en / of naar locaties van Opdrachtgever die zijn

advertisement
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Profiel van de aanbestedende dienst
Koninklijke Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en
communiceren doordat ze:
 doof of slechthorend zijn;
 doofblind zijn;
 ernstige communicatieproblemen hebben (TOS of autisme met spraaktaalstoornissen);
soms in combinatie met een verstandelijke beperking, motorische problemen of psychiatrische problemen.
Kentalis is een landelijk werkende en gevestigde organisatie en biedt begeleiding, behandeling, onderwijs en
onderzoek op locaties verspreid over heel Nederland.
Het onderwijs van Kentalis
Het onderwijs van Kentalis omvat momenteel:

14 scholen voor Speciaal Onderwijs en 6 scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, ondergebracht in
circa 35 locaties

Ambulante dienstverlening
De zorg van Kentalis
De zorg van Kentalis omvat momenteel

Ongeveer 80 locaties voor zorg en diagnostiek
Beschrijving van de opdracht
De volgende informatie geeft een indicatie van de inhoud en de omvang van de opdracht.
Ze geeft globaal beeld over de school- en kantoormeubelen die tot op heden op de locaties van de
opdrachtgever worden gebruikt en het bedrag waarvoor tot op heden door de opdrachtgever school- en
kantoormeubelen werden ingekocht.
Deze informatie is bedoeld als indicatie en vormt geen garantie voor het toekomstige afnamepatroon. Hieraan
kunnen door de inschrijver dus geen rechten worden ontleend.
De opdrachtgever wijst er uitdrukkelijk op, dat gegevens met betrekking tot het gerealiseerde inkoopvolume
voornamelijk betrekking hebben op de jaren 2009 tot en met 2015 en dat het inkoopvolume zich in volgende
jaren anders zou kunnen ontwikkelen.
Zo kunnen in de komende jaren ten gevolge van, bijvoorbeeld: verandering van de wetgeving met betrekking tot
het onderwijs en de zorg, alsmede verandering van de organisatiestrategie, de gegeven aantallen leerlingen,
zorgcliënten, medewerkers en locaties wijzigen. Dientengevolge kan ook het inkoopvolume van meubilair in de
komende jaren veranderen en mogelijk, per saldo, dalen.
Voor het geval dat inschrijvers deze indicatie gebruiken ten behoeve van de berekening van de te offreren
prijzen, wijst de opdrachtgever er op, dat de opdrachtgever verwacht, dat inschrijvers de op basis van deze
indicatie gemaakte offerte ook gestand doen als het inkoopvolume wijzigt.
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan door de opdrachtgever naar aanleiding van, onder meer:
 de ontwikkeling van de in markt beschikbare producten
 de ontwikkeling van de behoefte van de organisatie van de opdrachtgever
 eventuele uitfasering van producten door de inschrijver
op meerdere momenten, aanpassing van het door de inschrijver aan de opdrachtgever geoffreerde assortiment
worden verlangd, naar aanleiding waarvan de inschrijver aan de opdrachtgever een passend aanbod dient te
doen van producten die aan de eisen van de opdrachtgever voldoen.
Pagina 1 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Globale omschrijving van de te offreren producten, bijbehorende service en diensten
De opdracht omvat

Levering van schoolmeubilair
Hieronder wordt verstaan: meubilair, dat bedoeld is voor inzet ten behoeve van het onderwijsproces van SO
en VSO, en meubilair dat ingezet kan worden ten behoeve van het zorgproces in – en om behandelgroepen
van de Vroegbehandeling (voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar).
Het meubilair moet geleverd kunnen worden in, ten minste, de volgende soorten:
1. Kasten
(met verschillende volumes, inrichtingsvarianten, deurvarianten, en, afhankelijk van het
toepassingsgebied, verrijdbaar en afsluitbaar)
2. Stoelen / zitmeubelen
2.1.
Fauteuils
2.2.
Krukken voor docenten en behandelaars te gebruiken bij doceren en behandelen
2.3.
Krukken voor leerlingen en zorgcliënten
2.4.
Sofa’s
2.5.
Stoelen voor docenten en behandelaars te gebruiken bij doceren en behandelen
2.6.
Stoelen voor leerlingen en zorgcliënten
(waaronder stoelen met de functionaliteiten van de “triptrapstoel”)
2.7.
Zitzakken
3. Tafels
3.1.
Tafels voor leerlingen en zorgcliënten te gebruiken bij individueel werken
3.2.
Tafels voor leerlingen en zorgcliënten te gebruiken bij groepswerk
3.3.
Tafels voor leerlingen te gebruiken bij praktijklessen handenarbied, techniek en consumptieve
techniek
3.4.
Tafels / commodes voor verschonen
4. Diversen
4.1.
Elementen voor visuele scheiding en geluidsdemping
(verplaatsbaar / demontabel)
4.2.
Folderdisplays
4.3.
Spiegels
4.4.
Wandschappen
5. Overige items,
die de inschrijver passend acht in de oplossingen die hij offreert, als antwoord op de vraagstukken die
de opdrachtgever in de aan de opdracht verbonden eisen en wensen opneemt.
Het aangeboden meubilair voldoet op alle aspecten aan de voor het Nederlandse onderwijs geldende
wettelijke eisen en de voor het Nederlandse onderwijs gangbare overige criteria
(waaronder NEN-EN 1729-1: 2015 en NEN-EN 1729 2: 2012 + A1 2015).
Pagina 2 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Het aangeboden meubilair is verkrijgbaar in uitvoeringsvarianten, die het meubilair geschikt maken voor de
situatie en omgeving waarin- en het toepassingsgebied waarvoor het wordt ingezet.
Zo zijn er ook varianten verkrijgbaar voor leerlingen en zorgcliënten met fysieke beperkingen.
Het aangeboden meubilair sluit, in geval op de opdrachtgever dat wenselijk acht, voor wat betreft “look and
feel”, aan bij het meubilair dat bij de opdrachtgever reeds in gebruik is.

Levering van kantoormeubilair
Hieronder wordt verstaan: meubilair, dat bedoeld is voor inzet ten behoeve van de kantooromgeving in
brede zin (onder meer: werkplekken, vergader- en ontmoetingsruimtes, ontvangstruimtes, kantines)
Het meubilair moet geleverd kunnen worden in, ten minste, de volgende soorten:
1. Kasten
(met verschillende volumes, inrichtingsvarianten, deurvarianten, en, afhankelijk van het
toepassingsgebied, verrijdbaar en afsluitbaar)
2. Ladeblokken
(met verschillende volume’s, inrichtingsvarianten, deurvarianten, en, afhankelijk van het
toepassingsgebied, verrijdbaar en afsluitbaar)
3. Stoelen
3.1.
Bureaustoelen
3.2.
Stoelen voor ontmoetingsruimtes, ontvangstruimtes en kantines
3.3.
Vergaderstoelen voor gebruik aan vergadertafels
3.4.
Vergaderstoelen voor gebruik aan vergadertafels én in vrije opstelling
4. Tafels
4.1.
Bureautafels, voor zittend werken
4.2.
Bureautafels, voor zittend én staand werken
4.3.
Tafels voor ontmoetingsruimtes, ontvangstruimtes en kantines
4.4.
Vergadertafels
5. Diversen
5.1.
Elementen voor visuele scheiding en geluidsdemping
(verplaatsbaar / demontabel)
5.2.
Lezenaars
5.3.
Lockers
5.4.
Voetensteunen
5.5.
Comfortabel meubilair voor ontvangstruimtes / wachtruimtes (waaronder fauteuils, sofa’s en
salontafels)
6. Overige items,
die de inschrijver passend acht in de oplossingen die hij offreert, als antwoord op de vraagstukken die
de opdrachtgever in de aan de opdracht verbonden eisen en wensen opneemt.
Het aangeboden meubilair voldoet op alle aspecten aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en de in
Nederland gangbare overige criteria voor meubilering van de kantooromgeving
(waaronder NEN-EN 1335 1 tm. 3 en NPR 1813 + C!: 2011).
Pagina 3 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Het aangeboden meubilair is verkrijgbaar in uitvoeringsvarianten, die het meubilair geschikt maken voor de
situatie en omgeving waarin- en het toepassingsgebied waarvoor het wordt ingezet.
Zo voorziet het aangeboden assortiment volledig in het faciliteren van “het nieuwe werken”.
Ook zijn er varianten verkrijgbaar voor gebruikers met fysieke beperkingen.
Het aangeboden meubilair sluit, in geval op de opdrachtgever dat wenselijk acht, voor wat betreft “look and
feel”, aan bij het meubilair dat bij de opdrachtgever reeds in gebruik is.


Onderhoud van schoolmeubilair en kantoormeubilair (óók van meubilair dat niet op basis van deze
aanbesteding is geleverd), waaronder:
o
Preventief onderhoud
o
Reparatie
o
Refurbishment (reviseren met én zonder aanpassing van het uiterlijk)
Ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot meubilering, waaronder:
o
Facilitering van assetmanagement
o
Advies
o
Regie/projectbegeleiding bij meubileringsprojecten
Voor producten die bij deze aanbesteding door de inschrijver aanvankelijk worden geoffreerd én voor producten
die de opdrachtgever op basis van deze aanbesteding ter vervanging of uitbreiding van de aanvankelijk
geoffreerde producten in het voor de opdrachtgever bij de inschrijver te bestellen assortiment laat opnemen
geldt:
 dat de opdrachtgever deze producten ten minste gedurende 10 jaren nadat de Inschrijver deze producten in
de looptijd van de overeenkomst het laatst aan de opdrachtgever heeft geoffreerd, met dezelfde
specificaties als waarmee ze door de inschrijver aan de opdrachtgever zijn geoffreerd, bij de inschrijver kan
bestellen en dat de inschrijver deze bestellingen aan de opdrachtgever levert.
De prijs waarvoor de inschrijver deze producten na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst aan
de opdrachtgever aanbiedt, is dezelfde prijs als die waarvoor de inschrijver deze producten in de looptijd
van de overeenkomst het laatst aan de opdrachtgever heeft geoffreerd; de inschrijver kan die prijs - ook na
het verstijken van de looptijd van de overeenkomst - indexeren conform de bepaling als opgenomen in het
bij deze aanbesteding behorende “Programma van eisen”.
én
 dat de inschrijver, gedurende de gehele door hem geoffreerde garantietermijn, volledig voldoet aan zijn
verplichtingen die uit de door hem geoffreerde garantie voortvloeien.
én
 dat de inschrijver, ten minste gedurende 10 jaren nadat de inschrijver deze producten in de looptijd van de
overeenkomst het laatst aan de opdrachtgever heeft geoffreerd, beschikt over de onderdelen en kennis om
preventief onderhoud en reparaties aan de geleverde producten te verrichten
én
deze onderdelen en kennis gedurende die periode, na afloop van de overeenkomst, beschikbaar stelt aan
door de opdrachtgever aangewezen derden, zodat zij onderhoud en reparaties aan de producten kunnen
verrichten.
De opdrachtgever vindt het ook belangrijk:
 dat de inschrijver invulling geeft aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het algemeen en aan
het concept van de “circulaire economie” in het bijzonder
én
 dat de kwaliteit van het geleverde meubilair en de bijbehorende service in optimale verhouding staat, én
blijft staan, tot een Total Cost of Ownership, die gangbaar en acceptabel is voor non-profit organisaties voor
zorg en speciaal onderwijs.
Pagina 4 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Inschrijving
Inschrijving op een deel van de opdracht is niet toegestaan.
De te gunnen overeenkomst
Met de inschrijver aan wie de opdracht definitief wordt gegund zal een overeenkomst voor 48 maanden worden
afgesloten
De beoogde datum van ingang van de overeenkomst is 11 april 2017.
Nadere informatie
De opdrachtgever verstrekt nadere informatie met betrekking tot de te offreren producten, bijbehorende service
en diensten in de in Negometrix opgenomen vragenlijsten “programma van eisen” en “gunningscriteria”.
Pagina 5 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
Gegevens ten behoeve van het inschatten van de omvang en het gewicht
van de opdracht
Gegevens met betrekking tot het huidige beeld
Aantal leerlingen (afgerond op honderdtallen)
De onderwijsorganisatie van de opdrachtgever verzorgt onderwijs en / of begeleiding voor ongeveer 7300
leerlingen.

Op scholen van de opdrachtgever:
voor Speciaal Onderwijs
(1150 leerlingen jonger dan 8 jaar, 1600 leerlingen 8 jaar of ouder).
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen die doof / slechthorend zijn of TOS hebben
(1050 leerlingen).

