chemie oefenstof1

advertisement
Oefenvragen theorie scheikunde
Blok 1
Waar vind ik wat?
H 1 vaktermen
H3
Namen elementen
metaal en niet-metaal
( Periodiek systeem: zie blz. 68)
Namen eenvoudige zouten ( M + nietM)
Namen zuren en basen
reactievergelijkingen
H 4 Massaconcentratie ( gram per liter)
Verdunnen (pipet en maatkolf)
Toepassing in colorimetrie
H 5 atoombouw ;
PS
H 7 covalent en ionogeen;
naamgeving
H15 namen alkanen
Zie ook: praktijkinstructie
Rode boekje: toxicologie en milieu
1
Hoofdstuk 1 v.d.Meer
Leg uit wat verstaan wordt onder …………………. ,en geef enkele voorbeelden hiervan.
 Fysische constanten

Aggregatietoestanden

Kooktraject

Destilleren

Sublimeren

Homogeen mengsel

Heterogeen mengsel

Suspensie

Emulsie

Analytische chemie
Leg uit wat verstaan wordt onder ………. ,en geef enkele voorbeelden van toepassingen.
 Centrifugeren

Extraheren

Dialyse
Bedenk een manier om de volgende mengsels te scheiden:
 Zand en water

Alcohol en water

Zand en zout
Leg uit, hoe het komt, dat een stof uitzet bij verwarming.
2
Hoofdstuk 3 v.d.Meer
vaktermen
Wat verstaat men onder
zuivere stof
Element
Verbinding
ontleding
Namen en symbolen
symbool
Al
Au
Br
Ca
F
Sn
N
Naam element
Metaal??
chloor
kwik
IJzer
Jood
koper
Zuurstof
zwavel
Formules
Hoeveel atomen van welke soort worden weergegeven in de volgende formule:
Ca(NO3)2
(NH4)2Cr2O7
3
Zuren en basen
Geef de definitie van een zuur
Geef de definitie van een base
Verbeter de volgende twee zinnen:
Een zure oplossing heeft een pH van …..meer / minder ….dan 7
Een basische oplossing heeft een pH van …..meer / minder ….dan 7
Geef de naam en de formule van vier veelgebruikte zuren
Geef de naam en de formule van vier veelgebruikte basen
Naam stof
formule
Naam oplossing
4
Hoofdstuk 5 v.d.Meer
Streep de onjuistheden weg uit de volgende twee zinnen:
In het periodiek systeem der elementen komen meer metalen / niet-metalen voor dan metalen
/ niet-metalen
De metalen staan links / rechts in het periodiek systeem
Maak het schema compleet:
atoom Groep
nummer
4
2He
32
16S
23
11Na
40
20Ca
35
17Cl
Zie
Afb 5-4
Voor
info
Groep
(naam)
Atoom
nummer
Aantal el
in K schil
valentie Aantal
electronen
Aantal
protonen
Aantal
Massa
neutronen getal
Blz 69
Aantal el
in L schil
Aantal el
in M schil
Dit element kan
ionen vormen
met lading…….
12
16
5
naam
Natriumchloride
zoutzuur
kaliumhydroxide
zwavelzuur
Calciumchloride
natriumsulfide
fosforzuur
Formule
Au
KBr
AgI
AlF3
K2O
NH3
HNO3
SnCl2
Naamgeving alkanen
Geef de naam en de formule van de eerste tien alkanen
naam
formule
6
Chemische binding
1. Geef drie voorbeelden van stoffen, waarin een ionbinding voorkomt.
Leg uit, wat verstaan wordt onder een ionbinding.
Geef drie voorbeelden van stoffen, waarin een (zuiver)covalente binding voorkomt.
Leg uit, wat verstaan wordt onder een covalente binding.
lossen olie-achtige stoffen op in water?
vul aan:
naam
formule
As2O3
N2O4
P2O5
Dibroomheptoxide`
fosfortrihydride
Silicium tetrafluoride
Pb(NO3)2
FeS
KClO4
Hg(COO)2 of HgC2O4
Na2CrO4
calciumhypochloriet
ammoniumdichromaat
bariumfosfaat
Ijzer(III)permanganaat
zilvernitraat
7
molberekeningen
(boek hoofdstuk 8)
massa
10,00 g
200 mg
Laat steeds de volledige berekening zien!
stof
C12H22O11
Aantal mol
C2H5OH
0,50 mol
Al2O3
KMnO4
hoeveel mol is:
250 mmol
antwoord
30 g (NH4 )2SO4
5 kg P2O5
20 mg H2
hoeveel g is:
500 mol NaCl
32 mmol C12H22O11
8
Basiskennis Veiligheid & Milieu
TOXICOLOGIE
1. Wat zijn locale, resp. systemische effecten
2. Wat is giftiger? Een stof met een hoge of een stof met een lage LD50.
3. Noem een voorbeeld van een reden, waarom de meningen over de hoogte van een
normwaarde voor een schadelijke stof sterk uiteen kunnen lopen.
4. Waarom is bij opname via de ademhaling vaak een kleinere hoeveelheid stof al
schadelijk dan bij orale opname?
5. Wat verstaat men onder MAC-waarde?
6. Wat is gevaarlijker een stof met een hoge of met een lage MAC waarde?
Wat verstaat men onder:
antwoord:
toxiciteit
