Studiegids Bacheloropleiding Culturele en

advertisement
Studiegids
Bacheloropleiding
Culturele en Maatschappelijke Vorming
Voltijd
2016-2017
© Hogeschool Utrecht,
HU Diensten
Utrecht, juli 2016
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
5
2
Inrichting van de opleiding
7
2.1 Beroepsprofiel ........................................................................................................... 7
2.1.1
Beroep ................................................................................................................ 7
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel............................................................................. 8
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar .................................................. 9
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde.............................................................................. 10
2.1.5
Werkveld en functies .......................................................................................... 10
2.2 Opleidingsprofiel ........................................................................................................ 11
2.2.1
Algemeen............................................................................................................ 11
2.2.2
Doelstelling opleiding .......................................................................................... 11
2.2.3
Het hbo-niveau van de opleiding ........................................................................ 11
2.2.4
Didactische uitgangspunten ................................................................................ 13
2.3 Inrichting opleiding..................................................................................................... 13
2.3.1
Opleidingsvarianten ............................................................................................ 13
2.3.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes .............................................................. 14
2.3.3
Getuigschriften.................................................................................................... 14
2.3.4
Graden en titulatuur ............................................................................................ 15
2.3.5
Opleidingsstructuur ............................................................................................. 15
2.4 Propedeuse ............................................................................................................... 16
2.4.1
Programma ......................................................................................................... 17
2.4.2
Studieadvies ....................................................................................................... 17
2.4.3
Overstappen ....................................................................................................... 20
2.5 Hoofdfase .................................................................................................................. 23
2.5.1
Toelating hoofdfase ............................................................................................ 23
2.5.2
Programma’s ...................................................................................................... 24
2.5.3
Stages en stagewaardigheid............................................................................... 26
2.5.4
Profileringsruimte ................................................................................................ 27
2.5.5
Excelleren ........................................................................................................... 28
2.5.6
Afstuderen .......................................................................................................... 29
2.5.7
Vervolgopleidingsmogelijkheden ........................................................................ 30
2.6 Examencommissie .................................................................................................... 31
2.6.1
Instelling en benoeming ..................................................................................... 31
2.6.2
Samenstelling ..................................................................................................... 31
2.6.3
Taken en bevoegdheden .................................................................................... 31
2.6.4
Verzoekschrift ..................................................................................................... 32
2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen ................. 33
2.8 Voorzieningen............................................................................................................ 33
2.8.1
Begeleiding ......................................................................................................... 33
2.8.2
ICT-faciliteiten ..................................................................................................... 34
2.8.2.1
Algemeen ........................................................................................................ 34
2.8.2.2
Wachtwoord .................................................................................................... 34
2.8.2.3
Informatiebeveiliging en privacy ...................................................................... 35
2.8.2.4
Registratie studievoortgang............................................................................. 35
2.8.2.5
E-mail .............................................................................................................. 35
2.8.2.6
MijnHU ............................................................................................................ 35
2.8.2.7
AskHU ............................................................................................................. 36
2.8.2.8
OSIRIS Student............................................................................................... 37
2.8.3
Student Informatiepunt (STIP) ............................................................................ 38
2.8.4
Studievereniging ................................................................................................. 38
2.8.5
Opleidingscommissies ........................................................................................ 38
2.9 Contactgegevens....................................................................................................... 39
3
Cursussen
40
3.1 Cursusdeelname ...................................................................................................... 40
3.2 Inschrijving voor cursussen ....................................................................................... 40
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
2/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
3.3 Aanwezigheidsplicht .................................................................................................. 40
3.4 Ingangseisen ............................................................................................................. 41
3.5 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 41
4
Tentamens en examens
42
4.1 Introductie .................................................................................................................. 42
4.2 Vrijstellingen .............................................................................................................. 43
4.3 Organisatie tentamens .............................................................................................. 44
4.3.1
Tentamenvorm en -duur ..................................................................................... 44
4.3.2
Tentamenrooster ................................................................................................ 45
4.3.3
Inschrijving en deelname (her)tentamens ........................................................... 45
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking............................................... 47
4.3.5
Legitimatieplicht bij tentamens ............................................................................ 49
4.3.6
Gang van zaken tijdens tentamens..................................................................... 49
4.4 Beoordeling ............................................................................................................... 51
4.4.1
Toekennen resultaat en inzage ........................................................................... 51
4.4.2
Onregelmatigheden / fraude ............................................................................... 53
4.4.3
Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk............................................ 54
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten ................................................................................. 55
5
Diplomering
56
5.1 Procedure afgifte diploma .......................................................................................... 56
5.2 Aantekening cum laude of met genoegen ................................................................. 57
6
Roosters
58
6.1 HU-onderwijsjaarrooster ............................................................................................ 58
6.2 Vakanties en vrije dagen ........................................................................................... 60
6.3 Lesdagen en -tijden ................................................................................................... 60
6.4 Openingstijden gebouwen ......................................................................................... 60
6.5 Roosterinformatie en -wijzigingen.............................................................................. 60
7
Klachten, bezwaar en beroep
62
7.1 Inleiding ..................................................................................................................... 62
7.2 Bezwaar .................................................................................................................... 63
7.3 Beroep ....................................................................................................................... 64
7.3.1
Beroep aantekenen ............................................................................................ 64
7.3.2
Hoger beroep ...................................................................................................... 65
7.4 Klachten .................................................................................................................... 65
7.4.1
Klacht indienen ................................................................................................... 65
7.4.2
Herzieningsverzoeken bij klachten ..................................................................... 65
7.5 Ongewenst gedrag .................................................................................................... 65
7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep ...................................................................... 66
8
Studentzaken
67
8.1 Studiebegeleiding ...................................................................................................... 67
8.2 Profileringsfonds ........................................................................................................ 68
8.3 Studentendecaan ...................................................................................................... 69
8.4 Centrum Studiekeuze ................................................................................................ 69
8.5 Vertrouwenspersoon ................................................................................................. 70
8.6 Studentenarts ............................................................................................................ 70
8.7 Bureau Studentenpsychologen.................................................................................. 71
8.8 Mediation ................................................................................................................... 72
8.9 Studeren met een functiebeperking ........................................................................... 72
8.10 Verbetering taalvaardigheden.................................................................................... 72
8.11 Bibliotheek ................................................................................................................. 73
8.12 Internationalisering .................................................................................................... 73
8.12.1
Study abroad ................................................................................................... 74
8.12.2
Stage of afstuderen in het buitenland .............................................................. 74
8.13 Medezeggenschap .................................................................................................... 74
8.13.1
Inspraakorganen ............................................................................................. 75
8.13.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten................................................... 75
8.14 Studium Generale...................................................................................................... 76
8.15 Studentenvereniging.................................................................................................. 76
8.15.1
Algemeen ........................................................................................................ 76
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
3/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
8.15.2
Bestuursbeurs ................................................................................................. 76
8.16 Topsport .................................................................................................................... 77
8.17 Trajectum................................................................................................................... 77
8.18 Sport .......................................................................................................................... 77
8.19 Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren .............................................................. 78
8.20 Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering ............................ 81
8.21 Werken naast uw studie ............................................................................................ 81
8.22 Huisvesting ................................................................................................................ 81
9
Over de HU
83
9.1 Algemene informatie.................................................................................................. 83
9.1.1
Onderwijsprofiel HU ............................................................................................ 84
9.1.2
Bachelor- en masterstelsel ................................................................................. 85
9.1.3
Hogeschool- en faculteitsregelingen ................................................................... 86
9.1.4
Orderegels .......................................................................................................... 87
9.1.5
Kwaliteitszorg...................................................................................................... 88
9.1.6
Organogram HU ................................................................................................. 88
9.1.7
Locaties HU ........................................................................................................ 88
9.2 Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht................................................. 89
9.2.1
Algemeen............................................................................................................ 89
9.2.2
Organogram faculteit .......................................................................................... 89
9.2.3
Contactgegevens ................................................................................................ 90
9.2.4
Plattegrond ......................................................................................................... 90
9.2.5
Praktische voorschriften en aanwijzingen ........................................................... 90
9.2.6
Faciliteiten........................................................................................................... 91
9.2.7
In- en uitschrijven voor de opleiding ................................................................... 92
9.2.8
Toelatingsonderzoek .......................................................................................... 93
9.2.9
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming ............................................ 93
9.2.9.1
Collegegeld ..................................................................................................... 93
9.2.9.2
Kosten voor boeken en leermiddelen .............................................................. 95
9.2.9.3
Overige kosten ................................................................................................ 95
9.2.9.4
Financiële tegemoetkoming ............................................................................ 95
10 Bijlagen
96
10.1 Onderwijs- en examenregeling .................................................................................. 96
10.2 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 96
10.3 Conversietabellen ...................................................................................................... 96
10.4 Overige regelingen .................................................................................................... 96
10.5 Verwijzingen – Links en e-mailadressen ................................................................... 97
Deze studiegids is op 2 mei vastgesteld door drs. Elise Nauta Directeur van het Instituut voor Social Work
gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 20 juni
2016.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
4/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
1
Voorwoord
Beste student,
Voor u ligt de studiegids 2016 - 2017 van uw opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd.
We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u
belangrijke spelregels en nuttige informatie over uw studie. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en
competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij
het beroepsleven (Beroepsprofiel). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en de
ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú
belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie.
Invloed van de student
Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De
hogeschool beschouwt u dan ook als partner; u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU
hecht veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als
student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en faculteiten 1
onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU
ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen
(Medezeggenschap). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u
bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het
jaar.
Excelleren
De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw
studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’ (Aantekeningen).
U kunt ook uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap, en ook dat wil de HU graag bevorderen.
Hiervoor hebben we honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster
Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit
is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (Excelleren).
Verbreden en verdiepen
Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw
vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde ‘vrije profileringsruimte’ (van 30 EC,
een half jaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken
met een geheel ander vakgebied. Dat kan binnen uw faculteit of binnen een opleiding van een andere
faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (Profileren).
Verder bestaat de mogelijkheid een eigen examenprogramma te ontwikkelen. De examencommissie van
uw opleiding (Examencommissie) moet daar toestemming voor geven. Voor advies over zo’n eigen
examenprogramma kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider (Begeleiding). Ook is er Studium
Generale dat inspirerende programma’s aanbiedt.
Wat anders?
U kunt uw studietijd natuurlijk ook benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten
uw reguliere studie op te doen.. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (Internationalisering)? Of denkt
u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of
een studentensportclub (Sport)? Of combineert u topsport met een studie (Topsport)? Ook kunt u ervaring
opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief
ondersteund wordt.
____________
1
Let op. De organisatiestructuur van de Hogeschool Utrecht is onderhevig aan mutaties. Het kan zijn dat
verantwoordelijkheden in het studiejaar 2016 – 2017 bij andere verantwoordelijken, gremia, organisatieonderdelen
worden belegd.
Op het moment dat de mutaties volledig uitgekristalliseerd zijn, zal een erratum in dezen op de site van de studiegidsen
worden gepubliceerd.
Studievertraging
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
5/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Het kan gebeuren dat uw studie niet verloopt zoals u dat graag zou willen. Zeker als bijzondere
omstandigheden als ziekte een rol spelen is het belangrijk om contact te zoeken met zowel de
studieloopbaanbegeleider (Begeleiding) als de decaan (Studentdecaan). In veel gevallen is extra
ondersteuning mogelijk. Haalt u bijvoorbeeld te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies
te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (Studieadvies).
Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen, bieden
opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via MijnHU bekend gemaakt. Heeft u een
functiebeperking? Mogelijk heeft u dan meer tijd nodig voor uw studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te
zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen
(Studeren met een functiebeperking).
Problemen en klachten
Heeft u problemen die uw studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij uw slb’er (Begeleiding) of een
studentendecaan (Studentdecaan) bent u daarmee aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of
doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een
vertrouwenspersoon (Vertrouwenspersoon) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie
kunnen onze studentmediators helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te
herstellen (Mediation). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke
faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (Klachten,
bezwaar en beroep). Ook hiervoor is de studentendecaan het eerste aanspreekpunt.
Wat verwacht de HU van u?
Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien.
Daarvoor is het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (Orderegels). Ongewenst gedrag
(bijvoorbeeld intimidatie, hatemails, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma
haalt, moet u dat ook hebben verdiend: fraude (Onregelmatigheden / fraude) wordt niet getolereerd. Zeker
als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden
verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de
opleiding.
Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug
in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u
bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op MijnHU of vraag het uw slb’er (Begeleiding) of bij het STIP
(Student informatiepunt).
We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar.
Mede namens alle collega’s die aan uw opleiding bijdragen,
drs. Elise Nauta
Directeur van het Instituut voor Social Work
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
6/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2
2.1
2.1.1
Inrichting van de opleiding
Beroepsprofiel
Beroep
De opleiding CMV HU noemt het werk van de CMV’er sociaal-culturele dienstverlening. Sociaal-culturele
dienstverlening wordt gekenmerkt door de gerichtheid op het bereiken van specifieke sociaal agogische
doelstellingen. Deze specifieke doelstellingen vormen de rode draad in het handelen van de professionele
CMV’er:
1. Participatie en activering gericht op actief burgerschap. De huidige samenleving is in toenemende
mate multicultureel, virtueel en op (veranderende) netwerken gebaseerd. Dit vraagt om nieuwe
methoden en nieuwe vormen van verbinden. Het accent ligt daarbij op (het bevorderen van) sociaal en
actief burgerschap. Dat is het recht om ‘mee te kunnen doen’ en volwaardig te kunnen participeren.
De CMV’er weet hoe de initiatieven van burgers te faciliteren. Hij zal zich afvragen wat hij kan doen
om ervoor te zorgen dat burgers en hun netwerken hun problemen kunnen oplossen. Hij is een
strateeg, bemiddelaar, coach, projectleider en netwerker. Hij faciliteert en ondersteunt burgers en
organisaties zodanig dat deze adequate oplossingen kunnen realiseren. Door mensen uit te nodigen
tot actieve deelname aan allerlei activiteiten probeert de CMV’er de integratie van individuen en
groepen in de samenleving te versterken en sociale en culturele uitsluiting te bestrijden. Een belangrijk
doel hierbij is het verbeteren van de positie van groepen die over weinig hulpbronnen beschikken.
2. Competentiebevordering. De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoge mate van
individualisering en fragmentering. Ook stelt de huidige, complexe, samenleving steeds andere of
hogere eisen aan mensen. Wij moeten daarmee leren omgaan. We moeten bijvoorbeeld leren
omgaan met nieuwe technologieën. Mensen dienen zich een plek in de samenleving te verwerven, en
hun identiteit te ontwikkelen. Dit stopt niet na schooltijd, of na het behalen van een diploma. Het
‘levenslang leren’ doet daarmee zijn intrede. De CMV’er richt zich expliciet op de ontwikkeling van
sociale en culturele competenties. Het gaat dan om competenties als het betekenis kunnen geven aan
opgedane ervaringen, uiting kunnen geven aan gedachten, gevoelens, wensen, of zich kunnen binden
aan anderen. De CMV’er biedt mensen in de samenleving in een dialoog handvatten om de wereld om
hen heen zelf vorm te geven. Zinvol voor zichzelf én zinvol voor de samenleving. CMV’ers moeten in
staat zijn contexten op te zetten waarbinnen deelnemers informeel kunnen leren in interactie met
anderen en/of via zelfreflectie, alsook het begeleiden van deelnemers op informele wijze (d.w.z.
vormen van begeleiden van leerprocessen die niet gebonden zijn aan vooraf door derden vastgestelde
programma’s en/of vooraf bepaalde leerresultaten).
Deze doelstellingen zijn niet alleen doelen op zichzelf, maar kunnen op een bepaalde manier worden
begrepen als middelen ten behoeve van het bereiken van dieper liggende maatschappelijke doelen.
Kerntaken en competenties
Alert & Ondernemend
In september 2009 verscheen het nieuwe Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming onder
de titel Alert & Ondernemend 2.0.
Dit profiel is de geactualiseerde versie van een eerder (1999) vastgesteld profiel waarin de CMVopleidingen in Nederland de maatschappelijke opdracht van CMV’ers en de beroepscontext van hun
werkzaamheden beschreven. Op grond van maatschappelijke en beleidsmatige veranderingen en met
gebruikmaking van nieuwe inzichten is nu een nieuw opleidingsprofiel vastgesteld. Dit profiel is
richtinggevend voor de CMV-opleidingen, zij het dat ze enige ruimte hebben om eigen accenten in hun
profiel tot uitdrukking te brengen. Het nieuwe profiel is tot stand gekomen na uitgebreide consultatie van
het CMV-beroepenveld. Aan de basis ligt tevens een tiental toekomstgerichte verkenningen op
deelterreinen. Voor elk deelterrein zijn maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen in beeld
gebracht en zijn de gevolgen aangegeven voor de beroepsuitoefening van CMV’ers. Doel daarvan is een
scherp beeld te geven van wat er rondom CMV aan de hand is om van daaruit perspectieven en
handelingsmogelijkheden van CMV’ers te benoemen.
Binnen de opleiding CMV is in 2007 en 2008 al gewerkt aan een nadere profilering van de eigen opleiding.
Er is indertijd gekozen niet te wachten op de verschijning van het nieuwe landelijke opleidingsprofiel maar
zelf hier alvast een start mee te maken. Doel was onder meer het creatief-culturele profiel van CMV goed
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
7/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
onderbouwd en geactualiseerd op papier te krijgen en een duidelijker zicht te ontwikkelen op de kerntaken
van het beroep van CMV‘ers. Een en ander heeft geresulteerd in een nieuw Onderwijsbeleidsdocument
voor CMV. Hierin zijn een tiental kerntaken geformuleerd en onderbouwd die voor CMV’ers relevant zijn.
Een kerntaak hebben we hierbij geformuleerd als een voor het beroep kenmerkende, betekenisvolle hele
taak zoals deze in alle complexiteit in de werkelijkheid door een beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd. Een
kerntaak is opgebouwd uit meerdere beroepstaken. Ze vormen de bouwstenen voor het curriculum en
leiden naar de formulering van competenties die in de opleiding centraal dienen te staan. In het
Onderwijsbeleidsdocument zijn deze competenties weer op verschillende niveaus beschreven en
vervolgens toegewezen aan de diverse onderwijseenheden binnen het studieprogramma.
In de tijd gezien ging het ontwikkelen van deze kerntaken (met bijpassende competenties) binnen CMV
dus vooraf aan het werk van de landelijke projectgroep Alert & Ondernemend 2.0 (bijlage 1). Dat had zo
zijn voordelen: we ontwikkelden gezamenlijk en zelfstandig een helder en onderbouwd profiel vanuit eigen
deskundigheid en met inbreng van (regionale) werkveldpartners. Mede daardoor konden teamleden van
CMV vervolgens ook een duidelijke inbreng hebben in de vaststelling van het nieuwe landelijke profiel. Met
de vaststelling van het nieuwe landelijke opleidingsprofiel doet zich nu de vraag voor hoe dit profiel en het
profiel van CMV zich tot elkaar verhouden. Zo spreekt het landelijke profiel niet over kerntaken (of
beroepstaken) maar over competenties. Vergelijking van beide laat zien dat er soms verschillende termen
voor hetzelfde worden gebruikt in beide documenten of dat een bepaalde kerntaak of competentie anders
ingedeeld wordt. Zo wordt de kerntaak ‘Onderzoeken’ in het document van CMV ingedeeld onder het kopje
‘Beroepsinnovatie’, waar Alert & Ondernemend 2.0 de competentie ‘onderzoeken’ beschouwt als een
onderdeel van het agogisch handelen. Het geheel van geformuleerde kerntaken is echter duidelijk terug te
vinden in het landelijke profiel. Deze competenties worden niet alleen nader omschreven en specifiek voor
CMV toegelicht (vanuit de CMV-beroepscontext) maar ook verbonden met zogenoemde indicatoren. Deze
indicatoren geven een aanwijzing of en in hoeverre een student deze competentie heeft verworven.
Daarmee wordt tevens een indicatie gegeven van het niveau waarop de competenties moeten worden
verworven.
Het is op grond van de volledigheid en concreetheid van het landelijke profiel dat CMV in het voorjaar 2010
besloten heeft om mee te gaan met de indeling en terminologie van Alert & Ondernemend 2.0. Dit betekent
dat docenten in hun studiehandleidingen en toetsprogramma’s voortaan het landelijke profiel zullen gaan
gebruiken als het gaat om competentieformuleringen en de verantwoording van hun programma. Ook
zullen ze aansluiten bij de formuleringen van de diverse indicatoren.
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel
Het speelveld waarin CMV’ers in de tegenwoordige tijd opereren, wordt gekarakteriseerd door processen
van schaalvergroting en een resultaatgerichte opstelling van financiers c.q. een straf, resultaatgericht
lokaal sociaal beleid. Dit beleid leidt ertoe dat verschillende vormen van welzijnswerk, lokale sport en kunst
& cultuur verbonden moeten zijn aan de hardere domeinen van het sociale beleid zoals de
volkshuisvesting, het onderwijs, de gezondheidszorg en het beleid op het terrein van werkgelegenheid,
veiligheid en leefbaarheid. Kortweg gezegd, betekent dit dat het werkveld van CMV gekarakteriseerd wordt
door een brede reikwijdte.
Er is bovendien sprake van een sterke vermaatschappelijking van andere sociale spelers. Naast brede
scholen zien we brede woningcorporaties, brede zorginstellingen, brede sportverenigingen en brede
politiebureaus. Zij bewegen zich steeds meer op het terrein van sociale en maatschappelijke programma’s.
Wat dit precies betekent voor de CMV-professional valt te bezien, maar zeker is dat de hedendaagse
CMV’er meer dan voorheen zal en kan opereren vanuit diverse institutionele contexten.
Uit bovenstaande karakteristieken concludeert CMV HU dat ze, ongeacht profiel en ongeacht
afstudeermogelijkheden op dient te leiden tot een breed georiënteerde CMV’er, die van vele professionele
markten thuis is en die in staat is zich op deze verschillende markten te gaan begeven.
CMV heeft traditioneel steeds aandacht besteed aan zowel de ontwikkeling van culturele en creatieve
vermogens van de studenten als aan de inbreng van cultureel-creatieve methodiek in haar curriculum.
De disciplines waaraan hier wordt gerefereerd zijn: muziek, drama, beeldende vorming, audiovisuele
vorming en sport & spel. In de propedeuse is hier al kennis mee gemaakt. De CMV’er kan hierdoor de
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
8/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
cultureel-creatieve middelen inzetten om sociaal culturele doelen te bereiken. Dit veronderstelt dat hij meer
dan gemiddeld thuis is op deze gebieden als maatschappelijk fenomeen en als inhoudsdeskundige.
Voor de student betekent dit dat hij bekend is met de ‘de taal’ van de genoemde disciplines en deze kan
hanteren.
Aan de culturele disciplines wordt grote waarde gehecht, omdat; het de creativiteit van de student
ontwikkelt; het de student leert dat deze talen waardevol zijn voor zichzelf en voor zijn methodisch
handelen; en belangrijk zijn bij het doen van interventies.
De cultureel-creatieve methodiek is onder andere geïnspireerd op J. Huizinga: “Homo Ludens” (1938), (de
spelende mens). Huizinga introduceerde de Homo Ludens als tegenhanger van de Homo Sapiens en de
Homo Labor (de denkende en de werkende mens). Het vrije spel is volgens hem een belangrijk element
voor een vitale cultuur. Huzinga’s theorie heeft de basis gelegd voor de voorlopers van de huidige CMV
opleiding in Utrecht, Jelburg in Baarn, Middeloo in Amersfoort, die in de jaren zeventig samen met de
Kopse Hof in Nijmegen, naast spel, kunstzinnige middelen inzetten, bij het behalen van agogische
doelstellingen. Zie ook art. 15 OER-HU.
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar
De eindtermen van de opleiding worden weergegeven in competenties die de beginnende
beroepsbeoefenaar dient te bezitten. Nader uitwerken in algemene competenties (komen gedurende de
gehele opleiding aan de orde), centrale vakinhoudelijke competenties (in algemene zin) en meer
beroepsspecifieke competenties, indien van toepassing met een expliciete relatie naar de internationale
beroepscontext.
COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE PROFESSIONAL
Segment A: Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groepen en
netwerken
A1 Interactie
De sociale professional initieert, onderhoudt en beëindigt contacten, relaties en netwerken.
A2 Oriënteren
De sociale professional signaleert en verheldert vraagstukken.
A3 Analyseren
De sociale professional analyseert vraagstukken.
A4 Plannen
De sociale professional stelt doelen en maakt plannen.
A5 Realiseren
De sociale professional realiseert plannen en doelen.
A6 Afronden
De sociale professional evalueert en rapporteert over werkzaamheden.
Segment B: Werken in en vanuit een arbeidsorganisatie
B1 Samenwerken
De sociale professional initieert en onderhoudt samenwerkingsverbanden en netwerken.
B2 Leiden
De sociale professional voert basale leidinggevende taken uit.
B3 Beleid
De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling, vaststelling, invoering, uitvoering en evaluatie van
beleid.
B4 Kwaliteitszorg
De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitszorg.
B5 Beheren
De sociale professional draagt bij aan beheer van de eigen werkomgeving.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
9/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Segment C: Werken aan professionaliteit en professionalisering
C1 Zelfsturing
De sociale professional stuurt zichzelf aan.
C2 (Re)presenteren
De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert zijn organisatie en
professie.
C3 Onderzoeken
De sociale professional verricht praktijkonderzoek.
C4 Innoveren
De sociale professional draagt bij aan behoud en vernieuwing van de beroepsuitoefening.
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde
Een CMV'er ondersteunt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij de vormgeving van hun
maatschappelijke leven, vooral wat betreft de sociale en culturele componenten daarvan. Mensen worden
op diverse manieren met elkaar in contact gebracht en de CMV'er ondersteunt hen in het vinden van hun
eigen weg. Mensen worden uitgedaagd om te participeren in allerlei culturele en sociale activiteiten.
Dit betekent dat de afgestudeerde professional bij uitstek vaardigheden heeft als het gaat om de inzet van
creatief agogische middelen. In Utrecht is de leeromgeving mede gekleurd via aandacht voor cultureelcreatieve agogiek. In concreto gaat het daarbij om kunst, media & sport. De focus ligt op realisatie van
agogische doelstellingen via de inzet van cultureel-creatieve middelen. In de regel ligt de oriëntatie op het
direct werken met doelgroepen.
In Alert & Ondernemend 2.0 (2009), het opleidingsprofiel van CMV, worden negen competenties
onderscheiden die geordend worden binnen drie segmenten, te weten:
1. Agogisch handelen
a. Verkennen, onderzoeken, analyseren.
b. Contactleggen en begeleiden.
c. Ontwerpen en ontwikkelen.
d. Organiseren, netwerken, bemiddelen.
2. Ondernemend handelen
a. Bedrijfsmatig & organisatiegericht handelen.
b. Beleidsmatig & strategisch handelen.
3. Beroepsontwikkeling
a. Eigen professionaliteit ontwikkelen.
b. Het ontwikkelen van de beroepspraktijk en het beroepsmatig handelen.
c. Profileren, legitimeren en maatschappelijke steun verwerven.
2.1.5
Werkveld en functies
De student kan met het CMV-diploma aan de slag bij een grote verscheidenheid aan organisaties.
Studenten CMV, zien we terug bij jongerencentra, evenementenorganisaties maar ook welzijnsorganisaties
en gemeentes. Veel van onze studenten kiezen uiteindelijk voor de sociaal-culturele sector.
Om op hbo-niveau in het werkveld als beginnende beroepsbeoefenaar te kunnen werken is het belangrijk
dat het onderwijs goed aansluit op het beroepenveld. Om dit te bewerkstelligen, wordt nauw samen
gewerkt met het werkveld. Gedurende de hele opleiding komt de student direct in aanraking met de
praktijk. Werken en leren in de praktijk, in combinatie met binnenschools leren en oefenen is zeer effectief
voor een beroepsopleiding. Deze combinatie betekent namelijk dat er een directe integratie van kennis,
vaardigheden en houding kan plaatsvinden en dat er een snelle terugkoppeling van de ervaring en vragen
vanuit de praktijk naar de lesinhouden en antwoorden van de opleiding mogelijk is. Uitgangspunt is dan
ook dat de student integratief leert: hij leert tegelijkertijd in de opleiding en in de praktijk. Met andere
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
10/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
woorden, de student maakt zich de competenties van het beroep eigen door middel van het leren in de
praktijk en door middel van het leren in de opleiding. Opdrachten die de student geacht wordt te maken,
komen voornamelijk uit de praktijk. Door deze opdrachten en door het werken in de beroepspraktijk, komt
de student direct in aanraking met de praktijk en leert zo als een beginnende beroepsbeoefenaar te
werken.
Ook een beroepenveldcommissie zorgt voor een goede aansluiting van het onderwijs op het beroepenveld.
Deze commissie is een samenstelling van vertegenwoordigers uit het werkveld die de opleiding gevraagd
en ongevraagd adviezen geeft. Deze adviezen zijn niet alleen gericht op nieuwe ontwikkelingen in het
werkveld, maar ook op inhoudelijke aspecten van het curriculum. De opleiding neemt deze adviezen ten
harte en past ze desgewenst toe op de innovatie van het curriculum.
2.2
2.2.1
Opleidingsprofiel
Algemeen
Mensen doen ertoe. Dat is het uitgangspunt van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).
Bij CMV leert u hoe u mensen kunt helpen om zichzelf en hun leven in de maatschappij vorm te geven. U
leert hoe u anderen kunt begeleiden zodat ze zich ontwikkelen en zodat ze kunnen deelnemen aan het
sociale en culturele leven.
Ons werkterrein ligt buiten het onderwijs. De culturele en maatschappelijke vorming vindt dus niet
verplicht plaats, maar vrijwillig. Als zinvolle vrijetijdsbesteding. Bij de CMV-opleiding in Utrecht maken we
daarbij extra veel gebruik van culturele en creatieve middelen. Ook besteden we veel aandacht aan drama,
media en sport & spel. Wij zien de mens namelijk als 'homo ludens' (Latijn voor 'spelende mens'):
de mens is eerst en vooral een spelend wezen.
2.2.2
Doelstelling opleiding
De opleiding CMV, leidt op tot professionals die in staat zijn, mensen te ondersteunen bij het zichzelf
vormen en bij de vormgeving van hun maatschappelijk leven. Als dienstverlener is de CMV'er gericht op de
ontwikkeling van zelfwerkzaamheid, zelfsturing en zelforganisatie. Het gaat hierbij om interveniëren,
ondersteunen en faciliteren. De CMV'er levert hierbij een bijdrage aan de leefbaarheid van de
samenleving.
2.2.3
Het hbo-niveau van de opleiding
De HU heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet u als
afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het
beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf
samenhangende criteria gehanteerd:
Het hbo-niveau is samengesteld uit enerzijds het algemene bachelor-niveau (van hbo en wo
gezamenlijk) en anderzijds een toespitsing van dit bachelor-niveau op beroepsgerichte opleidingen.
Het bachelor-niveau wordt beschreven door de zogeheten Dublin descriptoren. Deze zijn in de
onderstaande tabel weergegeven.
Dublin descriptoren – Bachelor
kennis en inzicht:
heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd
op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen;
functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken,
enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied is vereist.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
11/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
toepassen kennis en inzicht: is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen,
dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over
competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op
het vakgebied.
oordeelsvorming: is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het
vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante
sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.
communicatie: is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande
uit specialisten of niet-specialisten.
leervaardigheden: bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog
niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan.
De generieke kernkwalificaties kunnen worden opgevat als een toespitsing van het
bachelorniveau op beroepsgerichte opleidingen.
Generieke kernkwalificaties hbo
brede professionalisering: voert zelfstandig taken uit als beginnend beroepsbeoefenaar in een organisatie
en is toegerust voor de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening.
multidisciplinaire integratie: integreert vanuit het perspectief van beroepsmatig handelen kennis, inhoud en
vaardigheden op verschillende vakgebieden.
probleemgericht werken: definieert en analyseert complexe probleemsituaties zelfstandig.
wetenschappelijk onderzoek: past uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toe bij vraagstukken
waarmee hij in zijn beroepsuitoefening wordt geconfronteerd.
creativiteit en complexiteit in handelen: weet om te gaan met vraagstukken waarvan het probleem op
voorhand niet duidelijk is omschreven en waarop standaardprocedures niet van toepassing zijn.
methodisch en reflectief denken en handelen: stelt realistische doelen, pakt werkzaamheden planmatig
aan en reflecteert op het beroepsmatig handelen.
besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid: toont zich betrokken bij maatschappelijke, in het
bijzonder ethische vragen die samenhangen met de beroepspraktijk.
sociaalcommunicatieve bekwaamheid: communiceert en werkt samen met anderen in een multiculturele,
internationale of multidisciplinaire werkomgeving.
basiskwalificering voor managementfuncties: kan eenvoudige leidinggevende en managementtaken
uitvoeren.
transfer en brede inzetbaarheid: past kennis, inzichten en vaardigheden toe in uiteenlopende
beroepssituaties.
Gerelateerd aan de competenties (zie verderop) komt het niveau van de opleiding vooral tot
uitdrukking in de beheersingsniveaus van de competenties. Deze beheersingsniveaus worden
uitgedrukt in de mate van zelfstandigheid en complexiteit. Daarbij wordt de volgende indeling
gehanteerd.
BEHEERSINGSNIVEAUS COMPETENTIES
Complexiteit
Niveau
0
1
2
3
© Hogeschool
Omschrijving
De student is niet in staat enkelvoudige taken met een voorspelbaar verloop en resultaat uit te
voeren.
De student voert enkelvoudige taken met een voorspelbaar verloop en resultaat uit.
De student voert meervoudige taken uit in een omgeving waarop meerdere en veranderlijke
factoren van invloed zijn.
De student voert meervoudige taken uit in een deels onvoorspelbare omgeving waarin
belangen- en waardetegenstellingen een rol spelen.
Utrecht, juli 2016
12/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
4
De student voert meervoudige taken uit in een onvoorspelbare omgeving waarin sprake is van
kritieke situaties.
Zelfstandigheid
Niveau
0
Omschrijving
De student is niet in staat om zelfstandig op grond van een aangereikte opdracht, een
aangereikte planning en aangereikte criteria tot een bevredigend resultaat te komen.
De student bereikt zelfstandig een resultaat in het kader van een aangereikte opdracht, een
aangereikte planning en aangereikte criteria.
1
2
De student bereikt en verantwoordt zelfstandig een resultaat volgens een zelf opgestelde
planning in het kader van een aangereikte opdracht en aangereikte criteria.
De student formuleert zelfstandig een opdracht, stelt zelfstandig een planning op, bereikt
zelfstandig een resultaat en verantwoordt dit alles op grond van aangereikte criteria.
De student formuleert zelfstandig criteria en een opdracht, stelt zelfstandig een planning op,
bereikt zelfstandig een resultaat en verantwoordt dit alles.
3
4
Zie ook art. 15 OER-HU.
2.2.4
Didactische uitgangspunten
Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel.
Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een taak in een
bepaalde (beroeps)context uit te oefenen.
Voor ons onderwijs betekent dit het volgende:






Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of
buiten Nederland.
Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en
zelfstandig leren.
De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald
competentiegebied.
Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op
beroepstaken. Moderne media worden ingezet.
Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief.
Leren is een sociaal en interactief proces, u leert nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel
samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen
op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De
toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces.
Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent:

Hoorcolleges

Practicumonderwijs

Werkgroep bijeenkomsten

Praktijkperiode (stage)

Casus-/projectonderwijs
2.3
2.3.1
Inrichting opleiding
Opleidingsvarianten
U kunt uw opleiding volgen in voltijd en deeltijd.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
13/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Voor de aangeboden variant(en) de onderstaande tekst opnemen:
Voltijdopleiding
Een voltijdopleiding veronderstelt dat u veertig uur per week beschikbaar bent voor het volgen van
onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo,
het vwo of het mbo (niveau 4) komen.
Deeltijdopleiding
Deeltijd wil zeggen dat u een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In
een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen u parallel aan uw studie in de beroepspraktijk leert.
Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dient u als student aan dezelfde vooropleidingseisen te
voldoen als bij de voltijdopleiding. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de
voltijdopleiding.
U dient te beschikken over een relevante werkplek. In totaal werkt de student minimaal 784 uur per
studiejaar in de praktijk. De vraag naar CMV deeltijd was in Utrecht en Amersfoort de afgelopen jaren
dusdanig teruggelopen dat deze niet wordt aangeboden. De opleidingen SPH en MWD bieden wel een
deeltijdprogramma aan.
2.3.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes
Een verkorte route is mogelijk doordat u, nadat u bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor
delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet u nog wel aanvragen bij de
examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor meer informatie over vrijstellingen zie paragraaf
Vrijstellingen. Een versnelde route wil zeggen dat u in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en
aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald
Binnen de opleidingen van het Instituut voor Social Work bestaat er geen (standaard) verkorte route, maar
wel bestaat de mogelijkheid om, ná de start in september, vrijstellingen voor delen van het curriculum aan te
vragen.
Iedere student die denkt in aanmerking te kunnen komen voor vrijstellingen, kan contact
opnemen met de instroomcoördinator van de opleiding, vraag bij uw SLB’er naar de
contactgegevens van deze coördinator.
Deze vrijstellingen moeten wel aangevraagd worden bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren.
Voor meer informatie over vrijstellingen zie paragraaf over Vrijstellingen.
2.3.3
Getuigschriften
Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse, indien mogelijk Ad of bachelor),
wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar
omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma’s spreken, zullen we in deze studiegids
de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma’s:


het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen;
het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen.
Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft
afgerond.
De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en
de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier
zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de
behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma.
U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel
in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
14/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels
opgesteld. Zie Procedure afgifte diploma voor de procedure voor afgifte van het diploma.
Heeft u meer dan één tentamen met goed gevolg afgelegd maar krijgt u geen diploma omdat u niet het
hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te
geven. Daarop worden de door u behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma
ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie.
2.3.4
Graden en titulatuur
Als u een zogenaamde ‘degree’-opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt
u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij
een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degree-programma wordt de graad
Associate degree) verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad
wordt een vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking
heeft.
Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw
eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag
u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: Bachelor of Social
Work met de toevoeging Culturele en Maatschappelijke Vorming. Zie ook artikel 43 van de OER.
Om de internationale herkenbaarheid van de titulatuur in het hoger beroepsonderwijs te bevorderen, mag
een opleiding door een wetswijziging, wanneer dit door de minister akkoord wordt bevonden, een
specifieke toevoeging aan de titulatuur hanteren. Hiervan is sprake als de opleiding door de NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op haar website als zodanig daartoe wordt aangewezen. Na
aanwijzing door de NVAO treedt de aanpassing van de titulatuur per eerste van de daaropvolgende maand
in werking. Bijvoorbeeld: Als de NVAO in februari aangeeft dat de nieuwe titulatuurtoevoeging voor uw
opleiding mag worden gehanteerd, dan is dit van toepassing op studenten waarvan de diplomadatum na 1
maart ligt. Let wel: Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw
examenprogramma heeft afgerond.
Als gevolg van bovenstaande wetswijziging kan de graadtoevoeging gedurende het studiejaar wijzigen.
Indien hiervan sprake is en u in datzelfde studiejaar uw opleiding heeft afgerond met toekenning van de
oude graad, dan kunt u uiterlijk binnen het studiejaar na afstuderen de examencommissie verzoeken om
verstrekking van een diploma met de nieuwe graadtoevoeging, tegen inlevering van het oude diploma.
2.3.5
Opleidingsstructuur
Studiefases
De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische
fase en de hoofdfase.
De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van
een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met
het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één
jaar, die wordt afgesloten met een Associate degree.
Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten
De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC)
volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen
internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie(klok)uren
(inclusief contacttijd).
De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC
per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding
(onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
15/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld:
propedeuse: 60 EC
hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC).
Tabel verdeling studielast over opleiding:
Hoofdfase (180 EC)
Propedeuse (60 EC)
Major (150 EC)
Profileringsruimte (30 EC)
De studiebelasting is gemiddeld 40 uur per week en bestaat uit contacttijden zelfstudie, individueel en in
groepsverband werken. De zelfstudie is onder meer gericht op de voorbereiding van het tentamen. Bij de
term tentamen moet de lezer denken aan gevarieerde vormen van toetsing; bijvoorbeeld ook werkstukken,
presentaties etc.
In de studiehandleiding wordt de studiebelasting verantwoord. Een vuistregel voor het aantal pagina's dat
per uur aan zelfstudie kan worden voorgeschreven, acht pagina's per uur. Voor compacte en complexe
teksten wordt vijf pagina's aangehouden, voor lichtere stukken tien.
Contacttijd in grotere of kleine verbanden, individuele zelfstudie of in groepsverband, toetsing in vele
vormen en uiteenlopend studiemateriaal; er is sprake van een grote didactische diversiteit. Op de
Hogeschool Utrecht is er aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe didactische vormen. Er zijn geen vaste
normen voor de verhouding tussen de diverse werkvormen. Het curriculumoverzicht, de
cursusomschrijvingen in de studiegids en de meer gedetailleerde informatie in de studiehandleidingen
geven een beeld van de feitelijke verscheidenheid.
In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas
toegekend nadat de desbetreffende cursus met het bijbehorende tentamen is afgerond. Als er
deeltentamens worden afgenomen, krijgt u pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en
gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de
hoogte van een cijfer van een deeltentamen. Deze eisen zijn dan opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie
ook Beoordeling.
2.4
Propedeuse
De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid
markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft.
Oriëntatie
Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat
de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding
is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het
geval is, en is daar ook op ingericht.
Selectie
Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt
u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote
voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor
staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het
begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is belangrijk dat u de norm
van dit studieadvies kent. Lees hiertoe de paragraaf over Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen
komt te staan.
Wie niet aan de norm voldoet krijgt een bindend negatief studieadvies en mag de opleiding niet vervolgen.
In enkele situaties geldt dat een bindend negatief studieadvies zich uitstrekt tot een of meerdere
opleidingen met een gelijke propedeuse. Indien dit het geval is, is dit vermeld in hoofdstuk 10 OER.
Verwijzing
Als u twijfelt aan uw studiekeuze, is het van belang is dat u tijdig bespreekt. Wellicht is de twijfel onterecht
en is uw beeld nog niet compleet. Neem hiervoor contact op met uw studieloopbaanbegeleider. Er zijn
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
16/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
daarnaast voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum
Studiekeuze en een studiekeuzetest doen (www.centrumstudiekeuze.nl).
2.4.1
Programma
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van
de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de
OSIRIS-code. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage
Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
Onderwijsprogramma propedeuse 2016-2017
Elke module in de propedeuse staat voor 5 European Credits (EC) of studiepunten; iedere module heeft
een nummer én een naam:
Jaar, propedeuse
Onderwijsprogramma 2016-2017
EC
OSIRIS-code
P1
Verhelderen van de vraag van de cliënt
5
ASWU-1V-P1-15
P2
Activeren van personen en groepen
5
ASWU-1V-P2-15
P3
P4
Ontwerpen van plan van aanpak
Creatief onderzoeken van cultuur en diversiteit
5
5
ASWU-1V-P3-14
ASWU-1V-P4-15
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
Verkennen van het werkveld
Verrichten van onderzoek
Uitbrengen van een beleidsadvies
Innoveren van de beroepspraktijk
Beroepsvaardigheden
Werken in de beroepspraktijk A
Werken in de beroepspraktijk B
Oriënteren op het beroep CMV
5
5
5
5
5
5
5
5
ASWU-1V-P5-14
ASWU-1V-P6-07
ASWU-1V-P7-08
ASWU-P8-07
ASWU-1V-P9-13
ASWU-1V-P10-14
ASWU-1V-P11-08
ASWU-1V-P12M-15
Het conversietabel is te vinden in de digitale omgeving van de examencommissie Social Work.
Verhuizen van Amersfoort naar Utrecht
Het instituut Social Work richt zich de komende jaren op de professionalisering van sociaal werk. De basis
hiervoor is de nieuwe bachelor Social Work die we samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de
(regionale) beroepspraktijk vorm gaan geven. Deze professionalisering is ook van belang voor de huidige
opleidingen. Dit past goed op het Utrecht Science Park als onderdeel van Hogeschool Utrecht, University
of Applied Sciences. Daarom zullen we de nieuwe opleiding Social Work alleen starten in Utrecht en willen
we de bestaande opleidingen in Amersfoort verhuizen naar Utrecht per 1 september ‘17. In Amersfoort
wordt steeds meer samengewerkt met het mbo. De toekomst van de opleiding Creatieve Therapie hangt
nauw samen met Social Work, daarom wordt verkend of er mogelijkheden zijn in ’17 of ’18.
2.4.2
Studieadvies
In de propedeuse wordt de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van
inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortgang van uw studie. Uiterlijk aan het einde van
het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die
daarvoor zijn vastgesteld.
Tussentijds studieadvies
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
17/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds
studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de
behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een:


positief tussentijds advies: 20 EC of meer
of een
waarschuwend tussentijds advies: minder dan 20 EC
Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de
examencommissie. We adviseren u in dat geval om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider
om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als
bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op
met de studentendecaan.
Positief of negatief studieadvies
Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u een definitief advies van de examencommissie. Dit
studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een
negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief
studieadvies ontvangt, dan wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een negatief
bindend studieadvies voor deze opleiding houdt in dat de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht
niet gestart/voortgezet kunnen worden:
Culturele & Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening.
Een positief studieadvies krijgt u als u aan het eind van het eerste studiejaar:

de propedeuse heeft gehaald, of

minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald.
Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC heeft behaald, tellen niet mee:

EC voor verleende vrijstellingen;

EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit
studiejaar hebt behaald;

resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is
afgelegd.
Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan
zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een
positief studieadvies te krijgen.
Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan.
Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan
goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de
propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet
mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse.
In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten
de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt
ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening
aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt.
De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend
negatief studieadvies af te geven.
Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere
omstandigheden
De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met
studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden:
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
18/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017








ziekte;
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
zwangerschap;
bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie u samenwoont of een
LAT-relatie onderhoudt;
het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie;
andere omstandigheden waarin u als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en
het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie;
het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de
Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie
van enige omvang;
andere situaties waarin u als student door overmacht niet heeft deelgenomen aan tentamens dan wel
het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie.
Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden - waardoor u niet heeft kunnen voldoen
aan de norm voor het studieadvies - aanwezig acht, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het
einde van het tweede studiejaar van uw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede
studiejaar moet u aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt.
Is uw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvangt u dit jaar uw studieadvies. Voor
een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar, oftewel 50 EC en eventuele geoormerkte
cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die u in een eerder studiejaar heeft behaald, net als verkregen
vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van uw aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in
deze paragraaf vindt u uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening
van uw aantal EC.
Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies.
Is uw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan
zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te
betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de
studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie.
Procedure voor de totstandkoming van het studieadvies
In de loop van periode D van het eerste studiejaar ontvangt u een bericht van de examencommissie waarin
zij de procedure inclusief data uitlegt rondom het BSA. Houd daarom uw HU-mail goed in de gaten. De
procedure is op hoofdlijn als volgt;

Indien u een negatief studieadvies verwacht, kunt u zich tot de examencommissie richten met een
verzoek om opschorting van het studieadvies. Let hierbij goed op de mogelijkheden en beperkingen
zoals in de OER (art 23) vermeld staan. Raadpleeg voor het indienen van het verzoek de
studentendecaan en uw studieloopbaanbegeleider omdat deze door de examencommissie
geconsulteerd worden, alvorens deze een besluit neemt op uw verzoek.

Voor een opgeschort studieadvies geldt dat de studentendecaan en studieloopbaanbegeleider op de
hoogte moeten zijn van uw bijzondere omstandigheid-/heden. Voeg daarom de verklaring van beiden
bij uw verzoek.

De examencommissie neemt uw verzoek in behandeling en zal de studieloopbaanbegeleider en
decaan consulteren.

De examencommissie stelt u in de gelegenheid gehoord te worden. U kunt zich aanmelden voor een
hoorzitting bij de examencommissie. Houdt u de berichtgeving van de examencommissie hierover
goed in de gaten.

Op basis van de verzamelde informatie komt de examencommissie tot een besluit op uw verzoek tot
opschorting van het studieadvies.

Bent u het niet eens met dat besluit, kunt u de bezwaar of beroepsprocedure volgen, zie verder
paragraaf Beroep aantekenen.
Voldoet u aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijgt u dus
een negatief advies met een afwijzing en wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU.
In het geval u ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen,
kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke
omstandigheden besluiten dat u een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat u toch door
mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
19/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe
hebben geleid dat u ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen.
Normen voor het bindend studieadvies:
Inschrijving
Norm*
1e jaar, 1e keer
50 EC
2e jaar (na opgeschort advies)
50 EC
Wat telt niet mee?
Vrijstellingen
Vrijstellingen
Eerder behaalde
resultaten
*incl. geoormerkte vereisten
Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de
propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen.
2.4.3
Overstappen
Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u
zich daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding
daarvoor toestemming geven.
Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten.
Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan.
Toelichting op de regeling switchen binnen ISW (VT en DT)
In de propedeuse van het Instituut voor Social Work kunnen studenten, na hun inschrijving, switchen (lees
overstappen). Dit kan van en naar CMV, SPH, MWD. Voor CT is er vanwege een verplichte selectie toets
een uitzondering. Er kan wel geswitcht worden van CT naar de andere opleidingen, maar vanwege de
verplichte selectietoets niet vanuit de andere opleidingen naar CT. Het is niet mogelijk om terug te
switchen naar een opleiding waarvoor u eerder een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen.
Als een student na 1 september wil wijzigen van opleiding binnen het instituut voor Social Work, dan kan
dat normaliter niet. Binnen ISW is er echter voor gekozen dit wel mogelijk te maken, mits de student aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden tref je hier aan in de regeling ‘Switchen binnen ISW’.
De mogelijkheid om te switchen is in deze regeling vastgelegd, omdat er binnen ISW bij de HU sprake is
van één brede propedeuse. De mogelijkheid om te switchen sluit aan bij de gedachte van deze brede
basis.
Feitelijk gaat het om een tussentijdse inschrijving in een nieuwe opleiding. Hier gaat op grond van het OER
de faculteitsdirecteur over. Besloten is echter, deze bevoegdheid te mandateren aan de
opleidingsmanager propedeuse ISW. Dit omdat het hier feitelijk een tweede inschrijving betreft en deze
niet bekostigingsrelevant is.
Als een student zich aan de procedure houdt, zoals deze beschreven is in de regeling, dan zal de
opleidingsmanager toestemming geven om te switchen.
Er zijn twee momenten waarop een student kan switchen: 1) eind blok B; en 2) eind blok D.
Belangrijk is, dat een student maar één keer mag switchen in een studiejaar en dit is alleen toegestaan op
deze twee momenten.
Deze twee momenten kennen een eigen procedure. Dit wordt hieronder beschreven.
Switchen eind blok B
1.
Studenten die willen switchen maken daarvoor een afspraak met hun SLB-er.
Slb-er dient de student te informeren over consequenties van switchen en deze regeling met de
student te bespreken.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
20/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Als de SLB-er akkoord gaat, mailt slb-er het verzoek van de student om te switchen naar de
opleidingsmanager propedeuse met in CC de student.
In de mail zijn opgenomen de volgende gegevens van de student opgenomen: studentnummer,
(achter)naam, oude en nieuwe opleiding .
2.
De opleidingsmanager propedeuse stuurt bij akkoord dit bericht door naar [email protected]
en [email protected] en naar de student.
3.
Student doet dan tegelijkertijd of achteraf (niet vóór de toestemming van de OM!) een verzoek tot
inschrijven voor de nieuwe opleiding in Studielink: www.studielink.nl Dit verzoek dient de student
in ieder geval uiterlijk 31 januari te hebben gedaan.
4.
Als het verzoek in Osiris staat en de mail met akkoord van de opleidingsmanager is ontvangen
door Studievoortgang en Intermediairs, dan hangt Studievoortgang de juiste examenregel aan de
nieuwe opleiding.
5.
De student rondt de toetsen eind blok B af van de eerste P12-cursus, incl. eventuele
herkansing(en) in blok C. De examinator dient het resultaat via een cijfermutatieformulier in bij de
examencommissie.
6.
Studievoortgang zorgt ervoor dat de behaalde resultaten van de toets van P12 van de eerst
inschrijving, worden weggeschreven bij de P12 van de tweede inschrijving (dat is de opleiding
waar de student vanaf blok C ingeschreven wil staan). Studievoortgang mailt de student
vervolgens dat het SVO van de student op orde is gemaakt.
7.
Studievoortgang zorgt ervoor dat de student in de juiste klas wordt ingedeeld en de juiste P12
cursus kan volgen. Studievoortgang mailt de opleidingsmanager propedeuse en de student in
welke klas de student is ingedeeld.
8.
Intermediair stuurt een kopie van de mail met akkoord van de opleidingsmanager en met de
beschikking met toestemming voor tussentijdse instroom naar Bureau Inschrijving.
9.
Bureau Inschrijving verwerkt de beschikking en schrijft de student in. De student heeft dan twee
inschrijvingen.
Switchen aan eind periode D
1.
Studenten die willen switchen maken daarvoor een afspraak met hun SLB-er
Slb-er dient de student te informeren over consequenties van switchen en deze regeling met de
student te bespreken.
Als de SLB-er akkoord gaat, mailt slb-er het verzoek van de student om te switchen naar de
opleidingsmanager propedeuse met in CC de student.
In de mail zijn opgenomen de volgende gegevens van de student opgenomen: studentnummer,
(achter)naam, oude en nieuwe opleiding .
2.
De opleidingsmanager propedeuse stuurt bij akkoord dit bericht door naar [email protected]
en [email protected] en naar de student.
3.
Student doet dan tegelijkertijd of achteraf (niet vóór de toestemming van de OM) een verzoek tot
inschrijven voor de nieuwe opleiding in Studielink, www.studielink.nl, via ‘Nieuw verzoek tot
inschrijven’ voor het volgend studiejaar met ‘Start in het eerste jaar’. De student dient dit verzoek
in ieder geval uiterlijk 31 augustus te hebben gedaan.
Vervolgens zijn er twee mogelijkheden:
a.
Student heeft de propedeuse behaald: er zit tijd tussen het behalen en verwerken van de
propedeuse in Osiris, ongeveer 8 weken. De student moet daarom, ook als deze de
propedeuse heeft behaald, een ‘Nieuw verzoek tot inschrijven’ doen voor het eerste jaar! Als
BI de propedeuse vervolgens later verwerkt dan zet BI automatisch de nieuwe inschrijving
over op de hoofdfase.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
21/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
b.
Student heeft de propedeuse niet behaald: de student moet naast de nieuwe inschrijving in
Studielink ook ‘Herinschrijven’ voor de oude opleiding. Dit is nodig om de propedeuse af te
kunnen ronden en daarna te verwerken in Osiris.


Indien de student de P12 cursus nog niet heeft afgerond in zijn eerste jaar, dan dient
hij/zij deze cursus P12 dus af te ronden in zijn tweede jaar, en dan de P12 cursus van de
opleiding waartoe hij zich in eerste instantie had ingeschreven.
Mocht de student graag de P12 cursus van zijn nieuwe opleiding willen behalen, dan
dient de slb-er dit in het verzoek tot switchen aan de opleidingsmanager (bij punt 1
beschreven) aan te geven. De OM geeft SV dan de opdracht om de student aan de P12
cursus van de nieuwe opleiding te hangen en SV zorgt er dan voor dat reeds behaalde
studieresultaten voor P12 op de P12 cursus van de nieuwe opleiding worden
weggeschreven.
4.
Intermediair stuurt een kopie van de mail met een beschikking van vrijstelling van de matching
naar Bureau Inschrijving. Een student krijgt anders een verzoek tot matching, omdat hij feitelijk
van opleiding wisselt.
5.
Bureau Inschrijving verwerkt de beschikking en schrijft de student in. De student heeft dan twee
inschrijvingen.
De student dient ingeschreven te blijven voor zijn oude opleiding tot de propedeuse afgerond is.
Als BI de propedeuse vervolgens later verwerkt, dan zet BI automatisch de nieuwe inschrijving
over op de hoofdfase.
Cursus P 12
In de propedeuse is de beroepsspecifieke module P12 openomen. Hieronder staat beschreven welke P12
cursus de student dient te volgen, op het moment dat de student wil switchen eind blok B of eind D.


Switchen eind blok B: de student rondt de P12-cursus af bij de huidige opleiding t/m periode B,
incl. eventuele herkansingen van blok A en B. Vanaf blok C volgt de student de P12-cursus van
de nieuwe opleiding. De student ontvangt een propedeuse getuigschrift van de nieuwe opleiding
als het getuigschrift is behaald.
Switchen eind blok D: de student rondt de P12-cursus af bij de huidige opleiding t/m periode D,
incl. eventuele herkansingen, en stapt in de hoofdfase over naar de nieuwe opleiding. De student
ontvangt een propedeuse getuigschrift van de oude opleiding als die is behaald en start de
hoofdfase van de bachelor bij de nieuwe opleiding.
Er worden dus geen aanvullende eisen gesteld bij overstap naar een nieuwe opleiding binnen ISW gedurende
de propedeuse of na afloop van de propedeuse.
Tussentijdse inschrijving
De opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht kennen één instroommoment en wel per september.
Voor tussentijdse inschrijving (na september) is goedkeuring van de faculteitsdirectie nodig. De
faculteitsdirectie FMR heeft bij directiebesluit d.d. 7 juni 2016 vastgelegd dat een dergelijke tussentijdse
inschrijving wordt toegestaan als er is voldaan aan de volgende voorwaarden:


er zijn (door de decaan erkende) bijzondere omstandigheden die aanleiding zijn voor het niet tijdig
aanmelden of
er is sprake van afstuderen in het lopende studiejaar.
In beide gevallen dient dit gepaard te gaan met een positief advies van de opleiding.
Dit besluit is ook van toepassing als een student is uitgeschreven i.v.m. een betalingsachterstand van
collegegeld.
Tussentijds overstappen betekent formeel dat u zich voor de ene opleiding uitschrijft en voor de andere
inschrijft. Dit is dan ook een tussentijdse inschrijving zoals bedoeld in het Inschrijvingsregeling HU
(www.reglementen.hu.nl).
Studenten die een verzoek tot tussentijdse inschrijving willen indienen, kunnen hiertoe een verzoek
indienen bij de faculteitsdirectie. Dit verzoek kan gezonden worden aan: [email protected].
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
22/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.5
Hoofdfase
De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat
nominaal drie studiejaren en bestaat uit:


een major (hoofdprogramma) van 150 EC;
een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC.
Het eindexamen heeft betrekking op de volgende programmagebieden:



onderwijs van de hoofdfase (semester 3 t/m 5 + minor semester 7);
stageperiode/buitenschools programma met studielast van ten minste 30 EC (semester 6);
afstudeereenheid (of afstudeeropdracht/project/scriptie als zodanig aangeduid) van ten minste 15 EC
(semester 7 en of 8).
2.5.1
Toelating hoofdfase
Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald,
dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding.
Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met
dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond
van uw elders behaalde propedeuse. Als u op deze wijze wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen
propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook Vrijstellingen.
Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen
en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist.
Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies let dan
goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de
propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen,
maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse heeft
behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de
opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol.
Er worden alleen studenten van een andere opleiding tot de hoofdfase toegelaten met een inhoudelijk
gelijkwaardig propedeutisch diploma.
Conform artikel 15, lid 2 van de Inschrijvingsregeling HU kan de faculteitsdirectie vrijstelling verlenen van
de eis dat een student een propedeutisch getuigschrift moet hebben. Dit gebeurt uitsluitend wanneer de
examencommissie oordeelt dat het diploma tenminste gelijkwaardig is aan de propedeuse alhier.
Voor de opleiding CMV is bepaald dat een propedeutische getuigschrift van één van de overige
opleidingen binnen het instituut Social Work van de Hogeschool Utrecht (SPH, MWD, CT) rechtstreeks
toegang verlenen tot de hoofdfase. Daarnaast geeft een elders behaald propedeutisch getuigschrift van
een opleiding CMV (met identiek CROHO-nummer) ook toegang tot de hoofdfase CMV van de Hogeschool
Utrecht.
In alle andere situaties wordt geen toegang tot de hoofdfase verleend en dient u zich aan te melden voor
de propedeutische fase. Voor de mogelijkheden tot het verkrijgen van vrijstellingen op basis van elders
behaald onderwijs, kunt u een verzoek bij de examencommissie indienen. Zie verder paragraaf
Verzoekschrift.
Zie ook art. 17 en 24 OER-HU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
23/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.5.2
Programma’s
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit
studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal
bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden in de bijlage
Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS.
Tabel curriculumoverzicht:
N.B. Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage
Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
Jaar 2
Cursuscode
Cursusnaam
Werkvorm
Toetsing
ACM-V2-CRECUM13
ACM-V2-METHA113
Creativiteit en culturele
middelen
Methodiek en agogiek I
HC, WC, PR,
COA
HC, WC
Verslag (2x)
5
Les
peri
ode
A
5
A
ACM-V2-POLBEL-15
ACM-V2-EDUPAR13
ACM-V2-METHA213
ACM-V2-PROMAN15
ACM-V2-CULTMA13
ACM-V2-CMVLAB13
ACM-V2-COMDEV13
ACM-V2-STAGE-13
Politiek en beleid I
Educatie en participatie I
WC
HC/WC, PR
5
5
A
B
Methodiek en agogiek II
HC, WC
5
B
Projectmanagement
5
B
Culturele en maatschappelijke
ankers
CMV Lab
HC, WC,
COA
HC, PR,
COA
WC
5
C
5
C
Community development
HC, WC
Tentamen
en
presentatie
Verslag
Tentamen
en verslag
Verslag en
training
Verslag en
presentatie
Presentatie
en verslag
Individueel
mondeling
Verslag
5
C
Stage
Totaal gedefinieerde ec’s
Praktijk
Verslag (2x)
15
60
D
Cursusnaam
Werkvorm
Toetsing
Studie
punten
Praktijkonderzoek
HC, WC,
COA
HC, WC,
COA, TR
WC, PR
Verslag
5
Les
peri
ode
A
Presentatie
en verslag
Verslag
5
A
5
A
Stage eindevaluatie of IST
stage eindevaluatie inclusief
supervisie
Stage middenevaluatie
Praktijk
Verslag (2x)
15
Praktijk
Verslag
10
Studiereis Europa
Studiereis
Verslag
5
B
en
C
B
en
C
D
Politiek en Beleid II
HC, WC
Presentatie
en verslag
5
D
Jaar 3
Cursuscode
ACM-V3-ONDERZ15
ACM-V3-CMO-14
ACM-V3-EDUPAR14
ACM-V3-STASUP14 of ACM-V3ISTSUP-14
ACM-V3-STAMID-14
ACM-V3-EUROPA08
ACM-V3-POLBEL-14
© Hogeschool
Cultureel en Maatschappelijk
Ondernemen
Educatie en participatie II
Utrecht, juli 2016
Studie
punten
24/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
ACM-V3-OVERDR13
ACM-V3-CMVLAB14
Overdrachtskunst
HC, PR, TR
CMV Lab
WC
Presentatie
en verslag
Individueel
mondeling
Totaal gedefinieerde EC’s
Jaar 4
Cursuscode
Cursusnaam
ACM-V4-PRAKPR09
ACM-V4-EINDPR-09
ACM-V4-SCHRIF-09
5
D
5
A/B/
C of
D
60
Werkvorm
Toetsing
Praktijkproject afstudeerfase
-
Verslag
Eindpresentatie afstudeerfase
Schriftelijk Werkstuk
Vrije profilering
-
Presentatie
Verslag
Totaal gedefinieerde EC’s
Aantal
studie
punten
15
5
10
30
Les
peri
ode
C&
D
D
D
A&
B
60
Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen
en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
Zie voor de cursusbeschrijvingen hoofdstuk 10 (bijlage Cursusbeschrijvingen).
Conversietabel
In opvolgende studiejaren kunnen naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens worden gewijzigd
of vervangen. De student krijgt in het studiejaar volgend op die wijziging of vervanging minimaal twee maal
de gelegenheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen.
In het conversieschema zijn bij iedere toets de voorgangers met bijbehorende Osiris-code beschreven. Het
conversietabel is digitaal beschikbaar binnen de digitale omgeving van de Examencommissie Social Work.
De Osiris- codes voor Utrecht en Amersfoort zijn in opbouw hetzelfde. Voor Amersfoort kunt u ASPU
vervangen voor ASPA.
De structuur
De hoofdfase begint na de propedeuse. Kenmerkend voor de hoofdfase is de verdere uitbouw van inzichten
en vaardigheden die in de propedeuse aan de orde waren. Speciale aandacht wordt in de hoofdfase besteed
aan de uitbouw van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Deze verdieping wordt de
beroepsvormende fase genoemd.
Praktijkleren
Er zijn een aantal uitgangspunten vooraf vastgelegd. In de eerste plaats is er voor gekozen om het
praktijkleren niet te scheiden van het ‘binnenschoolse programma’. Beide manieren van leren gaan samen op
en het programma is daarom zo opgebouwd, dat praktijk en theorie elkaar versterken.
Een tweede uitgangspunt is dat in de hoofdfase, de beroepsvormende fase, de nadruk ligt op het leren in de
praktijk door middel van stage.
In alle stageperiodes zijn er eveneens praktijkopdrachten geformuleerd. Dit betekent dat er in stagetijd ook
opdrachten voor de opleiding moeten worden uitgevoerd.
De toetsing van de stage gebeurt door middel van werkverslagen en evaluaties. De stagedocent beoordeelt de
stage aan de hand van deze verslagen en doet dat in samenspraak met, of aan de hand van commentaar van
de praktijkbegeleider.
Studiehandleidingen
Elke cursus is beschreven in een studiehandleiding die bij aanvang van de cursus digitaal beschikbaar is. In
de studiehandleiding wordt de inhoud van de cursus beschreven, de plek in het curriculum (verbinding met
andere cursussen), de betrokken competenties, de praktische gang van zaken en de toetsing.
Informatie over het werken in de praktijk is beschreven in de praktijkgids.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
25/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.5.3
Stages en stagewaardigheid
Voor informatie over stages en praktijk kan de student terecht bij het Praktijkbureau van Social Work
Utrecht: [email protected]. Via Voorlichting Specifieke informatie is te vinden in de
studiehandleidingen van desbetreffende projecten, de stagegids (voltijd jaar 3) en praktijkgids (deeltijd
/duaal).
Tw eede jaar
Praktijkleren is het onderdeel in het curriculum van het tweede jaar (voltijd), waarin de verworven
kerntaken van periode A tot en met D met name methodisch verder worden uitgebouwd en in de praktijk
worden gerealiseerd. U loopt stage in periode D, gedurende 10 weken voor 36 uur per week.
Derde jaar
In het derde jaar loopt u in periode B en C stage, gedurende 20 weken voor 36 uur per week. Deze stage
vormt de voorbereiding op het zelfstandig functioneren in de beroepspraktijk en het verwerven van de
beroepscompetenties in het licht van de kerntaken CMV.
Voor de voltijd student geldt dat u kunt starten met stage in het tweede studiejaar, als u voldoet aan de
volgende toelatingsvoorwaarden:
45 EC behaald in het eerste jaar;
P10 en P11 (de stage) van het eerste jaar zijn met voldoende afgerond;
P 9 is met een voldoende afgerond.
Om te starten met stage in het derde jaar geldt voor de voltijd student dat u voldoet aan de volgende
toelatingsvoorwaarden:
De stage van het tweede jaar is met voldoende afgerond;
U heeft de propedeuse afgerond;
U heeft tenminste 45 EC behaald in het tweede jaar.
Bij het Praktijkbureau is de “stage-/praktijkgids” te verkrijgen. Hierin vindt u alles over stages,
stagewaardigheid en praktijktijd.
De student is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats maar de studieloopbaanbegeleider
en/of het Praktijkbureau kunnen zo nodig meedenken.
Voor informatie over stages kan de student terecht bij het Praktijkbureau van Social Work Utrecht:
[email protected]. Specifieke informatie is te vinden in de studiehandleidingen.
Stage in het buitenland
Onder strikte voorwaarden kunnen studenten het eerste deel van de derde jaars- stage in het buitenland
doen. Informatie over het voorbereidend traject en de voorwaarden is te vinden op www.io.hu.nl of neem
contact op met de coördinator internationalisering van CMV.
Wat te doen als u niet stagewaardig bent.
Studenten die niet stagewaardig zijn krijgen na week E8 van de opleiding bericht (per mail) en de opdracht
het volgende te doen:
1. Een overzicht maken van de vakken die u nog mist.
2. Een plan van aanpak maken hoe u denkt dit te gaan inhalen (met tijdspad).
3. Dit plan inleveren bij de slb’er via de mail.
De stage coördinator beslist wie er onder voorbehoud stagewaardig is en welke studenten eerst
uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek, om het plan van aanpak toe te lichten. De studenten
worden hiervan per mail op de hoogte gesteld. Dit gesprek zal plaatsvinden in de eerste week van het
nieuwe studiejaar.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
26/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.5.4
Profileringsruimte
De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde
profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kunt u een eigen accent aan de studie geven, gericht op
verbreding en/of verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden:





een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen);
een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding);
een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). U volgt dan gedurende twee blokken onderwijs
aan een hogeschool of universiteit in het buitenland;
een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt;
een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM)
www.kiesopmaat.nl.
De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen, dat door alle faculteiten van de
HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar u kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en
universiteiten (ook in het buitenland).
Daarnaast is het mogelijk om – in samenspraak met uw studieloopbaanbegeleider – uw profileringsruimte
in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen.
Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op hbo-hoofdfaseniveau is. De
examencommissie kan u voor 10 ECTS hiervan toestaan dat het propedeuseniveau betreft, bijvoorbeeld
als u zich een ander vakgebied eigen moet maken. Cursussen van een universiteit worden geacht per
definitie van hbo-hoofdfaseniveau te zijn. Volgt u cursussen in het buitenland, dan worden deze geacht van
voldoende niveau te zijn als is aangetoond dat het hbo-niveau betreft.
Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kunt u terecht bij de
studieloopbaanbegeleider. In samenspraak stelt u een profileringsplan op waarin uw keuze uit het
profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen
wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen
aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie.
Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door uw examencommissie.
Uw studieloopbaanbegeleider kan u adviseren uw profileringsplan nader te motiveren met het oog op
goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of
minor niet van hbo-hoofdfaseniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus
of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Wilt u een tweede minor volgen en is dit een
externe minor, dan kan dit door de examencommissie geweigerd worden.
Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op www.minors.hu.nl. Informatie over een
studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden via de AskHU portal op MijnHU. Let op, de
inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is
op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u op Study Abroad wilt gaan (zie de betreffende
paragraaf in deze studiegids).
Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kunt u
terecht op www.osiris.hu.nl. Ook kunt u een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart
wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren.
Meer informatie over premastertrajecten vindt u in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op
www.premasters.hu.nl.
Elders behaalde studiepunten op hbo-of universitair niveau kunnen mogelijk resulteren in een vrijstelling
voor (een deel van) de vrije profileringsruimte (zie paragraaf vrijstellingen).Hierbij moet worden aangetoond
dat er geen substantiële overlap met het reeds gevolgde studieprogramma is. De Examencommissie
beslist of vrijstelling wordt verleend.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
27/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Keuzeprogramma in jaar 2 en 3
De opleiding CMV heeft gekozen voor het creëren van een nieuwe vorm voor het keuze programma in jaar
2 en 3, het CMV-lab. In elk van deze jaren kunnen studenten binnen dit Lab kunnen studenten een eigen
project in de praktijk, een verdieping van thema’s, literatuurstudie, of andere invulling neerzetten in
samenspraak met het docententeam.
Binnen het CMV-lab is ook de mogelijkheid om een vak te volgen ter voorbereiding van stage of studie in
het buitenland.
2.5.5
Excelleren
De HU biedt u als student de mogelijkheid om uzelf extra uit te dagen met verschillende soorten
honourstrajecten. Door prestaties te behalen op honoursniveau, kunt u Ster Verklaringen (‘Sterren’)
behalen. Bij minimaal vijf Sterren, kunt u een eindbeoordeling aanvragen en kunt u het Honours Certificaat
behalen bij uw diploma.
Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject kunnen zowel door de HU
ontwikkeld zijn (‘aanbodgerichte’ honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden (‘vraaggerichte’
honourstrajecten). Informatie over honourstrajecten binnen uw faculteit is te vinden op
www.honourstrajecten.hu.nl of via de contactpersoon van uw faculteit / instituut / opleiding.
Procedures
Verkrijgen van een Ster Verklaring

U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten (Honoursprogramma’s, Stercursussen of
Extra Honours) als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te
laten komen (Persoonlijke route) . In beide gevallen schrijft u zich in in OSIRIS

De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure
en informeert u over de uitkomst hiervan.

Bij een positief besluit rondt u waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de
betreffende examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende
gekwalificeerde honours prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. .

De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie u
heeft geleverd.
Verkrijgen van het Honours Certificaat

Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen
en daarmee voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, onderbouwt en presenteert u de
door u geleverde honoursprestaties in samenhang. De betreffende honourscommissie geeft aan op
welke wijze dit getoetst wordt.

Bij het behalen van het Honours Certificaat ontvangt u bij afstuderen naast uw diploma een
schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier.
Honours op de faculteit Maatschappij en Recht
De extra uitdaging op de faculteit Maatschappij en Recht kunt u op verschillende manieren vinden:
Honoursprogramma
Elke faculteit biedt één of meerdere programma’s aan waarmee studenten buiten hun reguliere studie,
samen met studenten met verschillende achtergronden sterren kunnen verdienen. De bijeenkomsten die
hierbij horen vallen meestal op de avond. Op de FMR gaat het om

Honours Programma Sociale Innovatie dat bestaat uit 4 modules
o Leiderschap (periode A)
o Creativiteit, innovatie en filosofie (periode B)
o Trends en ontwikkelingen in sociaaleconomisch beleid (periode C)
o Sociaal ondernemerschap en filosofie (periode D)
Ook de HP’s van andere faculteiten staan open voor studenten van de FMR.
Stercursus
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
28/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Elke opleiding kent onderdelen die op twee niveau’s worden getoets: “gewoon” of op “honours niveau”.
We noemen dit stercursussen. U kunt van te voren aangeven of u op honours niveau getoets wilt worden.
Een docent kan ook achteraf aangeven dat u de cursus op Honours niveau hebt behaald. Ook stage kunt u
vaak op honours niveau afronden.
Persoonlijke route
U kunt zelf op eigen initiatief een ster aanvragen op de volgende gebieden
1. Gedrevenheid
2. Persoonlijk leiderschap
3. Reflectief vakmanschap
4. Innovatie en disseminatie
5. Internationaal perspectief
6. Een zelf te kiezen onderwerp (“vrije ster”)
De criteria van de sterren en de aanvraagprocedure voor een ster vindt u op www.mijn.hu.nl
Naast bovenstaande manieren bestaat er nog Extra Honours. Dit zijn losse activiteiten of projecten voor
Honoursstudenten. Kijk voor meer informatie hierover op facebook.
Via Mijn HU (www.mijn.hu.nl) vindt u alle informatie over het Honoursprogramma van de Hogeschool
Utrecht en de faculteit Maatschappij en Recht.
2.5.6
Afstuderen
Studeren aan de HU betekent dat u uw opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen,
technisch ook wel de ‘afstudeereenheid’ genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes
afronden als u het beoogde eindniveau van de opleiding behaald heeft. Voor deze afstudeereenheid of
onderdelen daarvan kunt u nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet
derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden.
Met afstuderen wordt bedoeld het voltooien van de studie door het behalen van het getuigschrift. De
laatste dag waarop de student een studieactiviteit verricht is bepalend voor het moment waarop de studie
wordt beëindigd. De uitreiking van het getuigschrift wordt niet als een studieactiviteit beschouwd.
Een getuigschrift wordt pas overhandigd, nadat aan alle verplichtingen jegens de faculteit is voldaan. Vóór
de uitreiking van het getuigschrift wordt door de studentenadministratie en andere diensten gecontroleerd
of door de desbetreffende student de financiële zaken met de faculteit zijn afgewikkeld en al het geleende
mediatheek- en/of ander materiaal is ingeleverd.
Invulling van het voltijd afstudeerprogramma CMV 2016-2017
De afstudeerperiode van CMV is een integrale fase en bestaat uit drie onderdelen:
1.
2.
3.
Het praktijkproject (15 EC)
Het schriftelijke werkstuk (10 EC)
De eindpresentatie (5 EC)
Het totale aantal te behalen studiepunten is 30 EC.

De invulling van de afstudeerfase is gebaseerd op:
‘Alert en Ondernemend 2.0 – Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming’, 2009.

