GidsTOP ECHO 2016_NL_v2

advertisement
Chemische Wetenschappen
Gids
ECHO- en TOP-subsidies
2016
Den Haag, november 2015
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Inhoud
1
2
3
4
5
6
Inleiding
1
1.1
Achtergrond
1
1.2
Beschikbaar budget
2
1.3
Geldigheidsduur gids
2
Doel
Richtlijnen voor aanvragers
3
4
3.1
Wie kan aanvragen
4
3.2
Wat kan aangevraagd worden
5
3.3
Wanneer kan aangevraagd worden
5
3.4
Het opstellen van de aanvraag
6
3.5
Specifieke subsidievoorwaarden
7
3.6
Het indienen van een aanvraag
7
Beoordelingsprocedure
8
4.1
Procedure
8
4.2
Criteria
Contact en overige informatie
9
11
5.1
Contact
11
5.2
Overige informatie
11
Bijlage(n)
12
1
Hoofdstuk 1: Inleiding / ECHO- en TOP-subsidies
1 Inleiding
1.1
Achtergrond
In deze gids vindt u informatie over het indienen van
onderzoeksvoorstellen voor niet-onderwerpgebonden
nieuwsgierigheidsgedreven moleculair onderzoek bij het NWO-gebied
Chemische Wetenschappen (CW). CW kent daarvoor verschillende
soorten financieringsvormen, namelijk ECHO- en TOP-subsidies, die in
vrije competitie kunnen worden aangevraagd.
CW stimuleert onderzoek in de volgende drie hoofdlijnen. Deze indeling in
hoofdlijnen wordt gebruikt binnen de TOP/ECHO-competitie:
1. Chemistry of Life
Het doorgronden van de levende natuur, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen,
het moleculair onderzoeken van het menselijke lichaam en cellulaire processen in
levende organismen in het algemeen en het gebruiken en veranderen van
biologische processen en bio-mimicry staan centraal in deze hoofdlijn.
Wetenschappers uit de moleculaire biochemie, structuuranalyse, delen van de
organische, de analytische en macromoleculaire chemie vinden hun uitdagingen
in deze hoofdlijn.
2. Chemistry of Materials
Deze hoofdlijn richt zich op het gecontroleerd ontwikkelen van nieuwe klassen
van materialen met behulp van nanotechnologie of zelfassemblage. Ook het
verkrijgen van inzicht in het atomair en macroscopisch gedrag van materialen
met nieuwe theoretische en spectroscopische technieken valt onder deze
hoofdlijn. Geavanceerde biologisch-afbreekbare en bio-based materialen met
specifieke eigenschappen behoren hier eveneens toe net als het begrijpen en
controleren van complexe vormen van materie. Interacties tussen de individuele
entiteiten (moleculen, cellen) van complexe organische, anorganische en hybride
systemen leiden via zelforganisatie op grotere schaal in ruimte en/of tijd tot
nieuwe eigenschappen. Wetenschappers uit de fysische chemie,
polymeerchemie, de chemie van de vaste stof en materiaalkunde, delen van de
organische chemie en spectroscopie en theorie, alsmede zachte gecondenseerde
materie herkennen zichzelf in deze hoofdlijn.
3. Chemical Conversion
De chemie in deze hoofdlijn wordt gekenmerkt door het zo efficiënt mogelijk
omgaan met grondstoffen en energie en het ontwikkelen van nieuwe
technologieën om chemische producten te maken. Ook het analyseren en
scheiden van nieuwe producten op de modernste wijze met nieuwe inzichten uit
de biologie, materiaalkunde en fysica en het garant staan voor een meer
duurzame samenleving kenschetsen onderzoek in deze hoofdlijn. Biotechnologie
en reactorontwerp zijn slechts twee voorbeelden van groot belang voor de
procestechnologie; de katalyse streeft de hoogste atoomefficiëntie en stabiliteit
in een chemisch proces na. Wetenschappers uit de procestechnologie, de
katalyse en delen van de organische, de polymeerchemie en de analytische
chemie herkennen zich in deze hoofdlijn.
2
Hoofdstuk 1: Inleiding / ECHO- en TOP-subsidies
1.2
Beschikbaar budget
Voor de ronde 2016 bedraagt het totaal beschikbare budget circa M€ 7,1. Indien
er voldoende middelen beschikbaar zijn wordt er binnen de TOP/ECHO-ronde van
NWO-CW ongeveer twintig procent (20%) van de aanvragen gehonoreerd. Alleen
onderzoeksvoorstellen van voldoende hoge kwaliteit komen voor honorering in
aanmerking.
