Secretariaat Concilium Medicinae Internae

advertisement
Sectie Nefrologie
p/a NIV-bureau
Postbus 20066
3502 LB UTRECHT
030 - 2823296
VISITATIERAPPORT DEEL A
(vragen te beantwoorden door de opleider)
Visitatie van de opleidingsafdeling differentiatie Nefrologie
Datum visitatie
:
Visitatoren
: 1.
2.
Opleider
:
Opleidingsinrichting :
Betreft de visitatie
: - een nieuwe opleiding *
- een nieuwe opleider *
- een tussentijdse visitatie *
- een periodieke visitatie *
VOORGESCHIEDENIS VAN DE OPLEIDING
Data vorige visitaties 1)
2)
Adviezen van het Concilium Medicinae Internae bij de laatste visitatie (brief dd.
3)
-
-
):
I
HET OPLEIDINGSTEAM
Personalia van de opleider in de differentiatie Nefrologie:
Naam en voornamen:
Geboortedatum:
Adres, postcode, woonplaats:
Artsexamen (datum, universiteit):
Opleiding tot internist in opleidingsinrichting:
Registratie als internist (datum):
Registratie als internist in differentiatie nefrologie (datum):
Promotiedatum, Universiteit:
Titel proefschrift:
Functie van de opleider:
Heeft de opleider een voltijdse aanstelling in opleidingsziekenhuis: ja / nee
Zo nee, waar en voor hoeveel tijd worden elders werkzaamheden verricht:
Overige internisten met differentiatie Nefrologie die deel uitmaken van het opleidingsteam:
Overige internisten van het opleidingsteam
Naam
:
Adres
:
Geboortedatum
:
Jaar arts-examen
:
Inschrijving in het specialistenregister
:
Opleiding (wanneer en waar)
:
Titel proefschrift
:
Datum registratie als internist in de differentiatie Nefrologie :
Bestuursfuncties
:
Lid van wetenschappelijke verenigingen
:
Opmerkingen
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam
:
Adres
:
Geboortedatum
:
Jaar arts-examen
:
Inschrijving in het specialistenregister
:
Opleiding (wanneer en waar)
:
Titel proefschrift
:
Datum registratie als internist in de differentiatie Nefrologie :
Bestuursfuncties
:
Lid van wetenschappelijke verenigingen
:
Opmerkingen
:
Overige internisten van het opleidingsteam
Naam
:
Adres
:
Geboortedatum
:
Jaar arts-examen
:
Inschrijving in het specialistenregister
:
Opleiding (wanneer en waar)
:
Titel proefschrift
:
Datum registratie als internist in de differentiatie Nefrologie :
Bestuursfuncties
:
Lid van wetenschappelijke verenigingen
:
Opmerkingen
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam
:
Adres
:
Geboortedatum
:
Jaar arts-examen
:
Inschrijving in het specialistenregister
:
Opleiding (wanneer en waar)
:
Titel proefschrift
:
Datum registratie als internist in de differentiatie Nefrologie :
Bestuursfuncties
:
Lid van wetenschappelijke verenigingen
:
Opmerkingen
:
II
DE OPLEIDINGSAFDELING VOOR DE DIFFERENTIATIE NEFROLOGIE
Heeft het ziekenhuis waarvan de opleidingsafdeling deel uitmaakt een GV/4-opleiding: ja / nee
Is de opleidingsafdeling een zelfstandige ziekenhuisafdeling of onderafdeling: ja / nee
Over hoeveel bedden wordt door de afdeling* het beleid gevoerd:
- voor patiënten met nierziekten:
- voor dialysepatiënten
- voor niertransplantatiepatiënten
Zijn deze bedden op één afdeling bij elkaar gelokaliseerd: ja / nee
Is er een apart(e) nefrologisch polikliniek/spreekuur : ja / nee
Aantal consulten van de nefrologische polikliniek per jaar*
nierziekten (exclusief dialyse):
nieuwe patiënten: ....; controles: ...., totaal: ....
niertransplantatie:
nieuwe patiënten: ........; controles: ........, totaal: ........
Aantal opnames van patiënten met nierziekten (exclusief transplantaties) per jaar*
-waarvoor de afdeling nefrologie verantwoordelijk is:
-waarbij de afdeling nefrologie als medebehandelaar is betrokken:
Niertransplantatie:
Voldoet de transplantatie-afd. aan de eisen gesteld in het "Advies inzake hemodialyse en
niertransplantatie* van de Gezondheidsraad (verslagen en
rapporten nr. 21, pag. 92 en 93) en in het "Planningsbesluit niertransplantatie" ? ja / nee
Aantal niertransplantaties / jaar (gemiddelde laatste 3 jaar):
* zonodig gang van zaken/locale situatie op aparte bijlage uiteenzetten
DIALYSE
Voldoet de Dialyse-afdeling aan de eisen gesteld in het "Advies inzake hemodialyse en niertransplantatie* van
de Gezondheidsraad (verslagen en rapporten 1972, nr. 21, pag. 62) en in het "Planningsbesluit dialyse"
(september 1987) ? ja / nee
Aantal patiënten behandeld met chronische peritoneale dialyse (per 1 januari):
Aantal patiënten behandeld met chronische hemodialyse (per 1 januari):
Aantal patiënten door de afdeling behandeld met dialyse wegens een acute nierinsufficiëntie
(gemiddelde laatste 3 jaar):
NIERBIOPSIËEN
Aantal patiënten waarbij nierbiopsie werd verricht wegens nefropathie (excl. transplantatie)
(gemiddelde laatste 3 jaar):
Aantal patiënten waarbij nierbiopsie werd verricht uit een niertransplantaat (gemiddelde laatste 3 jaar):
SAMENWERKING MET ANDERE AFDELINGEN
Heeft de afdeling een vaste relatie met een afdeling Urologie: ja / nee
Is deze afdeling Urologie erkend als opleidingsafdeling: ja / nee
Zijn er gezamenlijke patiëntenbesprekingen van de afdeling Urologie en de afdeling Nefrologie:
ja / nee
Heeft de afdeling een vaste relatie met een afdeling pathologische anatomie: ja / nee
Worden in deze afdeling licht microscopisch, immunohistochemisch en electronenmicroscopisch
onderzoek van nierbiopsiemateriaal verricht: ja / nee
Zijn er regelmatig besprekingen met deze afdeling waar de klinische en pathologisch anatomische
bevindingen geïntegreerd worden besproken: ja / nee
BIBLIOTHEEK
* Zijn er recente nefrologische standaardwerken in de bibliotheek: ja / nee
* Hoeveel nefrologische boeken omvat deze bibliotheek:
* Welke abonnementen zijn er op nefrologische tijdschriften in de bibliotheek ?
(* graag vermelden op aparte bijlage)
III
DE OPLEIDING
Totaal aantal assistenten werkzaam op de afdeling Nefrologie:
Aantal assistenten in opleiding voor de differentiatie Nefrologie:
Aantal assistenten in opleiding tot internist met keuzestage Nefrologie:
Aantal assistenten niet in opleiding (AGNIO's):
Aantal medewerkers op plaatsen voor wetenschappelijk onderzoek:
De klinische periode van de opleiding:
Wat is de duur van de klinische periode:
Wat is het aantal bedden per assistent tijdens de klinische periode van de opleiding in het
differentiatie:
Hoeveel nieuwe opnamen ziet de assistent per stageperiode:
Zaalvisite van de opleiders - frequentie :
- duur:
Hoe vaak loopt de assistent zelfstandig visite :
Consulten:
Doen de assistenten in opleiding voor de differentiatie consulten nefrologie: ja / nee
hoeveel per assistent per stage-periode:
op welke afdelingen:
Polikliniek:
Duur van de poliklinische periode van de opleiding in de differentiatie nefrologie :
Hoeveel nieuwe patiënten ziet de assistent per stageperiode:
Hoeveel controle patiënten ziet de assistent per stageperiode:
Ziet de assistent de door hem nagekeken nieuwe poliklinische patiënten zelf terug :
Ziet de assistent de door hem behandelde klinische patiënten op de polikliniek zelf terug :
Wie superviseert de polikliniek :
Frequentie : -
Duur: -
Besprekingen:
Zijn er literatuurbesprekingen waar de recente ontwikkelingen in het vakgebied gerefereerd worden:
ja / nee
Wat is de frequentie van deze besprekingen:
Zijn er nefrologische patiëntenbesprekingen
: ja / nee
Wat is de frequentie van deze besprekingen:
Is er overleg met de afdeling Urologie
Frequentie:
: ja / nee
Duur:
Is er overleg met de afdeling pathologische anatomie : ja / nee
Frequentie:
Duur:
Wetenschappelijk onderzoek:
Welke zijn de hoofdlijnen van onderzoek van de afdeling:
-
-
-
-
-
Worden de assistenten betrokken bij wetenschappelijk onderzoek: ja / nee
PROGRAMMA VAN DE AFDELING
(Weekprogramma,
besprekingen,
laboratoriumbesprekingen e.d.).
interdisciplinaire
Tijdsduur, wie is aanwezig, inhoud per bespreking vermelden.
bijeenkomsten,
refereerbijeenkomsten,
OPLEIDINGSSCHEMA's EN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN ASSISTENTEN:
Vermeld op een bijlage van elke individuele assistent in opleiding voor de differentiatie Nefrologie de volgende
gegevens:
- Het volledige, gevolgde en geplande opleidingsschema.
- Het bezoek aan congressen, symposia, wetenschappelijke vergaderingen sinds de aanvang van de
opleiding.
- De publicaties, voordrachten en in gang zijnd onderzoek sinds de aanvang van de opleiding in het
differentiatie (namen van de assistenten onderstrepen).
PUBLICATIES VANUIT DE AFDELING NEFROLOGIE OVER DE PERIODE VANAF DE VOORGAANDE
VISITATIE
(Op een bijlage vermelden; namen van assistenten onderstrepen).
.................................... (plaats), ............................. (datum)
............................................................ (de opleider)
........................................................... (handtekening)
Omschrijving van de bijlagen:
-
Download