Organisatiestrategie SCOL 2014-2018

advertisement
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
ABCDEFGH ORGANISATIESTRATEGIE SCOL 2014-2018 IJKLMNOP
Inhoud
EEN UITDAGENDE STRATEGIE
4
ONZE IDENTITEIT
5
DE MISSIE VAN SCOL
6
HOE WERKEN WE?
7
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
8-9
DE ORGANISATIE SCOL
10
AAN DE SLAG
11
CONTACTGEGEVENS
12
Deze uitgave is gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2014-2018 van SCOL.
Dit document is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.
Onze identiteit
Een uitdagende strategie
Onze maatschappij is in beweging en dat zien we terug in het onderwijs. Hoe geven wij onze leerlingen
In confessioneel onderwijs zijn kennisontwikkeling en sociale en morele vorming onlosmakelijk met elkaar
de kennis en vaardigheden mee om later als volwassene goed te kunnen functioneren? Wat voor
verbonden. De mens staat centraal. Kernbegrippen hierbij zijn respect, solidariteit, vertrouwen en ver-
organisatie hebben we hiervoor nodig? SCOL heeft ervoor gekozen om zich verder te ontwikkelen tot
wondering. De Bijbel is de bron van inspiratie voor onze manier van werken, hoe wij met elkaar omgaan
een ‘professionele onderwijsorganisatie’. Hierbij krijgen professionals ruimte om de doelstellingen van
en voor onze visie op de mens en de wereld. Iedere school en locatie heeft zijn eigen traditie, maar in
de organisatie te helpen bereiken en liggen de verantwoordelijkheden laag. Medewerkers leggen
deze uitgangspunten komen wij overeen.
verantwoording af voor wat zij doen. In een cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt, neemt
het vakmanschap toe en daardoor de kwaliteit van het onderwijs.
De overheid controleert de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij is er steeds meer aandacht voor
‘opbrengstgericht werken’: wat doet de school om talenten van kinderen maximaal te benutten?
Wij vinden deze aandacht positief. In Nederland mag je tegenwoordig gelukkig excelleren en je hoofd
boven het maaiveld uitsteken. Tegelijkertijd spreekt het vanzelf dat wij elke leerling een goede leerroute
willen aanbieden. Het gaat niet om een afvalrace. Wij staan voor ‘inclusief onderwijs’. Hierin maakt
ook passend onderwijs een belangrijke ontwikkeling door. Scholen bieden een ruimere opvang van
leerlingen die vroeger niet vanzelfsprekend een plek vonden in het reguliere onderwijs. Dat is goed voor
onze samenleving.
Respect
Vertrouwen
Respect voor ieder mens staat centraal. Ieder mens is
Door een solidaire en respectvolle levenshouding kan
uniek; anders maar gelijkwaardig. Respect is wederzijds,
het vertrouwen in de eigen persoon groeien, in de ander
ook ten aanzien van de (religieuze) eigenheid van het
en in de toekomst. Dit leidt tot een gezond optimisme en
individu. In het onderwijs speelt leren over en van elkaar
nieuwe kansen voor iedereen, dus zonder mensen uit te
een belangrijke rol. Respect betekent ook eerbied
sluiten, en tot hoop op een betere wereld.
hebben voor de wereld om ons heen en voor onze
In het krachtenveld waarin wij opereren, speelt ook de economische crisis een rol. Scholen hebben te
maken met stijgende kosten, die de overheid nauwelijks compenseert. Daarom moeten wij keuzes maken. Dat doet pijn, maar het draagt wel bij aan het voortbestaan van SCOL. Als grote onderwijswerkgever in de regio zijn we verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van haast 900 mensen. We moeten
ervoor zorgen dat ook in de toekomst de financiële houdbaarheid van de organisatie gegarandeerd is.
Dichter bij huis, in de Leidse regio, spelen twee andere ontwikkelingen. Ten eerste moeten we creatief
medemensen.
Verwondering
Een goede onderwijsomgeving stimuleert verwondering
Solidariteit
en roept levensvragen op. Er zijn niet alleen vragen van
We hebben oog voor de ander die het minder goed
het verstand, ook van het hart. De waarden die wij
heeft en proberen deze houding ook onze leerlingen bij te
vanuit bijbelverhalen meegeven, helpen de leerling een
brengen.
houding te ontwikkelen die positief bijdraagt aan een
rechtvaardige en verdraagzame samenleving.
en met vooruitziende blik omgaan met de langzame afname van het aantal leerlingen. Ten tweede
heeft de gemeente Leiden de ambitie om zich te ontwikkelen tot Kennisstad. Deze ambitie heeft ook
invloed op de samenwerking tussen alle partners in het onderwijs.