Ambulante dienstverlening
(3500 leerlingen, door Kentalis ondersteund in het regulier onderwijs).
Aantal cliënten in de vroegbehandeling
De zorgorganisatie van de opdrachtgever biedt vroegbehandeling aan ongeveer 1000 cliënten.
Aantal medewerkers
De organisatie telt totaal: circa 4600 medewerkers, 3100 FTE. Onderwijs heeft ongeveer 1800 medewerkers,
1300 FTE. Zorg en overige organisatieonderdelen hebben samen ongeveer 2800 medewerkers, 1800 FTE.
Locaties (onderwijs, zorg en overige afdelingen)
De huidige locaties van de opdrachtgever waar de inschrijver, indien door de opdrachtgever gewenst, de aan
deze aanbesteding onderhavige producten, bijbehorende service en diensten levert zijn gelegen in heel
Nederland. De locaties zijn gelegen in, onder meer, de volgende woonplaatsen / gemeenten:
Almelo
Den Dungen
Groningen
Oss
Urk
Almere
Den Haag
Haren
Rijswijk
Utrecht
Alphen aan den Rijn
Deventer
Helmond
Roermond
Veenendaal
Amersfoort
Doetinchem
Hoensbroek
Rotterdam
Velp
Amsterdam
Drachten
Kampen
Schagen
Venlo
Arnhem
Eindhoven
Leeuwarden
Schijndel
Vries
Assendelft
Emmen
Leiden
Sint-Michielsgestel
Vught
Berlicum
Enschede
Lelystad
Sneek
Waalwijk
Breda
Goes
Maastricht
Terborg
Winschoten
Bunschoten
Gouda
Middelburg
Tiel
Zaltbommel
Den Bosch
Groesbeek
Nijmegen
Tilburg
Zoetermeer
Zwolle
Pagina 6 van 7
Opdrachtbeschrijving levering en onderhoud van
schoolmeubilair en kantoormeubilair
De activiteiten voor begeleiding, behandeling, onderwijs, onderzoek én overhead zijn ondergebracht in
ongeveer 245 panden.
Inkoopvolume
Een indicatie met betrekking tot het gemiddelde bedrag per jaar waarvoor de opdrachtgever (op basis van de
condities waarop de opdrachtgever tot nu toe inkoopt) in de periode van 2009 tot en met 2015 schoolmeubilair
heeft ingekocht:
circa € 170.000 excl. b.t.w..
Een indicatie met betrekking tot het gemiddelde bedrag per jaar waarvoor de opdrachtgever (op basis van de
condities waarop de opdrachtgever tot nu toe inkoopt) in de periode van 2012 tot en met 2015 kantoormeubilair
heeft ingekocht:
circa € 95.000 excl. b.t.w..
Financiering van voorraden door de inschrijver
Als de inschrijver die de opdracht gegund krijgt, omwille van een optimale prijs en het realiseren van de door de
opdrachtgever geëiste levertijd, producten op voorraad neemt, zijn de kosten van het op voorraad houden van
deze producten voor de inschrijver.
Deze kosten kunnen door de inschrijver worden doorberekend in de prijs die hij voor deze producten offreert.
Dit uitgangspunt geldt ook voor nieuwe producten die gedurende de looptijd van de overeenkomst aan het aan
de opdrachtgever te leveren assortiment worden toegevoegd.
Geen minimale orderwaarde
De inschrijver verbindt aan de door hem geoffreerde prijzen geen minimale orderwaarde voor de te leveren
bestelling.
Waarom de opdracht niet wordt verdeeld in percelen
Om redenen die voor de opdrachtgever zwaarwegend zijn, wordt de opdracht niet verdeeld in percelen:

Omdat passende en goed functionerend meubilair belangrijk is voor de vereiste kwaliteit van het onderwijs
en de zorg die de opdrachtgever biedt, alsmede voor de kwaliteit van de overige bedrijfsvoering van de
opdrachtgever, is een volmaakte samenhang van de aan deze aanbesteding onderhavige producten,
bijbehorende service en diensten noodzakelijk.
In het streven deze samenhang zo optimaal mogelijk te borgen, brengt de opdrachtgever de aan deze
aanbesteding onderhavige producten, bijbehorende service en diensten onder bij één contractpartij.

Omdat de budgetten van het onderwijs en de zorg onder druk staan, is de opdrachtgever genoodzaakt zijn
bedrijfsprocessen zo doelmatig als mogelijk in te richten. Dit geldt ook voor de inkoopgerelateerde
processen, waaronder inkoop, bestelling, distributie, facturering en contractmanagement.
Het optimaal clusteren van de inkoop van verwante groepen van producten en diensten geeft een
belangrijke bijdrage aan de realisatie van de noodzakelijke doelmatigheidsverbetering.
De opdrachtgever wijst er echter nadrukkelijk op, dat partijen die individueel niet bij machte zijn om in te
schrijven voor de totale opdracht, in combinatie met andere partijen voor de totale opdracht kunnen inschrijven.
Doch, hierbij blijven de in het aanbestedingsdocument verwerkte uitgangspunten
 één contactpartij, die totaal en integraal verantwoordelijk is voor uitvoering van de voor de opdracht
afgesloten overeenkomst
 integrale bestelling, distributie en facturering van alle aan deze aanbesteding onderhavige producten met
bijbehorende service en diensten
 integraal contractmanagement met betrekking tot alle aan deze aanbesteding onderhavige producten met
bijbehorende service en diensten
gehandhaafd.
Pagina 7 van 7
Download