Dorpsbelangen Adorp

advertisement
Dorpsbelangen Adorp
Jaarverslag 2016
Het doel van Dorpsbelangen Adorp was ook in 2016 het behartigen van de belangen van het
dorp, alsmede het behouden en indien mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.
Het was een jaar dat bol stond van de activiteiten voor het bestuur van Dorpsbelangen.
De reguliere vergaderingen van het bestuur werden gehouden op de 2e maandag van de
maand. Er was 2 keer een overleg met het college van de gemeente Winsum.
Daarnaast voerde DB met een aantal groepen/instanties overleg over diverse zaken.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op woensdag 23 maart.
De verslagen van de secretaris en de penningmeester werden allen in goede orde bevonden.
De kascommissie werd gevormd door Wies Boschma en Gaby Schuurmans.
Hierna volgde een bestuursverkiezing. Yke de Jong was aftredend en herkiesbaar. Yke werd
met algemene stemmen herkozen.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
 Voorzitter:
Sijbrand Stratingh
 Secretaris:
Jouk Huisman
 Penningmeester:
Johannes Nijmeijer
 Leden:
Arnold Holwerda
Yke de Jong
Op de agenda stonden verder nog de punten: OBS De Wierde, Adorp Duurzaam,
Dorpsbudget op basis van de Dorpsvisie, N361.
Op 13 januari tekenden voorzitter en secretaris een intentieverklaring bij OBS de Wierde.
Hiermee stemde DB in met de voortzetting van de school.
In maart werd het definitieve rapport van Blauwe Ogen in het kader van Adorp Duurzaam
opgeleverd.
13 april was er overleg met het college van de gemeente, samen met de andere
dorpsbelangenverenigingen in de gemeente Winsum. Belangrijkste agendapunt was de
"Notitie Leefbaarheid" van de gemeente.
Op 29 april ontving DB de prijs "Held van het vrijwilligerswerk Adorp" uit handen van de SP.
Dorpsbelangen organiseerde op 28 mei voor de 4e maal een lentefair op de Speelweide.
Dit viel samen met het jubileumweekend van de Culturele Commissie. Hierdoor was het niet
zo druk als voorgaande jaren.
In het kader van leefbaarheid en duurzaamheid vonden in juni gesprekken plaats met
Landschapsbeheer Groningen. Dit was naar aanleiding van een subsidieverzoek van DB in
mei richting LBG voor een aantal projecten in het dorp.
Dorpsbelangen Adorp
DB heeft in 2016 een aantal gesprekken gevoerd over de molen in Adorp. Helaas tot nu toe
zonder resultaat.
In het kader van het Dorpsbudget waren er in 2016 diverse acties. Verderop in dit verslag een
toelichting.
In oktober vond een eerste gesprek met Stichting KUUB plaats over de herbestemming van
het voormalige voetbalveld naast het spoor. Om groepen particulieren te adviseren,
begeleiden en ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen nieuwbouwwoningen, werd
stichting KUUB in 2002 opgericht. Honderden opgeleverde woningen en even zoveel
tevreden gezinnen hebben bewezen dat samen bouwen kan werken. Stichting KUUB richt
zich vooral op CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) als projectontwikkelaar of bij
het ondersteunen van de projecten. Stichting KUUB zou voor Adorp iets kunnen betekenen
bij de inrichting van het voormalige voetbalveld. Naar aanleiding van dit gesprek vond een
gesprek met de gemeente Winsum plaats over de mogelijkheden die woningbouw op deze
locatie eventueel mogelijk zou moeten maken. Uit dit overleg is een zeer positief beeld
ontstaan over de mogelijkheden. Stichting KUUB heeft daarop het verzoek gekregen om een
zogenaamd plan van aanpak op te gaan stellen voor herinrichting van het voormalige
voetbalveld. In het voorjaar van 2017 zal voorlichting worden gegeven over de mogelijke
plannen voor deze locatie.
In oktober en november waren er meerdere gesprekken met Landschapsbeheer Groningen in
verband met de subsidieverstrekking.
Ook waren er gesprekken met een landschapsarchitect over de begeleiding van de diverse
projecten.
Dorpsbelangen organiseerde op 10 december weer de jaarlijkse Kerstmarkt. Dit jaar werd de
kerstmarkt voor de 10e keer georganiseerd. Het was als van ouds weer een drukke, gezellige
markt. De standhouders waren tevreden.
Samen met de VVV organiseerde Dorpsbelangen voor de 2e keer "Adorp in het licht".
Aan de Adorpers werd gevraagd om in de periode van 10 t/m 31 december hun huis en tuin te
versieren met kerstverlichting. Een deskundige jury koos drie prijswinnaars, die werden
verrast met een kerstpakket. De bewoners van Adorp kregen allen een kerstkaart van DB en
de VVV met daarop de beste wensen voor 2017.
Het bestuur van Dorpsbelangen was ook in 2016 vertegenwoordigd in diverse verenigingen in
het dorp, zoals o.a. in het stichtingsbestuur van de “Speelweide de Molen”, het bestuur van
Dorpshuis Artharpe, de Molenstichting Winsum, commissie nieuwbouw clubgebouw
Speelweide, de Boekentafel.
