voorschrift
categorie : gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
Bestemming
Gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden
van deze bestemming zijn toegelaten.
De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten
ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan
niet aanwezig zijn van winstoogmerk.
De zones wordt afgebakend in functie van een concentratie van
gemeenschapsvoorzieningen, al dan niet aansluitend op de bestaande.
De verruimingen aansluitend op de bestaande voorzieningen, die
voorgesteld worden, moeten het mogelijk maken een samenhangend
geheel van diensten uit te bouwen. Deze kunnen zich vervolgens naar alle
zijden richting openbaar domein op een positieve manier profileren.
Zo kan bijvoorbeeld bij de uitbreiding van het OCMW een front gemaakt
worden richting rusthuis en nieuwe verbindingsas richting Klein-Lafeltstraat.
Momenteel keert het gebouw zich weg van de tegenoverliggende zorgzone.
De geplande uitbreiding van het OCMW zal zich richten naar de openbare
groenzone, tevens kan de uitgesproken voorgevel van het bestaand
gebouw gericht naar het pleintje tussen Paenhuis en bibliotheek
gehandhaafd blijven (inclusief het intact houden van het pleintje zelf).
Een mogelijke uitbreiding van de school wordt voorzien in het verlengde van
dezelfde nieuwe bouwlijn, ook deze gericht naar de openbare groenzone.
De ganse zone moet één samenhangend ruimtelijk en functioneel geheel
vormen dat langs alle zijden benaderd kan worden door de zwakke
weggebruiker.
Het gebied zal een schakelplek zijn tussen de oude kern, de woonwijk
Krinkelsgracht ten zuiden, de nieuwe ontwikkeling ten noorden maar ook
richting recreatiezone aan de overzijde van de Maastrichtersteenweg. Het
ganse gebied zal dan ook optimaal toegankelijk en doorwaadbaar zijn.
Alle obstakels, negatieve wanden en achterkanten moeten vermeden
worden.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
Het parkeren horende bij de bestemmingen wordt verplicht voorzien binnen de
afbakening van de zone.
Inrichting
- Indien er een bouwlijn aangegeven wordt op het grafisch plan, dan zal deze niet
overschreden worden richting zone voor openbaar domein. (art.IV).
- Bebouwingsindex: 50%.
- Bouwhoogte: aangegeven op het grafisch plan per zone.
- Constructies en gebouwen noodzakelijk voor een goede organisatie van de
functies, zijn toegelaten.
- Alle bouwwerken en constructies worden onderbouwd met een situering-,
ontsluiting- en inrichtingsplan, waaruit blijkt dat men rekening houdt met
ontsluitingen en mogelijke ontwikkelingen van omliggende functies.
- Bijhorende parkeerplaatsen worden voorzien binnen de bestemmingszone.
Het aantal wordt gekoppeld aan de tewerkstelling en het bezoekersaantal,
gelinkt aan de frequentie. Als richtnorm voor parkeren geld (zie art.0.12):
1,7 pp per 100m² diensten zonder loketfunctie
3,2 pp per 100m² diensten met loketfunctie.
- De tussenliggende onbebouwde zone is steeds optimaal toegankelijk voor
voetgangers en fietsers.
- De op het plan aangegeven paden en voetgangersverbindingen kunnen
overbouwd worden, maar zullen steeds geïntegreerd worden in het
totaalontwerp.
- Uitgesproken hedendaagse architectuur en conform de geldende normen
aangaande duurzaamheid en het te behalen E-peil.
13
RUP ‘Riemst 1’
Elke bijkomende bebouwing zal een ruimtelijke, architecturale en
stedenbouwkundige link te leggen tussen de verschillende functies /
gebouwen die voorkomen in deze zone, voornamelijk wat betreft de
openbare functies.
Aan de zijde van de openbare groenzone zal elke invulling, ingreep,
uitbreiding, … een uitgesproken positieve wand vormen naar deze
openbare zone.
De nodige verbindingen (paden of zones) worden geïntegreerd in elk
initiatief dat genomen wordt.
Ontbrekende verbindingen worden mee opgenomen bij eventuele nieuwe
invullingen. De inrichting van de niet-bebouwde zone, maar ook de
bebouwing zelf, wordt in relatie gebracht met de omliggende functies.