1.3
Geldigheidsduur gids
Met ingang van 1 januari 2016 tot 31 december 2016, 14.00 uur kunnen
aanvragen voor ECHO- en TOP-subsidies doorlopend ingediend worden bij NWO.
Wanneer de beschikbare middelen voor 31 december 2016 zijn uitgeput, zal deze
aanvraagronde reeds voor deze datum worden gesloten. Op
http://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/cw/vrije+competitie
zal staan aangegeven hoeveel budget er nog beschikbaar is. Deze website zal
regelmatig worden geactualiseerd. Aanvragen die worden ingediend nadat er op
deze website is vermeld dat de ronde voortijdig gesloten is, zullen nietontvankelijk worden verklaard.
3
Hoofdstuk 2: Doel / ECHO- en TOP-subsidies
2 Doel
ECHO-subsidies
ECHO-subsidies (maximaal € 260.000) zijn bedoeld voor Excellent CHemisch
Onderzoek. Onderzoekers kunnen een ECHO aanvragen voor het uitvoeren van
nieuwsgierigheidsgedreven chemisch/moleculair of chemisch-technologisch
onderzoek van hoge kwaliteit. De ECHO-subsidie biedt onderzoekers de
mogelijkheid om creatieve risicovolle ideeën uit te werken, de basis te leggen
voor de onderzoeksthema’s van de toekomst en/of het wetenschappelijke
vernieuwingen tot stand te brengen. De financiële middelen kunnen worden
ingezet voor personeel, materieel en apparatuur.
TOP-subsidies
TOP-subsidies (maximaal € 780.000) zijn bedoeld voor gevestigde
(bio-)chemische en chemisch-technologische toponderzoeksgroepen met een
bewezen track record. Een excellent track record en de kwaliteit van de behaalde
wetenschappelijke resultaten van de aanvrager(s) vormen een belangrijk
criterium in de beoordeling van de ingediende aanvragen. De TOP-subsidies
bieden deze toponderzoeksgroepen de gelegenheid en vrijheid om excellente,
uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.
De financiële middelen kunnen gedurende de looptijd van de subsidie (maximaal
6 jaar) worden ingezet voor personeel, materieel en apparatuur. Op dit moment
lopen er 39 TOP-subsidies uit eerdere rondes. Met de TOP-subsidies wil CW
continuïteit bieden voor excellent en vernieuwend onderzoek.
4
Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / ECHO- en TOP-subsidies
3 Richtlijnen voor aanvragers
3.1
Wie kan aanvragen
Onderstaande indienvoorwaarden gelden voor zowel hoofd- als medeaanvragers,
tenzij anders aangegeven.
Indienvoorwaarden:
Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een
vergelijkbare aanstelling kunnen indienen wanneer zij:
−
in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend
onderzoeksinstituut1 (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) én
−
ten minste beschikken over een doctoraal- of ingenieursdiploma - of op
−
een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het
gelijkwaardige wijze zijn gekwalificeerd én
aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor:
−
Hoofdaanvragers met een “tenure track”-aanstelling die tenminste de helft
van de vereiste duur beslaat. De aanvragers dienen dan met een brief aan
te tonen dat adequate begeleiding voor de volledige duur van het onderzoek
gegarandeerd wordt voor alle onderzoekers voor wie subsidie wordt
aangevraagd.
−
Medeaanvragers indien zij kunnen aantonen dat adequate begeleiding voor
de volledige duur van het onderzoek gegarandeerd kan worden voor alle
onderzoekers voor wie subsidie wordt aangevraagd.
Aanvullende voorwaarden:
−
Een onderzoeker mag alleen dan een TOP- of ECHO-voorstel (mede)
indienen als op dat moment geen ander TOP/ECHO/TOP-PUNT/Vici-voorstel
van hem/haar in behandeling is.
−
Onderzoekers die voldoen aan de voorwaarden voor indiening in de
Vernieuwingsimpuls Veni of Vidi zoals beschreven in de
Vernieuwingsimpulsbrochure (zie www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls) of
onderzoekers die Veni-uitvoerder zijn, kunnen geen voorstel voor een TOPof ECHO-subsidie bij CW indienen.
