PowerPoint-presentatie

advertisement
Pensioen, VUT en Levensloop
Deze powerpointpresentatie is eind 2006 gebruikt bij een aantal
workshops over pensioen, vut en levensloop. Over de wijzigingen bij het
pensioenfonds Horeca & Catering wordt dan ook in de toekomende tijd
geschreven. Deze wijzigingen zijn inmiddels per 1.1.07 ook daadwerkelijk
doorgevoerd.
Welkom!
Onderwerpen van deze workshop
- AOW
- Pensioenregelingen Horeca, Catering en
Recreatie
- Vroegpensioen
- Vut-regelingen Horeca en Catering
- Levensloopregeling
Tijdsduur
Deel 1 10.30 uur tot 11.45 uur
Pauze
11.45 uur tot 12.00 uur
Deel 2
12.00 uur tot 13.00 uur
Ouderdomspensioen bestaat uit
maximaal 3 delen:
- AOW
- Bedrijfstak-pensioen
- Individueel gespaarde regeling
AOW(1)
Iedereen die in Nederland woont bouwt
tussen zijn of haar 15e en 65e levensjaar 2% per jaar van het maximaal te
bereiken AOW pensioen.
AOW(2)
AOW was vroeger een uitkering voor de
kostwinner. In de toekomst zal het een
individuele uitkering worden. Nu zitten
wij in een overgangsfase.
AOW(3)
De AOW bedraagt 50% van het
gezinsminimum( 641,12 bruto). 2
mensen samen krijgen dus 100% van
het gezinsminimum.
Een alleenstaande krijgt 50% plus 20%
toeslag.
AOW(4)
Deze AOW voor de toekomst gaat uit
van 2-verdieners. Er is dus op dit
moment een probleem voor iemand die
65 jaar wordt en een niet-verdienende
partner heeft die nog geen 65 jaar is.
AOW(5)
Tot 1.1.2015 krijgt degene die 65 jaar
wordt een (inkomens-afhankelijke)
toeslag voor een jongere partner.
AOW(6)
Degenen die zijn geboren na 1.1.1950
en een jongere partner hebben die geen
eigen inkomen heeft moeten dus iets
regelen!
AOW(7)
Indien de partner in het geheel geen
inkomen heeft wordt 50% toeslag
betaald zodat het totale inkomen weer
100% is.
AOW(8)
Indien de jongere partner inkomen uit
arbeid ontvangt wordt een bedrag van
15% van het wettelijk minimumloon
vrijgelaten, plus 1/3 deel van het
meerdere. Bij een inkomen van meer
dan bruto 1154,37 euro vervalt de
toeslag.
AOW(9)
Heeft de jongere partner inkomen uit
een uitkering dan wordt dat inkomen
geheel op de toeslag in mindering
gebracht.
Toekomst AOW
Verhoging leeftijd?
Ook AOW-premie betalen door 65+?
Bedrijfstakpensioen
Bedrijfstakpensioen is een aanvulling op
de AOW-uitkering.
Bedrijfstakpensioen bouw je op door
tijdens je werkzame leven premie af te
dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Bedrijfstakregelingen
kunnen erg van elkaar verschillen.
Bedrijfstakpensioenfondsen
Voor de sectoren waar de FNV
Horecabond actief is kennen wij 2
pensioenfondsen:
Het pensioenfonds Horeca & Catering
en de stichting Pensioenfonds
Recreatie.
Bedrijfstakpensioenfondsen
Het pensioenfonds Horeca en Catering is
voor werknemers die vallen onder de CAO’s
Horeca en Contractcatering.
De Stichting Pensioenfonds Recreatie is voor
werknemers die vallen onder de CAO
recreatie en zweminrichtingen. Voor
werknemers die vallen onder de CAO dagrecreatie is er geen bedrijfstakpensioenfonds.
Pensioenfonds Horeca &
Catering(1)
Per 1.1.07 gaat er heel veel veranderen
aan de pensioenregeling.
De regeling wordt omgezet in een pure
individuele
ouderdomspensioenregeling.