Elke functie, elk gebouw, is een onderdeel van het geheel, geïntegreerd in
de totale werking en organisatie van de ganse zone
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
14
RUP ‘Riemst 1’
2.1. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen / wonen / lokale handel / diensten
2.
artikel
1.
toelichting
gemeenschapsvoorzieningen / wonen / lokale handel / diensten
Deze plekken bieden door hun ligging de mogelijkheid om zowel
gemeenschapsvoorzieningen als (niet grondgebonden) wonen, handel en
diensten te huisvesten.
Langs alle zijden die aansluiten op het openbaar domein zullen de gebouwen
een positieve wand krijgen. Ze staan als het ware of middenin de openbare
ruimte, of profileren zich op een cruciale plaats ten opzicht van het openbaar
domein en de aangrenzende functies.
Ze zullen ruimtelijk en architecturaal de dienstenzone verbeelden.
Belangrijk is dat deze zones duidelijk een eigen identiteit krijgen zonder zich
los te koppelen van de omgeving. De relatie (functioneel én ruimtelijk) met het
aangrenzend openbaar domein en de aangrenzende functies is zeer
belangrijk. Ze worden op een transparante, toegankelijke en representatieve
manier uitgewerkt worden.
Een belangrijke randvoorwaarde is dat het bijhorende parkeren opgevangen
wordt binnen de betreffende zone (binnen de vergunningsprocedure), en dit
aan de globale normen van:
- 1,5 pp per wooneenheid verplicht ondergronds
- 0,3 pp per wooneenheid in functie van bezoekers
- minimaal 2,3 en maximaal 3,8 per 100m² handel en diensten
- minimaal 1,7 en maximaal 2,3 per 100m² kantoren zonder balie
- 10 pp per 100m² supermarkt.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie : gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
Bestemming
- Wonen.
- Diensten (openbaar/privé), vrije beroepen, handel op lokaal niveau m.u.v. de
zone aansluitend op het OCMW (ten westen van de begraafplaats) waar geen
handel of horeca toegestaan is.
Inrichting
- Indien in de zone enkel woningen voorzien worden dan zal dit gebeuren
conform de voorwaarden onder art. I.1.
- Bij toepassing van gemeenschapsvoorzieningen, zie onder art. II.
- Bijhorend parkeren gebeurt binnen de bestemmingszone per zone, aan:
1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid +
0,3 parkeerplaatsen voor bezoekers per wooneenheid +
10 parkeerplaatsen per 100m² vloeroppervlakte supermarkt +
2,5 parkeerplaatsen per 100m² handel en diensten.
Zie ook art.0.12.
B
A
C
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
15
RUP ‘Riemst 1’
2.
artikel
1.
2.1.A.
toelichting
zone voor gemeenschapsvoorzieningen / wonen / handel / diensten
Deze zone heeft betrekking op het gebied grenzend aan het historisch
waardevolle vierkantshoeve. Vandaar dat de invulling gezien wordt als een
projectgebied met minstens drie gesloten wanden, wat resulteert in een
besloten semi-openbare buitenruimte aan de zuidzijde.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie : gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
II.1.A.
Het gebouw zal vormgegeven worden als een totaal project in functie van
wonen of diensten woonproject met elk een privé buitenruimte ingepast als
terras. De niet bebouwbare oppervlakte zal een semi-openbaar karakter
hebben. De privé buitenruimte zit vervat in de bebouwbare oppervlakte.
2.1.B.
II.1.B.
Het betreft de zone aansluitend op de zone voor
gemeenschapsvoorzieningen.
Mogelijk kunnen hier eveneens aanleunende functies voorzien worden op
bvb het gelijkvloers, gecombineerd met wonen op verdiep, mogelijk kan de
ganse zone voorzien worden voor niet grondgebonden wonen of volledig als
dienstenzone, al naargelang de behoefte zich stelt.
het bijhorende parkeren kan gebeuren aan de oostzijde (zijde kerkhof).