Dorpsbelangen Adorp telde op 1 januari 2017 211 leden.
Dorpsbelangen Adorp
Onderstaand volgt nog een toelichting op die punten die in 2016 uitgebreid aan de orde
kwamen.
Dorpsbudget stand van zaken:
Van het bedrag € 8000 is nu € 4560,53 besteed. Resterende bestemmingen zijn geplaatst
onder doelreservering Natuurspeelplaats/Brochure op het Financiële Overzicht 2016.
Hieronder volgen de gevoerde activiteiten.
Stichting 55+
Ten behoeve van de computercursussen zijn 5 st. 24" schermen aangeschaft, een laser-pointer
presenter en 6 draadloze muizen.
Op termijn wordt gekeken of in de nieuwe vergaderruimte van Artharpe een 65" monitor kan
komen voor de 55+ groep.
AED + cursus
Er is een AED geplaatst aan de Torenweg 2 in Adorp.
In het najaar was er een AED-cursus voor de bewoners, in samenwerking met de EHBOvereniging. Voor de cursus hebben zich 21 deelnemers gemeld, waarvan er 16 zijn
gecertificeerd.
Thuismaaltijden Ingrid Slierings
Ingrid kookt op dinsdagavond maaltijden voor een aantal bewoners van Adorp. Vooral voor
alleenstaanden voorziet deze voorziening in een grote behoefte.
Om deze service te optimaliseren heeft Ingrid een bedrag gekregen voor o.a. een
keukenmachine, ovenschalen en pannen.
Leugenbankje/picknicktafel Wierumerschouwsterweg
Gekeken wordt of de bank die in het verlengde van de Zuiderstraat aan het Selwerderdiep
staat (met uitzicht op het Reidiepdal) kan worden verplaatst naar de Wierumerschouwsterweg.
Op de plek van de bank kan dan een picknicktafel worden gerealiseerd.
Informatie nieuwe bewoners
Er wordt gewerkt aan een zgn. "welkomstfolder" voor nieuwe bewoners.
Greenwall Torenweg
Om de glasbak en de Humanitasbak aan het oog van de overburen te ontrekken, komt er, in
samenwerking met de gemeente Winsum, een greenwall.
Onderhoud begraafplaats, opschonen wildgroei
Aansluitend aan de inventarisatie van de gemeente Winsum zal hiermee worden gestart.
Hondentoilet/poepzakjesvoorziening
Er worden binnenkort enkele poepzakpunten geplaatst. De poepzakken zijn biologisch
afbreekbaar.
Speeltoestellen school
Op dit moment wordt gekeken naar een nieuwe invulling van het schoolplein.
Dorpsbelangen Adorp
Doelreservering voor toestellen op het schoolplein wordt als cofinanciering meegenomen
voor het realiseren van een Natuurspeelplaats Adorp.
Projectplan Wierdedorp Adorp/LBG
Dorpsbelangen Adorp heeft in oktober 2016 instemming ontvangen op de aanvraag
Leefbaarheidssubsidie bij Landschapsbeheer Groningen. De aanvraag omvat een budget van
€154000 waarvan 20% door middel van cofinanciering of zelfwerkzaamheid ingebracht moet
worden.
De totale aanvraag bij Landschapsbeheer Groningen omvat een natuurspeelplaats bij de
school, een ommetje vanaf de schoolplein naar Harssenslaan en een dorpsplein.
Op maandag 4 juli is uitleg gegeven waarom voor Adorp de keus gemaakt is voor een plein
bij dorshuis Artharpe. Het gaat om een open plein waarbij aan het plein meerdere functies
toegekend kunnen worden.
De schoolpleincommissie van IKC De Wierdeheeft al een aantal jaren de wens uitgesproken
om rondom de school een natuurspeelplaats te ontwikkelen. Het terrein is voor het merendeel
openbaar terrein. Met deze toekenning kan nu de werkgroep Natuurspeelplaats Adorp aan de
slag.
Landschapsbeheer Groningen blijft grotendeels de regie houden over de projecten. Voor de
begeleiding en uitvoering is Gerard Wezenberg van Stek en Streek als deskundig
dorpskernontwikkelaar ingeschakeld. Er is een werkgroep voor het Dorpsplein en een
werkgroep voor de Natuurspeelplaats.
De Molen Aeolus
De molen verkeert van buiten af gezien in erbarmelijke staat. De wieken zijn gestript uit
veiligheidsoverwegingen voor de nabije buurtbewoners. De zorg over de staat van de molen
wordt gedeeld met de gemeente Winsum, stichting De Hollandsche Molen, het Groninger
Molenhuis en de Molenstichting Winsum. Voor benadering van de eigenaar is Dorpsbelangen
twee keer bijeen geweest met bovengenoemde partijen omdat er een kleine opening was voor
toenadering. Maar de eigenaar blijft ontoegankelijk voor gesprek en voor overname.
Namens het bestuur,
Jouk Huisman,
secretaris
Download