−
Lopende NWO Vernieuwingsimpuls- en NWO-CW Vrije Competitie-subsidies
dienen volledig besteed te zijn, d.w.z. alle toegekende personeelsplaatsen in
NWO Vernieuwingsimpuls- en NWO-CW TOP/TOP-PUNT/ECHO/ECHO-STIPsubsidies die langer dan 6 maanden voor het indienen van een TOP- of
ECHO-subsidieaanvraag bij CW zijn toegekend, dienen volledig ingevuld te
zijn.
−
Voor de TOP-subsidies geldt dat de aanvrager behoort tot de
(bio-)chemische / chemisch-technologische toponderzoeksgroepen in
Nederland. Per onderzoeksgroep kan er slechts één TOP-voorstel ingediend
worden. Onderzoekers worden tot één onderzoeksgroep gerekend wanneer
zij in de voorgaande drie jaar 50% of meer samen publiceren. Wanneer
men overweegt een aanvraag in te dienen, hoort men de andere leden van
de onderzoeksgroep hierover te informeren.
1
Zie NWO-regeling subsidies http://www.nwo.nl/subsidieregeling
5
Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / ECHO- en TOP-subsidies
−
Onderzoeksgroepen waaraan al een TOP-subsidie is toegekend in de
afgelopen drie jaar (2013-2015) bij één van de NWO-gebieden kunnen niet
opnieuw een TOP-subsidie bij CW aanvragen. Een CW-TOPsubsidieaanvraag die in behandeling is in de lopende ronde, wordt uit de
procedure genomen ingeval aan de betreffende onderzoeksgroep tussentijds
een TOP-subsidie door één van de NWO-gebieden toegekend wordt.
De vertegenwoordiging en doorstroom van vrouwen in de wetenschap loopt sterk
achter bij die van mannen, met name in de natuurwetenschappen. Vrouwen
worden daarom nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen.
3.2
Wat kan aangevraagd worden
−
TOP-subsidies bedragen maximaal k€ 780; ECHO-subsidies bedragen
maximaal k€ 260.
−
De TOP- en ECHO-subsidies subsidies dienen in ieder geval deels te worden
ingezet voor het creëren van tijdelijke onderzoeksposities (promovendi,
postdocs) – in een aanvraag dient er ten minste één onderzoekspositie voor
minimaal twee jaar opgenomen te worden. N.B. een onderzoekspositie voor
een promovendus is altijd vier jaar.
Daarnaast kan er materieel krediet, additionele reiskosten en apparatuur
ten behoeve van het voorgestelde onderzoeksproject aangevraagd worden.
Het gaat om directe (onderzoeks)kosten samenhangend met het in de
aanvraag beschreven doel.
−
De subsidies worden uitbetaald als lumpsum in jaarlijkse tranches.
Personeelslasten zijn subsidiabel conform het meest recente “akkoord
bekostiging wetenschappelijk onderzoek”, dat is ondertekend door NWO,
VSNU, NFU, ZonMw, KNAW en VFI. Het akkoord en de maximumbedragen
voor personeelslasten zijn te vinden op
http://www.nwo.nl/akkoordbekostiging en www.nwo.nl/salaristabellen. Een
persoonsgebonden benchfee wordt toegekend ten behoeve van iedere
promovendus of postdoc ter (gedeeltelijke) dekking van bijvoorbeeld
reiskosten en de drukkosten van een proefschrift. Een schatting van de
maximumbedragen is (incl. bench fee): aio (4 jr) – k€ 209, postdoc 1 jr –
k€ 71, postdoc 2 jr – k€ 139, postdoc 3 jr – k€ 207. De werkelijke bedragen
stellen NWO en VSNU jaarlijks per 1 juli vast.
3.3
Wanneer kan aangevraagd worden
Aanvragen kunnen op ieder moment tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016
ingediend worden. Er zijn geen deadlines.
Het CW-bureau neemt de aanvragen in volgorde van ontvangst in behandeling.
Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard, streeft CW ernaar u binnen 5
maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag. Tussentijds
ontvangt u de door CW verkregen referentenrapporten met de mogelijkheid tot
het leveren van een weerwoord.
De door u ingediende aanvraag kan niet tussentijds worden aangepast. U heeft
wel het recht uw aanvraag in te trekken.
