Titel

advertisement
Format cofinancieringsverklaring publieke en/of private partner
Alfa Meerwaarde 2015
Toelichting:
Iedere publieke en/of private partner dient zijn bijdrage aan het project te bevestigen door middel
van een cofinancieringsverklaring. Met de cofinancieringsverklaring, gericht aan NWO, committeert
de publieke en/of private partner zich aan de toegezegde bijdrage voor het project. Deze verklaring
moet:
1) gesteld zijn op briefpapier van de betreffende partner
2) ondertekend zijn door een tekenbevoegd persoon, voorzien van datum, plaats en originele
handtekening
3) gericht zijn aan NWO Geesteswetenschappen (t.a.v. mw. drs. A.M. Bos, directeur) (Let op: dus
niet gericht aan de aanvrager/projectleider!)
4) wat betreft de hoogte van de medefinanciering conform de begroting zijn zoals opgenomen in het
projectvoorstel
NB. De cofinancieringsverklaring(en) moet(en) als bijlage bijgevoegd worden bij de brief van de
projectleider.
NWO Geesteswetenschappen
t.a.v. mw. drs. A.M. Bos
Directeur NWO-Gebied Geesteswetenschappen
Postbus 93425
2509 AK Den Haag
Betreft: Verklaring van de cofinanciering van de publieke/private partner(s)
[plaats], [datum]
Geachte mevrouw Bos,
Via deze brief zeg ik NWO de bijdrage toe die [naam publieke of private partner] zal leveren aan
het Alfa Meerwaarde projectvoorstel, getiteld [titel], indien dit door NWO wordt gehonoreerd. De
hoofdaanvrager van dit voorstel is [naam]. Deze cofinancieringsverklaring is onvoorwaardelijk en
bevat geen ontbindende voorwaarden.
De hoogte van de in cash-bijdrage is € [bedrag].
De hoogte van de in kind-bijdrage vertegenwoordigt een waarde van € [bedrag], gekwantificeerd
volgens de richtlijnen in de Alfa Meerwaarde call for proposals, paragraaf 3.5. De in kind-bijdragen
betreffen de volgende werkzaamheden [omschrijving van de verrichte werkzaamheden].
Deze bedragen zijn conform de begroting in het projectvoorstel.
Met vriendelijke groet,
…… [handtekening]
[NAAM + FUNCTIE]
Download