In een omgeving vol uitdagingen past alleen een strategie die mensen uitdaagt het beste uit zichzelf
te halen. Hiermee zetten wij een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het onderwijs op de
scholen van SCOL.
Namens het College van Bestuur,
”
Karin van Oort, voorzitter
Ik hecht waarde aan de urgentie van het handelen.
Weten is niet genoeg, we moeten toepassen;
iets willen is niet genoeg, we moeten het doen.
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 4
Leonardo (1452 – 1519)
5 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
De missie van SCOL
Hoe werken we?
Kader voor onze ambities
..gestoeld op de christelijke traditie
Iedereen is verantwoordelijk voor meer dan alleen
We bieden kansen om het einddoel te bereiken
In onze missie is het kader voor onze ambities uitgewerkt.
SCOL heeft een christelijke identiteit, gestoeld op zowel
zichzelf
Het ís niet alleen onze taak, we voelen het ook zo:
De hiervoor genoemde kernbegrippen vormen de basis.
de protestantse als katholieke traditie. Wij hebben een
Binnen SCOL beschouwen wij dit uitgangspunt als vanzelf-
leerlingen helpen een diploma te halen en hen zo goed
SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod waarin
open blik op de omgeving en gaan graag verbindingen
sprekend voor al onze medewerkers. We onderscheiden
mogelijk voorbereiden op een zinvolle rol in de samen-
iedere leerling zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs
aan met de wereld om ons heen.
hierbij drie elementen.
leving. Zij moeten de school verlaten met een goede
met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit en
..met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit
Je neemt je verantwoordelijkheid
ruimte voor professionals.
In lijn met de missie geven scholen en locaties ieder op
Leerlingen en medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor
geheel eigen wijze vorm aan de onderwijskundige
de kwaliteit van hun inzet. Zij nemen zelf actie als dingen
Dit lukt alleen als de school de ruimte biedt om fouten te
Een breed onderwijsaanbod
identiteit. Deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de
niet gaan zoals het zou moeten. Hierbij denken zij in
maken en daarvan te leren.
SCOL heeft een breed onderwijsaanbod voor leerlingen
bestuurlijke organisatie. De eisen zijn vastgelegd in het
mogelijkheden en oplossingen.
van 4 tot 18 jaar. Wij richten ons onderwijs zo in dat iedere
schoolplan. Scholen leggen verantwoording af in
leerling zijn talenten kan ontdekken en zich verder
managementrapportages.
is van hoge kwaliteit, gestoeld op de christelijke traditie,
basiskennis en goede (sociale) vaardigheden om hun
weg in de maatschappij te kunnen vinden.
Je houdt rekening met de gehele organisatie
We gaan ervan uit dat iedereen in onze scholen
ontwikkelt. Voor iedere stap in deze fase vullen wij samen
de ‘koffer’ met kennis en vaardigheden, zodat de leerling
..en ruimte voor professionals
(medewerkers, leerlingen en ouders) onderscheid kan
klaar is voor de volgende stap.
Binnen SCOL werkt een groot aantal hoog opgeleide
maken tussen de verschillende belangen en weet of
professionals. Zij krijgen de ruimte om - binnen de kaders
begrijpt wanneer welk belang domineert.
..van hoge kwaliteit
van de bestuurlijke organisatie - een eigen invulling te
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Deze is geborgd in
geven aan hun werk. Daarom liggen de verantwoordelijk-
Je bent verantwoordelijk voor je persoonlijke
onze kwaliteitscyclus. De school vormt samen met de
heden laag in de organisatie. Van vrijblijvendheid is geen
ontwikkeling en die van de school
ouder en de leerling een drie-eenheid. Zij hebben alle
sprake: bij verantwoordelijkheden hebben hoort
Leerkrachten werken bewust aan hun nascholing en
drie een eigen verantwoordelijkheid, maar het samenspel
verantwoording afleggen.
houden een persoonlijk ontwikkelplan bij. Leidinggevenden
tussen hen zorgt voor een win-winsituatie die het beste in
en leerkrachten ontwikkelen samen de onderwijskundige
mensen kan stimuleren.
visie van hun school. Dit is een continu proces.
De mensen in onze organisatie dragen graag hun steentje
bij aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zij blijven ook
We leren van en met elkaar
zichzelf graag ontwikkelen en houden elkaar scherp.
Een school is bij uitstek een plaats waar geleerd wordt en
Met elkaar vormen zij een lerende en professionele
waar van elkaar geleerd kan worden. Dat geldt in alle
organisatie.
denkbare ontmoetingen tussen mensen uit alle geledingen
binnen SCOL. De persoonlijke ontmoeting met de leerling
staat centraal. De relatie tussen leerkracht en leerling of
groep is de basis van goed onderwijs. Daarnaast zien wij
een meerwaarde in het leren van elkaar. Dit versterkt niet
alleen vaardigheden, maar leidt ook tot meer verbondenheid.
Het begint natuurlijk met vertrouwen in elkaar. Dit is geen
automatisme, maar iets waar we samen voortdurend aan
werken.
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 6
7 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
Gericht op de toekomst
Modern onderwijs
Een lerende organisatie
De scholen van SCOL verzorgen hun onderwijs volgens
Een lerende organisatie evalueert zichzelf om vervolgens
een moderne pedagogische en didactische aanpak,
plannen al of niet aan te passen. Wij houden niet alleen
rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke inzich-
plannen kritisch tegen het licht, maar ook de basis daar-
ten. Medewerkers krijgen begeleiding bij het toepassen
van: de doelstellingen en methoden. Niets is vanzelfspre-
van onderwijsvernieuwingen. De leerstof sluit aan bij de
kend; alles kan te allen tijde aan de orde gesteld worden.
belevingswereld van leerlingen en bij de actualiteit. Door
Als lerende organisatie bekijken we ook of ontwikkelingen
onze onderwijskundige aanpak zijn leerlingen ook in het
in het ene deel van de organisatie waardevol zijn voor
vervolgonderwijs goed in staat zich verder te ontwikkelen.
een ander deel. Dit vraagt om een open blik van en
voortdurende reflectie en dialoog tussen alle deelnemers.
Verandering is fact of life
Wat willen we bereiken?
De maatschappij verandert voortdurend. Wij willen dat
ICT-profiel afgestemd op het onderwijs aan de
iedereen in onze organisatie - medewerkers, leerlingen en
volwassenen van straks
ouders - zich realiseert dat nieuwe ontwikkelingen gevol-
Leerlingen van nu weten niet beter dan dat ICT-voorzie-
gen kunnen hebben voor de manier van werken en lesge-
ningen altijd beschikbaar zijn. Wij willen en moeten aan-
ven. We stimuleren iedereen om zelf met nieuwe ideeën
sluiten bij deze ontwikkeling en onze leerlingen hiermee
te komen. Dat geldt vanzelfsprekend voor medewerkers,
leren omgaan. Het gaat hierbij niet alleen om vaardig-
maar ook leerlingen en ouders vragen we ontwikkelingen
heden. We moeten leerlingen ook mediabewustzijn en
‘mee te brengen’ naar school.
kritisch burgerschap bijbrengen.
Kwaliteit voor iedere leerling
Oog voor de individuele ontwikkeling
Kwaliteitsbeleid met dynamiek
en passende uitdagingen
Kwaliteitsbeleid gaat alle personeelsleden in de school
Omdat ieder mens uniek is, houdt een goede leerom-
aan. We houden de kwaliteit van ons onderwijs tegen het
geving rekening met verschillen tussen leerlingen. Het is
licht met behulp van het PDCA-model. PDCA staat voor
de taak van leerkrachten om iedere leerling net die
planvorming (Plan), uitvoering (Do), onderzoeken (Check)
extra uitdaging te bieden die op dat moment bij hem
en aanpassen van de plannen (Adapt). We betrekken
past. Voor iedere leerling staan de kansen op de beste
ook partijen buiten de school bij ons kwaliteitsbeleid en
ontwikkeling centraal. Er is veel aandacht voor individuele
we vergelijken onszelf met andere scholen. Ook ouders,
feedback en reflectie.
leerlingen en ‘critical friends’ zijn bij het kwaliteitsbeleid
betrokken.
Een excellente school met oog voor de toekomst
Op elk niveau laten we leerlingen tot excellentie komen.
Een veilig leerklimaat
We herkennen, erkennen en ondervangen onderprestatie
Om optimaal open te kunnen staan voor een leerervaring
bij leerlingen die minder goed dreigen te presteren dan
moet je je veilig voelen. Je moet ook jezelf kunnen zijn en
ze kunnen. Het gaat hierbij niet alleen om cognitieve
je niet gehinderd voelen door discriminatie, pesten of
intelligentie, maar onder andere ook om interpersoonlijke
ander belemmerend gedrag. Essentieel is dat je waardering
en intrapersoonlijke intelligentie, bewegingsintelligentie en
krijgt voor wie je bent.
muzikale intelligentie.
Ook de fysieke leeromgeving moet veilig zijn. SCOL leeft
vanzelfsprekend de arbo-eisen en andere wet- en regelgeving na.
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 8
9 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
De organisatie SCOL
Aan de slag
We werken vanuit de professionele cultuur
gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken.
De stichting SCOL is een van de grootste schoolbesturen
ling benoemd hoe we straks in de praktijk kunnen zien of
Professionals krijgen verantwoordelijkheid op basis van
Daarnaast geven we leiderschap zodanig vorm dat de
in de Leidse regio. Vanuit deze positie en als kwaliteitsor-
een doel bereikt wordt en hoe we indien nodig kunnen
‘erkende ongelijkheid’. Deze ongelijkheid komt voort uit
organisatie doorgaat op het moment dat een leider
ganisatie voelen wij het als onze plicht om bij te dragen
bijsturen. Bovendien maken de scholen en locaties zelf
verschillen in bekwaamheid en interesse. Medewerkers zijn
weggaat. Verder moet de bedrijfsvoering maatschappelijk
aan de ontwikkeling van het onderwijs in de regio. We
een vertaalslag om het strategisch beleidsplan in hun
verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied, maar verliezen
verantwoord zijn. SCOL gaat zorgvuldig om met het milieu
zullen niet alleen actief deelnemen, we willen ook het
schoolpraktijk uit te werken.
de ontwikkeling van de gehele organisatie niet uit het
en stimuleert waar mogelijk de toepassing van duurzame
voortouw nemen, uiteraard in goede samenwerking met
oog. Leidinggevenden sturen bij op hoofdlijnen.
processen. Voorbeelden zijn minder printen, het scheiden
gemeentes en andere schoolbesturen.
van afval, bewust gebruik van energie, het opnemen
Onze plannen zijn ambitieus, de strategie uitdagend,
maar we hebben er vertrouwen in dat ons onderwijs in
In een professionele organisatie wil je leren, je verder
van milieucriteria in contracten en offertes, en duurzaam
Voor het bereiken van de doelen in ons strategisch
2018 nog beter is dan nu. Vanuit de ervaring die we de
ontwikkelen en inspireer je elkaar. Zowel leidinggevenden
inkopen.
beleidsplan is tijd nodig. Ook moet het totale traject
komende jaren opdoen, zullen we de uitdagingen van
hanteerbaar zijn. Daarom hebben we intern per doelstel-
dat moment opnieuw met vertrouwen oppakken.
als medewerkers geven - en krijgen - feedback op hun
functioneren. Dit vraagt om professionele discipline: je
Duurzaamheid: ook op financieel gebied
verantwoordelijk voelen voor de samenwerking, afspraken
Voor het voortbestaan van SCOL is het van belang dat
nakomen en goed communiceren.
iedereen in onze organisatie een financieel bewustzijn
ontwikkelt. De hoeveelheid middelen is een gegeven. Wij
De autonomie ligt zo laag mogelijk in de organisatie
moeten op grond van prioriteiten met deze middelen een
Om optimaal te kunnen werken met professionals is een
optimaal resultaat behalen. Onze realistische begroting
heldere koers nodig met duidelijke afspraken. Het belang
bevat naast vaste posten ook ruimte voor innovatie en
van de leerling staat immers voorop. Op basis van het
ruimte om risico’s af te dekken.
vertrouwen in hun kwaliteit krijgen professionals zoveel
mogelijk ruimte om hun kennis en kunde in te zetten.
