6-dec-grondwet

advertisement
Lijst van de debatten
Français
Maandag 6 december 2004 :
Sterke en zwakke punten van de Europese Grondwet
Inleiding : Anne-Marie Lizin - Voorzitter van de Senaat en Elio di Rupo Volksvertegenwoordiger en lid van de Conventie
Voorzitters: Paul Wille, Philippe Mahoux en Sabine de Bethune - Fractievoorzitters
Sprekers : Jean-Luc Dehaene - Europarlementslid en ondervoorzitter van de Conventie, Pierre
Moscovici - Ondervoorzitter van het Europees Parlement en Annemie Neyts-Uyttebroeck Euro-Parlementslid
Experts : Koenraad Lenaerts - Rechter bij het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen en Franklin Dehousse, Rechter bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de
Europese Gemeenschappen.
In juni 2004 hebben de leiders van de 25 lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt
over een nieuwe grondwet om de EU efficiënter en democratischer te maken. Na de ratificatie
door alle 25 lidstaten zal de grondwet in 2006 in werking treden. Hoewel de grondwet
wijzigingen in een aantal procedures zal aanbrengen, zal er geen verandering optreden in het
evenwicht tussen de instellingen die de EU in de voorbije vijftig jaar hebben bestuurd.
Enkele indrukken van het debat
Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin (PS) hoopt dat de Europese Grondwet de vrede en
stabiliteit in Europa verstevigt en de basis legt voor meer welvaart en levenskwaliteit. De
ratificatie ervan is volgens haar het uitgelezen moment om de burger de gelegenheid te bieden
daarover zijn zeg te doen. De debatweek in de Senaat is daartoe een aanzet.
Europarlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V), tevens ondervoorzitter van de Europese
Conventie, wijst erop dat de Europese Grondwet een compromis blijft. Dromen van perfectie
staat volgens de gewezen Premier echter gelijk aan immobilisme.
Het publiek heeft vragen over zo’n referendum over de Europese Grondwet en de gevolgen bij
een negatieve uitslag ervan. Dit ontlokt aan Jean-Luc Dehaene vanzelfsprekend zijn bekende
reactie: problemen moet je pas oplossen wanneer ze zich aandienen.
Annemie Neyts-Uyttebroeck (VLD),
Europarlementslid, sluit zich daarbij aan. Maar een "mooi kind" heeft zij het Verdrag van Nice
nooit gevonden. De Europese Unie is volgens haar wel a work in progress
Kamerlid Elio Di Rupo (PS), tevens lid van de Europese Conventie, waarschuwt evenwel voor
een volksraadpleging, omdat die aanleiding kan geven tot xenofobe en zelfs racistische
opmerkingen.
Koen Lenaerts, rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, meent dat
zelfs Eurosceptici het verdrag moeten goedkeuren. Tegenstemmen staat volgens de rechter voor
het behoud van de huidige toestand.
Pierre Moscovici, ondervoorzitter van het Europees Parlement, betreurt dat het Verdrag van
Nice niet is wat het moest worden. Frankrijk en Duitsland zaten namelijk niet op dezelfde lijn.
Hij is er zeker van: dit verdrag zal niet het laatste zijn.
Andere vragen gaan over de voorlichting van de burgers, het sociale Europa en de procedure
voor herziening van de Europese Grondwet. Iemand meent dat de Europese Grondwet
uitdrukkelijk zou moeten verwijzen naar de christelijke wortels van Europa.
Sabine de Bethune (CD&V) vindt het prima dat de Europese Grondwet het recht op een vrije
geloofsovertuiging bevestigt. Zij verklaart zich geen voorstander van een referendum, ook al
omdat dit grondwettelijk niet kan.
Haar collega Isabelle Durant (Ecolo) daarentegen wil zo’n referendum nog vóór Kerstmis
organiseren.
Paul Wille (VLD) besluit het debat profetisch dat "eenheid in verscheidenheid" ook het motto is
voor de verdere totstandkoming van Europa.
Download