Jaarverslag WPOG 2016

advertisement
Jaarverslag WPOG 2016
De Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie is een multidisciplinaire
werkgroep van de NVOG. De WPOG heeft tot doel het psychosomatische denken en
handelen (de biopsychosociale attitude) onder de aandacht te brengen van al die personen
die werkzaam zijn als BIG-geregistreerd hulpverlener binnen de gynaecologische en
verloskundige praktijk. Tot haar leden behoren gynaecologen, gynaecologen in opleiding,
verloskundigen, seksuologen en zorgverleners uit andere aanpalende disciplines zoals
psychiaters en psychologen.
Het bestuur van de WPOG bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse disciplines.
Samenstelling bestuur in 2016:
Voorzitter:
Penningmeester
Secretaris:
Digitaal secretaris:
Leden:
Ereleden:
Jeroen Dijkstra, gynaecoloog
Dr. Geerte van de Pol, gynaecoloog
Maaike Traas, gynaecoloog
Dr. Esther Nijhuis, gynaecoloog en
Dr. Claire Stramrood, gynaecoloog i.o.
Annette ter Haar, gynaecoloog
Dr. Mijke Lambregtse- van den Berg, psychiater
Dr. Marieke Paarlberg, gynaecoloog
Anne-Marie Sluijs, verloskundige
Caroline Vos, gynaecoloog
Bas van der Sluis, gynaecoloog i.o.
Prof. Dr. Willibrord Weijmar Schultz, gynaecoloog in
ruste
Prof. Dr. Lex Peters, gynaecoloog in ruste
Aantal leden WPOG 2016:
Aantal niet-gynaecologische leden WPOG 2016:
Aantal vergaderingen bestuur 2016:
125 (t.o.v. 123 in 2015)
26 (t.o.v. 27 in 2015)
6
Missie bestuur 2015-2017
In 2015 had het WPOG-bestuur een visiedag. Toen is nagedacht over de visie en de missie
van de WPOG en zijn de volgende onderwerpen onder de loep genomen. Concrete plannen
zijn gemaakt om onze energie en aandacht aan deze punten te besteden en om de
ledenachterban meer te betrekken bij taken en activiteiten:
1. Onderwijs
A. Voortgangstoets
B. APOG
C. Leerboek
D. Symposia
2. Wetenschap
A. NTOG
B. Hoogleraarschap
C. Denktank / SPOG
D. Subsidiering onderzoek
3. Patiëntenzorg
A. Meer aandacht voor de andere pijlers dan perinatologie
B. Richtlijnen
C. Patiëntenverenigingen
D. Financiering psychosomatische zorg
4. Management
A. Contact met andere werkgroepen psychosomatiek, zowel nationaal als internationaal
B. Vergaderstijl
C. Website
Voor elk geletterd onderwerp werd een SWOT-analyse opgesteld en werd een streefdatum
afgesproken waarop het gewenste doel bereikt moet zijn.
Nieuws
Nieuwtjes worden gepost op onze website www.wpog.nl
Contact met NVOG-bestuur
De huidige (theoretische) positie van de WPOG in het organogram blijft gehandhaafd en in
de praktijk blijven we streven naar betrokkenheid bij psychosomatiek in alle deelgebieden.
Wij streven ernaar deel te nemen aan alle pijlervergaderingen. Daarin laten wij als WPOG
onze stem horen en gaandeweg hebben we ons een plek aan de spreektafel weten te
veroveren.
Contact met ISPOG
Met Marieke Paarlberg, ISPOG-bestuurslid, voormalig president van de ISPOG, zijn de
overleglijnen kort. Het contact is laagdrempelig en verloopt goed. In mei 2016 was het
tweejaarlijkse ISPOG-congres te Malaga en heeft Nederland acte de présence gegeven door
drie symposia te organiseren over de onderwerpen Cancer survivorship, Trauma, fear and
screening in obstetrics en over Vaginal penetration disorders and the pelvic floor.
Richtlijnen
De leden van het WPOG-bestuur namen ook in 2016 deel aan de richtlijncommissie van de
NVOG, lazen de conceptrichtlijnen kritisch door en leverden waar nodig aanvullingen of
commentaar. We verdelen dit als bestuursleden naar aandachtsgebied en betrekken de
leden waar mogelijk.
Onderwijs
Het bestuur, in de persoon van Caroline Vos, heeft een tweedaagse cursus voor AIOS en
gynaecologen ontwikkeld onder de naam Academie voor Psychosomatische Obstetrie en
Gynaecologie (APOG). Jaarlijks in maart wordt de cursus gegeven in Noordwijkerhout. Deze
cursus is leerzaam, interactief en wordt goed beoordeeld.
Symposia
In 2016 heeft de WPOG de drie eerder genoemde Nederlandse symposia op de ISPOG
georganiseerd.
Onderzoek
De WPOG heeft minder geld in kas dan eerder door bijdrage aan de ISPOG-symposia en
organisatie van de jaarlijkse APOG. De hoogte van de subsidies is om die reden in 2016
omlaag bijgesteld en in de toekomst zal mogelijk niet elke 6 maanden uitkering van een
onderzoekssubidie mogelijk zijn. In 2016 heeft de WPOG nog wel twee subsidierondes
gehouden waaraan via de website ruchtbaarheid gegeven is. De voorjaarssubsidie werd
toegekend aan de revisie van de richtlijnen Vulvodynie en PTSS in de verloskunde
(totaalbedrag € 2500,-). De najaarssubsidie is toegekend aan een onderzoek van Nienke
Molenaar naar gebruik van antidepressiva door zwangeren in Nederland. Haar onderzoek
wordt door de WPOG ondersteund met een eenmalig geldbedrag van € 500,-.
In de aandacht voor kennishiaten binnen de NVOG is het kennishiaat seksualiteit bij lichen
sclerosus, ingediend door de WPOG, aangewezen als een onderwerp met prioriteit.
Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology
Het JPOG-lidmaatschap is een online abonnement. Abonnees melden zich direct via de
website van uitgever Informa aan en betalen het abonnementsgeld ( € 40,-) direct aan de
uitgever.
Website
Sinds 2011 beschikt de WPOG over een eigen website die niet onder de NVOG hangt en
zodoende direct toegankelijk is: www.wpog.nl. Deze website is volledig ingericht en
functioneert als directe bron van informatie en middel voor communicatie tussen bestuur en
de leden van de werkgroep, waartoe ook niet-gynaecologen behoren. In 2015 is de website
geprofessionaliseerd. Er is een open gedeelte en een gesloten gedeelte, alleen toegankelijk
voor WPOG-leden.
Januari 2017
Maaike Traas, secretaris
Download