standaardbrief_kdv_2006_01

advertisement
[uw naam]
[uw adres]
[uw postcode en plaats]
[naam kinderdagverblijf]
[adres kinderdagverblijf]
postcode en plaats kinderdagverblijf]
[plaatsnaam], vrijdag 21 juli 2017
Betreft: Niet verplichte vaccinatie
Geachte [naam kinderdagverblijf]
Wij de ouders van [naam kind] willen onze zoon/dochter inschrijven bij uw instelling. Helaas bleek dit
niet mogelijk te zijn aangezien ons kind niet/niet volledig gevaccineerd is.
Wij willen u er op wijzen dat het weigeren van niet/ niet volledig gevaccineerde kinderen in strijd is met
art 11 van de Grondwet; ”ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
onaantastbaarheid van zijn lichaam”. In dit artikel wordt de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
gegarandeerd. In Nederland is vaccinatie van kinderen een vrije keuze.
In de wet Kinderopvang zijn geen artikelen opgenomen die een vaccinatiebeleid voor kindercentra
bevatten. De wet Kinderopvang delegeert de uitwerking van de kwaliteitsregels naar de gemeente. Een
gemeentelijke verordening met betrekking tot de wet Kinderopvang mag ook geen artikelen bevatten die in
strijd zijn met de grondwet.
Aan de hand van het toetsingskader uit het handboek van de wet Kinderopvang wordt er toezicht gehouden
door de GGD. Ook adviezen en richtlijnen van de GGD mogen niet in strijd zijn met de Grondwet.
Een huishoudelijk reglement van kindercentra mag niet in strijd zijn met de Grondwet. Kinderopvang
geschiedt op basis van een overeenkomst tussen “houder en ouder”. Ook deze overeenkomst mag geen
artikelen bevatten die in strijd zijn met de wet.
Wij hopen dat u zult begrijpen dat uw argumenten niet rechtsgeldig zijn en constateren dat er geen
gegronde reden is om ons kind te weigeren. Wij gaan er daarom vanuit dat ons kind gewoon geplaatst kan
worden in uw kinderopvang en nemen binnenkort hierover contact met u op.
Met vriendelijke groeten,
[naam]
Download