Medisch maatschappelijk werk Nefrologie

advertisement
Patiënteninformatie
Medisch maatschappelijk werk Nefrologie
Inleiding
Een nierziekte en de behandeling daarvan zijn van
grote invloed op het dagelijkse leven.
De veranderingen die plaatsvinden zijn niet alleen
voor de patiënt maar ook voor de naaste omgeving
merkbaar. Naast lichamelijke problemen kunnen
zich ook psychische en sociale problemen
voordoen.Zowel voor u als patiënt, als voor uw
naaste omgeving kunnen de ziekte en behandeling
spanningen veroorzaken. Zoals gevoelens van
angst, afhankelijkheid en onzekerheid. Ook kunt u
vragen hebben over praktische zaken of over uw
toekomst. Dit alles kunt u bespreken met de
medisch maatschappelijk werker Nefrologie.
Medisch maatschappelijk werker nefrologie
De medisch maatschappelijk werker Nefrologie
maakt naast de arts, verpleegkundige en diëtist
onderdeel uit van het behandelteam van de
Dialyseafdeling. Het behandelteam heeft contact
met elke nierfalenpatiënt.
Nefrologie*
Met de medisch maatschappelijk werker Nefrologie
kunt u uw vragen, gedachten en zorgen rondom uw
ziek zijn bespreken. De hulpverlening van de
maatschappelijk werker bestaat zowel uit materiële
als psychosociale hulp.
Tijdens uw behandeling kan ook uw partner en/of
gezin bij de medisch maatschappelijk werker
terecht. De gesprekken vinden plaats in het
ziekenhuis of indien nodig bij u thuis. Het kan zijn
dat de medisch maatschappelijk werker Nefrologie
u naar andere hulpverleners of instanties verwijst.
5619/0514
* Nefrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met
nieren en nierziekten.
Psychosociale hulpverlening
De medisch maatschappelijk werker Nefrologie
staat gedurende de gehele behandeling voor u
klaar. De ondersteuning bestaat uit het oplossen of
verminderen van de problemen die u of uw
omgeving ondervindt. Het gaat hierbij om een
probleem dat ontstaan is door uw nierziekte,
behandeling, opname en/of ontslag.
Bijvoorbeeld: •
Het inpassen van de dialyses in uw leven en in
dat van uw omgeving.
De achteruitgang van uw gezondheid.
Verandering of verlies van werk of
vrijetijdsbesteding.
Verbeteren van de kwaliteit van uw leven.
Materiële hulpverlening
De medisch maatschappelijk werker Nefrologie
geeft informatie en advies en kan bemiddelen bij
instellingen en voorzieningen. U kunt hier terecht
met vragen over:
werk en vrije tijd
financiële problemen en
vergoedingsmogelijkheden
thuiszorg, woningaanpassingen en hulpmiddelen
•
vakantiemogelijkheden
Kosten
Aan de hulpverlening van de medisch maatschappelijk werker Nefrologie zijn voor u geen kosten
verbonden.
Privacy
De medisch maatschappelijk werker Nefrologie
heeft een beroepsgeheim en behandelt uw
gegevens vertrouwelijk.
Regelmatig komt het voor dat wij na overleg met u
contact hebben, mondeling of schriftelijk, met
andere organisaties/instanties voor het bemiddelen
of bepleiten van zaken in uw belang. Wij gaan
daarbij uit van uw toestemming hiervoor, tenzij u
aan hebt gegeven bezwaar daartegen te hebben. In
dat geval zullen wij nader met u overleggen.
Medisch maatschappelijk werk Nefrologie
1-2
Bereikbaarheid
Medisch maatschappelijk werk Nefrologie bevindt
zich op de Dialyseafdeling. Meldt u zich bij het
secretariaat van de Dialyseafdeling.
Contact
Een arts, verpleegkundige of diëtist kan u
doorverwijzen naar de medisch maatschappelijk
werker Nefrologie. Ook kunt u zelf rechtstreeks
contact opnemen.
Medisch maatschappelijk werk Nefrologie
T (076) 595 42 02
Dialyseafdeling
T (076) 595 36 18
www.amphia.nl
Medisch maatschappelijk werk Nefrologie
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2-2
Download