‘Onderwijsbeleidsdocument CMV-HU 2009-2010’, 2009.
De inhoud van de afstudeerfase richt zich in de kern op:

sociaal-agogische beroepstaken;

een cultureel-creatieve benadering;

sociaal en cultureel ondernemerschap.
De student is in staat een relevant innovatief product en/of dienst te ontwerpen en de implementatie
daarvan te verantwoorden voor de opdrachtgever. Hij is in staat zijn visie op de actuele beroepspraktijk te
verantwoorden voor de opleiding. Hij toont aan dat hij ‘eigenaar’ is geworden van het vak.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
29/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Voorwaarden
Alle studenten hebben de derdejaars stage met een voldoende afgesloten.
De totale afstudeerfase is realiseerbaar binnen de aangegeven studiebelasting van 840 uur per student
Beoordeling
De student wordt op bachelor niveau beoordeeld op:




Zelfstandigheid: voert regie bij het uitvoeren van opdrachten
Transfer: vertaalt kennis en vaardigheden naar een aanpak met andere disciplines
Complexiteit: bedenkt oplossingsstrategieën bij meervoudig complexe zaken
Verantwoordelijkheid: is aanspreekbaar op de aanpak, de coördinatie, de continuïteit en op het
resultaat
Startgesprek
De projectgroep houdt een startgesprek met de afstudeerbegeleider. Daarin worden alle voorwaarden en
criteria van de afstudeerfase (praktijkproject, schriftelijk werkstuk, eindpresentatie en eindnotitie) grondig
doorgesproken. Ook worden afspraken vastgelegd over de wijze van samenwerken.
Zie de paragraaf Procedure afgifte diploma’s voor meer informatie over het examen en het diploma en voor
uitschrijving na afstuderen.
Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen
De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden
publicaties die binnen hogescholen worden geproduceerd, zoals scripties en onderzoeksartikelen, digitaal
beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Zo kunnen ze weer een rol spelen bij
onderwijs en onderzoek. Rondt u uw afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag u uw scriptie
kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat uw
stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in uw scriptie voorkomt.
Voor meer informatie: www.hbo-kennisbank.nl.
2.5.7
Vervolgopleidingsmogelijkheden
Studenten kunnen na afronding van de opleiding een masteropleiding doen aan de HU of aan een andere
Hogeschool in binnen- en buitenland.
De Faculteit Maatschappij & Recht verzorgt de volgende masteropleidingen in deeltijd:


Pedagogiek (MPED)
Sociaal Forensisch Professional (MSFP)
Zie hoofdstuk 10 van de OER-masteropleidingen voor de toelatingseisen van bovenstaande masters.
Toelating tot een universitaire masteropleiding is niet gestandaardiseerd. Om het niveauverschil tussen de
hbo-bachelor en universitaire bachelor op te heffen, bieden verschillende universiteiten de mogelijkheid
een premaster (schakeljaar) te volgen. Dit is een schakeljaar tussen het hbo en de universitaire master. Na
de bachelor wordt doorgaans gedurende een jaar een premaster en daarna nog een master van een jaar
gevolgd.
De programma’s van de verschillende universiteiten lopen sterk uiteen, ook de instapeisen variëren, de
student doet er goed aan zich uitgebreid te oriënteren voor er een keuze wordt gemaakt.
Instromen in het reguliere universitaire bachelor programma is ook mogelijk, veelal leveren
studieonderdelen uit de hbo master vrijstellingen op.
Met een hbo-propedeuse kan in bepaalde gevallen de overstap naar een bacheloropleiding in het
wetenschappelijk onderwijs (wo) gemaakt worden. Universiteiten kunnen beperkingen opleggen aan de
instroommogelijkheden. Informatie en advies is te krijgen bij de universiteit van keuze.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
30/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
In de praktijk blijkt deze overstap zwaar. Een Havo-opleiding met daaraan gekoppeld één jaar hbo is niet
altijd een goede toeleidingsroute richting universiteit.
Bovengenoemde trajecten zijn beschreven onder voorbehoud van (wets-)wijzigingen.
2.6
2.6.1
Examencommissie
Instelling en benoeming
Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituutsniveau. De
examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De
examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een
opleiding. Daarnaast beslist de examencommissie over verzoeken van studenten die de Onderwijs- en
Examenregeling betreffen.
Alle informatie betreffende examencommissies kan worden gevonden via www.examencommissies.hu.nl.
De opleiding CMV valt onder de examencommissie Social Work. Deze examencommissie is op
instituutsniveau georganiseerd.
2.6.2
Samenstelling
De leden van de examencommissie zijn per 1 oktober 2015 door de faculteitsdirectie benoemd. De huidige
examencommissie Social Work bestaat uit zes leden:
•
•
•
•
•
•
Voorzitter: Mevr. Marianne van der Zande MA
Vicevoorzitter: Drs Kees Bouwman
Lid: Drs Gemma Andriessen
Lid: Drs Annemiek Huijink
Lid: Drs Bettina Hermelink
Extern lid: Sietske Dijkstra
De leden van de examencommissie worden elk jaar door de faculteitsdirectie benoemd. Per 1 oktober
2016 vindt een nieuwe benoeming plaats en zullen twee nieuwe leden worden voorgedragen ter vervangen
van twee leden. Op de website: www.examencommissies.hu.nl kunt u de actuele samenstelling van de
commissie vinden en kunt u ook de bereikbaarheid van de examencommissie nakijken.
Ambtelijk Secretariaat
De faculteit Maatschappij & Recht heeft een ambtelijk secretariaat examencommissies. Aan iedere
examencommissie is een ambtelijk secretaris gekoppeld. De ambtelijk secretaris is het eerste
aanspreekpunt voor de student wanneer hij/zij contact zoekt met de examencommissie.
Op de website van de examencommissie (www.examencommissies.hu.nl) kunt u de contactgegevens en
de dagen/tijden van de spreekuren van de examencommissie vinden.
U vindt op de website én op AskHU alle informatie over de actuele wet- en regelgeving en de procedures
over het indienen van een verzoek, bezwaar, beroep of klacht.
2.6.3
Taken en bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU en
in het (facultair) Reglement Examencommissies HU.
De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de
tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU en studiegidsen, op correcte wijze worden
nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens,
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
31/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze
vrijstellingen en reikt ze diploma’s uit.
Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels
vaststellen ten aanzien van:





de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement);
de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie);
de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol);
het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen);
het ingrijpen bij onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van
tentamenresultaten.
Voor meer informatie over het beleid rondom extra herkansingen en/of vervangende opdrachten, zie
paragraaf Inschrijving en deelname (her)tentamens.
De examencommissie vergadert tenminste één maal per week.
De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen, waarbij ten minste de helft van de leden
aanwezig is.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter een voorzittersbesluit nemen. Wanneer u meent dat u een
spoedeisend belang heeft, kunt u zich in verbinding stellen met de ambtelijk secretaris. Zie par. 2.6.2
De examencommissie heeft ook spreekuren die u als student kunt bezoeken. Op de website:
www.examencommissies.hu.nl kunt u nakijken op welke dagen en welk tijdstip uw examencommissie
spreekuur heeft.
2.6.4
Verzoekschrift
De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU
bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als u vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt
op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kunt u een
verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat u een verzoek tijdig indient. Als u
bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een
behandeltermijn van de examencommissie van drie weken.
Denk eraan dat u bij een verzoekschrift tenminste de volgende zaken voegt:

naam, adresgegevens en studentnummer;

datum;

het verzoek en de redenen van het verzoek;

de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan u staat ingeschreven en – indien van
toepassing – de cursuscode en de cursusnaam van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft;

eventuele bewijsstukken.
Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is
ondertekenen niet vereist.
Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels.
Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een
(bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen.
Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een bezwaar indienen (en in
beroep gaan). Dat werkt als volgt:


U dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat u het besluit van de examencommissie heeft
ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een
bezwaarschrift in.
Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een
besluit moet nemen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
32/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017

Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in
beroep te gaan. Dit doet u bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt
behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken
nadat u het besluit op bezwaar van de examencommissie heeft ontvangen.
Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk
op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het indienen van een
bezwaar- of beroepsschrift advies in te winnen bij de studentendecaan.
Op de website van uw examencommissie (www.examencommissies.hu.nl) vindt u het formulier waarmee u
een verzoek of een bezwaarschrift kunt indienen. Het is van belang dat u dit formulier juist en volledig
invult en zo nodig voorziet van relevante en ondersteunende informatie.
Indien u bezwaar aantekent tegen een genomen besluit, voegt u dan altijd het door u bestreden besluit bij.
Zie ook paragraaf Taken en bevoegdheden (examencommissie) en artikel 9 en 45 van de OER-HU
2.7
Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen
Aan het begin van het studiejaar van de propedeuse van uw opleiding wordt een introductiedag
georganiseerd. Het wordt u aangeraden in de week van 28 augustus t/m 1 september 2016 vrij te houden
omdat de introductiedag in deze periode plaats zal vinden.
Het bijwonen van deze introductiedag is belangrijk om een goede start te kunnen maken met uw studie.
Tijdens de introductiedag maakt u kennis met aspecten die gerelateerd zijn aan uw studie. Hierbij moet u
denken aan de locatie en de opleiding zelf, maar ook uw studiegenoten en uw studieloopbaanbegeleider.
Voor deze introductiedag zal een financiële bijdrage worden gevraagd.
Tijdens alle studiejaren kunnen financiële bijdrages worden gevraagd voor activiteiten zoals trainingen en
excursies. Wanneer hier sprake van is, dan wordt u hierover geïnformeerd.
Sommige betaalde activiteiten zijn deel van het onderwijsprogramma van de opleiding. Deelname hieraan
is in een dergelijk geval verplicht. Studenten die door overmacht en/of persoonlijke omstandigheden
(waaronder financiële problemen) niet kunnen deelnemen aan dergelijke activiteiten, kunnen in
aanmerking komen voor een vervangende opdracht. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de
examencommissie. Zie paragraaf Verzoekschrift. Meld de omstandigheden ook bij de studentendecaan.
Als u om aantoonbare financiële redenen de kosten van dergelijke activiteiten niet kunt opbrengen, kunt u
een verzoek om een financiële voorziening of kwijtschelding van de kosten indienen bij de
faculteitsdirecteur.
2.8
2.8.1
Voorzieningen
Begeleiding
Als HU-student heeft u recht op studieloopbaanbegeleiding. De HU heeft docenten aangewezen als
studieloopbaanbegeleider (slb’er). Zij fungeren als spil tussen u als student en uw opleiding. U kunt bij uw
slb’er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op uw studie. Denk daarbij aan uw
studievoortgang of keuzes die u kunt maken in het curriculum. Verder kan de slb’er u adviseren en
ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures, bij twijfel over uw studie en bij twijfel over uw
beroepskeuze, en kan hij/zij u adviseren over vervolgopleidingen.
Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin u uw eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen.
Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de slb’er u optimaal ondersteunt in het maken van juiste keuzes
binnen uw opleiding en het succesvol afronden van de studie.
Studieloopbaanbegeleiding op de HU gaat over:

coaching bij het maken van keuzes, met name binnen het curriculum;

advisering bij de studievoortgang en studieplanning;

verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen of uw ondersteuners voor het
onbelemmerd studeren;
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
33/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017

zorg bieden waardoor de student optimaal kan kiezen, achterstanden kan wegwerken, kan versnellen
en zich uitgedaagd voelt te excelleren.
De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken en soms door groepsbijeenkomsten en
opdrachten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk
afnemen.
In de studiehandleiding(en) studieloopbaanbegeleiding wordt per leerjaar aangegeven waar de focus van
de SLB ligt. Hieronder worden in het kort de belangrijkste focusgebieden geduid.
SLB leerjaar 1 (propedeusejaar)
De focus van SLB in het eerste jaar is beroepsgeschiktheid van de student.
1. SLB draagt bij aan de propedeutische functies: selectie, oriëntatie en verwijzing.
2. SLB vangt aan tijdens de introductie en maakt het gehele studiejaar onderdeel uit van het curriculum.
3. Het programma van de introductie is er, evenals het gehele SLB programma, opgericht de sociale en
inhoudelijke binding van de student met de opleiding te
versterken en de keuze voor de opleiding te bevestigen.
SLB leerjaar 2
SLB in het tweede studiejaar staat in het teken van keuzes maken (voor stages, minors, excellentie,
keuzevakken in de hoofdfase).
SLB leerjaar 3 en 4
SLB in collegejaar drie en vier kenmerkt zich door een extensievere begeleiding, met een focus op de
aansluiting op de arbeidsmarkt.
2.8.2
ICT-faciliteiten
2.8.2.1
Algemeen
HU-studenten kunnen gebruik maken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU mailadres (=gebruikersnaam) via mail,
ongeveer 3 maanden voordat u met uw studie start. U kunt hiermee de volgende ICT-faciliteiten gebruiken:







uw eigen HU mailbox, ook wel studentenmail genoemd (via www.mymail.hu.nl );
de computers aanwezig op de HU.
U kunt met uw eigen device (laptop, smartphone, tablet, ed.) binnen de gebouwen van de HU gebruik
maken van het draadloze netwerk Eduroam; www.eduroam.nl ;
uw eigen ruimte om bestanden op te slaan op www.SharePoint.hu.nl ;
Surfspot (www.surfspot.nl ). Hier kunt u met korting hard- en software kopen;
met Skype voor Bedrijven kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen.
Kijk op AskHU hoe u dit in kunt stellen voor uw device;
vragen kunt u stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) 4816666, op
werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: [email protected].
De meest actuele informatie over ICT faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op AskHU (te
benaderen via een tegel op MijnHU (www.mijn.hu.nl)).
2.8.2.2
Wachtwoord
Na verloop van tijd verloopt uw HU-wachtwoord. U krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw
wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kunt u uw wachtwoord
wijzigen via www.wachtwoord.hu.nl. Een wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet zowel
letters als cijfers bevatten.
Via deze website kunt u ook uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. U krijgt dan via uw privé emailadres of mobiel nummer (indien één van beide bekend is bij ons) een code waarmee u uw wachtwoord
kunt wijzigen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
34/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Let op: sommige opleidingen gebruiken programma’s waarvoor u een ander wachtwoord nodig heeft.
Heeft u vragen over uw wachtwoord, raadpleeg AskHU.
2.8.2.3
Informatiebeveiliging en privacy
De HU vindt het erg belangrijk informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen.
Daarom zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie AskHU).
We verwachten dat u deze regels kent en dat u zich eraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld van u dat u:

het device waarop u bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat;

uw wachtwoord niet aan anderen geeft;

brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt.
Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit
reglement staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels u rekening moet houden
als u deze gegevens gebruikt. In AskHU leest u meer hierover.
Heeft u vragen op het gebied van vertrouwelijkheid, raadpleeg AskHU.
2.8.2.4
Registratie studievoortgang
Uw studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Uw studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens
het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer u voor een cursus in de eindbeoordeling een
voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC in OSIRIS toegekend. Voor deeltentamens krijgt u geen
EC’s.
Loopt u achter met het halen van uw EC? Dan adviseren we u om contact op te nemen met uw
studieloopbaanbegeleider. Samen kunt u bekijken hoe het komt dat u een achterstand heeft opgelopen en
of (en hoe) u daar iets aan kunt doen. Daarnaast kunt u altijd zelf contact opnemen met uw
studentendecaan. Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door
bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte). Uw studieloopbaanbegeleider en studentendecaan
kunnen u adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie ook art. 21 OER-HU.
2.8.2.5
E-mail
Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van actuele
informatie over uw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw HU-mailadres. Via
mymail.hu.nl komt u in uw mailbox. U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om uw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw
privé-mailadres? Dan kunt uw HU-mail automatisch laten doorsturen. Zorg er dan wel voor dat uw spamfilter zo staat ingesteld dat uw HU-mails niet in uw spam-box terecht komen.
2.8.2.6
MijnHU
Via Mijn HU (www.mijn.hu.nl) vindt u de meest essentiële informatie die u nodig hebt voor uw studie zoals
cijfers, roosters, cursusinformatie, afwezigheidsmeldingen van docenten, mail en nieuws.
Voordelen van Mijn HU:

een portal met up-to-date studie-informatie;

gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden;

eenvoudig te raadplegen op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets;

wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten essentieel is.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
35/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Hoe werkt het?
Ga naar de website www.mijn.hu.nl en log in met uw HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heeft u
toegang tot al uw studie-informatie. U kunt de website als favoriet toevoegen op uw smartphone.
Mijn HU is beschikbaar in het Nederlands en Engels.
2.8.2.7
AskHU
De AskHU portal is dé plek waar u alle HU-brede en faculteitspecifieke informatie kunt vinden. Denk
bijvoorbeeld aan informatie over de inschrijfprocedures voor tentamens, studeren met een beperking of
stage lopen in het buitenland. De AskHU portal is vanuit MijnHU benaderbaar en heeft een Google-achtige
interface. Onderaan de pagina met zoekresultaten staan de contactgegevens van de balie die uw vraag
kan beantwoorden. Wanneer u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, kunt u contact opnemen met
die balie. Als er maatwerk nodig is, kunt u een afspraak maken met een expert. Bijvoorbeeld met een
decaan of een studentpsycholoog.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
36/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.8.2.8
OSIRIS Student
In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen.
U kunt zelf inloggen in OSIRIS via www.osiris.hu.nl. Hier kunt u:

Uw cijfers inzien
Via het tabblad Resultaten ziet u welke cijfers u voor de laatste vijftien (deel)tentamens hebt gehaald.
U kunt ook zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wilt u al uw resultaten zien? Kijk dan
bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vindt u een overzicht van de resultaten die u tijdens uw
volledige studie hebt gehaald. U kunt zelf bepalen of u alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de
resultaten uit de hoofdfase. U moet zelf uw cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten
moet u altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doet u bij de examinator
die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie.

Uw studievoortgang bekijken
Wilt u weten welke vakken u nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad
Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteert u de opleiding die u volgt en geeft u aan dat u
‘Nog te volgen onderwijs’ wilt zien.

Vrijstellingen aanvragen
U kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen.
Hier staat uw curriculum. Op basis daarvan kunt u een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten.
Meer informatie over vrijstellingen vindt u in paragraaf Vrijstellingen van deze studiegids.

Tentamen- en cursusinformatie vinden
Op de site OSIRIS voor studenten vindt u informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en
keuzecursussen en hoe u zich hiervoor moet inschrijven.

Inschrijven voor cursussen en tentamens
Via het tabblad Inschrijven kunt u via een eenvoudige wizard kiezen of u zich wilt inschrijven voor een
cursus, (deel)tentamen of minor. Zo kunt u een keuze maken uit de cursussen uit uw curriculum of een
cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU.

Een overzicht vinden van uw inschrijvingen
Wilt u weten voor welke cursussen en (deel)tentamens u bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad
Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en
(deel)tentamens zien die op dit moment of in de toekomst worden gegeven.

Checken of u bent ingeschreven
Na iedere inschrijving voor een cursus of (deel)tentamen, ontvangt u een bevestiging van de
inschrijving op uw HU-e-mailadres. Controleer altijd of u dit bericht heeft ontvangen en bewaar het
goed. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, raadpleeg dan het Overzicht inschrijvingen om na
te gaan of u daadwerkelijk bent ingeschreven.

Uitschrijven voor cursussen en tentamens
Bent u ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wenst u hiervoor uitgeschreven te
worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan
waarvoor u zich wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. U kunt zich alleen uitschrijven voor een
cursus of (deel)tentamen binnen een bepaalde periode. Wanneer u zich uitschrijft voor een cursus of
(deel)tentamen, ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze goed.

Uw personalia wijzigen
Op het tabblad Personalia kunt u zelf uw adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Staan er
onjuistheden bij het scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving.

Aanmelden om een e-mail te krijgen als uw cijfer binnen is
Via de link Aanvullende informatie kunt u zich aanmelden om een e-mailbericht te krijgen als er een
resultaat is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet u ‘E-mail resultaten’ op ‘Aangemeld’ zetten.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
37/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.8.3
Student Informatiepunt (STIP)
Voor alle vragen die u heeft over uw studie kunt u terecht op de Ask HU Portal. U vindt daar uw antwoord.
Soms wordt u doorverwezen en wordt u meteen het juiste telefoonnummer en email adres
aangeboden. Sommige zaken moet u echter aan de balie met ons regelen. Ook dat geeft Ask HU aan.
Dan komt u in Utrecht langs bij ons Studenten Informatie Punt op de Padualaan 97 als u aan een faculteit
op de Uithof studeert, Nijenoord 1 als u aan de Faculteit Natuur & Techniek studeert, of gaat u naar De
Nieuwe Poort 21 in Amersfoort als u daar student bent. Krijgt u geen antwoord op uw vraag via Ask HU
laat het ons dan weten door middel van de feedback knop en mail uw vraag naar [email protected] of bel met
088 4819999.
2.8.4
Studievereniging
Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid
bij uw studie, de hogeschool en uw toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn
verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen
behartigt
Faculteit
Studievereniging
Informatie
Contactgegevens
FMR
SVP
Studievereniging Voor Pedagogiek
[email protected]
FMR
SV Codex
Studievereniging Instituut voor Recht
[email protected]
FMR
SV Vesta
Studievereniging Integrale
Veiligheidskunde
[email protected]
FMR
SV Haerem
Studievereniging HRM
[email protected]
Faculteit
Vereniging
Informatie
Contactgegevens
HU breed
MUST
Medezeggenschapsvereniging
[email protected]
HU breed
OSHU
Koepel studieverenigingen
[email protected]
HU breed
HU Roeiploeg
Sloeproeivereniging HU
[email protected]
HU breed
StuRa
Studentenvereniging HU Amersfoort
[email protected]
2.8.5
Opleidingscommissies
Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). De commissie is een
adviesorgaan van het opleidingsmanagement en van de instituutsdirectie. Adviezen van de OC gaan
bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt
aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als u
een goed idee hebt voor de verbetering van uw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC!
Wilt u zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de adviseur
studentparticipatie, die te bereiken is via [email protected]. De coördinator verzorgt ook
ondersteuning in de vorm van gratis trainingen aan de actieve opleidingscommissies.
In het Basisreglement Opleidingscommissies is nader gespecificeerd welke rechten en plichten er aan
opleidingscommissies worden toegekend, hoe ze worden benoemd, welke geschilregelingen er gelden en
hoe een opleidingscommissie wordt samengesteld.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
38/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
2.9
Contactgegevens
Instituut voor Social Work, locatie Utrecht
Bezoekadres
Padualaan 101
3584 CH, Utrecht
Telefoon:088 - 481 82 83
Postadres
Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht
Instituut voor Social Work, locatie Amersfoort
Bezoekadres
De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort
Telefoon:088 - 481 82 83
Postadres
Postbus 512, 3800 AM Amersfoort
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
39/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
3
3.1
Cursussen
Cursusdeelname
Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde
cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en
(beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond
door middel van een tentamen. Alle cursussen staan in de bijlage Cursusbeschrijvingen en worden voor
aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
3.2
Inschrijving voor cursussen
Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als
student bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw
inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de
cursussen van het eerste blok van de propedeuse wordt u automatisch ingeschreven Als u voor een
cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend
op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen kunt u zich tot uiterlijk één week na de uiterste
inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie Inschrijving en deelname (her)tentamens.
Voor onderstaande groepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij worden ingeschreven door
Studievoortgang

Propedeuse studenten blok A

Interne HU minor studenten
Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen studiejaar 2016-2017:
Onderwijsperiode
Data
Periode A (blok 1)
27-06-2016 t/m 04-09-2016
Periode B (blok 2)
27-06-2016 t/m 13-11-2016
Periode C (blok 3)
27-06-2016 t/m 05-02-2017
Periode D (blok 4)
27-06-2016 t/m 16-04-2017
3.3
Aanwezigheidsplicht
Aanwezig zijn is belangrijk voor uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hboprofessional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een
aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage
Cursusbeschrijvingen staat verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus.
Als er goede redenen zijn waarom u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u bij de
examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie Verzoekschrift). Deze kan de
examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan
kan u hier verder over informeren.
Voor programmaonderdelen met een aanwezigheidsplicht gelden de volgende regels:
1. De student wordt geacht 100% aanwezig te zijn; aanwezigheid van 80% van de onderwijsactiviteiten
wordt als toereikend beschouwd.
2. Bij aanwezigheid van 60% tot 80% van de onderwijsactiviteiten wordt voor alle gemiste onderdelen
een vervangende opdracht vastgesteld, die redelijkerwijs leidt tot de beoogde competenties. Dit
betekent dat voor de vervangende opdracht ook aanwezigheid kan worden vereist.
3. Een aanwezigheid van minder dan 60% is dermate ontoereikend, dat het programma beschouwd
wordt als niet te zijn gevolgd. In de regel zal de student het gehele programmaonderdeel opnieuw
moeten volgen. De examencommissie kan hierop een uitzondering maken. In dat geval zal de
examencommissie de vakdocent raadplegen of de teveel gemiste lessen gecompenseerd kunnen
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
40/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
worden middels vervangende opdrachten. Dit advies is bepalen voor het besluit van de
examencommissie.
3.4
Ingangseisen
Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen.
Voldoet u niet aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie
daarvoor toestemming geeft. Zie Verzoekschrift voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de
examencommissie.
3.5
Cursusbeschrijvingen
De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In deze
bijlage vindt u alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
41/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
4
Tentamens en examens
4.1
Introductie
Tentamens
Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst uw kennis, inzicht en/of vaardigheden.
Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook
de tentamens die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele
studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van
tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een
tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus
van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en een cursus van 15 EC mag maximaal zes
deeltentamens hebben.
Met ingang van studiejaar 2013/2014 mag een tentamen uit maximaal twee deeltentamens per eenheid
van 5 EC bestaan. Dit ter voorkoming van versnipperde cursussen. Vanaf september 2014 hebben alle
cursussen een omvang van 5 EC of een veelvoud daarvan.
Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5
is behaald. Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en
gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven.
Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn
behaald.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van deze
opleiding het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle
deeltentamens van een cursus minimaal een 5,5 is behaald.
Examens
Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze
examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de afsluiting van de gehele
bacheloropleiding. U slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als u voor dat deel voldoet aan
de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60
EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). U kunt het eindexamen
alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald.
Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de
examencommissie in haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle
overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit.
Daarvoor gelden procedurele regels, zie Procedure afgifte diploma.
Afstudeereenheid
Iedereen die een diploma wil krijgen, moet de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De
afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC
bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een
goed beeld van uw eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en
hiervoor mag u geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De
afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding
aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u
de propedeuse behaald heeft. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur
betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld.
De afstudeerfase van CMV bestaat uit:
-
Eindpresentatie (5 EC)
Praktijkproject (15 EC)
Schriftelijk werkstuk (10 EC)
Afstudeerprogramma
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
42/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
De laatste fase in het major programma is het afstudeerprogramma. In het eerste half jaar van het vierde
jaar wordt een minor of een vrije profileringsproject gedaan (30 EC). Daarna start het afstudeerprogramma
(30 EC). Het bestaat uit een praktijkproject (15 EC), een schriftelijk werkstuk (10 EC) en een
eindpresentatie (5 EC).
Tijdens het volgen van het afstudeerprogramma kunnen studenten een beroep doen op de begeleiding van
een afstudeercoach. De programmaonderdelen worden beoordeeld door de afstudeerbegeleider en een
tweede docent/ beoordelaar.



