NNCZ - Waardigheid en trots

advertisement
Memo
Aan:
Van:
Directoraat Generaal Langdurige Zorg
Roeli Mossel, bestuurder Noord Nederlandse Coöperatie Zorginstellingen
(NNCZ)
Onderwerp: Voorstel NNCZ in het kader van vernieuwingsprogramma Kwaliteit
verpleeghuiszorg “ Meer kwaliteit van leven door onderdeel van de
gemeenschap te blijven”
Datum:
13 juni ’15
Geachte lezer,
We zijn blij u een beknopt voorstel te kunnen doen in het kader van de aanpak “kwaliteit
verpleeghuizen”. Ons plan gaat naar ons idee o.a. leiden tot verhoging van kwaliteit van
leven van intramuraal wonende (veelal) ouderen.
Wie zijn wij
De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ) beheert 6 woonzorgcentra
in Noord Nederland (Groningen en Drenthe). Het leveren van goede zorg en het welzijn van
de cliënten staan bij ons op de eerste plaats. Aantrekkelijke appartementen, kleinschalige
woongroepen en uitstekende algemene voorzieningen zijn daarbij onmisbaar. Net zoals
sociale aansluiting bij de omgeving en activiteiten die gericht zijn op het leggen en
onderhouden van contacten en zelfredzaamheid. Met onze zorg richten we ons ook op de
wijk of buurt van een woonzorgcentrum, zodat we een integraal onderdeel uitmaken van de
gemeenschap. Hierbij is samenwerken met inwoners van wijken en dorpen, instanties en
instellingen essentieel.
Onze missie
De NNCZ wil het mogelijk maken dat mensen zelfstandig kunnen leven en participeren in
hun vertrouwde omgeving. We vinden het daarbij belangrijk dat mensen zelf keuzes maken
en gekozen leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij
iedereen, ongeacht levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.
We zijn er voor inwoners van wijken en dorpen die aangeven ondersteuning nodig te
hebben. Daarvoor leveren we diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, die
onlosmakelijk met elkaar samenhangen. We verbinden ons met mantelzorgers, vrijwilligers,
buurtbewoners, professionals en organisaties.
We geloven sterk in de kracht van mensen en wederkerigheid. Iedereen in de samenleving is
van waarde. We werken daarbij met de volgende kernbegrippen (zie uitwerking in bijlage 1):
- Waardevol (van waarde zijn, waarde creëren) - Kracht (in je kracht houden of brengen,
krachtig zijn) - Verbinden (verbinding maken, met elkaar verbinden) - Samen (samen
ontwikkelen en uitvoeren, partnerschap aangaan) - Dichtbij (nabij zijn, dichtbij mensen
organiseren).
Gegevens
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorginstellingen
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
0528-200200
Bestuurder en contactpersoon voor dit plan
Roeli Mossel (directeur bestuurder)
E | [email protected]
T | 06 – 51 71 83 59
Visie op kwaliteit
Onze visie op kwaliteit is dat onze zorg- en dienstverlening moet aansluiten bij leefwijzen van
cliënten en daarmee moet leiden tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven (zie ook onze
missie en uitwerking van onze kernbegrippen in bijlage 1). Daarbij dient de cliënt er op te
kunnen vertrouwen dat de basiszorgverlening waarvoor wij als professionals zijn
ingeschakeld, hoe dan ook op orde is en continue wordt verbeterd passend bij de op dat
moment geldende professionele standaarden. Onze visie op kwaliteit sluit daarbij 1 op 1 aan
bij het plan “Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen”. Aanvulling die we
daar nog op zien is dat kwaliteit van zorg (en daarmee de bijdrage aan waardevol leven)
wordt verhoogd door een veel sterkere verbinding tussen informele- en formele zorg en
verlegging van “eigenaarschap van de zorg” (de zorg moet weer van ons allen worden en
niet alleen van mantelzorgers en professionals en indien gewenst de rol die iedere burger
nog kan vervullen in de gemeenschap.
Locatie
Dit plan gaat uitgevoerd worden binnen 1 van onze 6 locaties, namelijk:
Woonzorgcentrum Beatrix
Riegshoogtendijk 59,
7913 TZ Hollandscheveld

Locatiehoofd:

Aantal cliënten intramuraal: 56

Aantal medewerkers;
120/ 62 FTE (verzorgenden-ig, verpleegkundigen,
woonbegeleiders, helpenden, activiteitenbegeleiders,
huishoudelijk medewerkers, facilitair medewerkers
(restaurant/receptie etc).

