milieu

advertisement
Periode 10.1
LTO43
Theorie achter de Praktijkproeven
• Bacterieel wateronderzoek. (kiemgetal 13.5 en
13.6)
• Voorschriften CZV en Winkler.
H16 of H17 Ecosysteem en milieu.
• Met uitzondering van Energiestroom
Lesstof voor Toets 10.1
Wat zijn de stappen van een RWZI?
Lees aandachtig, wikipedia RWZI door!!
1.
2.
3.
4.
5.
Grofvuilverwijdering – scheiden van grof vuil van het water
Voorbezinktank – grove deeltjes zakken naar de bodem, olie en vetten drijven en worden
verwijderd (afromen)
Biologische tank – reiniging van het afvalwater door actief slib (vol met bacteriën)
Nabezinktank – schoonwater stroomt over de tank, overige vuil naar de bodem
Slibverwerking - slib geperst, water onttrokken, slib verbrand, gedroogd slib kan gebruikt
worden voor in de bouw (cement). Vrijgekomen biogas voor energieopwekking. Energie
kan gebruikt worden AWZI van elektriciteit te voorzien
Waterzuivering
Schrijf de stappen mee met het
filmpje, in een blokschema.
http://youtu.be/Z2w2vvI3Nnc
Welke metingen worden op de zuivering gedaan?
Metingen afval water/ Biologisch onderzoek slib:
•
•
•
•
•
•
•
•
pH meting influent-effluent
CZV- chemisch zuurstof verbruik
BZV-biochemisch zuurstof verbruik
Stikstofgehalte (kjeldahl )
Nitriet bepaling (spectro )
Fosfaat bepaling (spectro) + monster RWZI toevoegen aan analyse.
Zuurstofbepaling volgens Winkler
Microscopisch onderzoek- slibvlok morfologie
Waterzuivering
Coliformen test
• indicator voor pathogenenen
bacterien in aquatische milieu’s
(zwemwater, drinkwater,
slootwater, etc.)
Aanwezige fecale colibacteriën betekent:
• het water is verontreinigd met de
uitwerpselen (of: mest) van dieren of
mensen.
• waarschijnlijk ook verontreinigd met
pathogene bacteriën en virussen of andere
ziekteverwekkers, die in uitwerpselen
voorkomen.
Bacterieel
wateronderzoek
De criteria voor zwemwater liggen beneden
200 kve fecale colibacteriën/ 100 ml.
http://www.zwemwater.nl/
• Directe telling mbv microscoop en telkamer.
• Indirecte kolonietelling (kiemgetalbepaling)
• Het kiemgetal is het aantal kolonies maal de
verdunningsfactor.
Kiemgetal bepaling
Maak opdracht 12 t/m 15 op blz 282 of 296
De vier groei fasen in vloeibare media:
• 1. Lagfase, weinig of geen toename.
• 2. Logfase, verdubbeling per tijdseenheid.
https://www.youtube.com/watch?v=pVMpIxH8WAc&authuser=0
• 3. Stationaire fase, constante fase.
• 4. Afstervingsfase.
GROEICURVES
Maak opdracht 16 en 17 op
blz 284 of 298
(17b niet)
Kringlopen
H16 of H17 ecosysteem en milieu.
Boek: Biologie voor het MLO
Wat is milieu?
Wat is milieukunde?
Wat is ecologie?
Begrippen
• Ecosysteem
• Biosfeer
• Milieufactoren
Basisbegrippen biologie
en ecologie.
Ecosysteem
• Biotische (milieu)factoren
• Organismen van een andere soort
• Abiotische (milieu) factoren
• Temperatuur
• Licht en lucht
• Water
Opdracht 1 t/m 5 blz. 324 of 350
• Bodem
Milieufactoren -Invloeden
op een ecosysteem
• Omschrijf de volgende begrippen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Milieu
Milieukunde
Ecologie
Ecosysteem.
Biosfeer
Milieufactoren
Vier biotische milieu factoren, met een voorbeeld.
Vier abiotische milieu factoren, met een voorbeeld.
Samenvatting/Oefening
• Producenten
• Consumenten
• voedselketen
• Reducenten
Energiestroom/
voedselketen
Voedselweb
• Water kringloop
• Koolstof kringloop
• Stikstof kringloop
• Fosfor kringloop
Kringlopen
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_kringloop01
Waterkringloop
• http://www.youtube.com/watch?v=w7AIhVh5GoU
Koolstof kringloop
• https://www.youtube.com/watch?v=Vgyn6S4wG8c
Stikstof kringloop
Fosfor kringloop
Opdracht 12 t/m 16 blz. 332 of 358
•
•
•
•
•
4 groepen.
1 Placemat per groep.
(water, koolstof, stikstof en fosfaat).
Placemat invullen (10 min.).
Placemat presenteren (5 min. per groep).
De Placemats
• Verstoring van een kringloop
• Draagkracht van een ecosysteem.
Filmpje: bedreigde diersoorten
Rode lijst
Rode lijsten zijn lijsten
waarop per land de in hun
voortbestaan bedreigde
dier- en plantensoorten
staan.
Op de Rode lijsten staan,
naast de bedreigde
soorten,
beschermingsmaatregelen
om deze soorten weer in
aantal te laten toenemen.
Stabiliteit en draagkracht
van een ecosysteem.
Opdracht 17 t/m 21 blz. 335 of 361
1. Het openbreken of veranderen van kringlopen.
2. Het intensiever verbruiken van energie.
3. Verwaarlozen van kwaliteitsaspecten in
productieprocessen en bij producten.
Verstoring in relatie tussen mens en milieu.
Milieuproblemen- oorzaken
•
•
•
•
•
•
•
Verandering van klimaat.
Verzuring.
Vermesting (eutrofiëring).
Verspreiding (toxische stoffen).
Verdroging.
Verwijdering (van afval).
Verstoring.
Zoek voorbeelden op internet!!
Milieuproblemen- thema’s
Opdracht 22 t/m 27 blz. 344 of 370
Download