Eigenrisicodrager voor de WW

advertisement
Eigenrisicodrager voor de WW
Combineer goed werkgeverschap met kostenbesparing.
Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW.
Dit leidt tot enorme kosten. Zij kunnen deze kosten beperken door ex-werknemers
sneller te laten re-integreren. Het zelf professioneel voeren van de regie op de
uitvoering van het eigenrisicodragerschap voor de WW leidt tot snellere re-integratie en
getuigt van goed werkgeverschap. Hierbij is het begeleiden en volgen van de exmedewerker in het re-integratietraject cruciaal. Dit werkt het best in combinatie met
het beschikbaar stellen van re-integratie instrumenten aan de ex-medewerker, zodat
deze geholpen wordt om sneller een baan te vinden en de regie in eigen hand neemt.
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
Inhoud
1. Inleiding
2. Feiten over de uitkering
3. Feiten over re-integratie + speerpunten bij eigenrisicodragerschap WW
4. Conclusies
5. Onze oplossing om kostenreductie te helpen verwezenlijken
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
1. Inleiding
Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de
Werkloosheidswet (WW). Als eigenrisicodrager voor de WW betaalt de ex-werkgever de
kosten van de WW-uitkering van de werkloos geworden werknemers. Het UWV betaalt
de uitkering aan de ex-werknemers, die, verhoogd met de werkgeverspremie,
maandelijks bij de ex-werkgever in rekening worden gebracht.
Daarbij zijn de werkgevers in de sector Overheid en
Onderwijs zelf verantwoordelijk voor de reintegratie van werkloze ex-werknemers en hen te
houden aan hun inspanningsverplichting. UWV
ondersteunt hen hier niet bij. De keuze is aan de
werkgevers om de re-integratie zelf in te vullen of
WW uitkeringen stijgen met 3%
Het CBS meldt op 21 juli 2016 dat het
aantal WW-uitkeringen in het
onderwijs met 3 procent is gestegen.
Daarmee is het onderwijs een
uitzondering.
dit uit te besteden aan externe re-integratie
BRON: CBS, UWV
bureaus. Door het inschakelen van een extern
bureau denken veel werkgevers van het probleem af te zijn, maar de
verantwoordelijkheid verdwijnt hierdoor niet.
De totale kosten van langdurige WW-uitkeringen kunnen al met al behoorlijk oplopen.
De werkgever betaalt immers ook voor de kosten van de re-integratie.
Tangram pleit voor het zelf nemen van deze verantwoordelijkheid en het opzetten van
een eigen re-integratie team, eventueel aangevuld met externe loopbaanadviseurs,
ondersteund door een digitaal platform. Hierin werken ex-medewerkers hand in hand
met adviseurs om zo snel mogelijk een nieuwe baan voor hen te vinden.
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
2. Feiten over de uitkering
Bij volledige werkloosheid bedraagt de WW-uitkering gedurende de eerste twee
maanden 75% van het WW-dagloon en daarna 70% van het WW-dagloon. Als de
werknemer gedeeltelijk werkt, is de uitkering evenredig lager.
WW kosten stijgen 175 miljoen.
Het primair onderwijs draait zelf op
voor de werkloosheidskosten van
leraren. Alle schoolbesturen betalen
daarvoor jaarlijks premie aan het
Participatiefonds, waarbij zij verplicht
zijn aangesloten. Hierdoor worden
de kosten gelijk verdeeld over alle
besturen. Hoe meer leraren werkloos
zijn, hoe hoger de premie. Tussen
2010 en 2015 stegen de werkloosheidskosten met 175 miljoen euro.
Door die stijging houden schoolbesturen steeds minder geld over om
mensen in dienst te houden. De
kosten zijn nu zelfs zo hoog dat
alleen daardoor al weer meer
mensen moeten worden ontslagen.
BRON: WWW.PORAAD.NL
Het arbeidsverleden bepaalt de duur van de WWuitkering. Een werknemer met een arbeidsverleden
van 42 jaar had in het verleden recht op een WWuitkering voor de duur van 38 maanden (dit was de
maximale termijn). Per 1 januari 2017 wordt de
duur van de WW-uitkering stapsgewijs ingekort tot
maximaal 24 maanden.
Gaat uw ex-werknemer weer werken bij een andere
werkgever, nadat de WW-uitkering die bij u in
rekening wordt gebracht enige tijd heeft gelopen?
Dan vervalt daarmee de WW-uitkering. Wordt hij
vervolgens opnieuw ontslagen, terwijl hij nog maar
kort werkte bij zijn nieuwe werkgever? Dan bent u
in een aantal situaties nog steeds eigenrisicodrager
voor deze werknemer.
Als een werknemer al eerder een WW-uitkering
heeft gehad, dan kan zijn nieuwe uitkering in
sommige gevallen verlengd worden. Het gaat hier om een verlenging van de nieuwe
uitkering, niet om een herleving van de oude. De verlenging komt dus voor rekening
van de werkgever die de nieuwe uitkering betaalt.
Voorbeeld: Een leerkracht die 18 jaar in dienst is, maandelijks € 3.100,- bruto verdient
en per 1 oktober 2016 werkloos wordt, heeft gedurende 18 maanden recht op een
totale uitkering van bijna € 40.000,- bruto. Door de duur van de uitkering met enige
maanden in te korten is een significante besparing van duizenden euro’s te bereiken.
De ex-werkgever is gebaat bij het snel re-integreren van de ex-werknemers om daarmee
de kosten zoveel mogelijk te beperken. Op een totaal aantal WW kandidaten van 100
levert een maand versnelling al snel meer dan € 200.000,- aan besparing op!
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
3. Feiten over re-integratie
Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor de reintegratie van werkloze ex-werknemers. UWV ondersteunt hen hier niet bij. De
werkgever bepaalt zelf het re-integratiebeleid en het inzetten van de middelen, zoals
scholing, een opleiding of een coachingtraject, en draagt hier ook de kosten voor.
Dit kan door voor de ex-werknemers volledige re-integratietrajecten in te kopen bij een
extern bureau. De ex-werkgever kan ook besluiten om één of meerdere losse reintegratieactiviteiten in te kopen en die zelf intern te verzorgen.
Bedenk wel dat ook bij het uitbesteden van de werkzaamheden aan een reintegratiebedrijf, de werkgever te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het reintegreren van de ex-werknemers. Dit ontslaat de werkgever dus niet van de
verplichtingen rondom re-integratie en goed werkgeverschap.
Werkgevers en ex-werknemers dienen zich
samen in te spannen om de WW-duur te
verkorten. Hierbij hebben ex-werknemers de
plicht mee te werken aan de reintegratieactiviteiten van hun ex-werkgever.
Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan sprake
zijn van verwijtbaar gedrag met mogelijk
financiële gevolgen voor de uitkering van de ex-
Aantal claims werkzoekenden stijgt.
Het aantal claims van werkzoekenden
die niet goed begeleid zijn, stijgt.
Zo'n 23.000 voormalig werknemers uit
de sector Overheid en Onderwijs
ontvangen een WW-uitkering.
BRON: ROBIDUS
werknemer. Anderzijds kunnen onvoldoende
inspanningen door de werkgever leiden tot claims
door ex-werknemers.
Zowel de ex-werkgever als de ex-werknemer hebben er dus belang bij dat de afspraken
die gemaakt zijn rondom de re-integratie duidelijk zijn, goed worden geadministreerd
en volgens plan uitgevoerd. Hierbij is ook dossieropbouw belangrijk.
Vier speerpunten bij eigenrisicodragerschap voor de WW
1. Kostenbeheersing
2. Goed werkgeverschap bij re-integratie
3. Aanspreken van de ex-werknemer op zijn verantwoordelijkheid
4. De ex-werknemer voorzien van de juiste instrumenten en begeleiding
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
4. Conclusies
Investeren in re-integratie beperkt de kosten van het WW
eigenrisicodragerschap
Het voorkomen van werkloosheid is niet altijd mogelijk. Maar als een werknemer
terechtkomt in de WW, dan is het investeren in de ondersteuning van de
werknemers bij hun re-integratie en de controle op dit proces de mogelijkheid de
kosten van het eigenrisicodragerschap voor de WW te beperken.
Goede software ondersteunt combinatie van goed
werkgeverschap met kostenbesparing
Tangram heeft zich verdiept in de problematiek rondom het
eigenrisicodragerschap voor de WW door de werkgevers en heeft software
ontwikkelt waarmee goed werkgeverschap gecombineerd wordt met het
besparen op de kosten van het eigen risicodragerschap voor de WW.
Samenwerking HR adviseurs en ex-werknemers in een
digitaal platform versnelt re-integratietraject
In een geïntegreerd digitaal platform werken HR adviseurs en ex-werknemers
hand in hand samen met als doelstelling om het re-integratie traject zo snel
mogelijk tot een succesvol einde te brengen.
Inzet digitaal platform verdient zichzelf terug door enorme
tijdsbesparingen
Gezien de enorme besparingen die behaald worden bij het versnellen van de reintegratie verdienen de investeringen in een digitaal platform zich direct terug.
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
Onze oplossing om kostenreductie te helpen verwezenlijken:
Tangram ROOS Mobiliteit
Combineert:

Krachtig klant-volg systeem voor loopbaanadviseurs

Gebruiksvriendelijk mobiliteitsportal voor ex-werknemers
Gebruiksvriendelijk mobiliteitsportal
voor ex-werknemers
Toegang tot gegevens en eigen traject
Activiteiten afmelden
Sollicitaties aanmelden
Dossier items toevoegen
Toegang tot banenaanbod in
Nederland (Jobfeed)
 Toegang tot relevante tests en
assessments (Meurs)





Gebruiksvriendelijke klant-volg
applicatie voor adviseurs
 Klaarzetten en beheren van trajecten
 Monitoring van trajectfasering en
deadlines
 Instrumenten selecteren en toevoegen
 Digitaal samenwerken met kandidaten
 Klaarzetten en volgen van portal
activiteiten
 Automatische dossier opbouw
Meer weten?
Hebt u nog vragen? Bel of mail Tangram:
Tel: +31 (0)30 691 9171 | [email protected]
Tangram BV
dr. s'Jacoblaan 26
3707 VK Zeist
Tel: +31 (0)30 6919171
www.tangram.nl
Download