Staatssteun, de-minimissteun en diensten van algemeen

advertisement
Staatssteun, de-minimissteun en
diensten van algemeen
economisch belang
Europadag van de Sociale Economie
21 januari 2016
Overzicht
I.
Wat is staatssteun?
II.
Wanneer is sprake van staatssteun?
III.
Als er sprake is van staatssteun: wanneer is staatssteun toegelaten
en vrijgesteld van aanmelding?
2
I. Wat is staatssteun?
vier cumulatieve voorwaarden
1.
Economisch voordeel
2.
door de (lokale) overheid verleend
3.
aan één of meer welbepaalde ondernemingen
4.
de mededinging vervalst en het handelsverkeer tussen de lidstaten
ongunstig beïnvloedt
algemeen vermoeden dat aan deze voorwaarde is voldaan, tenzij
(i) de-minimissteun of (ii) activiteit van zuiver lokale aard
3
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang?
Ja: DAEB:
DAEB-staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 3
Neen:
algemene staatssteunregels
zijn van toepassing
3. Is er sprake van DAEB-de-minimissteun
(steun < 500.000 euro over 3 belastingjaren)?
Ja:
geen staatssteun
(DAEB-de-minimis)
Neen*:
Ga naar vraag 4
4. Is er sprake van een economisch voordeel?
Neen:
geen staatssteun
(Altmark-criteria)
Ja:
Ga naar vraag 5
5. Zijn alle voorwaarden
het DAEB-besluit
of de algemene
5. Isvan
voldaan
aan de 4Altmark-criteria?
groepsvrijstelling
voldaan?
5. Is voldaan aan
de 4Altmark-criteria?
Ja:
verenigbare staatssteun die
niet moet worden
aangemeld
Neen:
staatssteun moet worden
aangemeld
4
**De volgende vraag die zou kunnen worden gesteld is of het om zuiver lokale
diensten gaat (slide 18), maar voorzichtigheidshalve en vanuit het oogpunt van
rechtszekerheid bevelen we aan om ervan uit te gaan dat de betrokken dienst
geen zuiver lokale dienst is.
II. Wanneer is sprake van staatssteun?
1. Is er sprake van een economische activiteit? /1
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
5
1. Is er sprake van een economische activiteit? /2
• Een onderneming is elke entiteit “die een economische activiteit uitoefent”
en “ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd”
− Economische activiteit: iedere activiteit die erin bestaat goederen of
diensten op een markt aan te bieden (kan de activiteit in concurrentie
met andere ondernemingen worden uitgeoefend?) -> ruime definitie
− Ongeacht rechtsvorm: bv. VZW of entiteit waarvan activiteit “sociaal” is
= onderneming indien economische activiteit
6
1. Is er sprake van een economische activiteit? /3
• Voorbeelden van economische activiteiten
–
–
–
–
–
–
–
–
Arbeidsbemiddeling door een publiek arbeidsbureau zoals de VDAB
Vervoer van spoedgevallen en ziekenvervoer
Medische dienstverlening in een ziekenhuis of daarbuiten
Het uitvoeren van renovatieprojecten, herstellingen en
opfrissingswerken
Het bedelen van folders
Kinderopvang
Het verhuren en herstellen van fietsen
Filmproductie
7
1. Is er sprake van een economische activiteit? /4
•
Voorbeelden van niet-economische activiteiten
– Activiteiten die verband houden met de uitoefening van bevoegdheden
van openbaar gezag
bv. activiteiten m.b.t. politie, leger, maritieme veiligheid,
verkeersafwikkeling, milieu-inspectiediensten
– Bepaalde activiteiten van zuiver sociale aard
bv. beheer van de sociale zekerheid, openbaar onderwijs, openbare
bibliotheken, activiteiten op het gebied van natuurbescherming en behoud
8
2. Is de economische activiteit van algemeen belang? /1
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang?