6
Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / ECHO- en TOP-subsidies
3.4
Het opstellen van de aanvraag
De aanvraag voor TOP- of ECHO-subsidies bestaat uit twee delen: een factsheet
en het aanvraagformulier.
−
De factsheet kan direct in het online aanvraagsysteem ISAAC van NWO
(www.ISAAC.nwo.nl) ingevuld worden. Bij het invullen van de online
factsheet in ISAAC kan alleen gebruik gemaakt worden van ASCII-tekens
(“plain text”). Voor de factsheet is gebruik van (structuur)formules,
illustraties, cursiveringen etc. dus niet mogelijk. Deze kunnen
vanzelfsprekend wél gehanteerd worden in het voorstel.
−
Het is verplicht om in de ISAAC-factsheet de discipline op te nemen die
het best overeenkomt met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. U
vindt dit onder de tab Algemeen, sectie Disciplines. Indien van
toepassing kunt u ook andere relevante disciplines opnemen. De
discipline-indeling staat los van de NWO-gebiedsindeling. U kunt alleen
disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst. U vindt de lijst
via www.nwo.nl/researchfields.
−
Het aanvraagformulier is te vinden op de financieringspagina van dit
programma op de NWO-website (www.nwo.nl/cw/top of
www.nwo.nl/cw/echo) of in het online aanvraagsysteem ISAAC.
Richtlijnen bij het invullen van het aanvraagformulier zijn ook te vinden
in de bijlagen van deze gids (hoofdstuk 6).
−
Aanvragen dienen in het Engels opgesteld te zijn.
LET OP Referenten worden in eerste instantie alleen op basis van de
wetenschappelijke samenvatting, die via de factsheet in ISAAC ingediend is,
benaderd. Deze samenvatting dient dan ook het voorstel geheel af te dekken.
−
Het is niet toegestaan aanvullende informatie in de vorm van bijlagen
aan de aanvraag toe te voegen (bijvoorbeeld extra resultaten,
manuscripten, support letters e.d.).
−
Houd er rekening mee dat de samenvatting voor leken gebruikt kan
worden voor publicatie (bijvoorbeeld op het internet), indien uw
aanvraag wordt gehonoreerd.
Referenten
Het is verplicht mogelijk te raadplegen buitenlandse referenten voor de
aanvraag te suggereren. Vul daarbij dit onderdeel in de factsheet in ISAAC zo
volledig mogelijk in – graag 5 suggesties aanleveren. Gelieve geen namen door te
geven van onderzoekers met wie u in de laatste drie jaar heeft samengewerkt, op
dit moment samenwerkt, of beoogt te gaan samenwerken. Dit betreft niet alleen
co-auteurs, maar ook andere vormen van samenwerking. Alleen onderzoekers
zonder belangenverstrengeling met de aanvrager(s)2 kunnen worden benaderd
als referent. De gesuggereerde referenten mogen niet in Nederland werkzaam
zijn.
2
De Gedragscode belangenverstrengeling NWO is te vinden op de website van NWO:
http://www.nwo.nl/gedragscode.
7
Hoofdstuk 3: Richtlijnen voor aanvragers / ECHO- en TOP-subsidies
De besturen van de CW-studiegroepen wordt gevraagd uw referentensuggesties
te beoordelen en aan te vullen. Uit de suggesties wordt een aantal referenten
benaderd. Naast de suggesties van de aanvrager worden ook altijd andere
deskundigen ingeschakeld als referent.
Non-referenten
Indien u wilt dat CW bepaalde onderzoekers uitsluit als referent van uw voorstel
kunt u CW hierom per e-mail te verzoeken, onder opgaaf van redenen. U kunt
maximaal drie non-referenten opgeven. Leden van het Gebiedsbestuur CW kunt u
niet als non-referent aanmerken. Stuur uw e-mail naar [email protected] De email moet uiterlijk op de dag dat u ook uw voorstel indient bij CW ontvangen zijn.
3.5
Specifieke subsidievoorwaarden
Bij toekenning van een TOP- of ECHO-subsidie bij NWO Chemische
Wetenschappen gelden onder andere de volgende specifieke voorwaarden3:
−
Het onderzoek moet binnen zes maanden na honorering van start zijn
gegaan. Indien dit niet het geval is, behoudt NWO-CW zich het recht voor
passende maatregelen te nemen.
−
Een TOP-subsidie kent een looptijd van maximaal zes jaar; een ECHOsubsidie kent een looptijd van maximaal vijf jaar. Bij uitloop van het
gesubsidieerde onderzoek behoudt NWO-CW zich het recht voor
passende maatregelen te nemen.
−
De NWO-Regeling subsidies is van toepassing voor zover niet wordt
afgeweken van de specifieke voorwaarden voor TOP- en ECHO-subsidies
en deze gids voor het aanvragen van TOP- en ECHO-subsidies.
3.6
Het indienen van een aanvraag
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC.
Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling
genomen. Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen
ISAAC-account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account
heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om
eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de
hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan
te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online aanvullende gegevens
in te voeren. Ruim hier voldoende tijd voor in.
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de
ISAAC helpdesk, zie paragraaf 5.1.2.
3
De bijzondere voorwaardes die gelden voor TOP-PUNT-, TOP- en ECHO-subsidies vindt u hier:
http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/top-subsidies/topsubsidies+chemische+wetenschappen/bijzondere+voorwaarden+top-+en+echosubsidies.
8
Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / ECHO- en TOP-subsidies
4 Beoordelingsprocedure
4.1
Procedure
Algemeen
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en
betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van
toepassing. Zie ook: http://www.nwo.nl/gedragscode.
NWO heeft in haar subsidieregeling opgenomen dat al het onderzoek dat NWO
financiert uitgevoerd moet worden in overeenstemming met de nationaal en
internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals
neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2012
(VSNU). Meer informatie over het NWO-beleid wetenschappelijke integriteit is te
vinden op de website: www.nwo.nl/integriteit.
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie
wordt aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet
toekennen van financiering. Voor meer informatie over de kwalificaties zie:
http://www.nwo.nl/kwalificaties.
Ontvankelijkheid
Het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen (GB-CW) beoordeelt de
passendheid van de aanvraag aan het begin van de procedure (in hoofdstuk 1
staat een beschrijving van de drie onderzoekshoofdlijnen binnen de chemische
wetenschappen – het onderzoek moet vallen in ten minste één van deze
hoofdlijnen). Daarnaast beoordeelt NWO of de aanvraag aan de formeel gestelde
vereisten voldoet (zie hoofdstuk 3). Alleen aanvragen die aan de beide
voorwaarden voldoen, zijn ontvankelijk en worden door NWO in behandeling
genomen. De aanvrager, van wie de aanvraag niet voldoet, wordt per brief van
dit besluit op de hoogte gesteld.
Indien uw aanvraag ontvankelijk is verklaard, streeft CW ernaar u binnen 5
maanden te berichten over de toe- of afwijzing van uw aanvraag.
Referenten
Alle aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan externe adviseurs, de
zogenaamde referenten. Elke aanvraag wordt beoordeelt door ten minste 2
referenten. De referenten beoordelen de voorstellen op de criteria genoemd in
paragraaf 4.2. Referenten zijn deskundigen in het vakgebied van de aanvrager,
die een referentenrapport schrijven waarin zij de sterke en zwakke punten van de
aanvraag benoemen. De geanonimiseerde referentenrapporten worden
doorgestuurd naar de aanvrager, die hierop vervolgens een schriftelijke reactie
mag geven (het weerwoord).
Het is verplicht mogelijk te raadplegen buitenlandse referenten voor uw
aanvraag te suggereren. Zie paragraaf 3.4 voor een nadere toelichting.
Beoordelingscommissie
TOP- en ECHO-voorstellen worden in een aparte beoordelingscommissie
behandeld. Pakketten van 8 tot 10 TOP-aanvragen worden in een chemie-brede
commissie behandeld. Afhankelijk van de aanvraagdruk zullen de ECHOaanvragen gedistribueerd worden over één of meerdere beoordelingscommissies
(20-25 voorstellen per commissie). Indien gewerkt wordt met meerdere
beoordelingscommissies dan worden voorstellen ingedeeld op basis van de CW-
9
Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / ECHO- en TOP-subsidies
hoofdlijnen: Chemistry of Life; Chemistry of Materials en Chemical Conversion.
Een beschrijving van deze hoofdlijnen vindt u in paragraaf 1.1.
De kandidaat-leden voor de beoordelingscommissies worden aangedragen door
de besturen van de studiegroepen. Uit een pool van kandidaten stelt het GB-CW
geschikte commissies samen. Bij de samenstelling wordt gezorgd voor een zo
groot mogelijke onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissieleden. De
samenstelling van de commissies uit de ronde 2013-2014 staat ter informatie op
de CW-website. De samenstelling van de commissies van de ronde 2015 komt
beschikbaar nadat de toekenningen bekend zijn.