Pensioenfonds Horeca en
Catering(2)
De nu aan de regeling gekoppelde
nabestaanden- en
wezenpensioenregeling komt te
vervallen. Wellicht gaat het
pensioenfonds een nabestaanderegeling als vrijwillig product invoeren.
Hier moet dan extra premie voor
worden betaald.
Pensioenfonds Horeca &
Catering(3)
De toetredingsleeftijd voor het pensioenfonds
wordt verlaagd van 25 naar 21 jaar.
Invoering van een “franchise” van 9.566 euro
op jaarbasis. Voor part-timers franchise per
uur. (4,84 euro horeca en 4,60 euro
contractcatering)
Pensioenfonds Horeca &
Catering(4)
Regeling blijft een middelloon regeling
met indexering.
Elk gewerkt jaar bouw je een bedrag
aan pensioen op. Elk jaar wordt dit
bedrag aangepast aan de inflatie. Over
het percentage beslist het bestuur. Dit
percentage kan 0,00 zijn.
Pensioenfonds Horeca &
Catering(5)
Het totaal van de per jaar opgebouwde
bedragen plus indexering op die
bedragen is je pensioenbedrag per jaar.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(1)
Pensioenregeling blijft in grote lijn
hetzelfde. Wel wordt de
toetredingsleeftijd verlaagd naar 21 jaar.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(2)
Regeling blijft middelloonregeling met
indexering. Elk gewerkt jaar bouw je
een bedrag aan pensioen op. Elk jaar
wordt dit bedrag aangepast aan de
inflatie. Over het percentage beslist het
bestuur. Dit percentage kan 0,00 zijn.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(3)
Onderdeel van de regeling is voor
deelnemers een nabestaandenpensioen. De deelnemer kan niet kiezen
of hij hier wel of niet aan wil deelnemen.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(4)
Gepensioneerden kunnen als zij met
pensioen gaan wel een keuze maken of
zij dan ook een nabestaandenpensioen
willen. Als zij dit willen houd dit in dat de
ouderdomspensioenuitkering 15% lager
wordt.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(5)
Deze pensioenregeling kent een
“franchise”van 10.400 euro op
jaarbasis.
Voor part-timers geldt er een
uurfranchise van 5,28 euro per uur.
Stichting pensioenfonds
Recreatie(6)
Het totaal van de per jaar opgebouwde
bedragen plus indexering op die
bedragen is je pensioenbedrag per jaar.
Voorbeeldberekeningen(1)
Voor de voorbeeldberekeningen nemen
we steeds een werknemer die fulltime
werkt en 20.000 euro op jaarbasis
verdient en een deeltijder die 50% werkt
(19 of 20) uur werkt en 10.000 euro op
jaarbasis verdient en 15 jaar in de
bedrijfstak werkt.
Voorbeeldberekeningen(2)
Premie fulltimer Horeca en catering:
Bruto loon 20.000
Franchise 9.566
Premie betalen over
10.434 x 7,15% =
746,03
De werkgever draagt hetzelfde bedrag bij.
Voorbeeldberekeningen(3)
Uitstapje: verschil premie oude-nieuwe
regeling. In 2006 betaalde deze
werknemer 3,75% x 20.000 = 750 euro
(1,85% daadwerkelijke premie en 1,9% herstelpremie voor het
vermogensherstel van het pensioenfonds)
Voorbeeldberekeningen(4)
Hiervoor krijgt deze fulltime werknemer die
20.000 euro op jaarbasis verdient terug:
1,5% (opbouwpercentage) x 10.434
(brutoloon -/- franchise) = 156,51 euro
pensioenopbouw per jaar. Als deze
werknemer van 15 jaar in de horeca/catering
werkzaam is en elk jaar 20.000 euro verdient
is zijn pensioenuitkering 15 x 156,51 =
2347,65 per jaar.
Voorbeeldberekeningen(5)
Uitstapje: Wat had de oude
Horeca/Catering regeling deze
werknemer opgeleverd?
15 jaar x 0,48 (opbouwpercentage) x
20.000 = 1440 euro bruto per jaar
Voorbeeldberekeningen(6)
Recreatie en zweminrichtingen:
Premie:
20.000 -/- 10.400(franchise) = 9.600 x
8,2%(wn-premie) = 268,80 euro premie
Voorbeeldberekeningen(7)
Uitkering Recreatie en Zweminrichtingen:
20.000 -/- 10.400 = 9.600 x 2,13%
(opbouwpercentage) = 204,48 bruto per jaar
x 15 jaar = 3067 euro pensioen bruto per jaar.
Voorbeeldberekeningen(8)
Berekening parttimer 50%. 10.000 euro bruto
per jaar.
Horeca en catering: 10.000 -/- 4.783
(franchise) = 5217 x 7,15% = 373,02 premie.
5217 x 1,5% opbouw = 78,26 bruto opbouw x
15 jaar = 1174 bruto pensioen per jaar
Voorbeeldberekeningen(9)
Recreatie: 10.000 -/- 5.200 = 4.800 x 8,2%
premie = 393,60 premie.
Pensioenuitkering = 4.800 x 2,13% = 102,24
per jaar x 15 jaar = 1533,60 bruto uitkering
per jaar.
Voorbeeldberekeningen(9a)
Als je in de Recreatie vervolgens kiest voor
het verzekeren van een nabestaanden
pensioen voor je partner kost je dat 15% van
je ouderdoms-pensioen, Je ontvangt dan nog
85%. Als je komt te overlijden ontvangt je
partner 70% van deze 85%.
Voorbeeldberekeningen(10)
Het lijkt of je in de Recreatie voor iets meer
premie veel meer pensioen opbouwt. Dit
komt omdat in de horeca uitgegaan wordt van
een rendement op het vermogen van 3%. In
de recreatie is dit nog 4%, maar zal in de
toekomst ook moeten worden aangepast aan
de meer realistische 3%.
Eerder stoppen met werken(1)
Vroegpensioen Horeca en Catering:
Gespaarde geld toevoegen aan
ouderdomspensioen.
Op verzoek werknemer toevoegen aan
levensloopregeling of vroegpensioen laten
staan.
Eerder stoppen met werken(2)
Vroegpensioen Recreatie:
Gespaarde geld toevoegen aan
ouderdomspensioen. Of op verzoek
werknemer vroegpensioen laten staan.
Eerder stoppen met werken(3)
Het pensioen vervroegen, dus eerder in laten
gaan als de huidige 65 jaar.
Dit kost geld. Geregeld in het reglement van
de pensioenfondsen.
Eerder stoppen met werken(4)
Horeca en Catering:
Vervroeging:
Leeftijd
58
59
60
61
62
63
64
65
%
59,9
64,1
68,7
73,7
79,3
85,5
92,4
100,0
Eerder stoppen met werken(5)
Recreatie:
Leeftijd bij herschikking
Vervroegingsfactor Ouderdomspensioen
60
68 %
61
73 %
62
78 %
63
85%
64
92 %
65
100 %
Eerder stoppen met werken(6)
Let op! Voor je 65e krijg je geen AOW.
Bedrijfstakpensioen is aanvulling op AOW
Later kan ook! (1)
In Horeca en Catering kun je er ook
voor kiezen om pas later met pensioen
te gaan. En dan krijg je een hogere
pensioenuitkering.
Later kan ook! (2)
In de recreatie kun je kiezen voor laaghoog of hoog-laag pensioen. De eerste
jaren na je 65e juist een hoog (of laag)
pensioen en de jaren daarna een lager
(of juist hoger) pensioen.
Vut overgangsregelingen(1)
De Horeca en de Contractcatering kennen
overgangsregelingen voor de VUT.
Door overheidsbeleid worden sectoren
gedwongen te stoppen met regelingen die
eerder stoppen met werken mogelijk maken.
Vut overgangsregelingen(2)
Horeca (SOHOR)
Alleen nog toegankelijk voor
werknemers met geboortejaren 1945,
1946 en 1947.