Ja: DAEB:
DAEB-staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 3
Neen:
algemene staatssteunregels
zijn van toepassing
9
2. Is de economische activiteit van algemeen belang? /2
Diensten van
algemeen
belang (DAB)
Gewone
economische
activiteiten
Niet-economische diensten
van algemeen belang
(NEDAB)
Diensten van algemeen
economisch belang
(DAEB)
waaronder ook niet-economische
SDAB
waaronder ook economische
SDAB
Staatssteunregels zijn niet
van toepassing
Staatssteunregels zijn van
toepassing
10
Staatssteunregels zijn van
toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang? /3
– DAB = diensten die de overheden van algemeen belang achten en
waaraan specifieke openbaredienstverplichtingen zijn verbonden
• lidstaten hebben een ruime beoordelingsmarge om DAB te bepalen; enkel
controle op misbruik
– DAEB = economische activiteiten die het algemeen belang dienen en
die de markt, zonder het overheidsoptreden, niet of niet onder dezelfde
voorwaarden inzake kwaliteit, betaalbaarheid, … had verricht
(‘marktfalen’)
• bv. professionele inschakeling van kansengroepen
11
2. Is de economische activiteit van algemeen belang? /4
– SDAB = sociale diensten van algemeen belang
SDAB met economisch karakter = DAEB
• bv. gemeentelijke sociale dienst:
− verzorgt maaltijdvoorziening of verricht thuiszorg, terwijl dit soort
activiteiten ook door andere (publieke of particuliere) dienstverrichters
worden aangeboden -> sociale dienst biedt diensten aan op een markt:
economische activiteit
− verricht een activiteit in het kader van de sociale zekerheid, zoals het
verstrekken van overheidsuitkeringen aan verzekerden -> geen
economische activiteit
12
3. Is er sprake van de-minimissteun? /1
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang?
Ja: DAEB:
DAEB-staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 3
Neen:
algemene staatssteunregels
zijn van toepassing
3. Is er sprake van DAEB-de-minimissteun
(steun < 500.000 euro over 3 belastingjaren)?
Ja:
geen staatssteun
(DAEB-de-minimis)
Neen:
Ga naar vraag 4
13
3. Is er sprake van de-minimissteun? /2
• de-minimissteun = steun beneden een bepaald plafond die geacht wordt het
handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig te beïnvloeden en de
mededinging niet te vervalsen
– DAEB-de-minimisverordening Nr. 360/2012
– algemene de-minimisverordening Nr. 1407/2013
– landbouw de-minimisverordening Nr. 1408/2013
– visserij de-minimisverordening Nr. 717/2014
14
3. Is er sprake van de-minimissteun? /3
– Maximumbedrag aan de-minimissteun dat aan 1 onderneming mag
worden verleend over een periode van 3 belastingjaren
–
–
–
–
DAEB-de-minimis: max. € 500.000
algemene de-minimis: max. € 200.000
landbouw de-minimis: max. € 15.000
visserij de-minimis: max. € 30.000
– Relevante periode van 3 belastingjaren is “glijdend”; indien het
steunplafond gedurende enige driejarige periode wordt overschreden,
vervalt het voordeel van de de-minimisregeling
max. € 500.000/€ 200.000
max. € 500.000/€ 200.000
max. € 500.000/€ 200.000
1/1/2011
1/1/2012
1/1/2013
15
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2016
3. Is er sprake van de-minimissteun? /4
– Transparante steun
• Subsidies: ok
• Garantieregeling of leningen: specifieke regels
– Lokale overheid moet onderneming met DAEB belasten (enkel bij
DAEB-de-minimis) + voorgenomen steunbedrag meedelen + als deminimissteun bestempelen (met verwijzing naar toepasselijke deminimisverordening)
– Controle
• lokale overheid moet verklaring vragen aan onderneming over alle
ontvangen de-minimissteun, ongeacht van welke overheid ontvangen en
ongeacht de toepasselijke de-minimisverordening
• bewaarplicht voor lokale overheid van dossiergegevens gedurende 10 jaar
16
3. Is er sprake van de-minimissteun? /5
– Verbod om de-minimissteun te cumuleren
• Met andere toegelaten steun, althans
− voor zover het gaat om steun ten behoeve van “dezelfde in aanmerking
komende kosten”
− indien dergelijke cumul zou resulteren in een steunintensiteit die hoger
is dan toegelaten voor dat type
− bv. toegelaten steun = 50% van de loonkosten gedurende 12 m vanaf
aanwerving van kwetsbare WN X op grond van “steun voor kwetsbare WN”
=> overheid kan geen bijkomende de-minimissteun geven voor resterende
50% van loonkosten van WN X
• Met compensaties voor “dezelfde DAEB” op grond van DAEB-besluit of
“Altmark”-arrest
» bv. Vlaamse overheid geeft subsidie voor DAEB “professionele inschakeling
van kansengroepen” ogv DAEB-besluit => geen bijkomende deminimissteun mogelijk voor dezelfde DAEB