Een ruimtelijk belangrijk aspect is dat het gebouw zich positief richt naar het
openbaar groengebied. Samen met de gevellijn van de bebouwing in de
zuid-westelijke zone voor gemeenschapsvoorzieningen, zorgt het gebouw
voor een wandvorming naar het aanliggende openbare domein.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
Inrichting
- Woningen: grondgebonden en/of niet grondgebonden, dichtheid minstens 30
woningen per hectare
- Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
- Bebouwingsindex: 45%.
- Woningen maximaal 550m³ bouwvolume.
- Maximaal twee bouwlagen.
- Platte of zadeldaken.
- Afstanden tot de perceelsgrenzen zoals aangegeven op het grafisch plan.
- Het gebouw zal zich positief richten naar alle zijden, achterkanten worden
vermeden.
- De privé buitenruimten (terrassen) van niet grondgebonden woningen zitten
vervat in de bebouwingsindex.
- Niet bebouwbare oppervlakte heeft een semi-openbaar karakter
- Uitgesproken hedendaagse architectuur.
- Als één geheel ontworpen en gebouwd.
Inrichting
- Woningen: niet grondgebonden, dichtheid minstens 30 woningen per hectare.
- Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
- Bebouwingsindex: 55% .
- Woningen maximaal 550m³ bouwvolume.
- Platte of zadeldaken.
- Maximaal twee bouwlagen bij toepassing van hellende daken.
Derde bouwlaag voor maximaal 75% van de onderliggende tweede bouwlaag
mits toepassing van platte daken.
- Afstanden tot de perceelsgrenzen zoals aangegeven op het grafisch plan.
- Het gebouw richt zich positief naar alle zijden, achterkanten worden
vermeden.
- De privé buitenruimten (terrassen) van niet grondgebonden woningen zitten
vervat in de bebouwingsindex.
- Niet bebouwbare oppervlakte heeft een semi-openbaar karakter
- Uitgesproken hedendaagse architectuur, uitgevoerd d in kwalitatieve
materialen.
- Als één geheel ontworpen en gebouwd.
16
RUP ‘Riemst 1’
2.
artikel
1.
toelichting
zone voor gemeenschapsvoorzieningen / wonen / handel / diensten
2.1.C.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie : gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
II.1.C.
Inrichting
- Woningen.
° Grondgebonden of niet grondgebonden woningen cfr. voorschriften art.I.1.
° Verplicht te volgen bouwlijn aangegeven op het grafisch plan.
-
Het betreft de bestaande woonzone, ingekapseld door de zone voor
gemeenschaps- voorzieningen.
Gezien de beperkte beschikbare oppervlakte voor de lagere school, en
gezien de potentiële bijkomende woonontwikkeling in Riemst centrum, zal
zich in de nabije toekomst de behoefte aan uitbreiding van de school en de
bijhorende kinderopvang stellen. De interne organisatie van de bestaande
school vraagt tevens om een mogelijke fysiek aansluiting oostwaarts. Dit
alles maakt de oostelijke woonzone op termijn tot een interessante
uitbreidingszone voor de lagere school en de aanleunende functies.
Openbare diensten
° Bebouwingsindex: 50%.
° Maximaal twee bouwlagen.
° Vrije dakvorm.
° Uitgesproken hedendaagse architectuur.
° De gebouwen zullen zich positief richten naar het openbaar domein,
achterkanten worden vermeden.
° De privé buitenruimten (terrassen) van niet grondgebonden woningen zitten
vervat in de bebouwingsindex.
° Als één architecturaal en functioneel geheel ontworpen en gebouwd,
gekoppeld aan een inrichtingsschets van de niet bebouwde oppervlakte.
Het is wel aangewezen de bestaande woningen de rechtszekerheid van
onderhoud, verbouwen en uitbreiden niet te ontnemen, vandaar de
integratie van de voorschriften horende bij art. I.1. en tevens de opname van
het laatste punt onder art.0.10. m.n.: ‘Bestaande vergunde constructies en
bestemmingen kunnen gehandhaafd blijven, in standgehouden worden en uitbreiden
conform de voorschriften waaronder ze vallen.’
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
17
RUP ‘Riemst 1’
3. Beschermingszones
artikel
3.
toelichting
BESCHERMINGSZONES
Voor 'De Paenhoeve' en de U-vormige hoeve Klein-Lafeltstraat nr.33, geldt
het decreet van 03.03.1976, gewijzigd bij decreet van 22.02.1995
betreffende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten.