Het is de taak van de beoordelingscommissies om op basis van de aanvraag, de
referentenrapporten en het weerwoord een eigen, zelfstandige afweging te
maken. Hierbij geldt dat de referentenrapporten in belangrijke mate
‘richtinggevend’ zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet onverkort
worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie
weegt de argumenten van de referenten (ook onderling) en bekijkt of in het
weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de
referentenrapporten. De beoordelingscommissie heeft bovendien, anders dan de
referenten, zicht op de kwaliteit van de overige ingediende aanvragen en
weerwoorden. De beoordelingscommissies adviseren vervolgens het
Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen over de kwaliteit van de
onderzoeksvoorstellen.
Besluitvorming
Het Gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen neemt een besluit over
honorering en afwijzing van de aanvragen op basis van het prioriteringsadvies
van de beoordelingscommissie. Er is van tevoren geen vastomlijnde verdeling van
de middelen over de drie hoofdlijnen en over het aantal toe te kennen TOP- en
ECHO-subsidies vastgelegd; het GB-CW besluit hierover aan de hand van de
bevindingen van de beoordelingscommissies.
Het GB-CW houdt binnen de Vrije Competitie van NWO-CW een
honoreringspercentage van ongeveer twintig procent (20%) aan, mits er
voldoende middelen beschikbaar zijn. Alleen onderzoeksvoorstellen van
voldoende hoge kwaliteit komen voor honorering in aanmerking.
4.2
Criteria
Voor zowel de TOP-aanvragen als de ECHO-aanvragen gelden de volgende
beoordelingscriteria:
1.
Wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, wat betreft o.a.
aanpak, methoden, haalbaarheid, infrastructuur, internationale positie en
(lange-termijn)belang voor het vakgebied.
2.
Vernieuwend karakter, wat betreft onder andere originaliteit van de
3.
Kennisbenutting, wat betreft onder andere het mogelijke gebruik en
vraagstelling, de moleculaire/chemische uitdaging en de gekozen aanpak.
relevantie van de gegenereerde kennis buiten het eigen onderzoeksveld of
buiten de academische wereld (economisch, technisch, maatschappelijk of
cultureel).
Daarnaast geldt voor de TOP-aanvragen nog een extra criterium:
10
Hoofdstuk 4: Beoordelingsprocedure / ECHO- en TOP-subsidies
4. Past performance / track record van de aanvrager(s); hiervoor kan worden
gekeken naar geleverde wetenschappelijke prestaties, resultaten van
voorgaande TOP-subsidies, kwaliteit en inbedding van de groep(en),
publicaties, verkregen subsidies, vormen van erkenning, CWTS-analyses,
VSNU-onderzoeksvisitatie, etc.
In de beoordeling worden de overige criteria als volgt gewogen:
ECHO-aanvragen
Wetenschappelijke kwaliteit (criterium 1) en vernieuwend karakter (criterium 2)
wegen even zwaar en maken elk 45% van het totaaloordeel uit. Kennisbenutting
(criterium 4) telt voor 10% mee in het totaaloordeel.
TOP -aanvragen
Wetenschappelijke kwaliteit (criterium 1), vernieuwend karakter (criterium 2) en
past performance (criterium 4) wegen even zwaar en maken elk 30% van het
totaaloordeel uit. Kennisbenutting (criterium 3) telt voor 10% mee in het
totaaloordeel.
11
Hoofdstuk 5: Contact en overige informatie / ECHO- en TOP-subsidies
5 Contact en overige informatie
5.1
5.1.1
Contact
Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen over ECHO- en TOP-subsidies en deze gids neemt u
contact op met:
Mevr. Dr. I.H.L. (Irene) Hamelers, tel. +31 (0)6 303 69 429, e-mail:
[email protected]
5.1.2
Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met
de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om
advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 020-3467179. U kunt uw vraag ook per
e-mail stellen via [email protected] U ontvangt dan binnen twee werkdagen
een reactie.
5.1.3
Commissie Bezwaarschriften NWO
Voor het indienen van formele bezwaren tegen besluiten in het kader van dit
programma staat een bezwaarprocedure open. Na het indienen van een
ontvankelijk bezwaarschrift wordt de kandidaat uitgenodigd voor een hoorzitting
van de Commissie Bezwaarschriften NWO. Nadere informatie over de beroep- en
bezwaarprocedure kan worden verkregen bij het secretariaat van de Commissie
Bezwaarschriften NWO, mw. C. (Carmelita) Hansildaar, 070 344 08 07, e-mail:
[email protected]
5.2
Overige informatie
A full English version of this call for proposals is available on the CW website
(www.nwo.nl/cw/top or www.nwo.nl/cw/echo).
The Dutch version of the call for proposals “ECHO- en TOP-subsidies 2016”
supersedes the English translation. No rights can be derived from the English
translation.
12
Hoofdstuk 6 Bijlage(n) / ECHO- en TOP-subsidies
6 Bijlage(n)
6.1
Richtlijnen bij het aanvraagformulier TOP of ECHO
1.
Basisgegevens aanvraag
Dit onderdeel van het aanvraagformulier is in het Nederlands gesteld zodat
éénduidige (Nederlandse) terminologie gebruikt kan worden.
Geef naam, initialen, voornaam, titel(s), geslacht, geboortedatum,
promotiedatum, functie, type aanstelling (wel/niet bezoldigd, wel/niet in
deeltijd, deeltijdfactor) alsmede einddatum van de aanstelling/het
dienstverband en adresgegevens.
Correspondentie wordt gericht aan de hoofdaanvrager.
2.
Titel van het voorstel
3.
Indeling van het voorstel
a. Kies de CW-hoofdlijn waarin het voorstel het best past: Chemistry of
Life; Chemistry of Materials en Chemical Conversion. Geef ook de CWstudiegroep(en) aan waar het onderzoek in past.
b. Geef aan waarom uw voorstel past binnen CW, in de gekozen CWhoofdlijn en beschrijf wat de vernieuwende chemie/ (bio-)chemische of
chemisch-technologische component is in uw voorstel. M.a.w. licht toe
waarom uw voorstel bij Chemische Wetenschappen in behandeling
genomen zou moeten worden. Maximaal ¼ pagina.
4.
Samenvatting
TOP-aanvragen maximaal 1 pagina; ECHO maximaal ½ pagina.
Beschrijf het doel van het onderzoek, de gekozen aanpak en motiveer
waarom dit onderzoek in deze onderzoeksgroep moet worden uitgevoerd.
Geef aan welke samenwerkingsverbanden essentieel zijn voor het
voorgestelde project.
5.
Samenvatting van het aangevraagde budget
TOP: maximaal k€ 780. ECHO: maximaal k€ 260.
Maak onderscheid in personeelslasten, materieel krediet en apparatuur. Een
verantwoording van het aangevraagde budget dient opgenomen te worden
bij onderdeel 9. De subsidie dient in ieder geval deels ingezet te worden
voor het creëren van tijdelijke onderzoeksposities (promovendi, postdocs;
zie paragraaf 3.2 van deze gids).
6.
Leden van de onderzoeksgroep
Noem de stafleden die betrokken zijn bij het voorgestelde onderzoek
(naam, voornaam, initialen, titel) en de aard van hun betrokkenheid (b.v.
dagelijkse begeleiding, adviseur, promotor).
7.
Lopende subsidies
Geef aan welke subsidies u en uw medeaanvrager(s) ontvangt van
a.
NWO en de NWO-gebieden, incl. FOM, STW en ZonMw
b.
Andere subsidieverstrekkers
Noem voor elke subsidie projecttitel en -nummer, aanvrager(s), financier,
datum van toekenning.
13
Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / ECHO- en TOP-subsidies
Geef voor subsidies die verstrekt zijn door NWO-CW vrije competitie
(TOP, TOP-PUNT, ECHO, ECHO-STIP) en voor NWO
Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi, Vici) subsidies aan hoeveel
personeelsplaatsen zijn inbegrepen in de subsidie en hoeveel
personeelsplaatsen nog niet zijn ingevuld op het moment van indiening en
de namen van de groepsleden die gesubsidieerd worden uit deze subsidie.
8.
Ingediende subsidieaanvragen
Wanneer u of andere leden van uw onderzoeksgroep of de onderzoeksgroep
van uw medeaanvrager(s) voor onderzoek op hetzelfde onderwerp elders
subsidie heeft (hebben) aangevraagd, dient u hier relevante informatie over
die aanvraag te verschaffen.