Voor het praktijkproject werken studenten in drie of vier- tallen. De groep verwerft een opdracht bij
een praktijkorganisatie. Het praktijkonderzoek wordt afgerond met beleidsadvies ten aanzien van
de opdrachtgever. De voorbereiding start in periode A+B (tijdens de minor).
Iedere student schrijft individueel een schriftelijk werkstuk, literatuurstudie. Het richt zich op
vakgenoten,het onderwerp is vakinhoudelijk vernieuwend en/of verdiepend.
Het afstudeerprogramma wordt afgerond met een presentatie waarin creatief culturele middelen
worden ingezet. De begeleidend en beoordelend docent, en eventueel een vertegenwoordiger uit
het werkveld zijn daarbij aanwezig.
Voor de beoordeling van de afstudeereenheid geldt het vier-ogen principe (twee door de
examencommissie aangewezen examinatoren).
4.2
Vrijstellingen
De examencommissie kan u vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de
profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent
dat u niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat u de EC voor de betreffende
cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als u bent
ingeschreven.
De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of
examens die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kunt u behaald hebben in:



de vooropleiding op grond waarvan u toegelaten bent tot deze opleiding;
tentamens of examens die u heeft behaald binnen een geaccrediteerde opleiding;
tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het
accreditatiesysteem, opgenomen in Hoofdstuk 10 van de OER. Dat is bijvoorbeeld van belang bij
buitenlandse opleidingen.
In Nederland betekent ‘geaccrediteerd’ dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft
plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Alle hbo- en wo-opleidingen
waarvoor u via Studielink kunt inschrijven, voldoen aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft,
met name buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare
manier geborgd is.
De HU verleent geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kunt u uw opgedane werkervaring
verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen, een zogenaamde leerwegonafhankelijke
toets. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk heeft gemaakt in te brengen
in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te versnellen. Zie
Tentamenvorm en-duur voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen.
Als u voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet u een gemotiveerd verzoek
indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:





uw naam, adres en studentnummer;
een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht;
onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een
cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken);
voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht;
een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde
tentamens.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
43/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek
bovendien:


het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de
profileringsruimte blijkt;
een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten.
Voor de afstudeereenheid wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere
regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen
komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat.
Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de
procedure als vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de
examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet u dan een verzoek bij de
examencommissie indienen.
Een vrijstelling kan alleen worden verleend als de eerder behaalde tentamens of examens niet ouder zijn
dan vijf jaar. Wilt u een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan kunt u daartoe
een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo’n geval toch vrijstelling
verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus
waarvoor u vrijstelling vraagt. Zie Verzoekschrift voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de
examencommissie.
Let op: Als u meer dan 10 EC aan vrijstelling in de propedeuse heeft, heeft dit gevolgen voor de norm voor
het verkrijgen van een positief studieadvies.
Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een
verzoek wordt ingediend, moet altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn
bijgevoegd.
Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs. Vrijstellingen
worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als ‘VRY-O’ (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In
vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie
als ‘VRY-A’ (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of ‘VRY-E’ (op grond van
elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd)
mogelijk.
De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een
aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’.
4.3
Organisatie tentamens
4.3.1
Tentamenvorm en -duur
Tentamens zijn bedoeld om uw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende
manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn:







tentamen met gesloten en/of open vragen;
productbeoordeling of werkstukbeoordeling;
portfoliobeoordeling;
verslagbeoordeling;
presentatiebeoordeling;
observatie van handelen;
criteriumgericht interview of mondeling tentamen.
In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt aangegeven of een tentamen ook ‘leerwegonafhankelijk’ kan
worden afgelegd. Dit houdt in dat u het tentamen kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
44/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
als u door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de
competenties. Zoals u hiervoor kunt lezen (Vrijstellingen) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op
grond van scholing en niet op grond van andere ervaring, maar door een leerwegonafhankelijk tentamen
kunt u deze ervaring toch binnen uw opleiding te gelde maken en zo uw opleiding versnellen.
De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen
ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt
genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten.
De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt in OSIRIS en op het opgavenblad vermeld en wordt tevens
door de surveillant bekendgemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren.
4.3.2
Tentamenrooster
De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok)
afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekend gemaakt (al dan niet als
onderdeel van het lesrooster). Dit rooster wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de tentamenperiode
gepubliceerd via de publicatieborden en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Aan de hand van het jaarrooster
kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten.
Voor periode A, B en C geldt: bij het niet voldoende afronden van een cursus (toets/werkstuk) wordt in de
daaropvolgende tentamenperiode een herkansingsmogelijkheid geboden. Voor periode D geldt: bij het niet
voldoende afronden van een cursus (toets) wordt de herkansingsmogelijkheid geboden in de eerste en/of
laatste weken van periode E. Zie hiervoor het jaarrooster van de opleiding.
Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk
tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt.
Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om u de mogelijkheid te
geven om te versnellen, kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken.
Tabel tentamentijden
Tentamentijd
Tentamentijd 1
Tentamentijd 2
Tentamentijd 3
Tentamentijd 4
4.3.3
Tijden
10:00 – 12:00 uur
13:00 – 15:00 uur
16:00 – 18:00 uur
19:00 – 21:00 uur
Inschrijving en deelname (her)tentamens
Inschrijving tentamens
Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS
(www.osiris.hu.nl). U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven. Als
u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot het tentamen.
Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor alle eerste reguliere
tentamens behorend bij de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet u zich uiterlijk één
week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als u wel stond ingeschreven, maar niet
heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS ‘NA’ (niet aanwezig) als tentamenresultaat
geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Voor tentamens
die u los van de cursus wilt doen (hertentamens) dient u zichzelf in te schrijven. Zie voor de
inschrijvingsdata, de tabel hieronder.
Zie paragraaf Inschrijving voor cursussen voor het overzicht van data in- en uitschrijving voor cursussen.
De inschrijftermijnen voor hertentamens staan hieronder opgenomen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
45/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Tabel inschrijfdata voor (her)tentamens:
Onderwijsperiode
Open
Toetsinschrijving
Dicht voor toetsen in week Dicht voor toetsen in
4, 5, 6, 7
week 8, 9 en 10
Periode A (blok 1)
01-09-2016
18-09-2016
16-10-2016
Periode B (blok 2)
01-09-2016
27-11-2016
25-12-2016
Periode C (blok 3)
01-09-2016
19-02-2017
19-03-2017
Periode D (blok 4)
01-09-2016
30-04-2017
28-05-2017
Periode E (blok 5)
01-09-2016
ntb
ntb
* uitschrijven voor een toets kan nog tot één week na sluiting van de toetsinschrijving
Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht
Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden.
Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal
tentamenkansen. De hoofdregel is dat er voor elke cursus jaarlijks twee tentamenkansen zijn.
Als u in dit studiejaar geen tentamenkans meer heeft, maar u heeft het tentamen nog niet gehaald, dan
kunt u in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om een extra tentamenkans toe te
kennen.
Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop u een tentamen kunt afleggen. Dit zijn
de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data.
Overmacht
Kunt u door overmacht niet aan een tentamen deelnemen en heeft u zich niet op tijd uit kunnen schrijven?
Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of
meer van de volgende omstandigheden voordoen:





ziekte;
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
zwangerschap;
bijzondere familieomstandigheden, inbegrepen bijzondere omstandigheden van degene met wie de
aanvrager samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt;
andere situaties waarin de student door overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan het tentamen of
het onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, dit ter beoordeling van de examencommissie.
De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld
beleid gericht op (potentiële) studenten met studievertraging.
Studievertraging van ten minste drie maanden
U kunt ook een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans als u:


ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én
een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
Als-dan-regeling

Studenten die nog één resultaat missen waardoor één van de hieronder aangegeven
studievoortgangsmomenten in het gedrang komt:
1) de student en het behalen van de propedeuse, wanneer de student de propedeuse nodig
heeft om een vervolgstudie buiten de HU te kunnen aanvangen. In dit geval moet de
student kunnen aantonen dat hij/zij zich heeft aangemeld voor een vervolgstudie;
2) de student en zijn stagewaardigheid.

Studenten die nog twee resultaten van maximaal 10 EC tezamen missen waardoor deelname aan
de afstudeerfase in het gedrang komt, kunnen een verzoek tot een herkansing voor maximaal
twee nog openstaande onderdelen indienen.
Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
46/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of
worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om
op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet
afgesloten met een voldoende? Dan kunt u het tentamen maken van de nieuwe cursus.
Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit
houdt in dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan
met een dergelijk verzoek instemmen als:

u recht heeft op een tentamenkans, én

u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én

een vakdocent een positief advies geeft, én

er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of
persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet kan deelnemen aan een verplichte introductie,
excursie of werkweek.
Herkansen van een voldoende
Als u voor een cursus al een voldoende hebt gehaald maar belang heeft bij een hoger cijfer, dan kunt u bij
de examencommissie een verzoek indienen om deze voldoende te mogen herkansen.
Er moet dan sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen:

door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met
genoegen (zie Aantekening cum laude of met genoegen);

door herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de
doorstroom naar uw gewenste vervolgopleiding;

het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek
carrièreperspectief.
U moet uw verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra een van bovenstaande
belangen optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatste resultaat dat nodig is voor uw
diploma, dan moet u uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, uw
verzoek indienen bij de examencommissie.
Uw verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een
hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC.
Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk::

hoofdfasecursussen waarvan het tentamen als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier
wordt aangeboden;

hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids;

practica;

de afstudeereenheid;

minoren.
Wordt uw verzoek toegekend en doet u vervolgens de herkansing, dan geldt als behaalde resultaat het
hoogste van de twee resultaten.
Voor de herkansing dient u gebruik te maken van een reguliere tentamenmogelijkheid, zoals opgenomen in
het tentamenrooster. Heeft u alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing
niet plaatsvinden langer dan een maand na het laatst behaalde resultaat van uw examenprogramma.
Langstudeerders kunnen in aanmerking komen voor een extra kans voor één of meerdere
studieonderdelen, indien uit een gemotiveerd verzoek - waarbij een studieplanning en een advies van de
studieloopbaanbegeleider is gevoegd - blijkt dat wachten op de reguliere tentamenperiode de
studievoortgang dermate zou vertragen dat afstuderen binnen het lopende studiejaar niet meer mogelijk is.
Zie ook paragraaf Verzoekschrift.
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
47/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die
chronisch en dus langdurig van aard zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een
visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte
niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische
aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme als PDD-NOS en Syndroom van Asperger.
Zie Studeren met een functiebeperking voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de
examencommissie.
Algemeen
Als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u de examencommissie verzoeken om
voorzieningen te treffen waardoor u een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen.
Neem als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft zo snel mogelijk contact op met de
studentendecaan. Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het
verzoek.
Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk met bijbehorende
deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd
heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de
tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft.
Voorzieningen en faciliteiten
De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan:
 aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele
beperkingen);
 het gebruik van een laptop bij tentamens;
 verlenging van de tentamentijd;
 fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van het schoolgebouw).
Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan:
 digitale programma’s als ClaroRead, met name bedoeld voor studenten met dyslexie;
 rustruimte;
 studentenpsycholoog.
Uiterlijk in de tweede lesweek van iedere periode dient de aanvraag tot bijzondere voorzieningen door de
examencommissie ontvangen te zijn. Aanvragen die later worden ingediend, kunnen niet meer resulteren
in een toekenning van een voorziening voor de tentamens in die betreffende periode. Indien de gevraagde
voorziening(en) word(t)(en) toegekend, geldt in die situatie dat deze pas geëffectueerd worden in de
daarop volgende tentamenperiode.
Algemene geldigheid van voorzieningen
Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte,
dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast.
 Als u ook gebruik wilt maken van deze voorziening bij een andere opleiding van de HU, meld het
bestaan van de toegekende voorziening dan aan de examencommissie van de andere opleiding. Dit
moet u gemeld hebben uiterlijk bij inschrijving voor dat tentamen of examen waarbij u van de
voorziening gebruik wilt maken. Als om bewijs van de toegekende voorziening wordt gevraagd, moet u
dit kunnen tonen (dit bewijs kan ook gevraagd worden tijdens het tentamen, dus zorg dat u het besluit
van toekenning bij u heeft).
 Als de examencommissie van de andere opleiding weigert om deze voorziening over te nemen, dan
moet de examencommissie dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen vóór het tentamen of
examen.
Studenten die korter dan vijf jaar in Nederland woonachtig zijn en voor wie het Nederlands niet de
moedertaal is, mogen tijdens het tentamen een woordenboek gebruiken. Indien zij van deze regeling
gebruik willen maken moeten zij een verzoek hiertoe indienen bij de examencommissie van het instituut.
Ook bij deze verzoeken geldt dat de verzoeken die in de eerste twee lesweken van iedere periode worden
ingediend, bij inwilliging benut kunnen worden in de direct daarop volgende tentamenperiode. Verzoeken
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
48/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
die na de eerste twee lesweken worden ingediend, kunnen pas georganiseerd worden in de volgende
tentamenperiode.
4.3.5
Legitimatieplicht bij tentamens
Voor deelname aan tentamens bent u verplicht u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zorg er
dus voor dat u dat altijd bij u heeft.
Een geldig identiteitsbewijs is een geldig(e):

paspoort;

Europese identiteitskaart;

Nederlands of internationaal rijbewijs;

vreemdelingendocument.
4.3.6
Gang van zaken tijdens tentamens
Regels voor tentamens (algemeen)
1.
De toetsorganisatie FMR zal zorg dragen voor adequate en voldoende tentamenruimte waarbij
rekening gehouden wordt met het aantal studenten per lokaal en voldoende afstand tussen
studenten.
2.
Dit kan betekenen dat een tentamen soms in twee of meer lokalen gelijktijdig wordt afgenomen.
Op het tentamenrooster is aangegeven in welk lokaal de student dient plaats te nemen.
3.
De tentamens beginnen op de tijd zoals aangegeven in het tentamenrooster. De verschillende
shifts beginnen om 10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur en 19.00 uur. Studenten hebben na aanvang
van het tentamen geen toegang meer tot het lokaal. Wie op deze wijze een tentamen heeft
gemist, verliest een tentamenkans. Als aanvangstijd geldt uitsluitend het tijdstip dat in het
tentamenrooster is aangegeven.
4.
Tentamens en hertentamens kunnen ook op de avond worden afgenomen. In
uitzonderingssituaties kan het voorkomen, dat hertentamens op een dag of avond in een lesweek
worden geroosterd.
5.
Wanneer een student onverhoopt twee (her)tentamens moet afleggen die op hetzelfde tijdstip zijn
geroosterd, dient de student te beslissen aan welk tentamen hij in het kader van zijn
studievoortgang prioriteit toekent. In twijfelgevallen kan hij zich bij het maken van deze keuze
laten adviseren door de slb’er.
6.
Wanneer er ten gevolge van gelijktijdig geroosterde tentamens en het daarmee gepaard gaande
vervallen van een wettelijk gegarandeerde tentamenmogelijkheid problemen ontstaan met de
studievoortgang (bijv. een afwijzing aan het eind van de propedeutische fase, stagegeschiktheid,
afstuderen), kan de student zich richten tot de examencommissie met het verzoek om te
beoordelen, of hij voor een speciaal voor hem te organiseren tentamen in aanmerking komt.
Regels voor studenten bij klassikale schriftelijke tentamens
1.
Studenten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan een
(her)tentamen dienen dit schriftelijk te melden bij de examencommissie. Deze regel is relevant in
verband met belangrijke studievoortgangmomenten als het bindend studieadvies, de
stagegeschiktheid e.d. Indien door deze persoonlijke omstandigheden de student niet over twee
tentamenkansen in het betreffende studiejaar zou beschikken, beoordeelt de examencommissie
of de reden van afwezigheid onder de zogenaamde bijzondere omstandigheden valt (zie artikel 23
en artikel 39 van de OER). In deze situatie bekijkt de examencommissie in overleg met de
vakdocent of er nog een herkansing in het betreffende studiejaar mogelijk is.
2.
Studenten dienen uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van de toets aanwezig zijn, zodat het
eventueel toegestane materiaal, bijvoorbeeld wettenbundels, kan worden gecontroleerd door de
surveillant. De studenten worden dan niet gestoord tijdens het tentamen.
a.
Op de tafel ligt alleen de id kaart, een pen en eventueel een reservepen, en het
eventuele toegestane materiaal. Het aanwezig hebben van niet toegestaan materiaal
wordt als een onregelmatigheid beschouwd, die gemeld moet worden aan de
examencommissie.
b.
Jassen en tassen moeten voor in het lokaal worden achtergelaten.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
49/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Mobiele telefoons, horloges en andere elektronische apparatuur staan uit en worden
opgeborgen in de jas of de tas in de daarvoor bestemde plek voorin het lokaal.
Na aanvang van de toets wordt niemand meer binnengelaten, ongeacht de reden van
het te laat komen.
In het toegestane materiaal mag niets zijn bijgeschreven. Alleen markeringen en blanco
tabjes zijn toegestaan.
Wettenbundels mogen alleen die teksten bevatten die de uitgever erin heeft opgenomen.
Er mag niets zelf in geschreven worden. Studenten mogen daarin wel markeringen
aanbrengen, en eventueel kleine tabjes toevoegen. Deze tabjes mogen een omvang
hebben van maximaal 25 mm bij 38 mm. Op deze tabjes mag niets geschreven worden!
Tijdens een toets mogen studenten niet met elkaar overleggen en niet op elkaars werk
kijken.
Studenten die klaar zijn met het tentamenwerk kunnen het tentamen één voor één
inleveren bij de surveillant (tot een kwartier voor tijd –zie ook hierna) bij de surveillant. De
student stelt zich daarbij op naast de surveillant, en niet tussen de surveillant en de
studenten die nog in het lokaal zitten. Zo kan de surveillant het overzicht bewaren.
Studenten verlaten in alle rust en zonder te praten de tentamenruimte. Bij inlevering van
het tentamen tekent de student de aanwezige presentielijst. De surveillant noteert het
aantal ingeleverde pagina’s waarop de uitwerking staat. Studenten die het lokaal hebben
verlaten komen daar tijdens de toets niet meer terug. Gedurende het laatste kwartier van
het tentamen blijven de studenten zitten, zonder te praten. Op die manier worden
studenten die nog bezig zijn met het tentamen niet gestoord. Na afloop van de
tentamentijd roept de surveillant de nog aanwezige studenten één voor één bij
zich om het tentamen in te nemen.
Indien een student zich heeft ingeschreven voor het tentamen, maar niet op de
presentielijst blijkt voor te komen, verwijst de surveillant de student naar de
onderwijsbalie. Indien blijkt dat de student door een fout van de afdeling niet op de lijst
voorkomt, wordt hij begeleidt naar een aparte ruimte waar alsnog aan het tentamen kan
worden deelgenomen. De in deze ruimte afgenomen tentamens worden apart aan de
onderwijsbalie overhandigd.
Indien een student op basis van een inschrijving van een andere student aan de toets
heeft deelgenomen, wordt het (her)tentamen niet beoordeeld en maakt de surveillant
melding van fraude bij de examencommissie.
Eigen rekenmachines mogen niet worden gebruikt. Indien nodig worden ze door de
Hogeschool Utrecht verstrekt.
Bij tentamens die niet langer duren dan twee uur is toiletbezoek niet toegestaan. Bij
tentamens die langer dan twee uren duren is de regel dat slechts één student tegelijk
naar het toilet mag, onder begeleiding (tot de deur en terug) van een andere surveillant.
De studenten doen er goed aan het toilet te bezoeken voordat zij in het tentamenlokaal
aanwezig moeten zijn.
De gang van zaken tijdens mondelinge tentamens en/of bij practicumonderdelen is gedelegeerd aan de
desbetreffende examinatoren.
Regels voor docenten bij toetsen
1.
Docenten zorgen voor een duidelijke toetsinstructie aan surveillanten, zodanig dat instructies niet
strijdig zijn met deze richtlijnen en het examenreglement.
2.
De in de OER vastgelegde nakijktermijn van 3 weken na afname van het tentamen is van kracht.
3.
Tentamenuitslagen worden bekendgemaakt onder voorbehoud van fouten (overschrijffouten,
typefouten, berekeningsfouten e.d.).
4.
De opleiding organiseert een nabespreking van het tentamen (zie hiervoor verder paragraaf
4.4.1).
5.
Docenten houden zich aan de voorschriften van de OER betreffende de bewaartermijnen van
toetsen (zie verder paragraaf 4.4.3).
6.
In het geval van werkstukken of thuistoetsen geven docenten in studiegids en/of studiewijzer
duidelijk aan of het een individuele opdracht betreft of een groepsopdracht.
7.
Docenten geven in de studiewijzer duidelijk aan op welke wijze een werkstuk kan worden
herkanst en aan welke eisen het dan moet voldoen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
50/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
4.4
4.4.1
Beoordeling
Toekennen resultaat en inzage
Tentamenbeoordeling
De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in:



een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of
een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of
een woordbeoordeling: VRY-O (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD).
Als u wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het
tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een
tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Als u niet wenst deel te nemen aan een
tentamen, zorg er dan dus voor dat u zich tijdig uitschrijft.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten.
Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij
de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt
dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar
een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4
en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling.
Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld
aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke
deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de
bijlage Cursusbeschrijvingen.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltentamens van cursussen van deze
opleiding het bodemcijfer 5,5 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle
deeltentamens van een cursus minimaal een 5,5 is behaald.
Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus
toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC.
De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet
kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en
welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. In dat geval wordt bij alle deelnemers
een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die
zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om
het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans.
Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor
maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen.
Bekendmaking tentamenresultaten
Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of
examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd
bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. U wordt als student geacht zelf uw
cijfers te controleren. U kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet u
binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de
examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen
in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden
cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de
examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen.
Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen:
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
51/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017


bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk
bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden.
bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende
feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking.
N.B. een week is in dezen een periode van zeven aaneengesloten dagen)
Wanneer een student vragen heeft over de invoer van resultaten en de beoordeling dan wordt aangeraden
om contact op te nemen met de examinator van het vak en de product verantwoordelijk docent van het
vak.
De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits
de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU
bacheloropleidingen.
Bezwaar tegen een beoordeling
Wanneer een student het niet eens is met de beoordeling van een examinator, kan hij/zij hiertegen een
onderbouwd bezwaar indienen bij de examencommissie. De examencommissie zal de desbetreffende
examinator in de gelegenheid stellen schriftelijk te reageren op het bezwaar dan wel de examinator horen.
Voor zover het bezwaar zich op de inhoudelijke aspecten richt, is het uitgangspunt dat de beoordeling door
de examinator als deskundig mag worden beschouwd. De bevoegdheid van de examencommissie beperkt
zich tot een marginale toetsing. Dit betekent dat de examencommissie nagaat of de examinator in alle
redelijkheid tot de beoordeling heeft kunnen komen. Daarnaast kunnen de procedurele aspecten die deel
uitmaken van of onderdeel zijn van de totstandkoming van de beoordeling door de examencommissie in de
beoordeling op een bezwaar worden meegewogen.
Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld
aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke
deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de
cursusbeschrijving.
Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus
toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC.
De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet
kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben
plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en
welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. In dat geval wordt bij alle deelnemers
een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die
zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om
het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans.
Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor
maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen.
Het kan ook voorkomen dat een tentamen ongeldig moet worden verklaard door een fout van de opleiding.
In dat geval wordt de studenten zo snel mogelijk een nieuwe tentamengelegenheid geboden.
Procedure studieresultaten behaald buiten de HU
Bij studieresultaten die behaald zijn buiten de HU geldt dat er een gewaarmerkt overzicht van de
betreffende instantie aan de examencommissie overlegd dient te worden. De examencommissie zal na
goedkeuring de resultaten in OSIRIS verwerken als een vrijstelling. Uitzondering hierop vormen resultaten
van minoren die in het Kies Op Maat programma zijn opgenomen: behaalde cijfers worden dan
overgenomen in OSIRIS.
Inzage tentamenwerk
Als student heeft u recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld
aan een nabespreking. U kunt uw werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag,
maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze
termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad.
Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is
niet verplicht. Tijdens de nabespreking heeft u het recht om uw schriftelijke werk in te zien. Ook krijgt u een
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
52/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de
opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen uw schriftelijke werk en de
modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen.
4.4.2
Onregelmatigheden / fraude
Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maakt u zich
schuldig aan fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU
bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen:




ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten
hoogste twaalf maanden;
onthouden van het diploma, verklaring of certificaat;
afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op
door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken;
een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen.
In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om uw inschrijving definitief
te beëindigen. U kunt zich dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan
worden gegeven als:
1. u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en u daarvoor ten minste een half jaar
de deelname aan tentamens is ontzegd, of;
2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals:
- bedreiging of geweld;
- het gebruik van vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma’s en cijferlijsten);
- zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking
(bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat u dit van een medestudent heeft
gekregen).
Voordat de examencommissie een besluit neemt, wordt u gehoord. De examencommissie stelt u zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het horen op de hoogte van de beslissing. Zie
voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl).
Schrijft u zich uit als u een sanctie opgelegd heeft gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze
herleeft bij herinschrijving.
De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook
genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen
daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende
tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden aan die studenten die zich niet schuldig hebben
gemaakt aan onregelmatigheden.
Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om een
onregelmatigheid te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen
opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht heeft
behaald. In zo’n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is
aan het oorspronkelijke tentamen. Als u dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de
twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS
geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan blijft het
oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd.
Ephorus
Werkstukken, die digitaal worden aangeleverd, worden gescreend door het programma Ephorus. Dit
programma geeft informatie aan examinatoren, op basis waarvan plagiaat kan worden vastgesteld (Zie art.
38, OER). Studenten moeten hiertoe hun ingeleverde werk aanleveren in Word of PDF.
Definities
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
53/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Plagiaat houdt in, dat iemand andermans schriftelijk werk presenteert alsof hij het zelf geschreven heeft.
Plagiaat is daarmee een vorm van fraude en onregelmatigheid zoals bedoeld in de OER artikel 38.
Fraude is een specifiek soort bedrog. Fraude impliceert de bewuste intentie om een persoon of meerdere
personen te misleiden. Fraude kan plaats vinden bij alle tentamenvormen: klassikale tentamens,
thuistoetsen zoals werkstukken, presentaties, etc.
Meeliftgedrag houdt in dat studenten deelnemen aan een groepswerkstuk en daarbij ten onrechte
voorgeven een substantiële bijdrage geleverd te hebben. Meeliftgedrag wordt tevens beschouwd als
onregelmatigheid in de zin van de OER (artikel 38).
Procedure bij een vermoeden van onregelmatigheid
a.
De betreffende docent meldt vermeende fraude altijd bij de examencommissie door middel
van het daarvoor bestemde meldingsformulier. Hij overhandigt de relevante documentatie en
informeert de betrokken student. Na deze stap vindt geen nader overleg plaats tussen de
betrokken student en docent en het desbetreffende werk wordt vooralsnog niet beoordeeld. Bij
klassikale tentamens zijn de surveillanten geïnstrueerd om bij onregelmatigheden altijd de
examencommissie schriftelijk te informeren.
b.
Twee leden van de examencommissie , horen de docent en nodigen de student uit voor een
gesprek. Indien de fraudeverdenking berust op een melding van een surveillant (klassikale
tentamens), neemt de examencommissie zo nodig contact op met de betreffende
surveillant.
c.
Tijdens dit gesprek confronteren de leden van de examencommissie de student met de gerezen
verdenkingen. De student krijgt de gelegenheid hierop te reageren en zijn versie van de
gebeurtenissen uiteen te zetten. De aan het gesprek deelnemende examencommissieleden
maken van dit gesprek een verslag.
d.
Na het horen van de student overlegt de examencommissie om tot een eindoordeel te komen
en stelt daarbij al dan niet een sanctie vast.
e.
De student ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van de examencommissie, binnen
een termijn van twee weken na horen, evenals de betrokken docent.
Meldingen van onregelmatigheden bij klassikale schriftelijke tentamens worden op gelijke manier
behandeld. In dat geval consulteert de examencommissie de surveillant die de betreffende melding van
onregelmatigheid heeft gedaan.
Bij onregelmatigheden ten aanzien van een tentamen of examen (waaronder fraude), kan de
examencommissie de volgende maatregelen nemen tegen de desbetreffende student(en):
ontzeggen van de deelneming aan één of meer tentamens voor een termijn van ten hoogste één
jaar. De WHW kent de faculteitsdirectie de bevoegdheid toe om in uitzonderlijke situaties
studenten efinitief uit te schrijven;
onthouden van het getuigschrift, verklaring of certificaat;
afnemen van een hernieuwd examen op door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en
op een door haar te bepalen wijze.
Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs -en examenregeling 2015-2016
(www.reglementen.hu.nl) en het fraudebeleid FMR (www.examencommissies.hu.nl).
4.4.3
Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk
Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de
uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor
afstudeerproducten geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding
tentamens en examens digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.
Pas na afloop van de bewaartermijn kunt u op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen.
Dat verzoek tot teruggave van het tentamen- of examenwerk dient u dus vóór het eindigen van de
bewaartermijn te hebben ingediend. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie te
verkrijgen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
54/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
In het Privacyreglement studenten HU (zie www.reglementen.hu.nl) staan nog andere documenten
vermeld die door de hogeschool worden bewaard. In dat reglement zijn ook de verschillende
bewaartermijnen opgenomen.
Procedure voor aanvragen van kopie van het tentamen/examen/afstudeerproduct
De student die een kopie van het eigen gemaakte tentamen wil (let op: het betreft hier uitsluitend de eigen
uitwerking), kan hiertoe een verzoek indienen bij de studievoortgangadministratie. De student dient er
rekening mee te houden dat de kopieerkosten voor hem of haarzelf zijn.
Procedure voor aanvragen teruggave van het tentamen/examen/afstudeerproduct
Voor het terugvragen van het gemaakte tentamen (let op: het betreft hier uitsluitend de eigen uitwerking) of
werkstuk, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de studievoortgangsadministratie. Dit verzoek
dient uiterlijk twee werkweken voor het verstrijken van de bewaringstermijn bij de
studievoortgangsadministratie te worden ingediend. Houd hierbij rekening met vakanties!
Voor meer informatie over de bewaringstermijnen, zie OER-HU artikel 41.
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten
De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven
vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken, kunt u de examencommissie
verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde van de cursus of vragen u
een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd
propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig.
Verlenging geldigheidsduur
In beginsel wordt de geldigheidsduur van behaalde resultaten gehanteerd conform artikel 28 OER-HU.
Indien u te maken heeft met resultaten die dreigen te vervallen of reeds vervallen zijn, kunt u echter bij de
examencommissie een verzoek indienen tot een verlenging van de geldigheidsduur. Voor het indienen van
een dergelijk verzoek geldt de volgende procedure:

neem contact op met uw studieloopbaanbegeleider en bespreek de haalbaarheid van het
indienen van een verlengingsverzoek;

maak samen met de studieloopbaanbegeleider een realistische studieplanning en onderteken die
allebei. Houd er rekening mee dat een verlenging van de geldigheidsduur in beginsel eenmalig én
uitsluitend wordt verleend voor het lopende studiejaar. Dat betekent dat er een reële kans moet
zijn op afstuderen in het betreffende studiejaar.
Maak voor een verlengingsverzoek gebruik van het verzoekschriftformulier dat u kunt vinden op de site van
de examencommissies FMR (www.examencommissies.hu.nl). Dit verzoek dient gemotiveerd te worden en
de volgende bijlagen dienen in ieder geval te worden bijgevoegd:

de ondersteuning van uw slb’er; én

het studieplan (opgesteld samen met de studieloopbaanbegeleider én ondertekend door beide).
De examencommissie beslist over het verzoek en kan dus afwijken van het advies van de examinator of
slb’er. Bij het beoordelen van een eventuele verlenging van de geldigheidsduur is altijd sprake van een
toets op de actualiteitswaarde van het vervallen resultaat. Persoonlijke omstandigheden die een rol hebben
gespeeld in de studievertraging spelen hierbij geen rol. Het besluit van de examencommissie kan ook
inhouden, dat er een aanvullend of vervangend tentamen wordt afgenomen. Het besluit van de
examencommissie wordt schriftelijk medegedeeld met een onderbouwing van het besluit.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
55/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
5
5.1
Diplomering
Procedure afgifte diploma
De examencommissie geeft pas een diploma af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de
procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen jegens de
opleiding heeft voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald,
de cijfers nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven.
Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van een
Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma
Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in
het Engels opgesteld.
Per opleiding kunt u maar één keer een diploma krijgen. Heeft u al een diploma voor de betreffende
opleiding ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting af, dan
krijgt u niet nog een diploma, maar wel een verklaring.
Uw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop u uw laatste tentamen van uw examenprogramma heeft
afgerond.
Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe
nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip
waarop u het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd
verzoek indienen. Uitstel van uw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook
aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen.
Als u verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden:
1. U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw
diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende
examen) van uw tweede afstudeerrichting.
2. U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw diploma afgegeven op het examenprogramma
en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het
afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijgt u naast uw diploma een verklaring waarop de extra
cursussen vermeld worden.
Getuigschriften dienen persoonlijk te worden opgehaald, waarbij legitimatie wordt getoond.
Reden is dat het getuigschrift ter plekke moet worden ondertekend door de student en dat er kopieën voor
het archief moeten worden gemaakt.
Let op!
Als u uw diploma behaald heeft, zult u uzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat
niet automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te
betalen Zie ook In- en uitschrijving voor de opleiding.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
56/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
5.2
Aantekening cum laude of met genoegen
Als u hoge cijfers haalt, komt u mogelijk in aanmerking voor een aantekening ‘cum laude’ of ‘met
genoegen’ op uw diploma. Daarvoor moet u voldoen aan alle navolgende eisen:
Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU)
 aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten
minste 6.0 vóór afronding verbonden;
 het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen
uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding;
 de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid
uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 8.0 vóór afronding hebben
behaald;
 u bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding;
 u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding;
 resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden ‘Voldaan’ en ‘Niet voldaan’ en ‘VRIJ’ tellen niet mee bij
deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze
berekening.
Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU)
 aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten
minste 6.0 vóór afronding verbonden;
 het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen
uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding;
 de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid
uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 7.0 vóór afronding hebben
behaald;
 u bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor uw opleiding;
 u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor uw opleiding;
 resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden ‘Voldaan’ en ‘Niet voldaan’ en ‘VRIJ’ tellen niet mee bij
deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze
berekening.
Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS.
Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke
omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat u toch in aanmerking komt voor de aantekening
‘cum laude’ of ‘met genoegen’. U moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met
de studentendecaan.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
57/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
6
6.1
Roosters
HU-onderwijsjaarrooster
Het HU onderwijsjaarrooster wordt op www.mijnrooster.hu.nl gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster
geeft inzicht in de indeling van de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes
van het studiejaar. Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma
ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als
blok 1 t/m 5). Periode A + B vormen samen een semester, net als periode C + D.
PERIODE-A
Kw
datum
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
5-sep-16
12-sep-16
19-sep-16
26-sep-16
3-okt-16
10-okt-16
17-okt-16
24-okt-16
31-okt-16
7-nov-16
HU
wk
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
onderwijsweek 2
onderwijsweek 3
onderwijsweek 4
onderwijsweek 5
onderwijsweek 6
onderwijsweek 7
onderwijsweek 8
onderwijsweek 9
onderwijsweek 10
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
onderwijsweek 2
onderwijsweek 3
onderwijsweek 4
onderwijsweek 5
onderwijsweek 6
onderwijsvrij
onderwijsvrij
onderwijsweek 7
onderwijsweek 8
onderwijsweek 9
onderwijsweek 10
Beschrijving / opmerking
Aanvang studiejaar 2016-2017
PERIODE-B
Kw
datum
46
47
48
49
50
51
52
14-nov-16
21-nov-16
28-nov-16
5-dec-16
12-dec-16
19-dec-16
26-dec-16
HU
wk
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
1
2
3
4
5
2-jan-17
9-jan-17
16-jan-17
23-jan-17
30-jan-17
B8
B9
B10
B11
B12
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
Beschrijving / opmerking
25 en 26 dec: 1e en 2e Kerstdag 2016
Verplichte verlofdagen:27 tm 30 dec 2016
(bron HR-HU)
1 januari: Nieuwjaarsdag 2017
58/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
PERIODE-C
Kw
datum
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6-feb-17
13-feb-17
20-feb-17
27-feb-17
6-mrt-17
13-mrt-17
20-mrt-17
27-mrt-17
3-apr-17
10-apr-17
HU
wk
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
onderwijsweek 2
onderwijsweek 3
onderwijsweek 4
onderwijsweek 5
onderwijsweek 6
onderwijsweek 7
onderwijsweek 8
onderwijsweek 9
onderwijsweek 10
HU
wk
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
onderwijsweek 2
onderwijsweek 3
onderwijsweek 4
onderwijsweek 5
onderwijsweek 6
onderwijsweek 7
onderwijsweek 8
onderwijsweek 9
onderwijsweek 10
HU
wk
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
onderwijsweek 2
onderwijsweek 3
onderwijsweek 4
onderwijsweek 5
onderwijsweek 6
onderwijsweek 7
onderwijsweek 8
onderwijsweek 9
onderwijsweek 10
Beschrijving / opmerking
14 april: Goede Vrijdag
PERIODE-D
Kw
datum
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
17-apr-17
24-apr-17
1-mei-17
8-mei-17
15-mei-17
22-mei-17
29-mei-17
5-jun-17
12-jun-17
19-jun-17
Beschrijving / opmerking
17 april: 2e Paasdag
27 april: Koningsdag Verplichte verlofdag: 28 april
5 mei: Bevrijdingsdag
25 mei: Hemelvaart Verplichte verlofdag: 26 mei
5 juni: 2e Pinksterdag
PERIODE-E
Kw
datum
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
26-jun-17
3-jul-17
10-jul-17
17-jul-17
24-jul-17
31-jul-17
7-aug-17
14-aug-17
21-aug-17
28-aug-17
Beschrijving / opmerking
Op vrijdag 1 september geen examenactiviteiten meer plannen
voor cursusjaar 16-17
PERIODE-A opvolgend collegejaar
Kw
datum
36
04-sep-17
HU
wk
A1
Onderwijskundige
invulling
onderwijsweek 1
vet = officiële feestdag
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
Beschrijving / opmerking
Aanvang studiejaar 2017-2018
italic = verplichte verlofdagen
59/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
6.2
Vakanties en vrije dagen
De HU kent in het collegejaar 2016-2017 de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen:
Vakantie
Data
Kerstvakantie
26-12-2016 t/m 08-01-2017
Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen
1e en 2e kerstdag
25 en 26 december 2016
Nieuwjaarsdag
1 januari 2017
Goede vrijdag
14 april 2017
2e Paasdag
17 april 2017
Koningsdag
27 april 2017
Dag na Koningsdag
28 april 2017
Bevrijdingsdag
5 mei 2017
Hemelvaartsdag
25 mei 2017
Dag na Hemelvaartsdag
26 mei 2017
2e Pinksterdag
5 juni 2017
Zie ook www.mijnrooster.hu.nl.
6.3
Lesdagen en -tijden
Lesdagen
De lessen zijn geroosterd van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 22.00 uur.
Lestijden
Lessen zullen worden geroosterd met een vaste stapgrootte van 30 minuten en beginnen op hele en halve
klokuren.
6.4
Openingstijden gebouwen
De openingstijden van gebouwen zijn te vinden op deze www.hu.nl/locaties.
6.5
Roosterinformatie en -wijzigingen
Uw rooster is 4 weken voor de start van elke nieuwe periode te vinden op www.mijnrooster.hu.nl.
Mededelingen over lessen en tentamens worden via MijnHu bekendgemaakt en, voor zover mogelijk, ook
via mededelingenborden en uw studentenmail. De HU verwacht dat uw postadres bij de
studentenadministratie klopt en dat u regelmatig uw e-mailbox van uw HU-account leest.
Per periode wordt een weekrooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment
worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat u zelf de
voor u geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe
periode bekend.
Afwezigheid docenten
De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat
lessen zoveel mogelijk doorgaan.
Mocht de les uitvallen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via intranet en zoveel mogelijk via de
mededelingenborden en uw studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen
lessen wordt ingehaald.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
60/99
Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming Voltijd 2016-2017
Afwezigheid studenten
Bent u ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht bent u verplicht u af te melden bij de docent. Bij
(dreigende) langdurige ziekte geeft u de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan uw
studieloopbaanbegeleider en neemt u contact op met uw studentendecaan.
Roosters en roosterwijzigingen vind je op www.mijnrooster.hu.nl
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
61/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
7
7.1
Klachten, bezwaar en beroep
Inleiding
Als u het niet eens bent met een beslissing, als u vindt dat iemand zich tegenover u niet goed gedragen heeft of als
er iets anders fout is gegaan, dan kunt u daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de
veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten,
slb’ers en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen.
Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u er toch niet uitkomt, of dat u iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij
ongewenst gedrag. Dan staat de ‘formele weg’ open.
De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende)
studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of
klachtprocedure. U kunt uw bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als u niet
precies weet waar u moet zijn, of als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u zich wenden tot het facultaire
loket Rechtsbescherming.
Zie voor verdere informatie Studenten Informatie Punt, Faculteit Educatie, Padualaan 97, Utrecht.
Er is een standaardformulier waarop u uw bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen
de faculteit op de juiste plek terecht komt. U vindt het formulier op de website www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het
facultaire loket kan u verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon.
Zij kunnen u adviseren over de procedures. En net als de studentmediators ondersteunen ze ook bij een oplossing,
zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden.
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of klacht op de faculteit, dan kunt u naar het HU-Loket
Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een
herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). U dient uw beroep of herzieningsverzoek in bij het HULoket. Zij zorgen ervoor dat uw beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket
kan u ook informeren over de procedures.
U kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus
zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter
speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel zijn. Het advies is dan ook altijd de extra mogelijkheid op de
faculteit te benutten en eerst daar uw bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van
uitgegaan.
Let vooral op de termijnen! Als u op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet u dat doen binnen twee weken
na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat u zich
binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket
Rechtsbescherming Studenten moet wenden.
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure
in een schema is weergegeven.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
62/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
7.2
Bezwaar
Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn
besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen,
voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op u als individuele
student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat u een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. U kunt bijvoorbeeld
ook een bezwaar indienen als u vindt dat de beoordeling van uw tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat
natuurlijk niet steeds zo’n bezwaarclausule.
U dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het
facultaire loket of de examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als u het bezwaarschrift bij
het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan u in de
gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt u tijdig uitgenodigd voor een
hoorzitting.
De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. U
wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet
onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit.
Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kunt u nog beroep
instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na
bekendmaking van het besluit op bezwaar.
Het kan ook voorkomen dat u bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie,
bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde
procedure.
De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de
examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen
HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook www.klachtenwegwijzer.hu.nl of neem contact op met de studentendecaan.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
63/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
7.3
7.3.1
Beroep
Beroep aantekenen
U kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van de Onderwijs- en
examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies).
Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de
opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kunt u daartegen in beroep gaan.
U kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit digitaal door middel van een beroepsformulier
beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit doet u door een standaardformulier in te
vullen, dat is te vinden op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Bent u geen student en heeft u daardoor geen toegang tot
www.klachtenwegwijzer.hu.nl, dan kunt u het formulier vinden op bezwaar en beroep (HUWeb). Het HU-Loket
Rechtsbescherming zorgt ervoor dat uw beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College
van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de
Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor
(aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding.
Het beroepschrift wordt digitaal ingediend.
Als u een beroep wilt indienen, wordt de volgende informatie gevraagd om in te vullen op het beroepsformulier dan
wel mee te sturen:
 uw naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en uw telefoonnummer;
 vermelding van de faculteit en instituut/opleiding waar u bent ingeschreven;
 datum;
 het bestreden besluit;
 een of meer gronden, waarop het beroep berust;
 een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis.
Daarnaast is het raadzaam om ook alle correspondentie (denk aan e-mailberichten) en andere belangrijke stukken
toe te voegen.
Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het
beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie
die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de
Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand.
Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan
het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het
College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies
overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen.
Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe voorzitter,
docent- en studentleden. Als u interesse heeft om als lid op te treden dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het
secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel. 088 481 85 94.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader
beschreven. Zie voor meer informatie www.klachtenwegwijzer.hu.nl. U kunt voor informatie en advies ook terecht bij
de studentendecaan of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel. 088 481 85 94.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
64/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
7.3.2
Hoger beroep
Als u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College
van Bestuur, dan kunt u hiertegen nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger
onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kunt u vinden op de website www.cbho.nl.
7.4
7.4.1
Klachten
Klacht indienen
Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kunt u geen bezwaar
aantekenen, maar u kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en
ook hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit kunt u downloaden op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. U
kunt uw klacht indienen bij het facultaire loket (of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan).
Het facultaire loket zorgt er weer voor dat uw klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel
op de bezwaarprocedure (zie Bezwaar). Het orgaan dat uw klacht behandelt, kan u in de gelegenheid stellen om
gehoord te worden. Als uw klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de
gelegenheid gesteld om zijn reactie op uw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over
uw klacht genomen.
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HULoket Rechtsbescherming Studenten. Als uw klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar.
U kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier
ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking.
7.4.2
Herzieningsverzoeken bij klachten
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht op de faculteit, kunt u een verzoek tot herziening indienen
bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar
aanleiding van uw klacht. Voor meer informatie over hoe u een verzoek tot herziening kunt indienen, verwijzen we
naar www.klachtenwegwijzer.hu.nl.
Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat uw verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt.
Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag
gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag uw klacht.
Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze
brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag
(www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de studentendecaan.
7.5
Ongewenst gedrag
Het kan voorkomen dat uw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor
ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig
kunnen zijn. Het facultaire loket zal u altijd wijzen op de mogelijkheid u tot een vertrouwenspersoon te wenden. Als u
een klacht indient, kunt u ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de
klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
65/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn
voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging.
7.6
Schema klachten, bezwaar en beroep
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
66/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8
Studentzaken
Veel informatie met betrekking tot studentzaken is ook terug te vinden op AskHU.
8.1
Studiebegeleiding
Inleiding
Als afgestudeerd hbo-student wordt u geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding wordt u
daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig
leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen leerproces
en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning.
De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier
typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en
begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat u op eigen initiatief gebruikmaakt van deze
vormen van begeleiding.
Studieloopbaanbegeleiding
Als student heef u recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb’er). Deze begeleidt u in uw
competentieontwikkeling. Op basis van uw competentieontwikkeling en de resultaten monitort de
studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere
de volgende taken:




bewaken en bespreken van studieresultaten;
samen met u een studieplanning opstellen als u een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies heeft gehad;
adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn;
verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben
(persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep).
Zie Begeleiding voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
67/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.2
Profileringsfonds
Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat
uit verschillende regelingen:
Afstudeersteunregeling
Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode
studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig
mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten.
Regeling Bestuursbeurzen
Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen
voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen
twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor
gefaciliteerd kunnen worden.
Er is ook een mogelijkheid voor “kosteloos besturen” waarbij u niet wordt ingeschreven als student en
geen collegegeld betaalt. U heeft dan geen recht op studiefinanciering, wel op een bestuursbeurs (bij
erkende activiteiten).
Kennisbeurzen
Financiële ondersteuning voor non-EER (Europese Economische Ruimte) studenten die
instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen.
Noodfonds
Financiële ondersteuning voor studenten die acuut in financiële nood verkeren, kunnen mogelijk aanspraak maken
op het noodfonds.
Topsportregeling
Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen
beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de
student/topsporter.
Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van
algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie www.reglementen.hu.nl voor
het Profileringsfonds.
Het is belangrijk dat u bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij uw studentendecaan meldt om later mogelijk in
aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
68/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.3
Studentendecaan
U kunt bij een studentendecaan terecht voor informatie, advies en/of begeleiding bij het aanpakken van vragen of
problemen tijdens uw studie. Bijvoorbeeld als u studievertraging oploopt door ziekte of andere persoonlijke
omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende onderwerpen, waarvoor u bij een
studentendecaan terecht kunt:










Studeren met een functiebeperking (chronische ziekte of aandoening), waaronder het aanvragen van passende
voorzieningen.
Studievertraging door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.
(Een dreigend) negatief bindend studieadvies.
Studiefinanciering, uitkeringen, particuliere fondsen.
Klachten, of bezwaar en beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie.
(Gevolgen van) stoppen of tijdelijk onderbreken van de studie.
Verwijzing naar studentenpsycholoog .
Financiële voorzieningen van de hogeschool, zoals het Noodfonds of het Profileringsfonds.
Problemen bij (financiële) consequenties bij studievertraging.
Topsportregeling
Alle studentendecanen van het HU werken volgens een gedragscode, waarin onder andere gesproken wordt over
geheimhoudingsplicht. Alles wat u bespreekt met een studentendecaan is geheel vertrouwelijk. Wel is het zo dat de
vertrouwelijke gespreksnotities van gesprekken die een studentendecaan met studenten heeft, toegankelijk zijn voor
andere studentendecanen. Dat kan handig zijn als bijvoorbeeld uw studentendecaan langdurig ziek is en u toch hulp
of advies nodig hebt. Studentendecanen zullen echter alleen notities van collega’s raadplegen als dat echt nodig is.
Als u hier bezwaar tegen heeft, geef dit dan aan bij de studentendecaan met wie u contact heeft.
8.4
Centrum Studiekeuze
Bij Centrum Studiekeuze, opgericht voor studenten van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht, kunt u
terecht met de volgende vragen: ‘Ik twijfel of mijn opleiding wel bij me past.’ ; ‘Ik ben met mijn studie gestopt en wil of
moet me heroriënteren, wat past er bij mij?’ ‘Ik weet niet welke minor ik wil doen, hoe pak ik het aan?’ ‘Ik wil
doorstuderen, maar weet nog niet wat ik wil doen - hoe pak ik mijn masterkeuze aan?’ Centrum Studiekeuze geeft
onafhankelijk advies bij studiekeuzevragen. Kijk voor meer informatie, of plan een oriënterend gesprek op
www.centrumstudiekeuze.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
69/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.5
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met
ongewenst gedrag.
Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie,
schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media)
en intimiderende e-mails of sms’jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens
waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of
ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding.
Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf
overgaat als u er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Voor wie last heeft van ongewenst
gedrag, van welke vorm dan ook, bestaat de mogelijkheid om dat bij de vertrouwenspersoon onder woorden te
brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Uw
anonimiteit is gewaarborgd en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met u als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk
gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van u
als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u enige tijd.
De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie is te vinden via de AskHU portal op MijnHU
(zoek op vertrouwenspersoon). Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag
(www.reglementen.hu.nl).
U bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere
faculteit te gaan.
8.6
Studentenarts
Wanneer u niet alleen komt studeren in Utrecht maar er ook komt wonen dan bent u verplicht uzelf in te schrijven bij
de gemeente Utrecht. In de keuze van een huisarts, binnen of buiten Utrecht, staat u vrij. Als student kunt u zich,
ongeacht waar u in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via www.huisartsdeuithof.nl. De
huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op het Utrecht Science Park in Casa Confetti (Leuvenplein 1011) en in het Medisch Centrum Janskerkhof (Nobelstraat 2a).
In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het
Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke
verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is
om zo'n verklaring af te geven.
Wanneer u een verklaring over uw gezondheid nodig heeft, dan dient u deze eerst aan uw eigen huisarts te vragen.
Indien uw eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kunt u naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de
studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan.
De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) 275 95 00,
Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
70/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.7
Bureau Studentenpsychologen
Als u psychische problemen of klachten ervaart die uw studievoortgang (dreigen te) belemmeren, kunt u dit
bespreken met uw studieloopbaanbegeleider en eventueel een studentendecaan consulteren. Deze laatste kan u
dan zo nodig naar de studentenpsycholoog doorverwijzen.
Wanneer de hulp die de studentenpsycholoog kan bieden niet aansluit bij uw problemen, kan de
studentenpsycholoog u gericht adviseren over de mogelijkheden binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ). Alleen de huisarts kan u tegenwoordig officieel verwijzen naar externe psychologische en psychiatrische
hulp.
U kunt bij psychische klachten ook direct naar uw huisarts gaan, deze kan u ook verder helpen.
De studentenpsycholoog biedt geen crisishulp. Heeft u acute psychische problemen, dan kunt u het beste contact
opnemen met uw huisarts om u te laten verwijzen naar de GGZ/crisisdienst in uw woonplaats.
Wat doet de studentenpsycholoog?
De studentenpsycholoog houdt eerst een intakegesprek met u om te onderzoeken wat uw problemen zijn en welke
hulp u daar bij nodig heeft. Naast kortdurende, psychologische hulp is het mogelijk om deel te nemen aan de
faalangsttraining.
Verwijzing en afspraak studentenpsycholoog
Om u aan te kunnen melden bij het Bureau Studentenpsychologen heeft u een verwijzing van een studentendecaan
of vertrouwenspersoon nodig. Pas als u de verwijzing heeft, kunt u via de mail contact opnemen. De
studentendecaan of vertrouwenspersoon mailt u een verwijsformulier (door hem of haar ingevuld) en een
aanmeldingsformulier (door uzelf in te vullen). Beide formulieren kunt u aan ons mailen via
[email protected]. Na uw aanmelding wordt binnen drie werkdagen contact met u opgenomen en wordt
er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.
Bij verhindering graag minimaal 24 uur voor de afspraak – maar liefst eerder – de studentenpsycholoog op de hoogte
brengen via [email protected] of telefonisch via 088-4817147 (graag een voicemail inspreken).
Kosten studentenpsycholoog
Het Bureau Studentenpsychologen is een voorziening van Hogeschool Utrecht. Aan contact met de
studentenpsycholoog zijn voor studenten van de HU geen extra kosten verbonden, met uitzondering van deelname
aan de faalangsttraining. Hiervoor wordt een eigen financiële bijdrage gevraagd.
Privacy
Overeenkomstig de regels van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de privacy wetgeving zijn alle
gegevens strikt vertrouwelijk.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
71/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.8
Mediation
Heeft u een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met uw docent? Er is een grote kans dat
een studentmediator u kan helpen.
Mediation is een vorm van conflictoplossing. U gaat met degene met wie u het conflict heeft op zoek naar de
oplossing van uw conflict, waarbij u begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt
u in staat om alles waarover u het oneens bent te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt u de
relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt u om de oplossingen te vinden waar
u beiden tevreden over bent.
Als u meer wilt weten over studentmediation of als u een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met
HU-Mediation voor advies en/of hulp via 088 481 98 38. Kijk voor meer informatie in de AskHU portal en zoek op
mediation.
8.9
Studeren met een functiebeperking
Wat is een functiebeperking?
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die
chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Functiebeperkingen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Het komt vaak voor
dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D,
CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme als PDD-NOS en Syndroom
van Asperger.
Een functiebeperking of een chronische ziekte kan – direct of op termijn - belemmeringen veroorzaken die tot
studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Als u een functiebeperking of een chronische ziekte heeft, adviseren
we u dan ook om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van uw faculteit.
Ook als u denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kunt u doen per e-mail, telefonisch of door langs te komen bij
de studentendecaan.
Aanpassingen en voorzieningen
Het is raadzaam uw beperking zo snel mogelijk te melden bij uw studieloopbaanbegeleider en bij een
studentendecaan van uw faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een
intakegesprek met een studentendecaan van uw faculteit bespreekt u welke functiebeperking of chronische ziekte u
heeft en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens uw studie. Vervolgens wordt onderzocht of er
voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden
er binnen uw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook
aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de
vervolgstappen met u op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat u met de
studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld.
Wilt u meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte? Kijk in de AskHU portal op
MijnHU en zoek op functiebeperking, chronische ziekte, of onbelemmerd studeren.
8.10
Verbetering taalvaardigheden
Heeft u problemen met uw Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan uw slb’er voor informatie over de
mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kunt u gebruik maken van het digitale taalloket om deze
vaardigheden te verbeteren: www.taalloket.hu.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
72/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.11
Bibliotheek
Als HU-student kunt u gebruikmaken van alle locaties van de HU-Bibliotheek (HUB).
Via de website www.bibliotheek.hu.nl kunt u de bibliotheek digitaal bezoeken. Op deze website vindt u toegang tot
digitale informatie, zoals full-text artikelen uit boeken, tijdschriften en kranten. Veel bronnen zijn thuis toegankelijk met
behulp van uw HU inloggegevens.
Naast het digitale aanbod heeft de bibliotheek een collectie boeken en tijdschriften. Via de catalogus op de
bibliotheeksite kunt u deze doorzoeken. Op vertoon van uw collegekaart kunt u gratis lenen. Vanuit huis kunt u
reserveren en aangeven op welke HUB-locatie u de reservering wilt ophalen.
U kunt bij de informatiespecialisten van de HUB terecht voor hulp bij zoekvragen. Daarnaast biedt de bibliotheek
trainingen op het gebied van informatievaardigheden waarbij u uw zoekvaardigheid kunt vergroten en handig gebruik
leert te maken van databanken. Ook kunt u terecht met vragen over literatuurverwijzingen en auteursrecht.
Vanaf 2017 zijn er twee vestigingen. Een locatie in Amersfoort (De Nieuwe Poort) en een grote centrale bibliotheek
gevestigd op de Padualaan 99/101 in Utrecht.
U kunt gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, op vertoon van uw HU-collegekaart en
adreslegitimatie.
8.12
Internationalisering
Studeren, stage lopen of afstuderen in het buitenland is uitstekend voor uw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen
kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook kan interculturele ervaring goed
van pas komen in onze multiculturele samenleving. In het buitenland maakt u kennis met een nieuwe omgeving, een
nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren, stage lopen of afstuderen in het buitenland is een
waardevolle ervaring.
Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om voor studie, stage of afstuderen naar het buitenland te gaan. Voor
sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met
hun opleiding hun stage of afstuderen in het buitenland doen of hun profileringsruimte inzetten om naar het
buitenland te gaan.
Het International Office adviseert u en helpt u op weg. Meer informatie over de services en openingstijden van het
International Office vindt u op AskHU.
Wanneer u specifieke vragen heeft, kunt u e-mailen naar [email protected] of een afspraak maken via 088 481 81 81.
Kom vooral ook naar de ‘Wil Weg Dag’ (Going Abroad Fair) om meer te weten te komen over uw
buitenlandmogelijkheden. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks in het najaar.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
73/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.12.1
Study abroad
De HU heeft ruim 200 geaccrediteerde partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling
plaatsvindt. Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of
universiteiten in het buitenland te studeren (study abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met
partneruniversiteiten, ondersteunt bij uw aanmelding, informeert u tijdens uw study abroad en verzamelt en verwerkt
bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten.
Wilt u zich aanmelden voor een study abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldprocedure op
AskHU. Op AskHU vindt u ook informatie over beschikbare beurzen. Voor een study abroad binnen Europa kunt u
bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs.
LET OP: De deadline om u aan te melden voor een study abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin
u weg wilt gaan. De inschrijving voor een study abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor.
8.12.2
Stage of afstuderen in het buitenland
Wilt u stage lopen of afstuderen in het buitenland? Schakel dan uw stagecoördinator, afstudeercoördinator of het
praktijkbureau van uw opleiding in. Zij informeren u over de te volgen procedure en moeten goedkeuring verlenen. U
bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage- of afstudeerplaats, maar soms kan de contactpersoon
binnen uw opleiding hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat u ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer u
buiten Europa wilt stage lopen of afstuderen, kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in
beslag nemen.
Kijk voor meer informatie en handige tips op AskHU. Op AskHU vindt u ook informatie over beschikbare beurzen.
Wanneer u binnen Europa blijft kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmusbeurs.
Zie Stages en stagewaardigheid voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen uw opleiding.
8.13
Medezeggenschap
Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vindt u het belangrijk om het
perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wilt
u graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens uw studie? Bent u nieuwsgierig of kritisch en heeft u goede ideeën?
Word dan actief in een van de commissies of raden waar u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van uw eigen
onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Neem voor meer informatie contact op
met de adviseur studentparticipatie via [email protected]. De adviseur studentparticipatie informeert, biedt
ondersteuning en advies aan studenten in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies van de HU en
organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten zoals trainingen en gelegenheden voor
ontmoeting en uitwisseling.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
74/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.13.1
Inspraakorganen
Welke onderwerpen spreken u het meeste aan? De inhoud van uw eigen opleiding? De gang van zaken op de
faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? U kunt op deze drie niveaus participeren in de
medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen u later goed van pas kan komen.
Uw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kunt u meer info vinden in Opleidingscommissies.
De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van
de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. U kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het
flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken
met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad.
De Hogeschoolraad, het Centrale Medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van Bestuur.
Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch
beleid, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad
bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de Raad van Toezicht.
De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het
verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
8.13.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten
De HU stimuleert u als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat u bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in
de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan
de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kunt u als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande
voorzieningen:


als studentlid van een inspraakorgaan kunt u gratis medezeggenschap-gerelateerde trainingen of
competentietrainingen volgen;
er zijn formats en handleidingen beschikbaar voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire
raad of opleidingscommissie;
Uiteraard doet u het niet voor niets. Behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvangt u per vergadering
een vergoeding van € 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum
verbonden.
Wilt u graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door u kandidaat te stellen bij de
eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl). U kunt zich als persoon kandidaat stellen of via de
medezeggenschapsvereniging, zie Studievereniging.
Wilt u graag lid worden van de opleidingscommissie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
opleidingscommissie van uw opleiding of met de adviseur studentparticipatie via [email protected]
Raadpleeg voor vragen over de opleidingscommissie (OC) het secretariaat van uw opleiding.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
75/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.14
Studium Generale
Studium Generale - Ambassadeur van Ambitie
Niet genoeg aan uw studie? Op zoek naar meer verantwoordelijkheid binnen de opleiding, meer inhoudelijke
programma’s buiten de colleges of op zoek naar gelijkgestemde studenten, docenten en medewerkers van binnen en
buiten de HU? Dan moet u bij Studium Generale zijn. Studium Generale is de plek voor HU–studenten die wat extra
uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar u binnen tien weken actuele wereldkwesties
in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale
en landelijke politiek. Van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot filmsessies en
gesprekken tussen docenten, management en studenten – Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie
'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Studium Generale coördineert o.a. de Utrecht College Tour en trekt de
organisatie van de Docent van het Jaar-verkiezing samen met Trajectum.
Op www.studiumgenerale.hu.nl vindt u altijd het laatste nieuws over het programma en kunt u zich aanmelden voor
de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale.
8.15
8.15.1
Studentenvereniging
Algemeen
Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten
dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen.
Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen,
internationale en multiculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten allerlei eigen sportverenigingen en
culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vindt u op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl.
De HU geeft (financiële) ondersteuning aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en
incidentele activiteiten. Wilt u meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen
voor een subsidie? Ga naar de AskHU portal op MijnHU en zoek op geldzaken..
Ter verduidelijking: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld
aan uw opleiding.
8.15.2
Bestuursbeurs
Bestuursbeurs
Zit u in het bestuur of in een commissie van een studie- of studentenvereniging (Utrecht-breed of binnen de
hogeschool), dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient
als compensatie voor de studievertraging die u door uw bestuursactiviteiten kan oplopen.
Welke studentenorganisaties in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, vindt u in de bijlage bij de ‘Regeling
bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU’ die te vinden is op
www.bestuurlijkactiefutrecht.nl. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU www.reglementen.hu.nl. Meer
weten over de procedure? Ga naar de ASKHU portal in MijnHU en zoek op aanvragen bestuursbeurs.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
76/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.16
Topsport
Doet u aan topsport en wilt u daarnaast studeren? Hogeschool Utrecht hecht veel waarde aan de optimale
ontplooiing van de sporttalenten van haar studenten. Er is een groot aantal faciliteiten beschikbaar voor studenten die
hun carrière in de topsport willen combineren met een studie aan de HU. De HU beoordeelt op basis van uw
individuele omstandigheden en het niveau waarop u de sport beoefent of u gebruik kunt maken van deze
voorzieningen. Een topsportstatus is geen vaststaand gegeven. Het wordt periodiek met de topsportcoördinator
geëvalueerd en ieder studiejaar opnieuw vastgesteld
Welke faciliteiten zijn er voor topsporters?
Topsporters kunnen in aanmerking komen voor de volgende faciliteiten:




begeleiding bij het plannen van de studie;
in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk;
samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra
en topsportbegeleiders;
financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau.
Kijk voor meer informatie op www.topsporters.hu.nl, of neem contact op met de Topsportcoördinator van de HU via
[email protected],
8.17
Trajectum
Trajectum is het redactioneel onafhankelijke platform van de HU. Op Trajectum Online www.trajectum.hu.nl vindt u
elke dag nieuws, verhalen, filmpjes en blogs over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de
stad Utrecht en cultuur. Vier keer per jaar brengt Trajectum een magazine uit, dat in de bakken bij de ingang van de
faculteiten ligt. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter.
8.18
Sport
Olympos is het studentensportcentrum waar u als HU student kunt sporten tegen gereduceerd studententarief.
Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op
www.olympos.nl voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven.
Zie ook artikel 42 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl).
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
77/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.19
Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren
De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving en dus aan de zorg voor
het milieu en het zuinig omgaan met energie. De HU wil uw veiligheid en gezondheid waarborgen, door het – tot een
aanvaardbaar niveau – verkleinen van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle
faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is
voor Arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een
deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij uzelf.
Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid en gezondheid?
We verwachten van u dat u binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving.
Aandachtspunten zijn:






weten wat u moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten;
vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen;
het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI);
veilig werken in practicumlokalen;
het melden van onveilige situaties;
aandacht hebben voor het milieu.
Hieronder vindt u over deze punten meer informatie.
Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit?
U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en
van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het
gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat u moet doen bij een calamiteit.
Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer:
HU Amersfoort: (088) 481 2111
HU-FMR Utrecht: (088) 481 9911
u komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie.
Meld kort en duidelijk:





uw naam en lokaal of werkplek;
uw telefoonnummer;
de actuele situatie (hoe, wat en waar);
of er slachtoffers zijn en hoeveel;
waar het is gebeurd.
De medewerk(st)er alarmeert een EHBO’er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf
altijd kalm, waarschuw iedereen om u heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn.
Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO
Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten
kan worden ingezet. Voor meer informatie over de BHV organisatie van de HU zie de site www.bhv.hu.nl
BHV’ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV’er. Volg bij brand,
ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
78/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Gebruik bij een ontruiming de dichtstbijzijnde route om
het pand te verlaten. Loop niet op de automatische piloot naar de hoofd in- en uitgang. Dit zorgt voor een
ongewenste druk op dat ene punt. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV’er wordt aangewezen en wacht
op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder uzelf af
te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties.
Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen
Om een locatie snel te kunnen verlaten, is het van levensbelang dat vluchtwegen en nooduitgangen steeds vrij van
obstakels zijn. Ook dienen brandblusmiddelen onder alle omstandigheden goed bereikbaar te zijn. Dit is een taak van
ons allemaal.
Studeren en CANS
De computer is tijdens uw studie een belangrijk, bijna onmisbaar hulpmiddel. Naast de uren voor uw studie (thuis of
op de HU locatie), gebruikt u dit middel mogelijk ook nog gedurende enige tijd per dag voor privé activiteiten (emailen / internetten / spelletjes etc.). Dit betekent al snel een lichamelijke belasting van minimaal 4 - 8 uren per dag.
Niet iedereen kan een dergelijke belasting in steeds dezelfde houding en/of met steeds dezelfde bewegingen van het
lichaam even goed verdragen. Pijn in uw arm kan duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder),
vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als u de eerste signalen niet serieus neemt,
kunnen de klachten zich uitbreiden.
Mogelijke oorzaken van CANS zijn:
 repeterend werk;
 een statische werkhouding;
 weinig afwisseling in houding en beweging;
 een verkeerde zithouding op uw werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS
geen KANS);
 stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven).
U kunt CANS grotendeels zelf voorkomen door uw gedrag aan te passen of aanvullende middelen te gebruiken.
Bijvoorbeeld:









wissel beeldschermwerk regelmatig af met niet pc-gebonden activiteiten;
werk gemiddeld genomen per dag niet langer dan 6 uur met een desktop pc, en niet langer dan 2 uur
aaneengesloten met een laptop zonder aanvullende accessoires;
neem bij beeldschermwerken regelmatig een korte pauze;
werk voor de cursorbediening (en dus de functionaliteiten binnen diverse programma’s) meer met sneltoetsen
i.p.v. de muis;
zorg bij een laptopgebruik van langer dan 2 uur aaneengesloten per dag, voor een laptopstandaard, een aparte
muis en een van de laptop gescheiden toetsenbord;
let op een goede zithouding bij het beeldschermwerken;
zorg voor voldoende ontspanning naast uw studie door sporten en / of een andere lichamelijke belasting;
neem lichamelijke klachten (pijn, tintelingen, doof gevoel, die mogelijk te koppelen zijn aan uw hoeveelheid van
beeldschermwerken) altijd serieus. Bezoek een huisarts voor het stellen van een diagnose;
als de huisarts aangeeft dat uw lichamelijke klachten te maken hebben met beeldschermwerken, meld dit dan bij
uw studieloopbaanbegeleider of uw decaan.
Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke hulp, neem dan contact op met het A&M team (dienst Bedrijfsvoering) via
[email protected]. Zie ook Studeren met een functiebeperking.
Als hulpmiddel bij het gezonder en efficiënter beeldschermwerken (punt 1 t/m 4 hierboven) , biedt de HU u de
mogelijkheid gedurende uw studie gebruik te maken van ControlWORK. Er is een speciale sharepointsite
(CTRLWORK) waar u meer inhoudelijke informatie over dit programma kan lezen. Wilt u het programma gaan
gebruiken dan kan dit door de aanwijzingen over het thuisgebruik (inclusief installatie-instructie) te volgen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
79/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kunt u vinden op
www.arboenmilieu.hu.nl.
Met CANS-klachten kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. U kunt ook terecht bij het
Arbo- & Milieuteam HU (zie: www.arboenmilieu.hu.nl). Zijn uw klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden
geraadpleegd, ga dan naar uw eigen huisarts.
Veilig werken in practicumlokalen
Als u in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of
chemische/gevaarlijke stoffen dan moet u altijd denken aan uw eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom
altijd de aanwijzingen van de docent op. Houdt u aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn
opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat u altijd de voorgeschreven persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt, zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat u altijd de op machines
aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt.
Melden van incidenten, calamiteiten en onveilige situaties
De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht
u desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden, meldt deze dan bij uw docent, de
receptie of de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit.
Milieu
De faculteit heeft aandacht voor het milieu. We stimuleren zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een
goede afvalscheiding. U kunt hier een bijdrage aan leveren door:










het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is;
het licht uit te doen als u een lokaal leeg achterlaat;
geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken;
bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten;
uw computer en het beeldscherm uit te zetten als u klaar bent met uw werk;
spaarzaam documenten af te drukken;
koffiebekertjes meermaals te gebruiken;
(chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen,
ook in de kantine;
het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen;
u te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doet u buiten op de aangeven plekken.
Voor vragen, opmerkingen of ideeën over Arbo- en milieuzaken kunt u terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van uw
faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op www.arboenmilieu.hu.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
80/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
8.20
Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering
U bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die u veroorzaakt aan derden. U
kunt uzelf hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de
faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in
Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HU-onderwijs in het buitenland.
Veroorzaakt u schade tijdens uw stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende
instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking, dan wordt vervolgens uw aansprakelijkheidsverzekering
aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken.
Verblijf in het buitenland in het kader van HU-onderwijs
Wanneer u in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat voor studie, stage of een andere activiteit
(excursie, studiereis, seminar, congres, etc.) dan bent u verplicht uw buitenlandverblijf te registreren. Voor ieder
buitenlandverblijf in het kader van HU-onderwijs dient u zich apart te registeren. Dit is nodig omdat de HU u en uw
contactpersonen moet weten te bereiken in het geval van een calamiteit tijdens uw buitenlandverblijf. Daarnaast bent
u met uw registratie automatisch aangemeld voor de gratis HU reisverzekering. Meer informatie over registreren, de
gratis HU reisverzekering en zorg-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering vindt u op
www.gratisverzekerd.hu.nl.
8.21
Werken naast uw studie
Wilt u een leuke (bij)baan die goed aansluit op uw studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk
loopbaanadvies, een cv-boost maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar u niet wordt afgerekend op
te weinig (werk)ervaring. Kijk op www.campusrecruitment.eu.
Ook is het mogelijk om via de Connecting Factory (www.ConnectingFactory.hu.nl) tijdens uw studie voor de HU te
werken (in samenwerking Campus Recruitment). Denk daarbij aan het werken tijdens voorlichtingsactiviteiten zoals
open dagen, meeloopdagen en matchingsdagen. Er komen ook regelmatig vragen binnen om onze HU-onderzoekers
en docenten te assisteren bij hun projecten, te helpen met evenementen of als student-assistent uw medestudenten
te ondersteunen bij practica.
De Connecting Factory organiseert daarnaast regelmatig sociale activiteiten, zoals werkstudentenborrels, een
jaarlijkse afsluiting met barbecue en een Connecting Factory weekend. U hebt daarom niet alleen contact met
medestudenten van uw studie maar ook van andere opleidingen binnen de HU. De ideale basis voor uw sociale
netwerk, zowel tijdens als na uw studie.
Als u onder het oude stelsel van studiefinanciering valt, waarin de prestatiebeurs van toepassing is, mag U naast uw
studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering.
Deze bijverdiengrens kunt u terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, www.duo.nl) en geldt
voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Studenten die onder het stelsel van het studievoorschot vallen,
mogen zo veel bijverdienen als ze willen. Werkt u zoveel dat u er studievertraging door oploopt, dan is het vaak
verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Uw studentendecaan kan u hierbij adviseren.
8.22
Huisvesting
Een leuke betaalbare kamer in Utrecht is niet gemakkelijk te vinden. Houd er rekening mee dat het in de
zomermaanden extra druk is op de kamermarkt. Schrijf u in bij www.kamersinutrecht.nl, www.kamernodig.nl of
bij www.woningnet.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
81/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Heeft u woonruimte gevonden en bent u verhuisd, schrijf u dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is
onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat u uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na uw
verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
Geef uw nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doet u via OSIRIS of geef uw adreswijziging door via Studielink.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
82/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9
9.1
Over de HU
Algemene informatie
U studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim 35.000 studenten en ruim 3400 medewerkers een van de
grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. Met
bijna 70 bacheloropleidingen verzorgen we onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en
management, natuur en techniek, gezondheidszorg, educatie, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als
Amersfoort.
Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waaraan u in diverse richtingen een mastergraad
kunt behalen.
Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot. We organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het
voor u als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we u meer kunnen bieden
dan alleen uw eigen opleiding. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen
en van andere onderwijsinstellingen in Nederland en in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage
lopen.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
83/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.1.1
Onderwijsprofiel HU
Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving
De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar
onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons
onderwijs zodanig, dat u zich als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat u zich
thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in.
Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in
kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de
beroepspraktijk. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke
vraagstukken In het onderwijs dat we verzorgen krijgt u daarmee te maken.
Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en
vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren.
Wat dat precies betekent, leest u hieronder.
Competentiegericht onderwijs
Onderwijs is competentiegericht als u zich als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee u een
bepaald beroep kunt uitoefenen.
De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld.
Competentiegericht opleiden betekent ook dat we u maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven
competenties, we stimuleren u om in toenemende mate regisseur te zijn van uw eigen leerproces, keuzes te maken
en deze te verantwoorden. U moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van
toenemende complexiteit. Tevens dagen we u uit te werken aan uw onderzoeksvaardigheden en uw competenties te
ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving.
Vraaggestuurd onderwijs
Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen uw
kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de
opleiding. We vinden dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw studieloopbaan en dat de HU u daarbij moet
ondersteunen. U heeft mogelijkheden uw studie mede naar eigen inzicht in te richten.
Een sterke leeromgeving
Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die
u inspireert, uitdaagt en waarin u zich steeds op de grens van uw kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren
vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van
toepassing, internationaal is georiënteerd.
Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het
verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix
van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met uw medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt
gewerkt in authentieke beroepssituaties.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
84/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.1.2
Bachelor- en masterstelsel
Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van
structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger
onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bacheloren masterstelsel gesproken.
Bachelor- en masterstelsel
Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een
vierjarige hbo-opleiding noemt u een bacheloropleiding (de duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd
en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur.). Na afronding van de opleiding krijgt u een bachelorgraad. Op
de universiteit kunt u in drie jaar een bachelordiploma behalen.
Hierna kunt u doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen
aan. Studeert u aan een hogeschool, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er
geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.duo.nl).
Bacheloropleidingen
Uw bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als u in het buitenland aan de slag wilt.
Ook kunt u in de meeste gevallen gedurende uw opleiding tijdelijk in het buitenland studeren.
De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. U kunt
deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket
van keuzecursussen dat u zelf samenstelt. Zie verder Profileringsruimtte.
De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of
universiteiten, in binnen- en buitenland.
Masteropleidingen
Na afronding van uw bacheloropleiding kunt u nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit.
De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben.
Kijk voor meer informatie op www.masters.hu.nl.
Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan
op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal
masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volgt u voorafgaand aan de master en geven u
direct toegang. Kijk voor meer informatie op www.premasters.hu.nl of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan
de UU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
85/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.1.3
Hogeschool- en faculteitsregelingen
De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger
Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader
uitgewerkt.
Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vindt u terug op de site
www.reglementen.hu.nl. Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde
faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vindt u terug op de intranetpagina van uw faculteit en/of
opleiding.
HU-brede regelingen
De HU-brede regelingen uit de categorieën ‘Student en onderwijs’ en ‘Medezeggenschap’ zijn voor u het meest van
belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:








het Studentenstatuut HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd;
de Onderwijs- en examenregeling HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student vastgelegd ten aanzien van
het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken;
de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving
beschreven. Zie ook In- en uitschrijven voor de opleiding;
het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat u kunt ondernemen als u het
ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en www.klachtenwegwijzer.hu.nl;
het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU u kan bieden zijn hierin
samengevoegd. Zie Profileringsfonds;
het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen
op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook Opleidingscommissies;
de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven;
de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het
netwerk op de HU beschreven.
Zie voor de meest recente versies van de reglementen: www.reglementen.hu.nl
De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze studiegids, worden
jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden.
Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie
en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een
bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven.
Facultaire en opleidingsregelingen
De facultaire regelingen kunt u vinden via MijnHU. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die
enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden.
Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van
de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER-HU van uw faculteit vindt u terug op www.reglementen.hu.nl. In de
studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor
alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op
www.studiegids.hu.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
86/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.1.4
Orderegels
Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie www.reglementen.hu.nl) regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze
regeling houdt (kort samengevat) het volgende in:
Voorschriften en aanwijzingen
Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden – naast de wet – binnen de HU nadere voorschriften en
aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking
hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen:





ongewenst gedrag;
fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens;
het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen;
afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins;
bijzondere omstandigheden.
Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan
aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is.
Plichten student
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor u als student in ieder geval de volgende plichten:




