Risicoanalyse : werken met een cutter

advertisement
Risicoanalyse : algemene risicoanalyse voor het werken met gevaarlijke producten
ACTIVITEIT
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
PRODUCTEN
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO-EVALUATIE
W
Vergiftiging (T en T+)
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om contact met het lichaam en in het
bijzonder de huid en de ogen te voorkomen
(handschoenen, bril, overall)
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om inademing van de dampen te
vermijden
Bij voorkeur buiten of in een goede geventileerde
ruimte werken.
Goede lichaamshygiëne (hand wassen)
Buiten het bereik van kinderen houden
In een goed gesloten verpakking (achter slot)
bewaren
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Indien iemand zich onwel voelt de arts raadplegen
ACTIVITEIT
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
PRODUCTEN
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO-EVALUATIE
W
Schadelijk (Xn)
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om contact met het lichaam en in het
bijzonder de huid en de ogen te voorkomen
(handschoenen, bril, overall)
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om inademing van de dampen te
vermijden
Bij voorkeur buiten of in een goede geventileerde
ruimte werken.
Goede lichaamshygiëne (hand wassen)
Buiten het bereik van kinderen houden
In een goed gesloten verpakking (achter slot)
bewaren
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Indien iemand zich onwel voelt de arts raadplegen
ACTIVITEIT
PRODUCTEN
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
RISICO-EVALUATIE
W
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
Schrijnwerker
Ontvlambaar (F en F+)
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
Schrijnwerker
Oxiderend (O)
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om contact met het lichaam en in het
bijzonder de huid en de ogen te voorkomen
(handschoenen, bril, overall)
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om inademing van de dampen te
vermijden
In een goed gesloten verpakkin bewaren
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en
warmte (vuur, sigaret, vlam,...)
Bij brand nooit blussen met water
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
In een goed gesloten verpakkin bewaren
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen en
warmte (vuur, sigaret, vlam,...)
Verwijderd houden van ontvlambare stoffen
Bij brand nooit blussen met water
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
ACTIVITEIT
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
PRODUCTEN
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO-EVALUATIE
W
Corrosief (C)
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om contact met het lichaam en in het
bijzonder de huid en de ogen te voorkomen
(handschoenen, bril, overall)
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om inademing van de dampen te
vermijden
Bij voorkeur buiten of in een goede geventileerde
ruimte werken.
Goede lichaamshygiëne (hand wassen)
Buiten het bereik van kinderen houden
In een goed gesloten verpakking (achter slot)
bewaren
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Indien iemand zich onwel voelt de arts raadplegen
ACTIVITEIT
PRODUCTEN
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
RISICO-EVALUATIE
W
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
Schrijnwerker
Irriterend (Xi)
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
Schrijnwerker
Explosief (E)
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om contact met het lichaam en in het
bijzonder de huid en de ogen te voorkomen
(handschoenen, bril, overall)
Verontreinigde kledij onmiddellijk uittrekken
Aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruiken om inademing van de dampen te
vermijden
Bij voorkeur buiten of in een goede geventileerde
ruimte werken.
Goede lichaamshygiëne (hand wassen)
Buiten het bereik van kinderen houden
In een goed gesloten verpakking (achter slot)
bewaren
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Indien iemand zich onwel voelt de arts raadplegen
In een gesloten verpakking (achter slot) bewaren
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Verwijderd houden van ontvlambare producten
Nooit blussen met water
Niet roken en tijdens het gebruik niet eten of
drinken
Aanraking met de huid of de ogen vermijden
Verwijderd houden van andere explosieve stoffen
Schokken en wrijving vermijden
ACTIVITEIT
Werken met gevaarlijke producten - algemeen
PRODUCTEN
Gevaarlijke product
gekenmerkt door de
gevaarssymbolen
RISICO'S
CATEGORIE
PERSONEEL
Schrijnwerker
RISICO-EVALUATIE
W
Milieugevaarlijk
B
E
PREVENTIEMAATREGELEN
R
In een gesloten verpakking (achter slot) bewaren
Bij het reinigen van de gereedschappen de
restvloeistof opvangen en afvoeren naar een
erkende ophaler of een containerpark
Download