KAE studenten • Vijfde middelbaar • Ingenieurswetenschappen

advertisement
Wiezijnwij?
•  KAEstudenten
•  Vijfdemiddelbaar
•  Ingenieurswetenschappen
•  AmauryvanTrappen,MalcolmLudinant,
NathandeBruyne,JeremieCarlieren
onzeleerkrachtDavidMaquenne
Redenwaaromhetfaalde.
Wewistennietwaaromhetnietwas
gelukt.Omdatwehetopvoorhandthuis
haddengetest.Enhetwasgelukt.We
dachtenaldathetdebaWerijvande
gondolaleegwasgelopendoorde
andereexperimenten.Endathethad
moetenwerken.Wehebbendusalle
gegevensverwijdertenopnieuwgetest
enerwarengegevensberekend.Dat
beves\gdeonzehypothese.Maarerzijn
tochgroependiewelgegevenshebben
dusblij`ertocheenmysterie.
Inleiding
Wijhebbendekansgehadommeetewerken
aanASGARDVI.ASGARDlanceerteenballonelk
jaarinderuimteenwordtgeorganiseerddoor
hetKMI,aestroeneenenthousiasteleerkracht.
Wijwoudendekrachtenopdegondola
berekenenaandehandvaneenacelerometer
eneenbarometer.
Waaromhebbenweditonderzoekgekozen?
Omdatwegeïnteresseerdwarenin
programmerenvaneenarduinoenhetsolderen
ervan.Wewarenookgeintreseerdindekennis
vandewetenschappersinhetKMIenhet
planetarium.
VideoopYoutube(dooronsgefilmtmeteendrone!);
hWps://www.youtube.com/watch?v=YA[vRlrKlI
Conclusie
Deballonondergaateengroteversnellinginhetbegin.
Hiernafluctueertdeversnellingrondnul.De
hypothesewasjuisttotaandeontploffingvande
ballon(wehaddengeenhypothesegemaaktnade
ontploffing)
Methodes:
Onzemissiewasomdekrachtenop
eenballontemetenenhiervoor
haddenweeenArduinonodig.Om
onzeme\ngentekrijgenhebbenwe
meerderecomponentenmoeten
programmerenensolderenopde
Arduino.Deverschillendeparameters
diewenodighaddenzijna
(accelera\e),P(druk)enm(massa).
Webepalendekrachtmetdeformule
F=m.aendehoogtemetde
druksensor.Opdezemanierkrijgenwe
eengoedresultaatvandekrachtendie
werkenopdeballondoorheende
vlucht.
Hypothese:
Wijvermoedendatdeballoneerst
eengroteresulterendekrachtnaar
gaathebben(naarboven)enderest
vandevluchtgaatderesulterende
krachtgelijkzijnaannul.
Download