MAC waarde
LD50 waarde
teratogeen
carcinogeen
NEL
Norm
mutageen
explosiegrenzen
hazard
lipofiel
vlampunt
neurotoxine
ADI
accumulatie
chemiekaarten
9
Welke persoonlijke maatregelen kun je treffen
voor je eigen veiligheid en hygiëne op het
lab?
Welke maatregelen heeft de school voor jou
getroffen?
Je lichaam staat op verschillende manieren
bloot aan het binnendringen van gifstoffen.
Op welke wijzen kan het je lichaam
binnenkomen?
BRAND / EXPLOSIE
7. Welke typen brandblussers kun je op een laboratorium tegen komen?
8. Welke andere blusmiddelen zijn er op een lab aanwezig?
MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN
9. Noem de vijf categorieën chemisch afval en geef van elke groep een voorbeeld.
10. Waar kun je informatie vinden over de gevaren van stoffen?
Welke categoriën chemisch afval zijn er?
Waarom zijn de ze categoriën zo gesplitst?
10
Toetsvragen Klas 1 Basiskennis Berekeningen & Spectroscopie
drogist De Groot weegt een half ons (50 g) salmiak (NH4Cl) af in
een ouderwets papieren zakje voor Marietje Pietersma.
Marietje valt onderweg in een plas water.
De papieren zak scheurt en alle salmiak komt in het water.
Bereken de massa-concentratie salmiak in de plas water in
gram/liter als het volume van de plas 20 liter is.
Bereken vervolgens de analytische concentratie c in mol per liter
van de salmiak
De salmiak is een zeer goed oplosbare verbinding en valt uiteen in
losse ionen.
Bereken de actuele concentraties [NH4Cl] , [NH4+] en [Cl-]
11
De rondtrekkende “wijnhandelaar” Pedro denkt flink winst te kunnen
maken door putwater te mengen met de blauwe kleurstof anilineblauw.
Het mengsel verkoopt hij als 1e klas goede wijn – voor een zacht
prijsje. Daarna is hij telkens weer snel vertrokken.
Maar daar is Pyr Chymya, analist te Leeuwarden, en die vertrouwt het
zaakje niet.
Hij onderzoekt het mengsel als volgt:
250 mg anilineblauw wordt opgelost in 1 liter
Hieruit maakt hij de volgende verdunningsreeks in maatkolfjes van 100
ml:
0,00 – 0,50 – 1,00 – 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 40,00 ml
en hij meet de volgende extincties:
0,000 – 0,003 – 0,005 – 0,072 – 0,123 – 0, 201 – 0,214 – 0,358
Construeer de “ijklijn” (kalibratiecurve) met E tegen de concentraties in
mg/l.
Het monster wordt als volgt verdund:
2,00 ml in een maatkolfje van 100,00 ml
De gemeten Extinctie is 0, 175
Bereken de concentratie anilineblauw in het monster in mg/l
Als M van deze stof 93 g/mol is bereken dan [anilineblauw]
12
Een aantal jaren geleden haalde het volgende voorval de krant:
Op een middelbare school vond een schoolavond plaats in
aanwezigheid van alle ouders en leerlingen. De leerlingen voerden een
toneelstukje op. Tijdens één van de scenes moest op het toneel een
glaasje wijn worden gedronken. Helaas… ze hadden vergeten daar wijn
voor te kopen.
Wat nu?
De leraar scheikunde wist raad:
hij haalde uit zijn chemicaliënkast een pot met KMnO4 oplossing – dit
is een paars gekleurde vloeistof en kon dienst doen als wijn.
Door misverstanden op het toneel wordt de vloeistof opgedronken en
belandt de leerling in het ziekenhuis.
De concentratie KMnO4 is 0,02 mol/l.
Wat is dan concentratie in mg/l?
Als de leerling 5 liter bloed heeft wat is dan na het opdrinken van 250
ml vloeistof de concentratie van deze stof in het bloed:
in mg/l
en in mol/l?
De LD50 waarde van het natuurlijke gif tetrodotoxine bedraagt 15
mg/kg
Een volwassen man weegt 70 kg.
Hoeveel mag de man binnen krijgen van deze stof?
Hoe groot is dan de kans dat hij dood gaat?
De MAC waarde van chloroform is 50 mg/m3
Hoeveel mg mag er dus uit een fles verdampen in een werkruimte van
20x5x2,5 m?
13
Wat verstaan we onder:
extinctie
transmissie
cuvet
Geef de formules die het verband geven
tussen:
extinctie en concentratie
transmissie en extinctie
tussen welke meetwaarden ligt de
transmissie?
tussen welke meetwaarden mag je extincties
meten?
14
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards