Formulier `Accreditatie Cursus` Register Schematherapie Versie

advertisement
Formulier ‘Accreditatie Cursus’ Register Schematherapie
Versie januari 2014
In te vullen door de hoofddocent, tevens aanvrager van de accreditatie, toe te voegen aan het draaiboek en de
evaluatiegegevens van de cursus. Aanbevolen wordt het ‘Reglement Cursussen Register Schematherapie’ bij de
hand te hebben bij het invullen van dit formulier!
Algemeen
Datum accreditatie aanvraag:
Naam Cursus:
Naam Hoofddocent:
Supervisor ST ja/nee
Naam Codocent 1:
Supervisor ST/Senior ST
Naam Codocent 2:
Supervisor ST/Senior ST
Aantal cursisten: ………..
Voldoet de cursus aan de ‘Voorwaarden aan docenten en groepsgrootte’?
ja/nee
Voldoet de cursus aan de ‘Voorwaarden aan deelnemende cursisten’?
ja/nee
Aan welke doelgroep(en) professionals wordt de cursus gegeven?
…………
Voldoet de cursus aan de eisen wat betreft (verplichte) literatuur?
ja/nee
Voldoet de cursus aan de eisen wat betreft vorm van de cursus?
-Literatuur wordt vooraf gelezen en slechts kort toegelicht in de cursus
ja/nee
-Behandeltechnieken worden gedemonstreerd via life rollenspel of DVD
ja/nee
-Demonstratie van een techniek wordt gevolgd door oefenen
van vaardigheden (in kleine subgroepen en deels plenair)
ja/nee
-Het percentage oefenen van vaardigheden in de cursus is ca ………….
Toelichting:……….
Voldoet de cursus aan de eisen wat betreft de evaluatie?
-De cursus wordt geëvalueerd met betrekking tot de inhoud
en de opzet/lesopbouw van de cursus
-De docenten (dus hoofddocent en eventueel codocenten) zijn
minimaal ‘voldoende’, een 6, geëvalueerd door de cursisten wat betreft:
- Inhoudelijke deskundigheid
- Didactische vaardigheden
- Is de docent model in limited reparenting?
Toelichting:…………
ja/nee
ja/nee
Is de cursus geaccrediteerd door een andere (Psychotherapie)Vereniging of FGZP?
o Ja, door …..
o
Nee, toelichting…..
1
De accreditatie-aanvraag betreft een:
0
0
0
0
Basiscursus van ….... uur (minimaal vereist 25 uur)
 vul deel A in
Vervolgcursus ....... uur (minimaal vereist 25 uur)
 vul deel B in
Basis en vervolgcursus van ….… uur (minimaal vereist 50 uur) Vul deel A en B in
Anders, namelijk:
Vink onderstaand de onderdelen aan die behandeld worden in de cursus.Geef svp een toelichting, met name als
niet duidelijk wordt uit het draaiboek wanneer en hoe de onderdelen behandeld worden.
Deel A: Basiscursus (of 1e deel 50 uurs cursus)
De cursus behandelt:
Algemene schematheorie
o basisbehoefen
o wat zijn schema’s, copingstrategieën en modi
o hoe ontstaan ze, ontwikkelen ze zich
o minimaal 3 Persoonlijkheidsstoornissen, namelijk ……….
Toelichting:
……….
Indicatiestelling, diagnostiek, psycho-educatie
o vaststellen schema’s, coping en modi door vragenlijsten en observatielijsten
o overige werkwijzen, zoals diagnostische imaginatie
o indicatiestelling voor schematherapie
o psycho-educatie over schema’s en modi (mede adv diagnostische gegevens)
Toelichting:
……….
o
o
o
o
Hypothesevorming over het ontstaan van schema’s, copingstijlen, modi en
probleemgedrag, uitmondend in:
Casusconceptualisatie
Modimodel
Behandelplan
Toelichting:
……….
Behandeling
o
o
o
o
De fasering van de schematherapie komt aan de orde
De literatuur omvat een volledig overzicht van ST technieken
Een deel van de technieken wordt gedemonstreerd én geoefend in kleine
subgroepen
Het accent ligt in de cursus op experientiele technieken en de therapeutische relatie
(en dus niet op cognitieve en gedragstechnieken, die worden meer bekend
verondersteld)
Toelichting:
……….
In de cursus wordt geoefend met:
1. Interpersoonlijke technieken/hanteren therapeutische relatie
o Limited reparenting
o Empathische confrontatie
o Limit setting
Toelichting:
……….
2.Experiëntiële
o
o
o
Toelichting:
……….
technieken
Meerstoelentechniek
Imaginatie en Rescripting
Overige, namelijk …..
2
3.Cognitieve technieken
o Uitdagen van disfunctionele gedachten/schema’s/modi en formuleren van gezond
volwassen gedachten
o Het maken van flashcards
o Overige, namelijk …..
Toelichting:
……….
4.Gedragstechnieken:
o Opstellen van een gedragsexperiment
o Oefenen met gezond volwassen gedrag
o Overige, namelijk …..
Toelichting:
……….
5.Overige zaken
o Aandacht wordt besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de
schema’s/modi van de cliënt
Toelichting:
……….
Hoe wordt precies geoefend in de cursus? (bijv. in drietallen, tweetallen, plenair, etc) ……….
………
Toetsing basiscursus
o Uitgeschreven casusconceptualisatie en/of modimodel, zoals omschreven in reglement
o Andere wijze, namelijk…….
Toelichting:
……….
Deel B: Vervolgcursus (of 2e deel 50 uurs cursus)
De cursus bevat:
o een verdieping of verbreding van technieken die reeds zijn behandeld in de basiscursus die
bestaat uit: ……………….
Toelichting:
……….
een toepassing van technieken in een bepaalde setting of bij een bepaalde doelgroep,
namelijk:……………….
Toelichting:
……….
o
In deze vervolgcursus (of 2e deel van een 50 uurs cursus) komen de volgende onderdelen
(specifieker) aan bod (vink aan en vul in met betrekking tot specifieke verdieping en doelgroep):
1. Interpersoonlijke technieken/hanteren therapeutische relatie
o Limited reparenting, …..
o Empathische confrontatie, …..
o Limit setting,……..
o Overige, namelijk:…………..
Toelichting:
……….
2.Experiëntiële technieken
o Meerstoelentechniek,……
o Imaginatie en Rescripting,……..
o Overige, namelijk …..
Toelichting:
……….
3
3.Cognitieve technieken
o ……………..
o ………………
Toelichting:
……….
4.Gedragstechnieken:
o ……………..
o ……………..
Toelichting:
……….
5.Overige zaken
o Aandacht wordt besteed aan de schema’s van de therapeut en de interactie met de
schema’s/modi van de cliënt
Toelichting:
……….
Hoe wordt precies geoefend in de cursus? (bijv. in drietallen, tweetallen, plenair, etc) ……….
Toetsing vervolgcursus
o Praktijktoets (demonstratie ST techniek in life rollenspel of op video)
o Bij beoordeling van de techniek wordt de Therapy Adherence Scale gebruikt
o Andere wijze, namelijk………
Toelichting:
……….
Hoe vindt de vaardighedentoets precies plaats? (bijv. tijdens rollenspel in de cursus, beoordelen
video door docent binnen of buiten de cursus) ……………………
Voeg svp de volgende bijlagen toe:
1. Draaiboek van de cursus met alle relevante gegevens conform Reglement Cursussen
Register Schematherapie
2. De meest recente evaluatiegegevens van deze cursus en de docenten, conform eisen
Register Schematherapie
Opmerkingen, bijzonderheden:
4
Download