de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen;
de plicht om u op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en uw
studie;
de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte
beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen;
de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie.
Maatregelen
Bij overtreding door u van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de
faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen:



het geven van een waarschuwing of berisping;
het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar;
het beëindigen van de inschrijving.
Ook is het mogelijk om uw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Uw inschrijving wordt
geweigerd of beëindigd als u door uw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat u ongeschikt bent voor het beroep
waarvoor de opleiding u opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop.
Als u zich als student schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde
maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat u gedurende een bepaalde periode een of meer
tentamens niet mag afleggen. De examencommissie kan u het diploma onthouden. De examencommissie kan ook
de faculteitsdirecteur adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de
examencommissie zijn nader uitgewerkt in Taken en Bevoegdheden en artikel 38 OER-HU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
87/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.1.5
Kwaliteitszorg
Alle bachelor- en masteropleidingen van de HU zijn officieel geaccrediteerd. Dat betekent dat ze voldoen aan de
eisen die de overheid stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Die eisen hebben te maken met de eindkwalificaties
waarvoor u wordt opgeleid, uw studieomgeving, de kwaliteit van de toetsen en het gerealiseerde niveau bij
afstuderen. Eens in de zes jaar wordt opnieuw getoetst of uw opleiding nog steeds aan de eisen voldoet. Die toets
wordt uitgevoerd door een externe commissie van deskundigen en opgenomen in een adviesrapport. Op basis van
dat adviesrapport neemt de door de Nederlandse en Vlaamse overheid ingestelde Nederlands-Vlaamse
accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit over heraccreditatie. Het meest recente adviesrapport van ook uw
opleiding is te vinden op www.nvao.net.
Om te zorgen dat steeds aan alle externe en interne eisen voor onderwijskwaliteit wordt voldaan, werkt Hogeschool
Utrecht met een kwaliteitssysteem. Ook dat kwaliteitssysteem is door de NVAO goedgekeurd met het officiële
keurmerk van de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs:
1. Hogeschool Utrecht werkt vanuit een onderwijsvisie aan de kwaliteit van haar onderwijs. Dit betekent dat het
onderwijs wordt ontwikkeld en vernieuwd in co-creatie met de beroepspraktijk en met praktijkgericht onderzoek
als kennisbasis. Bij de vormgeving van het onderwijs gaan we uit van gepersonaliseerd en ervarend leren in
combinatie met blended learning en leerteams. De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de kwaliteit van de docenten. Zij maken samen met u het onderwijs. Van docenten binnen de HU
wordt verwacht dat ze beschikken over de juiste vakkennis, dat ze weten wat er in de beroepspraktijk speelt en
dat ze didactisch bekwaam zijn.
2. In het onderwijs worden met regelmaat evaluaties uitgevoerd, zodat de opleiding een nauwkeuriger beeld krijgt
van waar het goed gaat en waar het beter kan. Dat kunnen enquêtes zijn zoals de Nationale Studenten Enquête
(NSE), maar ook gesprekken met studenten die een beeld achter de cijfers kunnen geven.
3. Verder is er toezicht door opleidingscommissies, die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over de
kwaliteit van het onderwijs.
4. De examencommissies hebben een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen en het
gerealiseerde niveau.
5. Bij elke opleiding vindt ook een intern accreditatieonderzoek plaats. Dat doen we halverwege de formele
accreditatieperiode van zes jaar.
6. Opleidingen nemen verbeterpunten op in jaarplannen, zodat er systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs
kan worden gewerkt.
U ziet dat we bij de HU als instelling en bij elke opleiding veel aandacht geven aan de kwaliteit van het onderwijs.
Belangrijk blijft dat ook u aangeeft wat u goed vindt gaan en waar er volgens u verbeteringen mogelijk zijn.
Elke cursus wordt geëvalueerd door middel van een enquête en een studentenpanel waarin de uitkomsten van de
enquête worden besproken met studenten en docenten. Uit elke klas worden bij toerbeurt twee vertegenwoordigers
gevraagd om de vakken per periode te evalueren. Bij deze evaluaties is ook het OC van de opleiding CMV
vertegenwoordigd. De evaluatie wordt georganiseerd door de curriculum commissie van CMV. De opbrengst hiervan
wordt, naast die van studentenquêtes gebruikt voor bijstelling en verbetering van het programma.
9.1.6
Organogram HU
Een organogram van de HU is vinden op www.hu.nl/overdehu/organisatie.
9.1.7
Locaties HU
Locaties HU in Utrecht en Amersfoort
Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vindt u op www.hu.nl/adressen.
Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op www.9292.nl.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
88/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.2
Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht
9.2.1
Algemeen
De Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) maakt deel uit van Hogeschool Utrecht en is een grote, moderne
onderwijsinstelling waar het prettig studeren en werken is. De FMR heeft haar hoofdvestiging in Utrecht (RijnsweerdZuid) en heeft een nevenvestiging in Amersfoort (De Nieuwe Poort 21). De FMR biedt een scala aan opleidingen op
het gebied van Recht, Social Work, Pedagogiek, Arbeid & Organisatie en Integrale Veiligheidskunde. Er volgen
ongeveer 7600 studenten een studie binnen de FMR en er zijn ongeveer 450 personeelsleden werkzaam.
De Faculteit Maatschappij & Recht verzorgt de volgende bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd:
 Creatieve Therapie (CT).
 Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD).
 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH).
 Pedagogiek (PED).
 Integrale Veiligheidskunde (IVK).
 Human Resource Management (HRM).
 Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).
 HBO-Rechten (HBR) waaronder de afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (GDW).
De Faculteit Maatschappij & Recht verzorgt de volgende masteroropleidingen in deeltijd:
1.
Pedagogiek (MPED)
2.
Sociaal Forensisch Professional (MSFP)
Zie hoofdstuk 10 van de OER-masteropleidingen voor de toelatingseisen van bovenstaande masters.
Kenniscentrum Sociale Innovatie
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is onderdeel van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de HU en
bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de FMR professionals opleidt. Een lectoraat is
een onderzoeksgroep met aan het hoofd één of meerdere lectoren. Een lector is te vergelijken met een hoogleraar bij
de universiteit. Vanuit de lectoraten wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar actuele vraagstukken op het
gebied van maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening, (schuld)hulp- en dienstverlening, personeel en
arbeid, recht, justitie en veiligheid. De missie van het kenniscentrum is om een bijdrage te leveren aan de sociale
kwaliteit van de samenleving, onder andere door kennis te verzamelen en door te geven.
Bij het kenniscentrum werken niet alleen lectoren, maar ook meer dan honderd docent-onderzoekers; jaarlijks nemen
enkele honderden studenten deel aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Dat zijn 4de jaars studenten, die bij het
kenniscentrum hun afstudeeronderzoek doen, maar ook derdejaars en studenten van eerdere studiejaren. Deelname
kan bijzonder leerzaam zijn en een verdieping geven aan de opleiding. Vaak wordt er interdisciplinair samen gewerkt
met docenten en studenten van andere opleidingen. Bovendien wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan
belangrijke vernieuwingen voor de beroepspraktijk.
Meer informatie: www.onderzoek.hu.nl.
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.2.2
Organogram faculteit
Het organogram van de faculteit Maatschappij & Recht is te vinden op
https://askhu.sharepoint.hu.nl/informatie-items/Paginas/Organogram.aspx
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
89/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
9.2.3
Contactgegevens
Faculteit Maatschappij en Recht (locatie Utrecht)
Bezoekadres:
Padualaan 101, 3584 CH Utrecht
Postadres:
Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht
Afleveradres / goederen:
Cambridgelaan 100, 3584 CE Utrecht
Telefoon: (088) 481 8283
Alarmnummer: (088) 481 9911
Faculteit Maatschappij & Recht (locatie Amersfoort)
Bezoekadres:
De Nieuwe Poort 21, 3812 PA, Amersfoort
Postadres:
Postbus 512
3800 AM Amersfoort
Telefoon: (088) 481 8283
Alarmnummer: (088) 481 2111
Verhuizen van Amersfoort naar Utrecht
Het instituut Social Work richt zich de komende jaren op de professionalisering van sociaal werk. De basis hiervoor is
de nieuwe bachelor Social Work die we samen met het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de (regionale)
beroepspraktijk vorm gaan geven. Deze professionalisering is ook van belang voor de huidige opleidingen. Dit past
goed op het Utrecht Science Park als onderdeel van Hogeschool Utrecht, University of Applied Sciences. Daarom
zullen we de nieuwe opleiding Social Work alleen starten in Utrecht en willen we de bestaande opleidingen in
Amersfoort verhuizen naar Utrecht per 1 september ‘17. In Amersfoort wordt steeds meer samengewerkt met het
mbo. De toekomst van de opleiding Creatieve Therapie hangt nauw samen met Social Work, daarom wordt verkend
of er mogelijkheden zijn in ’17 of ’18.
9.2.4
Plattegrond
De plattegrond van de faculteit Maatschappij & Recht is te vinden op www.mijn.hu.nl.
9.2.5
Praktische voorschriften en aanwijzingen
Binnen de HU gelden in ieder geval de volgende regels van praktische aard.





u moet u kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;
Een paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands of internationaal rijbewijs of vluchtelingendocument.
mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn tijdens de lessen;
komt u te laat, dan kunt u geweigerd worden;
roken, fietsen, rolschaatsen, skaten of het meenemen van huisdieren in het gebouw is verboden;
afval ruimt u op en gooit u weg in de daarvoor bestemde containers en prullenbakken;
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
90/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017



eigendommen van de faculteit mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden meegenomen uit het
gebouw;
het ophangen van posters/ affiches is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde prikborden in de lifthallen van
het gebouw;
bel bij een calamiteit het alarmnummer van het pand: 088-4819911 (Utrecht) en 088 481 2011 (Amersfoort)
9.2.6
Faciliteiten
Alle gegevens met betrekking tot faciliteiten zijn (eventueel per per locatie) terug te vinden via AskHU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
91/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
9.2.7
In- en uitschrijven voor de opleiding
Bureau Inschrijving
Bureau Inschrijving is belast met het in-, uit- en herinschrijven van studenten bij de HU, het innen van het collegegeld
en het verstrekken van collegekaarten.
Inschrijving
U kunt als student worden ingeschreven indien:
 u voldoet aan de toelatingseisen (zie ook Toelatingsonderzoek en Toelating hoofdfase);
 het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring);
 u voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie www.reglementen.hu.nl).
Pas na rechtsgeldige inschrijving heeft u recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten.
Wilt u zich inschrijven voor de hoofdfase, dan kan dat via www.studielink.nl (kies ‘Start in eerste jaar: nee’), maar
neem eerst contact op met uw opleiding. Zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden en bepalen of u voldoet
aan de eisen om in de hoofdfase van een opleiding in te stromen.
Herinschrijving
Ieder studiejaar schrijft u zich opnieuw in. U regelt uw herinschrijving en de betaling van het collegegeld online via
Studielink: www.hu.studielink.nl. Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvangt u bericht van Bureau
Inschrijving. Bij een bindend negatief studieadvies aan het eind van het studiejaar kunt u niet heringeschreven
worden voor dezelfde opleiding (en soms ook niet voor verwante opleidingen) aan de HU.
Wanneer u in de afrondende fase van uw studie zit, maar nog geen examendatum heeft (dus nog geen uitslag) voor
1 september, doet u een herinschrijfverzoek voor het nieuwe studiejaar voor dezelfde opleiding en zorgt voor een
volledige inschrijving, inclusief alle bijbehorende verplichtingen. Wanneer u uw studie afrondt met een examendatum
vóór 1 september, dan wordt het herinschrijfverzoek teniet gedaan en zijn er geen financiële verplichtingen aan de
HU. Bijkomend voordeel is dat, wanneer blijkt dat u toch nog cursussen moet afronden, u bent ingeschreven voor het
nieuwe studiejaar.
N.B. Het teniet doen van de inschrijving, als in bovenstaande, heeft te maken met het feit dat het niet mogelijk is om
u in te schrijven voor een opleiding waarvoor u reeds bent afgestudeerd.
Collegekaart en bewijs van inschrijving
Wanneer uw inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvangt u een collegekaart en een Bewijs van Inschrijving per
post. U vindt deze tevens online op www.mijn.hu.nl. Uw collegekaart geldt ook als bewijs van inschrijving.
Beëindiging inschrijving
Als u zich niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar dan loopt uw inschrijving tot 1 september (of tot en met
31 augustus). Als uw inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en uw studentenreisproduct.
Let op dat u beide zaken zelf tijdig stopzet bij DUO, dit gebeurt niet automatisch.
Op verzoek kunt u uw inschrijving ook tijdens het lopende studiejaar beëindigen. De inschrijving wordt beëindigd met
ingang van de eerstvolgende maand of later als u daarom verzoekt.
Ook als u afgestudeerd bent, schrijft u zich via Studielink uit. U kunt zich dan uitschrijven per de eerste van de
maand, volgend op uw diplomadatum. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het
collegegeld en voor uw recht op studiefinanciering. Raadpleeg voor meer informatie over teruggave van collegegeld
bij uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op www.reglementen.hu.nl.  en straks op AskHU.
Tot slot kan uw inschrijving worden beëindigd als u na een aanmaning het verschuldigde collegegeld niet betaalt. De
inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning.
Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De volledige procedures zijn geregeld in de
Inschrijvingsregeling HU (zie www.reglementen.hu.nl). Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op de
website van Bureau Inschrijving: www.inschrijven.hu.nl ( straks op AskHU ) of vraag uw studentendecaan.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
92/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Zie paragraaf Overstappen voor de procedure voor tussentijdse inschrijving.
9.2.8
Toelatingsonderzoek
Beschikt u niet over de juiste vooropleiding en bent u 21 jaar of ouder? Dan moet u, om toegelaten te worden,
deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+ van de opleiding die u wilt volgen binnen de HU.
Het toelatingsonderzoek bestaat uit drie toetsen en een intakegesprek. Met het toelatingsonderzoek willen we
achterhalen of u qua kennis, inzicht en taalvaardigheid geschikt bent voor het hoger beroepsonderwijs. Het
kennisniveau waarop wordt getoetst is het havo-eindexamen. Het toelatingsonderzoek wordt ook wel
toelatingsexamen of colloquium doctum genoemd.
Meer informatie kunt u vinden op: www.toelatingsonderzoek.hu.nl.
Vrijstellingen
In het algemeen geven alleen deelcertificaten HAVO / VWO recht op vrijstelling. Voor aspirant-studenten die niet in
Nederland zijn geboren en in het land van herkomst geen Nederlandstalig onderwijs kregen (anderstaligen) geldt een
aangepaste regeling voor de toets Nederlands: voor hen geldt dat zij over een NT2-II diploma dienen te beschikken
en dan vrijgesteld zijn voor de toets Nederlands. Zie OER-HU Bachelor art. 10 en Inschrijvingsregeling HU. Voor de
procedure bij buitenlandse diploma’s gelden de richtlijnen van het NUFFIC.
Uitslagen van toelatingsonderzoeken van andere hogescholen worden niet geaccepteerd, of geven geen vrijstelling.
Meer informatie kun je vinden op: www.toelatingsonderzoek.hu.nl
Voor meer informatie raadpleeg

Voor inschrijvingsvoorwaarden zie ook paragraaf In- en uitschrijven voor de opleiding.

OER-HU Bachelor art. 10 en Inschrijvingsregeling HU m.b.t. studenten met een gelijkwaardig buitenlands
diploma

contactgegevens (propedeusecoördinator, examencommissie. etc.)

art. 10-13 OER-HU.

Zie conversiebepaling in art. 28 lid 8 OER-HU.
9.2.9
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming
Aan het onderwijs zijn kosten verbonden.
9.2.9.1
Collegegeld
Afhankelijk van uw situatie wordt bepaald of u wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd bent. In
hoofdlijnen geldt de volgende regeling. U betaalt wettelijk collegegeld als:
 u niet eerder een bachelorgraad heeft behaald als u een bacheloropleiding volgt, of niet eerder een mastergraad
heeft behaald als u een masteropleiding volgt. Een uitzondering geldt voor een bachelor- of mastergraad van de
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
93/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017

opleidingen in de domeinen Gezondheidszorg of Educatie1, als u maar niet eerder binnen de domeinen
Gezondheidszorg of Educatie een graad heeft gehaald2; én
u de Nederlandse nationaliteit heeft of daarmee gelijk wordt gesteld (conform art. 2.2 WSF 2000).
Voor het studiejaar 2016 - 2017 gelden de volgende collegegelden, mits aan de voorwaarden voor het wettelijk
collegegeldtarief wordt voldaan:
 € 1.984,- voor voltijdstudenten;
 € 1.984,- voor duale studenten;
 € 1.642,- voor deeltijdstudenten;
 € 1.789,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
 € 1.984,- voor deeltijdstudenten die de bekostigde master SEN volgen.
Het voor het studiejaar 2016-2017 vastgestelde instellingscollegegeld bedraagt:
 € 8.090,- voor voltijdstudenten;
 € 8.090,- voor duale studenten;
 € 6.694,- voor deeltijdstudenten;
 € 7.296,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
 € 17.413,- voor duale studenten die de bekostigde master PA of de bekostigde master ANP volgen;
 € 1.984,- voor voltijdstudenten die het programma dubbele bachelor route volgen voor de bachelor opleiding
Verpleegkunde.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen tegelijk:
Als u al in studiejaar 2015-2016 of eerder voor twee bacheloropleidingen stond ingeschreven of u gaat u per
studiejaar 2016-2017 voor een tweede bacheloropleiding inschrijven, dan geldt een bijzondere regeling. Als u een
graad voor de eerste opleiding heeft behaald en de tweede opleiding wilt afmaken, bent u daarvoor het wettelijk tarief
verschuldigd, zolang u voor de 2e opleiding ononderbroken ingeschreven bent.
Onderbreekt u de 2e opleiding, dan bent u daarna het instellingscollegegeld verschuldigd (tenzij het om de
uitzonderingen voor educatie en gezondheidszorg gaat, zie daarvoor hierboven)
Volgde u in het studiejaar 2015-2016 al twee bacheloropleidingen, dan geldt het tarief dat hierboven is omschreven.
Kijk voor informatie hierover op www.inschrijven.hu.nl.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen na elkaar:
Wanneer u eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald (tenzij vóór 1991-1992) en u wilt u inschrijven, dan
valt u in de categorie “stapelaars”. Stapelaars betalen voor hun tweede bachelor- of masteropleiding niet het
wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. De overheid maakt een uitzondering voor een tweede studie in
de zorg of het onderwijs, maar alléén als uw eerste studie buiten die sectoren valt.
Instellingscollegegelden liggen aanzienlijk hoger dan wettelijke collegegelden omdat de HU geen bekostiging meer
ontvangt voor een student die een tweede bachelor-, dan wel tweede masteropleiding volgt.
Er zijn mogelijkheden om een beroep te doen op fiscale aftrek van studiekosten (www.belastingdienst.nl). Werkt u
naast uw studie? Vraag dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden.
1
Volgens het CBHO moet artikel 7.45a lid 2 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) zo
uitgelegd worden dat een student, nadat hij een graad heeft behaald op het gebied van onderwijs respectievelijk gezondheidszorg,
daarna nog een tweede opleiding gericht op het behalen van dezelfde graad tegen het wettelijk collegegeld op het gebied van
gezondheidszorg respectievelijk onderwijs kan volgen. De uitspraak van het CBHO brengt met zich mee dat als men eerder een
Bachelor (c.q. Master) graad in de gezondheidszorg heeft behaald, het mogelijk is tegen wettelijk tarief een tweede op een Bachelor
(c.q. Master)graad gerichte opleiding binnen het domein onderwijs te volgen, en v.v.
2 De wet zal naar verwachting pas per 1 september 2017 gerepareerd zijn. Het gevolg hiervan is dat de HU ook voor 2016-2017 het
wettelijk tarief in rekening zal brengen. Ervan uitgaande dat de reparatie van de wet per 1 september 2017 geregeld is, kun je alleen
in collegejaar 2016-2017 nog aanspraak maken op het wettelijk collegegeld en ben je vanaf september 2017 het
instellingscollegegeld verschuldigd.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
94/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Inschrijving als extraneus
Het door de HU vastgestelde examengeld 2016-2017 voor extranei van bekostigde CROHO-opleidingen bedraagt
€1.704,- ongeacht de termijn van inschrijving binnen het collegejaar. Deze inschrijvingsvorm is mogelijk voor
personen die alleen tentamens afleggen en geen begeleiding of ondersteuning nodig hebben. Een extraneus mag
geen onderwijs volgen, maar legt enkel tentamens en examens af.
Voor post-initieel onderwijs extranei is het examengeld voor 2016-2017 vastgesteld op € 170,- per maand dat u staat
ingeschreven.
Inschrijving als extraneus is niet altijd mogelijk. Voor deze opleiding kan een student [niet als extraneus ingeschreven
worden.
9.2.9.2
Kosten voor boeken en leermiddelen
De kosten van de werkweken, excursies, trainingen en begeleidingsdagen zijn voor eigen rekening. Als deze
activiteiten onderdeel uitmaken van het verplichte curriculum en een student deze kosten niet wil of kan betalen,
wordt er een alternatief aangeboden. Je wordt daarover per e-mail geïnformeerd als dat van toepassing is. Zie art. 27
OER-HU.
Deze kosten zijn voor de opleiding CMV geschat tussen de € 500,- en € 700,-.
9.2.9.3
Overige kosten
De kosten van de werkweken, excursies, trainingen en begeleidingsdagen zijn voor eigen rekening van de student.
Als deze activiteiten onderdeel uitmaken van het verplichte curriculum wordt er een kosteloos alternatief geboden. U
wordt daarover per mail geïnformeerd als dat van toepassing is. Zie art. 27 OER-HU.
9.2.9.4
Financiële tegemoetkoming
Kunt u wegens aantoonbare financiële redenen de kosten van bepaalde onderwijsvoorzieningen niet meer dragen,
dan kunt u in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Daarvoor dient u een verzoek in bij de
faculteitsdirectie.
De HU biedt financiële ondersteuning aan studenten die om speciale redenen studievertraging oplopen. Die speciale
redenen kunnen bestaan uit bestuursactiviteiten of bijzondere omstandigheden waardoor een student
studievertraging heeft opgelopen. Voor financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden moet u
een aanvraag via uw studentendecaan doen. Ga voor meer informatie naar de AskHU portal in MijnHU.
Zie Bestuursbeurs voor financiële ondersteuning van bestuurlijk actieve studenten.
Zie ook art. 27 OER-HU.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
95/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
10 Bijlagen
10.1
Onderwijs- en examenregeling
De onderwijs- en examenregeling kunt u vinden op intranet (www.reglementen.hu.nl).
10.2
Cursusbeschrijvingen
Zie de bijlage Cursusbeschrijvingen.
10.3
Conversietabellen
De conversieschema’s en bezemtentamens zijn te vinden in de digitale omgeving van de examencommissie Social
Work.
10.4
Overige regelingen
Zie de websites www.reglementen.hu.nl en www.examencommissies.hu.nl voor overige documenten.
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
96/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
10.5
Verwijzingen – Links en e-mailadressen
Let op: In de loop van studiejaar 2015 – 2016 zijn veel van de hieronder genoemde sharepointsites vervangen door
AskHU. Mocht een URL dus doodlopen, raadpleeg dan AskHU.
De in deze gids gebruikte links
AskHU
Centrum Studiekeuze
FileSender
uitinamersfoort.nl
www.9292.nl
www.arboenmilieu.hu.nl
www.belastingdienst.nl
www.bhv.hu.nl
www.bibliotheek.hu.nl
www.campusrecruitment.eu
www.catalogus.hogeschoolutrecht.nl
www.cbho.nl
www.ConnectingFactory.hu.nl
www.duo.nl
www.eduroam.nl
www.examencommissies.hu.nl
www.gratisverzekerd.hu.nl
www.hbo-kennisbank.nl
www.honours.hu.nl
www.hu.nl/adressen
www.hu.nl/locaties
www.hu.nl/overdeHU
www.huisartsdeuithof.nl
www.inschrijven.hu.nl
www.kamernodig.nl
www.kamersinutrecht.nl
www.kiesopmaat.nl
www.klachtenwegwijzer.hu.nl
www.masters.hu.nl
www.medezeggenschap.hu.nl
www.mediation.hu.nl
www.mijn.hu.nl
www.mijnrooster.hu.nl
www.minors.hu.nl
www.nvao.net
www.olympos.nl
www.osiris.hu.nl
www.premasters.hu.nl
www.reglementen.hu.nl
www.ruimtereserveren.hu.nl:
www.studentparticipatie.hu.nl
www.studiegids.hu.nl
www.studielink.nl
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
97/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
De in deze gids gebruikte links
www.studiumgenerale.hu.nl
www.surfspot.nl
www.taalloket.hu.nl
www.toelatingsonderzoek.hu.nl
www.topsporters.hu.nl
www.trajectum.hu.nl
www.utrechtstudentenstad.nl
www.verkiezingen.hu.nl
www.wachtwoord.hu.nl
www.woningnet.nl
E-mailadressen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Studie- / Studentverenigingen
Studievereniging Opleidingen Gebarentaal
[email protected]
Studenten Internationaliseringsgroep NGT
[email protected]
Studievereniging Instituut Theo Thijssen
[email protected]
Studievereniging Faculteit Economie en Management
[email protected]
Studievereniging Institute for ICT
[email protected]
Studievereniging Instituut voor Gebouwde Omgeving
[email protected]
Studievereniging Institute for Life Sciences & Chemistry
[email protected]
Studievereniging Institute for Engineering & Design
[email protected]
Faculteitsvereniging FG
[email protected]
Studievereniging Optometrie & Orthopie
[email protected]
Studievereniging Journalistiek
[email protected]
Studievereniging Communicatie- en Eventmanagement
[email protected]
Studievereniging voor Communicatie en Media Design
[email protected]
Studievereniging International Communication & Media
[email protected]
Studievereniging Voor Pedagogiek
[email protected]
Studievereniging Instituut voor Recht
[email protected]
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
98/99
Studiegids bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd 2016-2017
Studie- / Studentverenigingen
Studievereniging Integrale Veiligheidskunde
[email protected]
Studievereniging HRM
[email protected]
Medezeggenschapsvereniging
[email protected]
Koepel studieverenigingen
[email protected]
Studentenvereniging HU Amersfoort
[email protected]
© Hogeschool
Utrecht, juli 2016
99/99
Download