17
4. Gaat het om zuiver lokale diensten?
– Kwalificatie als zuiver lokale diensten wordt enkel in uitzonderlijke
gevallen aanvaard; Europese Commissie oordeelt snel dat een
maatregel het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.
– Bv. Decreet subsidiëring inschakelingsbedrijven door het Waalse
Gewest: subsidies komen ten goede “aan bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de sector van de dienstverlening in
de nabije omgeving, zonder dat het daarom mogelijk is uit te sluiten dat de activiteit van bepaalde van deze in aanmerking
komende bedrijven invloed heeft op het intracommunautaire handelsverkeer”
– Voorzichtigheidshalve en vanuit oogpunt van rechtszekerheid:
kwalificatie als geen zuiver lokale dienst, tenzij specifiek juridisch advies
wordt ingewonnen
18
5. Is er sprake van een economisch voordeel? /1
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang?
Ja: DAEB:
DAEB-staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 3
Neen:
algemene staatssteunregels
zijn van toepassing
3. Is er sprake van DAEB-de-minimissteun
(steun < 500.000 euro over 3 belastingjaren)?
Ja:
geen staatssteun
(DAEB-de-minimis)
Neen*:
Ga naar vraag 4
4. Is er sprake van een economisch voordeel?
Neen:
geen staatssteun
(Altmark-criteria)
Ja:
Ga naar vraag 5
**De volgende vraag die zou kunnen worden gesteld is of het om zuiver lokale diensten gaat
(slide 18), maar voorzichtigheidshalve en vanuit het oogpunt van rechtszekerheid bevelen we
aan om ervan uit te gaan dat de betrokken dienst geen zuiver lokale dienst is.
19
5. Is er sprake van een economisch voordeel? /2
• Compensatie voor DAEB: geen economisch voordeel indien 4 “Altmark”
voorwaarden zijn vervuld
1)
2)
3)
4)
Besluit waarbij een onderneming met een DAEB wordt belast en de
openbaredienstverplichting duidelijk is omschreven
Parameters op basis waarvan compensatie wordt berekend, zijn vooraf op
objectieve en doorzichtige wijze vastgesteld
Geen overcompensatie
Compensatie wordt vastgesteld ofwel in het kader van een overheidsopdracht
(aanbesteding of offerte-aanvraag) ofwel op basis van de kosten van een
“gemiddelde, goed beheerde” onderneming
• Indien geen overheidsopdracht in de zin van “Altmark”-voorwaarde 4 ->
gemakshalve DAEB-besluit toepassen: “Altmark”-voorwaarden 1 tot 3
20
6. De toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering op sociale diensten /1
• Definitie overheidsopdracht voor diensten:
– Elke overeenkomst ten bezwarende titel waarbij een dienstverlener een
dienst verricht die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede aan de
aanbestedende overheid komt.
– Definitie heeft een breed toepassingsgebied.
– DAEB in principe geen uitzondering op het overheidsopdrachtenrecht.
• Uitzonderingen op overheidsopdrachtenrecht (ook
mogelijk voor DAEB):
1)
2)
3)
Subsidieregelingen
Opdrachten voor sociale diensten
Concessies voor dienstverlening
21
6. De toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering op sociale diensten /2
• Uitzondering 1: subsidieregelingen
−
−
−
Subsidies vallen niet onder de overheidsopdrachtenreglementering
een éénzijdige rechtshandeling van de overheid waarbij deze aan een instantie een
bepaalde geldsom toekent ter ondersteuning van een activiteit die het algemeen belang dient
Kenmerken van een overheidsopdracht (Europese Commissie):
• het contract heeft tot doel behoeften te vervullen die vooraf door de overheid binnen haar
bevoegdheden zijn bepaald;
• de kenmerken en praktische uitvoering van de dienst worden in detail door de betrokken overheid
bepaald;
• het contract bevat een vergoeding voor die dienstverrichting (betaling van een prijs);
• de overheid neemt het initiatief om op zoek te gaan naar een dienstverrichter aan wie die dienst kan
worden toevertrouwd;
• het contract bevat sancties indien de contractuele verplichtingen niet worden nagekomen, om zo te
garanderen dat de dienst die aan een derde is toevertrouwd, correct wordt vervuld zodat wordt
voldaan aan de eisen van de overheid (boetes, schadevergoedingen, enz.).
−
Opdrachten die niet aan deze criteria voldoen zijn eerder subsidies
22
6. De toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering op sociale diensten /3
• Uitzondering 1: subsidieregelingen
Kenmerken van een subsidie zijn compatibel met de Altmark-voorwaarden (en het DAEBbesluit):
1) Bij een subsidie bepaalt de overheid in algemene termen de kenmerken van de te subsidiëren activiteiten.
Geen beletsel voor overheid om de openbaredienstverplichtingen duidelijk te omschrijven (Altmarkvoorwaarde 1 en voorwaarde DAEB-besluit). De overheid kan de verplichtingen omschrijven zonder in
detail te bepalen met welke middelen de verplichtingen moeten worden gerealiseerd.
2) Bij een subsidie neemt de overheid geen initiatief om voor een concrete dienst zelf een dienstverrichter te
zoeken. Altmark-voorwaarde 1 (en het DAEB-besluit) vereist dat overheid een dienstverrichter uitdrukkelijk
belast met verplichtingen. De overheid kan de onderneming met de openbaredienstverplichting
belasten, maar op vraag van de onderneming.
23
6. De toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering op sociale diensten /4
• Uitzondering 2: opdrachten voor sociale diensten
–
–
Ook als overheidsopdrachtenwet van toepassing is, verspoeld regime voor sociale diensten
Onderhandelingsprocedure met en zonder bekendmaking mogelijk bij opdracht i.v.m. sociale
diensten met waarde gelijk aan of lager dan 207.000 euro (excl. BTW)
• Bedrag van 207.000 euro berekend op de volledige duurtijd van de overeenkomst (met een maximum
van 48 maanden)
–
–
Bij opdracht i.v.m. sociale diensten met waarde hoger dan 207.000 euro blijft
onderhandelingsprocedure met bekendmaking mogelijk
Verdere versoepeling vanaf 18 april 2016
24
6. De toepassing van de
overheidsopdrachtenreglementering op sociale diensten /5
• Uitzondering 3: concessie voor dienstverlening
–
–
–
Overheid verleent aan de concessiehouder, als tegenprestatie voor de dienst, het recht om
de bepaalde dienst te exploiteren, eventueel aangevuld met een prijs.
Exploitatierisico wordt aan de concessiehouder overgedragen. In de praktijk wordt
concessiehouder grotendeels rechtstreeks betaald door de gebruiker van de dienst.
Principes van toepassing op concessies:
• Beginselen van non-discriminatie en gelijke behandeling bij selectie van kandidaten,
onderhandelingen, keuze van kandidaat (i.e. redelijke verantwoording voor keuze)
• Beginsel van transparantie: passende bekendmaking van intentie tot concessieverlening
–
Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten
• Omzetting in Belgisch recht tegen 18 april 2016
• Uitzonderingsregime voor bepaalde concessies van sociale diensten: enkel
– bekendmaking van intentie tot concessieverlening
– bekendmaking van de beslissing tot concessieverlening aan een kandidaat
25
III. Als er sprake is van staatssteun: wanneer is staatssteun
toegelaten?
• Staatssteun is enkel toegelaten mits goedkeuring door Europese
Commissie
• Europese Commissie kan staatssteun op meerdere wijzen goedkeuren
1. DAEB-besluit
2. Algemene groepsvrijstellingsverordening
3. Individuele goedkeuring ogv richtsnoeren/kaderregelingen
26
1. Is er sprake van een economische activiteit?
Ja: staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 2
Neen:
staatssteunregels zijn niet
van toepassing
2. Is de economische activiteit van algemeen belang?
Neen:
algemene staatssteunregels
zijn van toepassing
Ja: DAEB:
DAEB-staatssteunregels zijn
van toepassing
Ga naar vraag 3
3. Is er sprake van DAEB-de-minimissteun
(steun < 500.000 euro over 3 belastingjaren)?
Ja:
geen staatssteun
(DAEB-de-minimis)
Neen*:
Ga naar vraag 4
4. Is er sprake van een economisch voordeel?
Neen:
geen staatssteun
(Altmark-criteria)
Ja:
Ga naar vraag 5
5. Zijn alle voorwaarden
van
het DAEB-besluit
of de algemene
5. Is
voldaan
aan de 4Altmark-criteria?
groepsvrijstelling
voldaan?
5. Is voldaan aan
de 4Altmark-criteria?
Neen:
staatssteun moet worden
aangemeld
Ja:
verenigbare staatssteun die
niet moet worden
aangemeld
27
**De volgende vraag die zou kunnen worden gesteld is of het om
zuiver lokale diensten gaat (slide 18), maar voorzichtigheidshalve
en vanuit het oogpunt van rechtszekerheid bevelen we aan om
ervan uit te gaan dat de betrokken dienst geen zuiver lokale dienst
is.
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /1
– Staatssteun is automatisch toegelaten -> geen aanmeldingsplicht bij
Europese Commissie
– Toepassingsgebied:
• DAEB-compensatie < € 15 miljoen/jaar (uitz. vervoer)
• Ziekenhuizen: ongeacht het bedrag
• Sociale diensten: ongeacht het bedrag
− deze diensten moeten voldoen aan "sociale behoeften wat betreft
gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot de
arbeidsmarkt en herintreding, sociale huisvesting en de zorg voor en
sociale inclusie van kwetsbare groepen".
• Onderneming wordt niet langer dan 10 jaar met DAEB belast, tenzij een
aanzienlijke investering is vereist
28
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /2
– Voorwaarden
• Belast met een DAEB d.m.v. een toewijzingsbesluit dat de volgende
gegevens moet bevatten:
–
–
–
–
inhoud en duur van de openbaredienstverplichtingen
betrokken onderneming en ev. betrokken grondgebied
aard van ev. uitsluitende of bijzondere rechten aan de onderneming
beschrijving van het compensatiemechanisme en parameters voor
berekening, monitoring en herziening van de compensatie
– regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te vorderen
– verwijzing naar het DAEB-besluit
29
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /3
• Parameters voor de compensatie
– moeten vooraf worden vastgesteld in het toewijzingsbesluit
– precieze bedrag is niet vereist; berekeningsgrondslag volstaat
» Bv. lokale overheid wil centrum voor begeleiding van jonge
werklozen oprichten: mogelijke kostenparameters:
- het aantal jonge werklozen dat gedurende 1 jaar
opleiding volgt
- het daarbij gebruikte materiaal en de loonkosten
van opleiders gedurende 1 jaar
– mechanisme voorzien om verwachte kosten achteraf te
corrigeren tav reële kosten
30
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /4
• Vermijden van overcompensatie
Compensatie ≤ kosten – inkomsten (+ redelijke winst)
– kosten
» Alle kosten voor beheer van DAEB
- onderneming met enkel DAEB: alle kosten
- onderneming met DAEB en andere activiteiten:
° alle kosten voor DAEB + proportioneel aandeel in
gemeenschappelijke vaste kosten
° investeringskosten indien noodzakelijk voor DAEB
− inkomsten
» Alle met de DAEB behaalde inkomsten
bv. subsidies, bijdragen van gebruikers, belastingsvrijstellingen, voordelen in natura (bv. kosteloos gebruik
van gebouwen)
31
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /5
–
–
–
redelijke winst
» Veilige haven:
- rendement op kapitaal ≤ relevante swaprente (zie
EC website) + 1%
- bv. DAEB-overeenkomst voor 1 jaar: relevante
swaprente 0,19% + 1% = 1,19%
gescheiden boekhouding van kosten en inkomsten DAEB
controle op overcompensatie
» Om de 3 jaar tijdens periode waarvoor onderneming met
DAEB is belast + op het einde van die periode
overcompensatie > 10% van gemiddelde jaarcompensatie:
overheid moet ingrijpen
overcompensatie < 10% van gemiddelde jaarcompensatie:
mag worden overgedragen naar volgende periode + verminderd op voor die
periode te betalen compensatie
32
1. Zijn alle voorwaarden van het DAEB-besluit voldaan? /6
− Transparantie, bewaarplicht en rapportage
•
Transparantievereisten voor compensatie > € 15 miljoen verleend aan een
onderneming die ook activiteiten heeft buiten de DAEB
•
Bewaarplicht voor lokale overheid van dossiergegevens gedurende periode
waarvoor onderneming met DAEB is belast + ten minste 10 jaar na afloop van die
periode
•
Om de 2 jaar: Belgische overheid moet verslag indienen bij Europese Commissie en
hiervoor info verzamelen bij lokale overheden
33
2. Zijn alle voorwaarden van de algemene
groepsvrijstellingsverordening voldaan? /1
− Staatssteun is automatisch toegelaten -> geen aanmeldingsplicht bij
Europese Commissie
− Toepassingsgebied: o.a.