Aantal vrijwilligers:
125 (!)

Aard van geleverde zorg:
50% somatiek en 50% pg

Niet WLZ-zorg:
begeleid wonen (GGZ-c), thuiszorg (verzorging en
verpleging, begeleiding en huishoudelijke zorg),
dagverzorging (incl. vervoer), maaltijdvoorziening en een
welzijns / activiteitenaanbod
Onno Tijdeman
Er is nooit sprake geweest van verscherpt toezicht en de basis kwaliteit is op orde, waarbij
de ontwikkeling van medewerkers passend bij de groei van de complexiteit van de vraag die
aan ons als professionals wordt gesteld wel aandacht vraagt.
Toelichting op het plan
We willen door verbinding te leggen tussen onze organisatie
en de dorpscoöperatie ‘Hollandscheveld Verbindt’
(burgerinitiatief met ruim 600 leden om zorg en diensten te bieden aan inwoners van
Hollandscheveld) een bijdrage leveren aan een veel sterkere verbinding tussen informele- en
formele zorg in het totale dorp en bijdragen aan verlegging van “eigenaarschap van de zorg”
(de zorg moet weer van ons allen worden en niet alleen van mantelzorgers en professionals)
en indien gewenst door de cliënt bijdragen aan de rol die iedere burger nog kan vervullen in
de gemeenschap.
Resultaten
Verhoging kwaliteit van leven van intramuraal wonende inwoners van Hollandscheveld, kwetsbare medeburgers van Hollandscheveld zijn onderdeel van de gemeenschap en
vervullen binnen die gemeenschap een rol, - informele- en formele zorg is aan elkaar
verbonden en leidt o.a. tot langer zelfstandig kunnen wonen en verhoging van kwaliteit van
leven, - inwoners van Hollandscheveld hebben zeggenschap binnen de professionele zorgorganisatie en ervaren daardoor de organisatie/setting als van zichzelf. (het plan richt zich
vooral op de speerpunten 1, 3 en 4 uit het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen).
Draagvlak
Kern van het slagen van dit plan is het creëren van draagvlak binnen vele geledingen:
Centrale en lokale cliëntenraad (inmiddels gerealiseerd), Centrale- en lokale
Ondernemingsraad (inmiddels gerealiseerd) en binnen de Algemene Leden Vergadering
(gerealiseerd). Gedurende uitvoering van het plan worden alle partijen steeds betrokken en
zijn afgevaardigden ook gepositioneerd in de projectgroepen. Daarnaast dient er uiteraard
draagvlak te zijn bij het dorp/ dorps coöperatie (er is de wens om dit plan samen uit te voeren
en vorm te geven), ook de gemeente Hoogeveen vindt het een interessant plan en wil graag
meedenken en zo nodig voorwaarden scheppen.
De rol van de directeur/bestuurder is heel concreet; initiator en participant in de uitvoering
van het plan.
Stand van zaken
Het plan bevindt zich nog in de fase van het opzetten van het plan en samen met
participerende partijen (waaronder vooral de dorps coöperatie) vorm geven van wat en hoe
we willen bereiken. Wel zijn er al wezenlijke stappen gezet in het formaliseren van
zeggenschap van burgers binnen de professionele organisatie. De dorps coöperatie heeft
een positie gekregen in de Algemene Ledenvergadering van de NNCZ. De Algemene
Ledenvergadering functioneert als toezicht op de organisatie.
Vervolgstappen:





Verfijnen en uitwerken plan (juni 2015)
Projectinrichting organiseren (september 2015)
0-meting (oktober 2015)
Uitvoering plan (oktober 2015- december 2016)
Evaluatie (januari 2017)
Transparantie in resultaat
We willen dat de resultaten van dit plan leiden tot lessen hoe we dit ook binnen andere
wijken en dorpen in ons werkgebied kunnen realiseren. Tevens willen we de resultaten
beschikbaar stellen voor andere burgerinitiatieven en organisaties. Dit willen we niet alleen
na afronding van het plan, ook tijdens de uitwerking en de tussentijdse evaluaties willen we
in alle transparantie met anderen delen wat onze geleerde lessen zijn en willen we ook graag
input van anderen om tot verbetering te komen. We zullen dit doen middels interne en
externe nieuwsbrieven en rapportages die we breed beschikbaar stellen.
Andere risico-afweging
Op dit moment is nog niet te formuleren welke andere risicoafweging er bij de uitvoering van het plan gemaakt gaat
worden. Per definitie is wel te zeggen dat wanneer er sterk gestuurd wordt op kwaliteit van
leven en voortzetting bestaande leefwijzen dat dit punt dan aan de orde gaat komen.
Vermindering regeldruk
Ons ideaalplaatje is dat de mensen die de informele en de formele zorg verlenen volledig
“ontschot” met een gemeenschappelijk ‘dorpsbudget’ dat kunnen doen wat nu of in de
toekomst bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare medeburgers; 1
gezamenlijk budget vanuit Zvw, WLZ en WMO en mogelijk andere subsidiestromen. Hierbij
kunnen de “dorpsregisseur” en de “dorpsverpleegkundige” als spin in het web samen met de
burger invulling geven aan dat wat nodig is. (vanuit de principes van het ERaiproject Handen
in Een in Leeuwarden).
Externe samenwerkingspartners:





