samenvatting-vu-rmaster-genes-behaviour-and-health pdf

advertisement
Samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets
Research Master GENES, BEHAVIOUR and HEALTH
Algemeen
Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is):
Naam instelling
Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens
□ Nieuwe opleiding
Vrije Universiteit Amsterdam
Opleiding: Prof. Dr. D.I. Boomsma
Instelling: Drs. Jikke Bekker
Prof. Dr. D. I. Boomsma
Afdeling Biologische Psychologie
Vrije Universiteit Amsterdam
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam
020-5988787
[email protected]
Drs. Jikke Bekker
Afdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
020-5983231
[email protected]
Opleiding
Naam (Nederlands en evt. Engels)
In geval van een Ad: van welke bacheloropleiding
maakt het Ad programma deel uit
In geval van een Ad, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede het programma
Graad
Inhoud (korte beschrijving programma)
Genes, Behaviour and Health (research master)
(Genen, Gedrag en Gezondheid)
NVT
NVT
Master of Science (MSc)
De research master Genes, Behaviour and
Health (hierna te noemen RM) stelt zich tot doel
zelfstandige onderzoekers op te leiden op het
gebied van gedragsgenetica, tweelingonderzoek
en genetische epidemiologie van gedrag en
gezondheid. Studenten zullen in de regel na de
Master fase kiezen voor een promotietraject aan
een universiteit in binnen- of buitenland. Een
kleiner deel zal meteen als onderzoeker gaan
werken bij een nationaal of internationaal
onderzoeksinstituut of een onderzoeksafdeling
bij een (biotechnologisch, bioinformatica, of
biomedisch georiënteerd) bedrijf.
In het eerste half jaar verwerven studenten de
noodzakelijke kennis over de meeste recente
bevindingen op het gebied van de
Studielast
Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de opleiding
gedragsgenetica en de noodzakelijke
vaardigheden om gedragsgenetische analyses uit
te voeren. De kennis, experimentele en dataanalytische vaardigheden die in de eerste
perioden van het eerste jaar worden verworven,
worden vervolgens toegepast in een
onderzoeksproject in periodes 5 en 6 van het
eerste jaar. Dit onderzoek zal doorgaans
plaatsvinden met gegevens van/deelnemers aan
het Nederlands Tweelingen Register, dat is
gevestigd aan de Vrije Universiteit.
In het tweede jaar worden deze vaardigheden en
kennis verder uitgebreid met meer complexe
modellering van gen-omgevingsinteractie en correlatie, epigenetica en DNA/RNA sequence
data. In het tweede jaar is er ook een verdieping
in de theoretische biometrische basis van de
genetische epidemiologie en de
populatiegenetica en een gedegen kennismaking
met de snel groeiende toepassingen van
gedragsgenetische kennis in onderwijs,
opvoeding en de geestelijke en lichamelijke
gezondheidszorg.
In een tweede onderzoeksstage, van periode 4
tot en met periode 6 van het tweede jaar, voert
de student zelfstandig een onderzoek uit waarin
kennis en vaardigheden als onderzoeker verder
worden uitgebouwd, culminerend in een
publiceerbare Master of Science thesis. Deze
stage zal doorgaans plaatsvinden bij een externe
(inter)nationale onderzoeksgroep.
Via keuzevakken in het eerste en tweede jaar
kunnen studenten zich focussen op specifieke
interessegebieden (zoals klinische psychologie,
psychiatrie, neurologische ontwikkeling en brain
imaging, moleculaire genetica, (bio)statistiek,
(bio)informatica, of ethiek en
wetenschapsfilosofie). Dit kunnen cursussen zijn
uit het aanbod binnen andere Research Masters
in de Graduate School Psychology, maar mogen
bij goedkeuring door de examencommissie ook
komen uit RM programma’s buiten de Faculteit
of buiten de VU.
Ethiek, integriteit, academische vaardigheden en
internationale competentie komen geïntegreerd
terug in de cursussen aan de hand van specifieke
colleges en opdrachten en deelname aan
colloquia en congresdagen.
120 EC
Voltijd
Amsterdam
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding
Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum opleiding
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld: voorstel daartoe.
De RM Genes, Behaviour and Health richt zich
primair op (inter)nationale studenten met een
interesse in toepassingen van de genetica in de
gedragswetenschappen of de gezondheidskunde,
die voldoende achtergrond hebben in statistiek,
biologie en psychologie. In Nederland zal de
instroom overwegend komen vanuit de
pedagogiek, psychologie, gezondheidskunde,
biomedische wetenschappen,
bewegingswetenschappen, (bio)informatica of
(bio)statistiek. Van studenten uit het buitenland,
waar vaak een bredere Bachelor opleiding
bestaat, zal hun Major een vergelijkbare
achtergrond hebben in de gedrags- of
gezondheidswetenschappen.
Gedrag en Maatschappij
Motivering: De kennis en vaardigheden die de
studenten zich eigen maken in dit RM
programma richten zich op gedrag (bijv.
middelengebruik, sport, cognitieve functies) met
name gedrag relevant voor gezondheid en ziekte
(bijv. depressie en cardiovasculaire ziekte).
Gedragsgenetisch onderzoek heeft brede
maatschappelijke implicaties. Denk hierbij aan de
implicaties van gedragsgenetisch onderzoek naar
cognitieve processen voor het onderwijs en aan
het onderzoek naar gezond ouder worden,
eenzaamheid en sociale ongelijkheid.
1-9-2018
De specifieke selectie-eisen voor de Research
Master zijn conform de eisen gesteld voor de
bestaande Psychology RMs, vastgelegd in het
Engelstalige onderwijs en examenreglement van
de Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen. Dit betreft een
selectie op basis van opleiding, cijfergemiddelde,
Engelse taalvaardigheid, en motivatie.
Studenten worden geselecteerd op motivatie en
prestaties en activiteiten gedurende hun
Bachelor-traject. Zij kunnen zich aanmelden als
zij een (inter)nationaal bachelor-certificaat of
gelijke graad hebben behaald op het gebied van
pedagogiek, psychologie, gezondheidskunde,
biomedische wetenschappen,
bewegingswetenschappen, (bio)informatica of
(bio)statistiek en geïnteresseerd zijn in een
carrière als onderzoeker in de
gedragswetenschappen of gezondheidszorg met
specialisatie genetica.
Indien een capaciteitsbeperking wordt ingesteld:
hoogte en motivering.
Korte beschrijving arbeidsmarktmogelijkheden
(beroepen en branches)
Overige informatie (indien gewenst)
Een GPA van 7,5 zal vereist zijn maar
uitzonderingen zijn mogelijk voor profielen van
nevenactiviteiten die getuigen van grote
motivatie voor de RM, maatschappelijke
betrokkenheid en/of ondernemingszin.
De Engelse taalvaardigheid voor hen die niet
eerder Engelstalig onderwijs volgden worden
getoetst aan de hand van een IELTS score van
6.5 , een TOEFL paper based test score van 580,
een TOEFL internet based test score van 92-93 of
een Cambridge Advanced English classificatie van
A, B or C.
Om te zorgen voor optimale aandacht voor de
individuele student zal de instroom in de RM
gelimiteerd zijn tot 30 studenten per jaar.
Studenten zullen in de regel na de Master fase
kiezen voor een promotietraject aan een
universiteit in binnen- of buitenland. Dit zal
doorgaans gevolgd worden door een
academische loopbaan (universitair docent, postdoctoraal onderzoeker) binnen een
kennisinstelling. Een kleiner deel zal in een aan
onderzoek gerelateerde functie gaan werken bij
een nationaal of internationaal biotechnologisch,
bioinformatica, of biomedisch georiënteerd
bedrijf.
Download