Voor de historisch waardevolle gebouwen, opgenomen in de inventaris van
het onroerend erfgoed, m.n. Klein-Lafeltstraat nr. 12 en Klein-Lafeltstraat
nr. 30, wordt gestreefd naar eenzelfde aanpak
De gebouwen en hun onmiddellijke omgeving zullen met respect voor hun
historische waarde behandeld worden.
De ruimtelijke aspecten worden bepaald door het overleg en de adviezen
van de betrokken vergunningverlenende instantie alsmede de gemachtigde
ambtenaar.
Volgens art. 5§4 en art. 11§2, dienen de vergunningverlenende instanties
alsmede de gemachtigde ambtenaar, binnen de 30 dagen na ontvangst
van het dossier advies in te winnen bij de Minister of zijn gemachtigde. De
minister brengt binnen de 30 dagen een bindend advies uit.
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
Bestemming
- Als monument en dorpsgezicht beschermd boerderijencomplex 'De
Paenhoeve'.
- Als historisch waardevol gebouw te beschermen.
Inrichting
- De randvoorwaarden waaraan het bestaand bouwvolume en een eventuele
uitbreiding zal voldoen, worden vastgelegd in overleg met de adviesverlenende
instanties (zie ook art. 0.9.).
- Het behoud van de historische waarde van zowel de gebouwen als de
landschappelijke context is het basisuitgangspunt.
- De bestaande haagstructuren moeten optimaal behouden blijven onafgezien van
de bestemmingszone waarin ze voorkomen. Desgevallend zullen ze hersteld
worden.
- Het doorbreken van de hagen kan enkel indien dit noodzakelijk is voor
het goede functioneren van het gebied of het realiseren van noodzakelijke
verbindingen tussen diverse bestemmingszones. Deze structuren zullen versterkt
worden in het gebied door het aanplanten van bomenrijen.
- Parkeren: zie art.0.12.
Fasering
Niet van toepassing.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
18
RUP ‘Riemst 1’
4. Zone voor openbaar domein
artikel
4.
toelichting
ZONE VOOR OPENBAAR DOMEIN
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
Bestemming
Openbaar domein, bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van
verkeers- en vervoersinfrastructuur, wegen, pleinen, parken, speelplekken,
al dan niet verharde parkeerplaatsen, ….
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of
aanpassing van betreffende bestemmingen en aanhorigheden.
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de
ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren,
leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale
dienstwegen, recreatienetwerk en paden voor niet -gemotoriseerd verkeer
toegelaten.
Na aanleg van de infrastructuur kunnen voor het gedeelte van de zone dat
voorlopig niet werd benut, de voorschriften van de naastliggende bestemming
toegepast worden.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
19
RUP ‘Riemst 1’
4.1. Openbaar groen
artikel
4.
1.
toelichting
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
openbaar groen
De zones voor openbaar groen zullen verwijzen naar het oorspronkelijke
karakter van de locatie. Typische elementen horende bij het Haspengouws
landschap zoals de meidoornhagen en de hoogstam fruitbomen, moeten de
openbare gebieden een typische identiteit geven.
Het openbaar groen situeert zich enerzijds als vlakelementen aansluitend
op de dienstenzone en als lijnelementen langsheen de voetpaden en erven.
Naar gebruik zullen deze zones optimaal toegankelijk blijven en een
wezenlijk onderdeel uitmaken van het openbaar domein.
Bestemming
Openbaar groengebied.
Inrichting
- In hoofdzaak een grasvlak met minstens één hoogstam fruitboom per 16 m² (bij
benadering).
- Indien een afbakening van zones of percelen voorzien wordt, dan gebeurt dit
enkel met meidoornhaag.
- Speeltuigen en zitbanken kunnen voorzien worden.
- Maximaal 10% verharding.
Fasering
Eerste fase, gelijktijdig met de realisatie van de aangrenzende zone voor wegenis.
Als verwijzing naar het oorspronkelijke landschappelijke beeld van weiland
met hoogstamfruitbomen en meidoornhagen, zullen in de openbare groenzones deze typische landschapselementen opnieuw worden toegepast.