Geboortejaar ’45 en ’46 bij 59 jaar,
Geboortejaar ’47 bij 60 jaar.
Vut overgangsregelingen(3)
3 opties:
- eerst 50% stoppen, na 1 jaar volledig
stoppen, uitkering 75%
- Een jaar later stoppen, maar dan meteen
volledig en uitkering van 75%
- 2 jaar later volledig stoppen, uitkering dan
80%
Vut overgangsregelingen(4)
Minimaal aantal dienstjaren direct
voorafgaand aan deeltijduittreding:
1945
10 jaar
1946
11 jaar
1947
13 jaar
(bij direct voltijd uittreden dient er een dienstverband te zijn vanaf 1.1.94)
Vut overgangsregelingen(5)
Premie 1,4% voor alle werknemers waarvan
werknemers 0,7% betalen. Werkgevers
betalen ook 0,7%.
Vut overgangsregelingen(6)
Bijverdiensten
Alles wat je naast de SOHOR-uitkering
bijverdient waardoor uitkering + loon samen
meer is dan 95% van je oude loon wordt
gekort.
Wel moeten alle bijverdiensten worden
opgegeven.
Vut overgangsregelingen(7)
Contractcatering(SUCON)
Deze regeling diende te worden aangepast
aan nieuwe wettelijke regels.
Vut overgangsregelingen(8)
Evenwicht vinden tussen premiebetalers en
de beperkte groep die nog SUCON uitkering
zou kunnen gaan ontvangen,
rekening houdende met belasting-wetgeving
en wetgeving gelijke behandeling.
Vut overgangsregelingen(9)
Nieuwe regeling in schema:
Geboortejaar
1946 of eerder
1947
1948
1949
1950-1953
1954 en later
Vut Leeftijd
Was
Wordt
60
60
60
61,5
61
62,5
61
63
62
63
-
Jaren gewerkt in cc
Was
Wordt
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
Nvt
Nvt
Vut overgangsregelingen(10)
Premie:
Alle werknemers in sector betalen 1,2%
(was 1,5%)
Alle werknemers die gebruik kunnen maken
betalen extra 3,5% (samen 4,7%)
Vut overgangsregelingen(11)
Alle werknemers die gebruik kunnen maken
zitten in een “gesloten bestand”.
Deze groep krijgt opnieuw de keuze
voorgelegd of zij van de regeling gebruik
willen maken en dus ook de extra premie
willen betalen.
Vut overgangsregelingen(12)
Hoogte SUCON-uitkering is 75% van het
gemiddeld verdiende loon.
Tot geboortejaar 50 kan vut later ingaan dan
de minimale leeftijd, uitkering wordt dan
hoger.
Vut overgangsregelingen(13)
Bijverdiensten worden gekort op SUCONuitkering.
Vut overgangsregelingen(14)
Voor degenen die niet in gesloten bestand
zitten komt er een vrijwillige bijspaarregeling
voor het pensioen waar de werkgever de helft
van de premie betaald met een maximum van
1%.
Levensloopregeling(1)
Werknemer mag er voor kiezen om maximaal
12% van zijn bruto- inkomen in de
levensloopregeling te storten.
De werknemer mag het geld uit de
levensloopregeling gebruiken om verlof te
financieren. Dit kan zijn tijdens zijn loopbaan,
maar eventueel ook voorafgaande aan het
ouderdomspensioen.
Levensloopregeling(2)
In het levenslooppotje mag maximaal 210%
van het jaarloon zitten. Op die manier kan de
werknemer maximaal 3 jaar verlof tegen 70%
van zijn jaarloon opnemen.
Als (een deel van) het geld is opgebruikt mag
er weer opnieuw gespaard worden.
Levensloopregeling(3)
Bij het opnemen van gelden(bruto) uit de
levensloopregeling krijg je een klein extra
fiscaal voordeel. (183 euro per jaar dat je
gespaard hebt)
Je moet kiezen tussen of een
levensloopregeling of een spaarloonregeling.
Dit was de workshop
Wellicht tot volgend jaar
Download