Onze huisvesting is efficiënt
Zij houden hierbij rekening met elkaars taken en verant-
De gebouwen en hun inrichting moeten zijn afgestemd op
woordelijkheden en leggen verantwoording af over hun
het moderne onderwijs dat de school wil geven. Goede
resultaten.
huisvesting heeft een positieve invloed op het welbevinden
van de medewerkers en vermindert ziekteverzuim.
We werken duurzaam
Daarnaast is goed huisvestingsbeleid van belang voor het
Allereerst bevorderen we dat medewerkers productief,
financiële resultaat.
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 10
11 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
Contactgegevens
Pacelli
Damlaan 22
2332 XH Leiden
T 071 - 5760858
E [email protected]
www.pacellischool.nl
De Schakel
Mariënpoelstraat 4
2334 CZ LEIDEN
T 071 - 5175551
www.scoleiden.nl
Van Alphenplein 6
2353 BX Leiderdorp
T 071 - 5890988
E [email protected]
www.deschakelleiderdorp.nl
Bernardus
De Singel
PO
Bonaireplein 7
2315 HG Leiden
T 071 - 5218471
E [email protected] www.singelleiden.nl
Kooikerspad 2
2382 EA Zoeterwoude
T 071 - 5421600
E [email protected]
www.debernardusschool.nl
Tweemaster
St. Joseph
Oppenheimstraat 8
2313 JE Leiden
T 071 - 5132263
T [email protected]
www.josephschool.nl
Hoofdvestiging: Broekplein 1, 2318 TJ Leiden
T 071 - 5220239
Nevenvestiging: Regenboogpad 5, 2317 XK Leiden
T 071 - 5210975
E [email protected]
www.tweemasterleiden.nl
’t Klankbord
Westwoud
A. Kleynstraat 6
2331 DV Leiden
T 071 - 5314950
E [email protected]
www.t-klankbord.nl
Veldzichtstraat 17
2381 BT Zoeterwoude
T 071 - 5801505
E [email protected]
www.bswestwoud.nl
VO
Klaverweide
Bonaventuracollege Burggravenlaan
Westeindseweg 1E
2381 EA Zoeterwoude
T 071 - 5801070
E [email protected]
www.bs-klaverweide.nl
Burggravenlaan 2
2313 HV Leiden
T 071 - 5660166
E [email protected]
www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl
De Leeuwerik
Bonaventuracollege Boerhaavelaan
Leeuwerikstraat 2
2352 ER Leiderdorp
T 071 - 5892824
E [email protected]
www.daltondeleeuwerik.nl
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 12
Boerhaavelaan 44
2334 ER Leiden
T 071 - 5171755
E [email protected]
www.boerhaavelaan.bonaventuracollege.nl
13 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Mariënpoelstraat 6
2334 CZ Leiden
T 071 - 5173631
E [email protected]
www.marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl
Bonaventuracollege Schoolbaan
Schoolbaan 1
2371 VJ Roelofarendsveen
T 071 - 3316000
E [email protected]
www.schoolbaan.bonaventuracollege.nl
Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiden
Hoofdvestiging: Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden
T 071 - 5171661
Nevenvestiging: Antonie Duycklaan 10H, 2334 CD Leiden
T 071 - 5191210
E [email protected]
www.vhl.nl/leiden
Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiderdorp
Muzenlaan 155
2353 LD Leiderdorp
T 071 - 5890488
E [email protected]
www.vhl.nl/leiderdorp
ABCDEFGH ORGANISATIESTRATEGIE SCOL 2014-2018 IJKLMNOP
Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiden Zuid-West
Vijf Meilaan 137
2324 VV Leiden
T 071 - 5760200
E [email protected]
www.vhl.nl/leiden-zuid-west
Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Rijnsburg
Noordeinde 24
2231 LK Rijnsburg
T 071 - 4021712
E [email protected]
www.vhl.nl/rijnsburg
Bestuursbureau
Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden
Postbus 4049
2301 RA Leiden
T 071 - 5175551
E [email protected]
www.scoleiden.nl
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 14
15 | Organisatiestrategie SCOL 2014-2018
www.scoleiden.nl
Bezoekadres
Postadres
Mariënpoelstraat 4
Postbus 4049
T 071 - 517 55 51
2334 CZ Leiden
2301 RA Leiden
E [email protected]
Organisatiestrategie SCOL 2014-2018 | 16
Download