Als referentiebeeld wordt verwezen naar de bestaande zone tussen het
OCMW-gebouw, het Paenhuis en de lagere school.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
20
RUP ‘Riemst 1’
4.2. Openbaar plein
artikel
4.
2.
toelichting
openbaar plein
Het plein is een openbare zone i.f.v. het gebruik ervan door de
omwonenden (ontmoetingsplek) en de bezoekers van de belendende
functies (wonen, handel, diensten). Het vormt tevens een verruiming van de
zone voor wegenis als overgang naar de openbare functies en de
aangrenzende openbare groenzone.
Het plein maakt een ruimtelijk onderdeel uit van de inrichting van de totale
openbare zone (wegenis, groenzone, gebouwen openbare diensten).
Het wordt op een kleinschalige en toegankelijke manier ingericht.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
Bestemming
Openbare zone - gemengd gebruik.
Inrichting
Kan volledig verhard worden. Inrichting i.f.v. een multifunctioneel gebruik.
Toepassing met enkel waterdoorlatende materialen.
Fasering
Gelijktijdig met de realisatie van de aangrenzende zone voor wegenis.
21
RUP ‘Riemst 1’
4.3. Openbare wegenis – ontsluiten / verzamelen
artikel
4.
3.
toelichting
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
openbare wegenis – ontsluiten / verzamelen
De verbindingswegen zijn de hoofdstraten op bovenlokaal niveau.
Ze zorgen voor de verkeersafwikkeling naar de ruimere omgeving.
Bestemming
Ontsluitings- en verbindingsweg.
De ruimtelijke uitwerking is gericht op het gebruik als ontsluitingsweg voor
gemotoriseerd verkeer.
Inrichting
De verbindingswegen worden aangelegd i.f.v. een vlot doorgaand verkeer.
Fasering
Gekoppeld aan de ontwikkeling van de aanliggende betreffende woon- of openbare
zone. gekoppeld aan de realisatie van de projecten waarlangs ze zich bevinden.
4.4. Erf - verblijfszone
4.
artikel
4.
toelichting
stedenbouwkundig voorschrift
categorie: wonen
erf - verblijfszone
Alle straten aangegeven als erf moeten visueel en ruimtelijk verbeelden dat
het zones betreft waar de verblijfsfunctie primeert. Het gemotoriseerd
verkeer is hier ondergeschikt. De erven geven enkel toegaan naar de
woningen.
De uitvoering en inrichting zal ruimtelijk anders uitgewerkt worden dan de
verbindingswegen, m.n. op een kleinschalige manier, gericht op het gebruik
ervan door de zwakke weggebruiker en de verblijfsfunctie.
Bestemming
Erftoegangverlenend.
Inrichting
Kleinschalig materiaalgebruik. Eén materiaal en kleur voor de ganse erfzones.
Langsheen de insteekweg vanaf de Tramstraat zal langsheen de noordelijke
perceelsgrens (grens met woning huisnummer 18 / 689W) zal een bufferende
groenstrook van 2m voorzien worden.
Langsheen de insteek vanaf de Tramstraat zal een groenstrook van
minstens 2m breed voorzien worden langsheen de ganse zijdelingse
perceelsgrens met de hoekwoning (huisnr.18) ten noorden van de insteek.
Fasering
Gekoppeld aan de realisatie van de projecten waarlangs de zones zich bevinden.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
22
RUP ‘Riemst 1’
5. Zachte verbindingen
artikel
toelichting
stedenbouwkundig voorschrift
zachte verbindingen
5.
0.
De voet- en fietspaden moeten visueel te volgen lijnen zijn.
Een lineaire zone waarop de zwakke weggebruiker zich veilig voelt.
Ze leggen verbindingen van oost naar west en van noord naar zuid.
Tussen Visésteenweg en nieuwe centrumzone.
1. Tussen centrumzone en Maastrichtersteenweg.
2. Tussen dienstenzone (school) en Klein-Lafeltstraat.
3. Tussen dienstenzone (zorgcentrum) en de Tramstraat.
De zachte verbindingen worden aangegeven op het grafisch plan als zwarte
of groene bolletjeslijn. De realisatie ervan is verplicht, de locatie suggestief.