• Regionale steun
• Kmo-steun
• Steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie
• Opleidingssteun
• Steun ten behoeve van (uiterst) kwetsbare werknemers en werknemers met een
handicap
• Steun voor milieubescherming
• Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed
• Steun voor sportinfrastructuur en multifunctionele recreatieve infrastructuur
• Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen
34
2. Zijn alle voorwaarden van de algemene
groepsvrijstellingsverordening voldaan? /2
– Als algemene voorwaarden van hoofdstuk I van de algemene
groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zijn vervuld
• bv. cumuleringsregels
– op grond van de AGVV vrijgestelde steun met identificeerbare in
aanmerking komende kosten mag worden gecumuleerd met
» andere staatssteun, zolang die maatregelen andere identificeerbare in
aanmerking komende kosten betreffen;
» andere staatssteun ten behoeve van dezelfde in aanmerking komende kosten
mits deze cumulering niet ertoe leidt dat de hoogste steunintensiteit of het
hoogste steunbedrag die krachtens de AGVV voor deze steunmaatregel
gelden, wordt overschreden
– op grond van de AGVV vrijgestelde steun mag niet worden gecumuleerd
met
» de-minimissteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten indien dit soort
cumulering ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger uitkomt dan de
steunintensiteiten die in de AGVV zijn vastgesteld.
35
2. Zijn alle voorwaarden van de algemene
groepsvrijstellingsverordening voldaan? /3
– Als specifieke voorwaarden van hoofdstuk III van de algemene
groepsvrijstellingsverordening zijn vervuld
• bv. voor aanwerving kwetsbare werknemers (personen die bv. in de voorafgaande 6
maanden geen reguliere betaalde betrekking hebben gevonden, of tussen 15 en 24 jaar
oud zijn, of ouder zijn dan 50 jaar) -> steun mag max. 50% van loonkosten gedurende
max. 12 m bedragen
• bv. voor aanwerving uiterst kwetsbare werknemers (personen die gedurende 24
maanden geen reguliere betaalde betrekking hebben gehad, of personen die
gedurende 12 maanden geen reguliere betaalde betrekking hebben gehad én
kwetsbare werknemer zijn) -> steun mag max. 50% van loonkosten gedurende max. 24
m bedragen
• bv. steun ter compensatie van kosten voor de begeleiding van (uiterst) kwetsbare
werknemers is mogelijk voor 50%
• bv. voor de tewerkstelling van werknemers met een handicap -> steun mag max. 75%
bedragen van loonkosten gedurende de gehele periode dat de werknemer in dienst is +
steun ter compensatie van bijkomende kosten voor tewerkstelling is mogelijk voor 100%
36
3. Richtsnoeren/kaderregelingen
• Staatssteun moet bij Europese Commissie worden aangemeld
• Staatssteun kan toegelaten worden indien zij aan bepaalde voorwaarden
voldoet
– Bv. DAEB-kaderregeling
– Bv. O&O&I-kaderregeling
37
Dank voor uw aandacht
Leen Goossens
Eubelius
Louizalaan 99
1050 Brussel
Tel +32.2.543.31.41
Fax +32.2.543.31.01
www.eubelius.com
38
Download