9.
Uitgebreide beschrijving van het voorgestelde onderzoek
TOP-aanvragen maximaal 11 pagina’s, incl. figuren; ECHO-aanvragen
maximaal 6 pagina’s, incl. figuren.
Behandel de volgende onderdelen:
a.
doelstelling(en)
b.
aanpak (eventuele valkuilen en oplossingen) en planning
c.
vernieuwende aspecten
d.
kennisbenutting
e.
verantwoording van het aangevraagde budget
f.
wetenschappelijke inbedding van het voorgestelde onderzoek:
achtergrond, (inter)nationale positie, samenwerkingsverbanden die voor dit
onderzoek relevant zijn.
Ad 9d) Beschrijf in de kennisbenuttingsparagraaf op welke manier de in het
onderzoek gegenereerde kennis zou kunnen bijdragen aan het oplossen van
vragen en problemen buiten uw onderzoeksveld of buiten de academische
wereld (economisch, technisch, maatschappelijk of cultureel) en de
relevantie daarvan. Het is de verwachting dat een ieder in staat is voor
zijn/haar onderzoek de “benutting van kennis” te beschrijven. Ingeval u
meent dat het voorgestelde onderzoek zich niet leent voor
“kennisbenutting”, wordt u gevraagd dit te beargumenteren. Referenten en
de beoordelingscommissie beoordelen de kennisbenuttingsparagraaf. Indien
zij van oordeel zijn dat uw argumentatie correct is, worden zij geacht de
kennisbenuttingsparagraaf positief te beoordelen. Een minder positieve
beoordeling volgt indien zij vinden dat er wel mogelijkheden tot
“kennisbenutting” zijn, maar dat deze door de aanvrager niet voldoende
uitgewerkt / aangegeven worden.
10.
Samenvatting voor leken
Geef een pakkende titel en een korte samenvatting (maximaal 50 woorden,
in het Nederlands) voor uw voorstel. Wanneer uw aanvraag wordt
gehonoreerd kan deze samenvatting worden gebruikt voor publicitaire
doeleinden.
11.
Publicaties
Voeg een publicatielijst toe met de belangrijkste publicaties van de
aanvrager(s) in de laatste vijf jaar (in totaal maximaal 25 voor alle hoofden medeaanvragers samen).
12.
Alleen voor TOP-subsidies: past performance van de aanvrager(s)
Maximaal 2 pagina’s.
Beschrijf wat u de afgelopen vijf jaar heeft bereikt, de voornaamste
resultaten, internationale positie, samenwerking met andere
onderzoeksgroepen en (co)financiering van uw onderzoek.
14
Hoofdstuk 6: Bijlage(n) / ECHO- en TOP-subsidies
12/13. Verklaring
Onderteken het aanvraagformulier met uw naam, de plaats en de datum.
Met het indienen van de aanvraag via ISAAC verklaart u dat u het
aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld en dat u de juiste
verantwoordelijke(n) (wetenschappelijk directeur, decaan) van uw
instelling/faculteit heeft geïnformeerd over deze indiening en dat u voldoet
aan de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk
handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening 2012 (VSNU).
6.2
Richtlijnen bij het suggereren van referenten
Het is verplicht mogelijk te raadplegen buitenlandse referenten voor de aanvraag te
suggereren. Vul daarbij dit onderdeel in de factsheet in ISAAC zo volledig mogelijk in
– graag 5 suggesties aanleveren.
Gelieve geen namen door te geven van onderzoekers met wie u in de laatste drie
jaar heeft samengewerkt, op dit moment samenwerkt, of beoogt te gaan
samenwerken. Dit betreft niet alleen co-auteurs, maar ook andere vormen van
samenwerking. Alleen onderzoekers zonder belangenverstrengeling met de
aanvrager(s)4 kunnen worden benaderd als referent. De gesuggereerde referenten
mogen niet in Nederland werkzaam zijn.
De besturen van de CW-studiegroepen wordt gevraagd uw referentensuggesties te
beoordelen en aan te vullen. Uit de suggesties wordt een aantal referenten
benaderd. Naast de suggesties van de aanvrager worden ook altijd andere
deskundigen ingeschakeld als referent.
4
De Gedragscode belangenverstrengeling NWO is te vinden op de website van NWO:
http://www.nwo.nl/gedragscode.
Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
Bezoekadres:
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
november 2015
Download