M.a.w; de locatie kan schuiven al naargelang de overeenkomsten met de
gebruikers/eigenaars van betreffende percelen, maar ook al naargelang de
gewenste inrichting ervan (vb. met of zonder begeleidend groen, zitplekken,
enz… kan de zone smaller of breder uitgevoerd worden).
Bestemming
Verbinding in functie van niet gemotoriseerd verkeer (voet- en fietspad).
Locatie suggestief aangegeven op het grafisch plan.
De zwarte bolletjeslijn duidt op een gebruik voor enkel fietsers en
voetgangers, de groene duidt op een zonering voor de zwakke
weggebruiker geïntegreerd in het erf (art.IV.4.), m.a.w. gemengd gebruik.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
23
RUP ‘Riemst 1’
5.1. Voet- en fietspad
artikel
5.
1.
toelichting
stedenbouwkundig voorschrift
voet- en fietspad
Deze voetpaden staan enkel in functie van de zwakke weggebruiker, het
zijn achter- en tussen liggende doorsteken.
Verbindingen liggen o.a. langsheen de school, tussen Klein-Lafeltstraat en
de centrale openbare groenplek, en tussen Paenhuisstraat en de centrale
openbare groenplek, van waaruit aangesloten wordt op de centrale groenas
(art. IV.5.b.) waarin eveneens een zachte verbinding vervat zit.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
Inrichting
- Het pad is bij voorkeur onverhard m.u.v. de bestaande verharde zones
waardoorheen het zich begeeft.
- Het pad is minimaal 1,50 m.
De maximale breedte wordt bepaald door de beoogde inrichting, al dan niet
voorzien van groen, zitbanken, verlichting, ….
- De inrichting staat volledig in functie van een optimale toegankelijkheid voor de
zwakke weggebruiker.
- De ruimtelijke uitwerking en materialisatie wordt afgestemd op deze van het
project waardoorheen de verbinding loopt. De verbinding vormt een wezenlijk
onderdeel van de zone waardoorheen ze loopt en zal een onderdeel uitmaken
van de vergunningsaanvraag.
- Bij toepassing van verlichtingsarmaturen zal enkel gewerkt worden met
neerwaartse lichtstralen. De armaturen zullen niet hoger zijn dan 4.50 m.
Fasering
Gekoppeld aan de realisatie van de aanliggende betreffende woon- of openbare
zone of het project waardoorheen de zachte verbinding gelegd wordt.
24
RUP ‘Riemst 1’
5.2. Zachte groen verbinding
5.
2.
zachte groene verbindingsas
De verbinding volgt de centrale hoofdas doorheen het gebied, ze ontsluit
alle aanliggende functies (wonen, diensten, parkeren, …). Het betreft een
gemengde zone voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers, en fietsers.
De zone kan ingericht worden als bvb. één verharde zone begrensd door
een groenlijn (haag en/of bomen), of als één verharde zone waarbinnen een
groenlijn op bvb. 1/3 van de zone wordt aangebracht als scheiding tussen
gebruikers. Indien er een scheiding voorzien wordt moet er wel op
toegezien worden dat de zone voor gemotoriseerd verkeerd eveneens
kleinschalig uitgevoerd wordt, m.a.w. als ‘verblijfsgebied’. Immers nergens
binnen het gebied wordt de afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer
gezien als de hoofdfunctie. Het betreft steeds een gemengd gebruik dat
garant zal staan voor een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving.
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
Inrichting
- Het pad wordt visueel en ruimtelijk geïntegreerd in de zone voor verblijfsgebied
en erf (art.IV.4.). .
- De inrichting staat garant voor een veilig gebruik. voor de zwakke
weggebruiker.
- De verbindingsas wordt over de ganse lijn voorzien van begeleidend groen.
Dit kan in vorm van een begeleidende haag gecombineerd met laanbeplanting
of door middel van enkel laanbeplanting.
De keuze van het groen zal gebeuren in overleg met de gemeentelijk
milieudienst.
Fasering
Gekoppeld aan de realisatie van de aanliggende betreffende woon- of openbare
zone of het project waardoorheen de zachte verbinding gelegd wordt.
25
RUP ‘Riemst 1’
gemeente Riemst _ afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu
26
Download