Dorpscoöperatie ‘Hollanscheveld Verbindt’
Gemeente Hoogeveen
Collega aanbieders; Icare, Beter Wonen Thuis, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Dorpsbelang Hollandscheveld
Zorgkantoor Achmea
We zijn deelnemer aan zorgkaartnederland.nl
Recente IGZ rapportages zijn er niet.
Tot slot
We denken met dit plan een werkelijke bijdrage te kunnen leveren aan de transitie en
transformatie die nodig is binnen de maatschappij en de zorg daarbij in het bijzonder.
Uitwerking van dit plan is voor ons een vervolgstap in de eerder doorgemaakte
ontwikkelingen. Regelruimte en vermindering van regeldruk gaat daarbij helpen.
Uiteraard zijn we bereidt toelichting op dit plan te geven.
Bijlage 1:
Onze kernwaarden, waar willen we voor staan als NNCZ
Het volgende kenmerkt wie wij willen zijn, wat we voor mensen willen betekenen en wat wij
nastreven, uitgewerkt naar onze cliënten, onze medewerkers en de organisatie.
Waardevol (van waarde zijn, waarde creëren)
 De cliënt:
Iedereen heeft recht op een waardevol bestaan. Voor ieder mens betekent dat iets
anders. Het is onder meer afhankelijk van de persoon, levensfase, vitaliteit,
mogelijkheden en beperkingen. We willen bijdragen aan een betekenisvol leven van
onze cliënten: participeren in de gemeenschap en van waarde kunnen zijn voor die
gemeenschap.
 De medewerker:
Onze medewerkers doen waardevol werk. Ze sluiten nauw aan op wat de cliënt wil
en kan. Ze zijn sterk gericht op –behoud van- zelfstandigheid van de cliënt en
versterken en verbreden van diens netwerk. Ze ondersteunen de cliënt en de
mantelzorg en onderzoeken en betrekken daarbij de mogelijkheden van de buurt,
zoals vrijwillige hulp. Ze tonen initiatief, zijn nieuwsgierig en denken in
mogelijkheden. Onze medewerkers voeren hun werk uit met passie en weten een
juiste mix te maken tussen liefdevol en professioneel zorg verlenen.
 De organisatie:
De NNCZ levert als maatschappelijk ondernemer een waardevolle bijdrage aan de
gemeenschap door het scheppen van mogelijkheden voor diverse groepen
kwetsbare burgers. DE NNCZ geeft haar medewerkers en teams de ruimte om
hieraan in de wijk of het dorp samen met bewoners en andere partijen vorm en
inhoud te geven.
Kracht (in je kracht houden of brengen, krachtig zijn)
 De cliënt:
De activiteiten van de NNCZ zijn gericht op het in zijn kracht houden of brengen van
de cliënt en zijn netwerk. Eigen kracht draagt bij aan kwaliteit van leven, behoud van
zelfstandigheid en uitstel van een –groter- beroep op professionele zorg.
 De medewerker:
Onze medewerkers presteren het best als ze in hun kracht staan en ‘stralen’,
cliënten hebben daar profijt van als zij professionele zorg ontvangen. Een
medewerker van de NNCZ wordt herkend door haar vitaliteit en professionaliteit. Dit
maakt haar tot een krachtige schakel in het professionele netwerk rond de cliënt.
 De organisatie:
Soliditeit en continu verbeteren en vernieuwen maken de NNCZ krachtig en stellen
de organisatie in staat een bijdrage te leveren aan het duurzaam inrichten van de
zorg. Door de kracht van de professionele organisatie te verbinden met de kracht
van burgers kunnen de grenzen van wat haalbaar lijkt worden verlegd.
Verbinden (verbinding maken, met elkaar verbinden)
 De cliënt:
De cliënt is verbonden met zijn vertrouwde omgeving en ontleent daar betekenis
aan. Ieder mens wil meedoen. Als de cliënt behoefte heeft aan vergroten van zijn
netwerk, dan zoeken wij daarvoor met de cliënt en zijn verwanten oplossingen.
 De medewerker:
Medewerkers maken in de eerste plaats verbinding met de cliënt. De dialoog met de
cliënt is voorwaarde om goed aan te kunnen sluiten op zijn behoeften en wensen. Ze
maken daarnaast verbinding met het sociale netwerk van de cliënt (mantelzorg,
familie) en met voorzieningen in de wijk of het dorp die kunnen bijdragen aan de
kwaliteit van leven van de bewoners. Medewerkers maken verbinding tussen
organisatie onderdelen met als doel van elkaar te leren.
 De organisatie:
De NNCZ is onderdeel van de gemeenschap en stimuleert cliënten en medewerkers
verbinding te maken met de wijk of het dorp, met de eerste lijn en met daar
aanwezige organisaties (van vrijwilligers en professionals) en voorzieningen. Dit is
voorwaarde om –mee- zorg te dragen voor een goed voorzieningenniveau en
ondersteuning en participatie van de bewoners.
Samen (samen ontwikkelen, partnerschap aangaan)
 De cliënt:
Als de cliënt een beroep doet op professionele ondersteuning, dan vereist dit een
goed samenspel met de informele zorg (zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligers) en met
andere zorgverleners. Zorgvuldig wordt de ondersteuning hierop afgestemd. De
regie ligt bij de cliënt of indien nodig diens vertegenwoordiger(s).
 De medewerker:
Door samen te werken met bewoners en hun belangenorganisaties is er veel
mogelijk in de buurt. Het vraagt lokaal ondernemerschap en creativiteit om potentieel
aanwezige krachten te mobiliseren. Medewerkers van de NNCZ staan daarvoor
open en werken nauw samen met elkaar, met andere partijen in de wijk en het dorp
en met collega’s van andere organisatie onderdelen van de NNCZ.
 De organisatie:
De NNCZ zoekt in wijken en dorpen naar mogelijkheden voor co-creatie: samen met
burgers en andere partijen nieuwe concepten ontwikkelen die bijdragen aan de
eigen kracht van de wijk of het dorp. Door partnerships aan te gaan wordt het
mogelijk oplossingen te realiseren die we alleen nooit voor elkaar zouden krijgen.
Samenwerking draagt bij aan een duurzame ondersteuningsstructuur.
Dichtbij (nabij zijn, dichtbij mensen organiseren)
 De cliënt:
De NNCZ werkt wijk- en dorpsgericht. Dat de cliënt de hulp van de NNCZ dichtbij
weet, geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Het draagt eraan bij zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen. En als dat niet meer gaat, is er vaak een andere
passende woonvorm in de buurt in een van onze wijkcentra.
 De medewerker:
Medewerkers van de NNCZ werken wijk- of dorps gebonden, zo bouwen zij een
relatie op met de buurt en met hun cliënten. Ze verdiepen zich in sterke en zwakke
punten van de wijk of het dorp en zetten zich in voor het gebruik van die sterktes en
wegwerken van zwaktes. Alvorens bij een vraag naar hulp professionele
ondersteuning in te zetten, wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de informele zorg en vrijwilligers.
 De organisatie:
De NNCZ organiseert wonen, zorg, welzijn en diensten op het niveau van de wijk en
het dorp, verbindt zich met de gemeenschap en maakt daar deel van uit. De
leefomgeving en een goed lokaal voorzieningenniveau zijn van grote waarde voor de
bewoners, temeer als ze kwetsbaar worden. De NNCZ zet zich in voor vitale wijken
en dorpen en participatie van bewoners. Burgers kunnen heel veel voor elkaar
betekenen.
Download