Fonds nieuwe chemische innovaties (KIEM

advertisement
FONDS NCI – KIEM
Aanvraagformulier 2015
KIEM-projecten zijn projecten van een MKB met een of meer kennisinstellingen gericht op het realiseren
van een concrete innovatie met of in chemische technologie. In een KIEM-project gebruiken een MKB en
een universiteit (en een HBO-instelling) bestaande kennis om een probleem op te lossen of om een
product, proces of dienst te vernieuwen. Ook kan een KIEM-subsidie gebruikt worden voor initiatieven
van chemische start-ups. Een KIEM-subsidie kan niet gebruikt worden voor:

Het leveren van uitsluitend goederen;

Het geven van cursussen;

Het financieren van studenten of stagevergoedingen.
Ondernemers kunnen deelnemen aan een KIEM-project, als

De onderneming niet verkeert in surseance van betaling;

De onderneming voldoet aan de Europese definitie voor een MKB.
Verder geldt:

De projectpartners zijn nog geen verplichtingen met elkaar aangegaan voor het project voordat
zij de toezegging van de KIEM-subsidie hebben ontvangen.
Beantwoord onderstaande vragen. Gebruik voor secties 3 t/m 9 ten hoogste 2.000 woorden. Dien de
aanvraag in via Iris, tegelijkertijd met de commitmentbrief van het deelnemende bedrijf.
1. Basisgegevens
1a. Titel van het voorstel
Geef het project een onderscheidende titel
1b. Projectduur:
… maanden
2. Deelnemers
2a. Adresgegevens van alle aanvragers
Aanvrager (medewerker aan een universiteit/HBO of door NWO erkende onderzoeksinstelling)
Naam,
voornaam,
man/ vrouw
titel(s)
Positie
Hoogleraar / UHD / UD / Lector/ anders:
Universiteit/HBO
Vakgroep
Postadres
Tel / Fax
Sectie
Postcode/
stad
E-mail
Mede-aanvrager (MKB-ondernemer; anderen) (kopieer+plak zo vaak als nodig is)
Naam,
voornaam,
man / vrouw
titel(s)
Functie
Naam bedrijf
Vakgroep
Postadres
Tel / Fax
Sectie
Postcode/
stad
E-mail
FONDS NCI – KIEM
Aanvraagformulier 2015
2b. Betrokkenheid van niet-industriële aanvragers bij het deelnemende bedrijf
Bent u of zijn uw niet-industriële mede-aanvragers op de een of andere manier betrokken bij of
verbonden aan het bedrijf dat deelneemt in dit KIEM-project?
□ ja
□ nee
Indien ja, beschrijf alle vormen van betrokkenheid van alle niet-industriële aanvragers.
3.
Populaire samenvatting (in het Nederlands)
Bestaande uit:

Een populaire/aansprekende titel van het project;

Van de aanvragers: titel(s), initialen, tussenhaakjes: voornaam, achternaam, m/v, naam
universiteit/HBO en afdeling;

Deelnemend bedrijf

Een tekst die de essentie van het project samenvat in toegankelijke taal (ongeveer 100 woorden).
Deze samenvatting zal op de website van NWO worden gepubliceerd als het project wordt gehonoreerd.
4.
Indeling van de aanvraag
Het is verplicht om in elke aanvraag de "main research field" op te nemen die het best overeenkomt
met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. Indien van toepassing kunt u ook andere relevante
disciplines opnemen. De discipline-indeling staat los van de NWO-gebiedsindeling. U kunt alleen
disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst. U vindt de lijst via www.nwo.nl/researchfields
“Main research field”: ...(code)…
Indien van toepassing, andere relevante discipline(s): ...(code)…
5.
Passendheid binnen NCI en de innovatieve chemische component
Geef aan hoe het voorstel past binnen de chemie en NCI, en beschrijf de innovatieve (bio)chemische of
chemisch-technologische component.
6.
Probleemstelling
Beschrijf zo concreet mogelijk de achtergrond van het project, welk probleem / welke onderzoeksvragen
moeten worden opgelost en de uitdagingen in dit concrete project. Beschrijf de (technische)
uitdagingen. Zijn er ook niet-technische uitdagingen? (bijvoorbeeld regelgeving). Beschrijf ook waarom
dit een relevant probleem is en wie de probleemeigenaar is.
7.
Doelstelling
Beschrijf de doelstelling / het einddoel zo concreet mogelijk; beschrijf hoe de gewenste oplossing voor
het geschetste probleem eruit zou moeten zien.
8.
Samenwerking
Beschrijf wat de beoogde samenwerking uniek maakt, waarin de complementariteit van de teams ligt en
waarom juist deze samenwerking benodigd is om het gewenste doel te bereiken.
9.
Aanpak
Beschrijf zo concreet mogelijk wat er onderzocht of ontwikkeld of gedemonstreerd moet worden om tot
de gewenste oplossing (het einddoel) te komen; beschrijf de werkzaamheden, de tijdsplanning en
taakverdeling en de resultaten. Gebruik voor de tijdsplanning en taakverdeling onderstaande tabel. Geef
begin- en einddatum van het project. Waarvoor gaat u de subsidie gebruiken?
Tijdsplanning en taakverdeling (kopieer en plak rijen zo vaak als nodig)
Taak
1
Omschrijving taak
Verantwoordelijk
Wanneer?
Week/Maand X – Week/Maand X
FONDS NCI – KIEM
Aanvraagformulier 2015
2
3
10. Innovatie en economische waarde creatie
Geef zo concreet mogelijk aan waarom dit project innovatief is en/of tot innovatie leidt. Is de
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten nieuw voor de onderneming? Op welke manier draagt de
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit bij aan het creëren van economische waarde: welke nieuwe of
betere producten, diensten of processen ten opzichte van hetgeen al op de markt beschikbaar is?
11. Eigendom en eventuele verspreiding van opgedane kennis en resultaten
Geef aan welke IPR-afspraken binnen het aanvragende team zijn gemaakt. Geef aan of en hoe de
opgedane kennis/resultaten van het project verspreid worden.
12. Begroting
Het budget voor een KIEM-project bedraagt altijd € 18.750, opgebouwd uit een cash-bijdrage van
€ 3.750 van het bedrijf – te betalen aan NWO - en € 15.000 van NWO zelf. Geef in het onderstaande
overzicht zo gedetailleerd mogelijk aan waaraan u de € 18.750 wilt gaan besteden. Bij honorering zal
NWO deze middelen beschikbaar stellen aan de aanvrager.
Projectbudget KIEM
Personeel*
€
Consumables
€
Apparatuur
€
…
€
Totaal
€ 18.750
* Hier ook vermelden: soort personeel (wetenschappelijk/niet wetenschappelijk, postdoc of technische
ondersteuning), aanstellingsduur en aantal FTE.
13. Verklaring van de hoofdaanvrager

By submitting this form through Iris, I declare that I have completed this form truthfully and I declare
that I have informed the correct official(s) of my employing institute of this submission (e.g. the scientific
director or dean).

By submitting this form I declare that I satisfy the nationally and internationally accepted standards
for scientific conduct as stated in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice 2012
(Association of Universities in the Netherlands).

By submitting this form I declare that I endorse and follow the Code Openness Animal Experiments (if
applicable, see http://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-openheid-dierproeven ) and the Code
Biosecurity (if applicable, see http://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/a-code-of-conduct-forbiosecurity ).
Naam:
Plaats:
Datum:
FONDS NCI – KIEM
Aanvraagformulier 2015
Commitmentbrief
U dient een brief van het deelnemende bedrijf waarin het zich committeert om € 3.750 cash via NWO bij
te dragen, bij te voegen als separaat pdf-bestand. Een model kunt u vinden op de NWO
website/financiering.
Please submit the application to NWO in electronic form (pdf format is required!) using the Iris system,
which can be accessed via the NWO website (www.iris.nwo.nl). The application must be submitted from
the account of the main applicant. For any technical questions regarding submission, please contact the
IRIS helpdesk ([email protected]).
Download