Raadsvoorstel - Delft R.I.S.

advertisement
Registratienummer: 1187342
Onderwerp: Initiatiefvoorstel – Wekelijks vuil ophalen
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Inleiding
Het College van burgemeester en wethouders stelt voor om het huisvuil in het vervolg
alternerend op te halen: op dit moment gebeurt dat nog wekelijks, per 1 januari 2012
wordt dat volgens het voorstel van het college om de week. In het bestuursakkoord dat
het college opstelde en de programmabegroting die daar voor het jaar 2011 op volgde,
werd dit beleid aangekondigd als onderdeel van een gemeentelijke bezuiniging. Deze
bezuiniging gaat echter niet door, omdat de verschuiving naar de Onroerend Zaak
Belasting niet doorgaat. In plaats daarvan is slechts sprake van een zeer bescheiden
tariefsverlaging voor de Delftenaar, die niet in verhouding staat tot de afname van de
dienstverlening.
Het college heeft de bevoegdheid om dit beleid zo vast te stellen, omdat het binnen de
de grenzen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Delft blijft. Met dit
initiatiefvoorstel wordt beoogd te borgen dat het huisvuil bij elk perceel elke week wordt
opgehaald.
Probleemstelling
Op dit moment is er geen probleem. De reden om het afvalinzamelingbeleid te wijzigen
lag in een veronderstelde bezuiniging. Die bezuiniging wordt met deze oplossing niet
gehaald. Daarmee draagt het college met het wijzigen van de ophaalfrequentie een
oplossing voor voor een niet geïdentificeerd probleem.
Burgers van Delft maken zich daarentegen wel druk om de inzamelfrequentie. De
inzamelfrequentie van het afval kan de burger niet zelfstandig kiezen, omdat de
gemeente in het inzamelen van afval een wettelijke taak en wettelijk monopolie heeft. De
gemeenteraad van Delft kan de burger tegemoet komen, zonder dat daarmee voor de
gemeente financiële consequenties gemoeid zijn.
Beoogde maatschappelijke effecten
Beoogd wordt bij elk huishouden het vuil tenminste eens in de week op te halen. Op
deze manier wordt voorkomen dat burgers in hun huis of vlak daarbij met stinkend afval
blijven zitten, of dat afvaltoerisme ontstaat. Ook wordt onduidelijkheid vermeden, waarbij
burgers op een kalender moeten kijken om te weten wanneer ze welk afval mogen
aanbieden.
Wijze van aanpak/oplossingsrichting
Om te bereiken dat elke week huisvuil wordt ingezameld, wordt artikel 10 van de
Afvalstoffenverordening van de gemeente Delft dienaangaande gewijzigd. Omdat het
tweede en vierde lid van het oorspronkelijke artikel overbodig zijn, worden die geschrapt
en worden de artikelen 3, 5 en 6 hernummerd naar respectievelijk 2, 3, 4.
Het oorspronkelijke artikel 10 van de Afvalverordening van de gemeente Delft
Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per twee weken bij elk perceel
ingezameld.
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval tenminste eenmaal
per twee weken nabij elk perceel ingezameld.
3. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken
afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
4. In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval tenminste
eenmaal per twee weken nabij elk perceel ingezameld.
5. In afwijking van het vierde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval in de in bijlage 3
aangegeven gedeelten van de gemeente niet afzonderlijk ingezameld.
6. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.
wordt gewijzigd in een nieuw artikel 10 van de Afvalverordening van de gemeente Delft
Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste wekelijks bij of nabij elk perceel
ingezameld.
2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste wekelijks afzonderlijk bij of nabij elk
perceel ingezameld.
3. In afwijking van het tweede lid wordt groente-, fruit- en tuinafval in de in bijlage 3
aangegeven gedeelten van de gemeente niet afzonderlijk ingezameld.
4. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.
Financiële gevolgen, dekking en risico’s
Als gevolg van dit voorstel kan de voorgestelde neerwaartse bijstelling van de
reinigingsheffing niet doorgaan. Bij apart amendement dient het tarief hiervoor daarom
voor het jaar 2012 te worden aangepast.
Overige effecten
Er zijn geen overige effecten.
Planning
De wijziging van de verordening kan direct na publicatie in werking treden.
Communicatie
Het voorstel wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd
Naam indieners
J.H. van Oort, Fractie Van Oort
J.K. Gooijer-Medema, ChristenUnie
L.B. Harpe, VVD
A. Meuleman, Stadsbelangen
Ondertekening
indieners
raadsbesluit
Datum
: 10 november 2011
Registratie nr. : 1187342
Stuk
: GR11-586 II
De raad der gemeente Delft;
Gelezen het voorstel van Van Oort, Gooijer-Medema, Harpe en Meuleman,
BESLUIT:
Het oorspronkelijke artikel 10 van de Afvalverordening van de gemeente Delft
Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per twee weken bij elk perceel
ingezameld.
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval tenminste eenmaal
per twee weken nabij elk perceel ingezameld.
3. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken
afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
4. In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval tenminste
eenmaal per twee weken nabij elk perceel ingezameld.
5. In afwijking van het vierde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval in de in bijlage 3
aangegeven gedeelten van de gemeente niet afzonderlijk ingezameld.
6. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.
wordt gewijzigd in een nieuw artikel 10 van de Afvalverordening van de gemeente Delft
Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste wekelijks bij of nabij elk perceel
ingezameld.
2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste wekelijks afzonderlijk bij of nabij elk
perceel ingezameld.
3. In afwijking van het tweede lid wordt groente-, fruit- en tuinafval in de in bijlage 3
aangegeven gedeelten van de gemeente niet afzonderlijk ingezameld.
4. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
,burgemeester.
,griffier.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards