Op zoek naar het Oude Egypte

advertisement
Leerkrachten.
Op zoek naar het
Oude Egypte
Een Internetproject voor de 6de klas
Ontworpen door
Barbier Katelijn, [email protected]
Janssens Karen, [email protected]
Keppens Marjolein, [email protected]
Noë Nele, [email protected]
Inleiding | Klas | Leerdoelen | Proces | Bronnen | Evaluatie | Conclusie | Referenties | Leerlingenpagina
Inleiding
Deze internetactiviteit werd ontworpen om de lessen geschiedenis eens op
een andere manier te brengen. Het is de bedoeling dat de kinderen door
gebruik te maken van de moderne technologieën de geheimen van de
vroegste tijden ontdekken en “al spelenderwijs” het Oude Egypte
ontdekken.
Iedereen kent Egypte. Het is het land van de Nijl, het land van de
piramides, maar weten jullie hoe de Egyptenaren vroeger leefden? Of
voor wie en waarom zij piramides bouwden? Kennen jullie de geheimen
van de piramides? Kunnen jullie je naam schrijven in hiërogliefen zoals de
oude Egyptenaren dat deden op papyrusrollen? Weten jullie waarom de
beroemde sfinx bij Gizeh zijn neus kwijt is?
Dit is jullie kans om samen met je klasgenootjes terug te reizen naar de
tijd van de eerste beschavingen en alles te ontdekken over het Oude
Egypte.
Klas
Deze les is voor de zesde klas en gaat over het oude Egypte. Deze les
sluit aan bij de luiken geschiedenis en technologie van het onderdeel
wereldoriëntatie. Het is tevens de bedoeling dat de kinderen leren samen
werken om tot een mooi resultaat te komen en dat zij mondeling verslag
brengen aan hun leerkracht en medeleerlingen.
De leerlingen moeten reeds een grove basiskennis hebben omtrent het
gebruik van de computer. Hoe werk ik met de muis en het toetsenbord?
Hoe kan ik iets intypen? Wat is het internet?
Leerdoelen
Deze activiteit sluit aan bij de eindtermen wereldoriëtatie en Nederlands,
maar tevens bij de eindtermen met betrekking tot leren leren en sociale
vaardigheden.
Eindtermen wereldoriëntatie:
technologie: BASISINZICHTEN TECHNIEK; (2.3bis) De leerlingen leren
effectief met informatica en informatieverwerking omgaan.
tijd: HISTORISCHE TIJD; (5.7) De leerlingen kennen de grote periodes uit
de geschiedenis en kunnen duidelijke historische elementen in hun
omgeving, belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze
kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode, aan de hand van een
tijdband. (5.9) De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden,
heden en de toekomst, hier en elders.
brongebruik: (7) de leerlingen kunnen op hun niveau verschillende
informatiebronnen raadplegen.
Eindtermen Nederlands:
spreken: De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het
gepaste taalregister hanteren als ze: (2.3) over een op school behandeld
onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen. De leerlingen kunnen
(verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als
ze: (2.5) vragen van de leerkracht in verband met een bepaald onderwerp
beantwoorden. (2.6) van een bepaald onderwerp of een beleefd voorval
een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door
leeftijdgenoten.
lezen: De
leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie
achterhalen in: (3.1) voor hen bestemde instructies voor handleidingen
van gevarieerde aard. (3.3) voor hen bestemde tijdschriften. De
leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie
ordenen die voorkomt in: (3.4) voor hen bestemde school- en
studieteksten en instructies bij schoolopdrachten. (3.5) voor hen
bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften
en jeugdencyclopedieën.
Eindtermen leren leren:
(1) De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze
betekenis te geven en te memoriseren. (2) De leerlingen kunnen op
systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau
zelfstandig gebruiken. (3) De leerlingen kunnen op systematische wijze
samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en
gebruiken. (5) De leerlingen kunnen ,eventueel onder begeleiding: a. Hun
lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren; b. Hun eigen
leerproces controleren en structureren.
Eindtermen sociale vaardigheden:
domein relatiewijzen: (1.4) De leerlingen kunnen hulp vragen en zich
laten helpen. (1.5) De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en
onder leiding van een medeleering meewerken. (1.6) De leerlingen
kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
Domein samenwerking: (3) De leerlingen kunnen samenwerken met
anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of
etnische origine.
Proces
De leerlingen worden bij het maken van deze opdracht in 4 groepjes
verdeeld. Elke leerling van elk groepje krijgt een opdrachtblad. Elk
groepje zal informatie moeten zoeken over een bepaald onderwerp van
het Oude Egypte. De groepjes worden door de leerkracht aangeduid, deze
zorgt er dan ook voor dat de leerlingen goed gemengd (jongens/meisjes;
zwakkere/sterkere leerlingen; ...)worden.
De leerlingen krijgen voor dit opzet een hele schooldag om aan deze taak
te werken. In de voormiddag kunnen zij het opzoek- en verzamelwerk
doen, terwijl ze in de namiddag aan elkaar en aan de leerkracht zullen
moeten vertellen wat ze allemaal gevonden en gelezen hebben. Door
goed naar elkaar te luisteren zal men een heleboel bijleren over de
Egyptenaren en hoe zij leefden.
Om de leerlingen op gang te brengen worden de verschillende stappen die
zij moet doorlopen wat beter uitgelegd. De leerkracht zal deze eerst eens
samen met de leerlingen overlopen. Hierbij kunnen de leerlingen dan ook
vragen stellen. Daarna kunnen zij zelf aan het werk gaan. Als er tijdens
het opzoeken nog vragen zijn, kunnen deze in groep besproken worden of
mag men ook steeds de leerkracht raadplegen.
Volgende stappen moeten de leerlingen doorlopen. Cursief gedrukt staat
de bijkomende uitleg voor de lesgever.
Stap 1: de juf of meester zal jullie in 4 groepjes verdelen. Elk groepje
moet andere informatie zoeken. Het verdelen van de groepjes gebeurt
zodanig dat de leerlingen mooi verdeeld zijn. Jongens en meisjes worden
gemengd, “beste vriendjes” hoeven niet noodzakelijk in 1 groepje, dit kan
wel maar mag de samenwerking met de andere leerlingen niet benadelen.
Groepje 1: Jullie moeten dingen verzamelen over de Egyptische
maatschappij. Dat wil zeggen dat je moet opzoeken hoe de mensen
leefden, wat voor werk zij deden, hoe hun land eruit zag (waar ligt
Egypte, wat is de belangrijkste rivier, ...), of er een koning was, of er
slaven waren, ...
Groepje 2: Julllie moeten informatie zoeken over de mummies en de
goden. De oude Egyptenaren geloofden namelijk niet in 1, maar in
meerdere goden. Bouwden zij zoals ons ook kerken? Hoe heetten hun
goden en welke waren de belangrijkste? Hadden deze goden elk een eigen
taak? Hoe zagen zij eruit? Wat zijn mummies? Hoe worden zij gemaakt?
...
Groepje 3: Jullie krijgen als taak alles uit te zoeken
over het Egyptisch geschrift. Hadden de Egyptenaren
letters zoals ons? Schreven zij op papier? Hadden zij
daarvoor pennen en inkt? Kon iedereen schrijven?
Probeer ook eens je eigen naam en die van je
vriendjes te schrijven zoals de oude Egyptenaren dat
deden.
Groepje 4: Jullie moeten informatie verzamelen over de piramides. Jullie
moeten opzoeken wie de piramides bouwde, voor wie en hoe zij gebouwd
werden? Waren er ook bewakers van deze piramides? Geraakten er
gemakkelijk dieven binnen?
Stap 2: Samen met de andere kinderen uit je groepje moet je nu op zoek
gaan naar de informatie die jouw groepje moet vinden over het Oude
Egypte. Hiervoor mogen jullie de computer gebruiken, maar de juf of
meester zal jullie ook enkele boeken en encyclopedieeën geven die je
hiervoor mag gebruiken. Het materiaal dat jullie denken nodig te hebben
bij deze taak moeten jullie verzamelen. Als je met de computer aan de
slag gaat kan je heel veel informatie vinden op het internet. Hieronder
staan reeds enkele adressen waar je vast en zeker nuttige informatie zal
vinden. De computer zal deze informatie gaan zoeken wanneer je
tweemaal klikt op het adres dat je wil bekijken. Je kijkt best ook eens
kijken in de boeken die de juf of meester heeft klaargelegd. Want hoe
meer informatie je vindt, hoe beter natuurlijk!
Dit zijn de adressen:
http://home.wanadoo.nl/r.drierijk/
Geschiedenis voor kinderen. Dit is een website vol wetenswaardigheden
over de Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren. Je kan er ook vragen
beantwoorden en opsturen.
http://home.hetnet.nl/~amonre11/
Vraag jij je ook wel eens af hoe dat nu zit met die piramides? Op deze
pagina kom je dingen te weten die je nooit had verwacht, maar toch echt
waar zijn.
http://users.pandora.be/faroek/
Op deze mooie website is er erg veel informatie te vinden over Egypte.
http://avc.uva.nl/egypte/
Dit is een grote en mooie website waar je alles kan lezen (en beluisteren!)
over de oude Egyptenaren.
http://www.angelfire.com/nl/egypte/
Waarom maakten de Egyptenaren van hun dode vaak een mummie? En
hoe deed men dat? Duik de geschiedenis in van de oude Egyptenaren.
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/
Egypte: land van de farao’s. Op deze pagina kan je heel erg veel leren
over Egypte en de farao’s.
http://crosswinds.net/~egypte/
Het Oude Egypte. Dit is een hele goede site over het Egypte van vroeger.
http://home.hccnet.nl/ca.koning.jr/toetanchamon.htm
Lees
alles over Toetanchamon, een Egyptische koning (farao). Zijn graf werd
ontdekt in 1923.
http://www.6deleerjaar.yucom.be/spreekbeurten/steven/spreekbeurt.htm
Het Oude Egypte. Hier vind je een spreekbeurt met mooie foto’s over het
oude Egypte.
http://www.torstar.com/rom/egypt/sentocar/html
Heb je altijd al het schrift van de oude Egyptenaren willen lezen? Dit moet
je echt eens doen. Dit is een Engelstalige site, maar hij is heel
gemakkelijk te gebruiken. Klik eerst op “letter to hieroglyph”. Er
verschijnt een schermpje met daaronder een rooster met letters. Wanneer
je op een letter klikt verschijnt het overeenkomstige hiëroglief meteen in
het schermpje. Heel gemakkelijk dus, maar wel heel leuk.
http://library.thinquest.org/25103/nl/
Hier vind je alles over het oude Egypte (hoe mensen leefden, welke
gewoontes zij hadden, hoe zij piramides bouwden,...), maar je vindt er
ook informatie over het Egypte van vandaag.
http://www.elmar.nl/landeninfo
Landeninformatie. Op zoek naar informatie over een bepaald land? Hier
vind je van alles.
http://www.taptoe.nl
Dit is een spreekbeurtensite. Je vindt er vast ook iets over Egypte.
Op het einde van stap 2 zal je een heleboel informatie verzameld hebben
over het Oude Egypte en de Egyptenaren.
Tijdens deze tweede fase is het de taak van de leerkracht erop toe te zien
dat alles vlot verloopt. De leerkracht kan helpen waar nodig of tips geven
bij het zoeken naar geschikte informatie en ziet er ook op toe dat
iedereen binnen de groep actief kan deelnemen.
Stap 3: Nu is het de bedoeling dat jullie alle informatie die jullie
verzameld hebben aandachtig bekijken en ook wat structureren. Dit wil
zeggen dat jullie ten eerste zullen moeten kijken welke dingen je kan
gebruiken en welke niet. Vervolgens zullen jullie de informatie die over
hetzelfde onderwerp gaat, moeten samenbrengen en kijken of jullie geen
tien keer dezelfde informatie hebben verzameld. Het kan zijn dat er in een
tekst veel zaken staan die jullie reeds weten, maar ook enkele nieuwe
dingen. Je kan dan best de nieuwe dingen met kleurstift in de tekst
aanduiden of ze op een blaadje apart overschrijven. Anders zullen jullie
heel veel teksten hebben en zal het moeilijk zijn om iets terug te vinden.
Op het einde van stap 3 moet jullie informatie geordend liggen. Dit wil
zeggen dat de informatie die bij elkaar hoort, ook bij elkaar ligt, zodat je
gemakkelijk dingen kan terugvinden.
Waarschijnlijk zullen de leerlingen hier een beetje hulp nodig hebben bij
het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en het structureren van teksten beeldmateriaal. Wees hier dan ook een ondersteuning, maar laat de
leerlingen zelf tot een geschikte oplossing komen. Stimuleer hierbij het
overleggen in groep.
Stap 4: Ten slotte zullen jullie aan de juf of meester en aan de andere
kinderen uit de klas moeten vertellen welke informatie je allemaal
gevonden hebt. Probeer ook regelmatig foto’s te tonen bij jullie uitleg, zo
wordt de informatie voor iedereen duidelijker en interessanter. Wanneer
je gaat vertellen kan je best op voorhand in je groepje afspreken wie wat
gaat zeggen. Zo kan van groep 1 bijvoorbeeld 1 iemand vertellen over het
land Egypte, terwijl iemand anders vertelt over de mensen die er wonen
en nog iemand anders over de koningen enzovoort.
Het einde
van stap 4 betekent ook het einde van deze oefening. Je zal merken dat
je nu heel wat meer weet over Egypte. Je mag dan ook je informatie aan
je leerkracht geven die er 1 bundeltje van zal maken en
dit
later in de klas zal uitdelen.
Tijdens deze les werken de leerlingen in groep. zij moeten dan ook de
gelegenheid krijgen om met hun groepje samen rond een tafel te kunnen
zitten. Deze activiteit zou best plaatsvinden in een ruimte waar meer dan
één computer beschikbaar is, anders moet een beurtrol uitgewerkt
worden, maar dit is niet echt bevorderlijk voor het verloop van de
activiteit. Er moet ook voor meer dan één encyclopedie e.d. gezorgd
worden, zodat verschillende groepen tegelijkertijd opzoekingswerk kunnen
verrichten.
Van de leerkracht wordt verwacht dat hij/zij zich vooraf voldoende
informeert over het behandelde onderwerp en over voldoende kennis
beschikt met betrekking tot het gebruik van computers en het surfen op
internet.
Variaties
Deze activiteit kan eventueel gecombineerd worden met een bezoek aan
de bibliotheek of aan een geschiedkundig museum. Naast het opzoekwerk
via de computer krijgen de leerlingen dan de kans een andere vorm van
informatie te ervaren en verwerken. Deze verworven kennis kan dan later
gecombineerd worden met het opzoekingswerk achter de computer en
later verwerkt worden in het mondeling verslag aan de medeleerlingen.
Bronnen
Om de activiteiten vlot te kunnen uitvoeren is volgend materiaal vereist:




Klasboeken (kinderencyclopedie, geschiedkundige en geografische
atlas, kinderromans en/of artikels over het Oude Egypte, ...)
Specifieke software (internet explorer of netscape navigator,
mediaplayer, quick time player)
Speciale hardware (interne of externe modem, geluidskaart)
Handige links:
http://home.wanadoo.nl/r.drierijk/
Geschiedenis voor kinderen. Dit is een website vol wetenswaardigheden
over de Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren. Je kan er ook vragen
beantwoorden en opsturen.
http://home.hetnet.nl/~ãmonre11/
Vraag jij je ook wel eens af hoe dat nu zit met de piramides? Op deze
pagina kom je dingen te weten die je nooit had verwacht, maar toch echt
waar zijn.
http://users.pandora.be/faroek/
Op deze mooie website is er erg veel informatie te vinden over Egypte.
http://avc.uva.nl/egypte/
Dit is een grote en mooie website waar je alles kan lezen (en beluisteren!)
over de oude Egyptenaren.
http://www.angelfire.com/nl/egypte/
Waarom maakten de Egyptenaren van hun dode vaak een mummie? En
hoe deed men dat? Duik de geschiedenis in van de oude Egyptenaren.
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/
Egypte: land van de farao’s. Op deze pagina kan je heel erg veel leren
over Egypte en de farao’s.
http://crosswinds.net/~egypte/
Het Oude Egypte. Dit is een hele goede site over het Egypte van vroeger.
http://home.hccnet.nl/ca.koning.jr/toetanchamon.htm
Toetanchamon was een Egyptische koning (farao). Zijn graf werd ontdekt
in 1923.
http://www.6deleerjaar.yucom.be/spreekbeurten/steven/spreekbeurt.htm
Het Oude Egypte. Hier vind je een spreekbeurt met mooie foto’s over het
oude Egypte.
http://www.torstar.com/rom/egypt/sentocar/html
Heb je altijd al het schrift van de oude Egyptenaren willen lezen? Dit moet
je echt eens doen. Dit is een Engelstalige site, maar hij is heel
gemakkelijk te gebruiken. Klik eerst op “letter to hieroglyph”. Er
verschijnt een schermpje met daaronder een rooster met letters. Wanneer
je op een letter klikt verschijnt het overeenkomstige hiëroglief meteen in
het schermpje. Heel gemakkelijk dus, maar wel heel leuk.
http://library.thinquest.org/25103/nl/
Hier vind je alles over het oude Egypte (hoe mensen leefden, welke
gewoontes zij hadden, hoe zij piramides bouwden,...), maar je vindt er
ook informatie over het Egypte van vandaag.
Evaluatie
De evaluatie verloopt als volgt; bij elk van de onderstaande stellingen
krijgt de leerling een score passend bij zijn/haar inzet en gedrag. Score 5
betekent “heel goed”, een 4 wil zeggen “goed”, 3 is “middelmatig, een 2
betekent “zwak” en een 1 ten slotte wil zeggen “heel zwak”. Aangezien je
de zinnen reeds op voorhand kan bekijken, weet je ook waar je op moet
letten bij het maken van deze opdracht.
1. Hoe was de samenwerking in de groep?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
2. Was iedereen verdraagzaam? (geen uitsluiting op basis van wat dan
ook)
1
------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
3. Hoe verliep het computergbruik? (effectief gebruik)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
4. Deed men zijn best om verschillende informatiebronnen te
gebruiken? (boeken, foto’s, internet) (op systematische wijze
verschillende informatiebronnen zelfstandig gebruiken op niveau
van de leerling)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
5. Werd de juiste informatie gevonden? (vb. groep 2: de goden en de
mummies) (achterhalen,= verwerkingsniveau beschrijven, van
informatie uit voor de leerlingen bestemd bronmateriaal)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
6. Hoe verliep het ordenen van de informatie (zie stap 3)? (Ordenen,
= verwerkingsniveau structureren, van informatie uit voor de
leerlingen bestemd bronmateriaal)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
7. Werd de informatie goed verdeeld in groep om te vertellen?
(samenhangende informatie op systematische wijze verwerven en
gebruiken)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
8. Werd de informatie vlot verteld aan de anderen? (verbale
interpretatie van een bepaald onderwerp in het gepaste
taalregister)
------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
9. Werd er ook goed geluisterd naar de andere groepen?
------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
1
1
Conclusie
Op het einde van deze activiteit zullen de leerlingen ervaringen opgedaan
hebben met betrekking tot het werken in groep, raadplegen van verschillende informatiebronnen en het “surfen” op het internet. Al
“spelenderwijs” zullen zij een enorme hoeveelheid leerstof verwerkt
hebben over de Egyptenaren. Het zelf kunnen opzoeken en verwerken
van geschiedkundige informatie zal hen eens een andere visie geven op
de materie van de geschiedenis. Zij hebben een basiskennis verworven
met betrekking tot het gebruik van internet voor het verzamelen van
informatie. Ze zullen dan ook in staat zijn deze technieken in de toekomst
toe te passen bij het maken van taken.
Referenties
http://compukids.nl
http://www.netwijs.nl/zoek.html
http://oudheid.pagina.nl
http://home.wanadoo.nl/r.drierijk/
http://home.hetnet.nl/~ãmonre11/
http://users.pandora.be/faroek/
http://avc.uva.nl/egypte/
http://www.angelfire.com/nl/egypte/
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/
http://crosswinds.net/~~egypte/
http://home.hccnet.nl/ca.koning.jr/toetanchamon.htm
http://www.6deleerjaar.yucom.be/spreekbeurten/steven/spreekbeurt.htm
http://www.torstar.com/rom/egypt/sentocar/html
http://library.thinquest.org/25103/nl/
http://www.elmar.nl/landeninfo
http://www.taptoe.nl
Laatst bewerkt op 12-3-01. Gebaseerd op de template van The WebQuest Page
Leerlingen.
Op zoek naar het
Oude Egypte
Een Internetproject voor de 6de klas
Ontworpen door
Barbier Katelijn, [email protected]
Janssens Karen, [email protected]
Keppens Marjolein, [email protected]
Noë Nele, [email protected]
Inleiding | Taak | Proces | Evaluatie | Conclusie | Referenties |
Inleiding
Iedereen kent Egypte. Het is het land van de Nijl, het land van de
piramides, maar weten jullie hoe de Egyptenaren vroeger leefden? Of
voor wie en waarom zij piramides bouwden? Kennen jullie de geheimen
van de piramides? Kunnen jullie je naam schrijven in hiërogliefen zoals de
oude Egyptenaren dat deden op papyrusrollen? Weten jullie waarom de
beroemde sfinx bij Gizeh zijn neus kwijt is?
Dit is jullie kans om samen met je klasgenootjes terug te reizen naar de
tijd van de eerste beschavingen en alles te ontdekken over het Oude
Egypte.
Taak
Nadat de juf of meester jullie getoond heeft hoe je met de computer moet
werken kunnen jullie aan de ontdekkingsreis beginnen. Jullie zullen:
-
verschillende informatiebronnen (het internet, boeken,
encyclopedies, ...)moeten gebruiken.
moeten zoeken naar dingen (foto’s, teksten, ...) over het verleden,
namelijk over het Oude Egypte.
deze informatie moeten bekijken en gebruiken.
aan de juf of meester en aan je klasgenootjes moeten vertellen wat
jullie allemaal gevonden hebben.
in groepjes moeten samenwerken en overleggen om tot een goed
resultaat te komen.
Proces
Jullie zullen bij het maken van deze opdracht in 4 groepjes verdeeld
worden. Elke leerling van elk groepje krijgt dit opdrachtblad. Elk groepje
zal informatie moeten zoeken over een bepaald onderwerp van het Oude
Egypte. Jullie krijgen een ganse dag om aan deze taak te werken. In de
voormiddag moeten jullie alles verzamelen en in de namiddag zullen jullie
aan elkaar en aan de juf of meester moeten vertellen wat jullie allemaal
gevonden en gelezen hebben. Door goed naar elkaar te luisteren zal je
merken dat je plots een heleboel zal weten over de Egyptenaren en hoe
zij leefden.
Om jullie een beetje te helpen, worden de verschillende stappen die je
moet doorlopen hieronder wat beter uitgelegd. Je leerkracht zal deze
eerst eens samen met jullie overlopen, als er iets is wat je niet begrijpt
mag je dit altijd vragen. Daarna kunnen jullie zelf aan het werk gaan. Als
er tijdens het opzoeken nog vragen zijn, kan je deze in je groepje
bespreken of uitleg vragen aan de juf of meester.
Stap 1: De juf of meester zal jullie in 4 groepjes verdelen. Elk groepje
moet andere informatie zoeken.
Groepje 1: Jullie moeten dingen verzamelen over de Egyptische
maatschappij. Dat wil zeggen dat je moet opzoeken hoe de mensen
leefden, wat voor werk zij deden, hoe hun land eruit zag (waar ligt
Egypte, wat is de belangrijkste rivier, ...), of er een koning was, of er
slaven waren, ...
Groepje 2: Jullie moeten informatie zoeken over de mummies en de
goden. De oude Egyptenaren geloofden namelijk niet in 1, maar in
meerdere goden. Bouwden zij zoals ons ook kerken? Hoe heetten hun
goden en welke waren de belangrijkste? Hadden deze goden elk een
eigen taak? Hoe zagen zij eruit? Wat zijn mummies? Hoe
worden zij
gemaakt? ...
Groepje 3: Jullie krijgen als taak alles uit te zoeken over het Egyptisch
geschrift. Hadden de Egyptenaren letters zoals ons? Schreven zij op
papier? Hadden zij daarvoor pennen en inkt? Kon iedereen schrijven?
Probeer ook eens je eigen naam en die van je vriendjes te schrijven zoals
de oude Egyptenaren dat deden.
Groepje 4: Jullie moeten informatie verzamelen over de piramides. Jullie
moeten opzoeken wie de piramides bouwde, voor wie en hoe zij gebouwd
werden? Waren er ook bewakers van deze piramides? Geraakten er
gemakkelijk dieven binnen?
Stap 2: Samen met de andere kinderen uit je groepje moet je nu op zoek
gaan naar de informatie die jouw groepje moet vinden over het Oude
Egypte. Hiervoor mogen jullie de computer gebruiken, maar de juf zal
jullie ook enkele boeken en encyclopedies geven die je hiervoor mag
gebruiken. Het materiaal dat jullie denken nodig te hebben bij deze taak
moeten jullie verzamelen. Als je met de computer aan de slag gaat kan je
heel veel informatie vinden op het internet. Hieronder staan reeds enkele
adressen waar je vast en zeker nuttige informatie zal vinden. De
computer zal deze informatie gaan zoek wanneer je tweemaal klikt op het
adres dat je wil bekijken. Je kan best ook eens kijken in de boeken die de
juf of meester heeft klaargelegd. Want hoe meer informatie je vindt, hoe
beter natuurlijk!
Dit zijn de adressen:
http://home.wanadoo.nl/r.drierijk/
Geschiedenis voor kinderen. Dit is een website vol wetenswaardigheden
over de Romeinen, de Grieken en de Egyptenaren. Je kan er ook vragen
beantwoorden en opsturen.
http://home.hetnet.nl/~amonre11/
Vraag jij je ook wel eens af hoe dat nu zit met die piramides? Op deze
pagina kom je dingen te weten die je nooit had verwacht, maar toch echt
waar zijn.
http://users.pandora.be/faroek/
Op deze mooie website is er erg veel informatie te vinden over Egypte.
http://avc.uva.nl/egypte/
Dit is een grote en mooie website waar je alles kan lezen (en
beluisteren!) over de oude Egyptenaren.
http://www.angelfire.com/nl/egypte/
Waarom maakten de Egyptenaren van hun dode vaak een mummie? En
hoe deed men dat? Duik de geschiedenis in van de oude Egyptenaren.
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/
Egypte: land van de farao’s. Op deze pagina kan je heel erg veel leren
over Egypte en de farao’s.
http://crosswinds.net/~egypte/
Het Oude Egypte. Dit is een hele goede site over het Egypte van vroeger.
http://home.hccnet.nl/ca.koning.jr/toetanchamon.htm
Lees alles over Toetanchamon, een Egyptische koning (farao). Zijn graf
werd ontdekt in 1923.
http://www.6deleerjaar.yucom.be/spreekbeurten/steven/spreekbeurt.htm
Het Oude Egypte. Hier vind je een spreekbeurt met mooie foto’s over het
oude Egypte.
http://www.torstar.com/rom/egypt/sentocar/html
Heb je altijd al het schrift van de oude Egyptenaren willen lezen? Dit moet
je echt eens doen. Dit is een Engelstalige site, maar hij is heel
gemakkelijk te gebruiken. Klik eerst op “letter to hieroglyph”. Er
verschijnt een schermpje met daaronder een rooster met letters.
Wanneer je op een letter klikt verschijnt het overeenkomstige hiëroglief
meteen in het schermpje. Heel gemakkelijk dus, maar wel heel leuk.
http://library.thinquest.org/25103/nl/
Hier vind je alles over het oude Egypte (hoe mensen leefden, welke
gewoontes zij hadden, hoe zij piramides bouwden,...), maar je vindt er
ook informatie over het Egypte van vandaag.
http://www.elmar.nl/landeninfo
Landeninformatie. Op zoek naar informatie over een bepaald land? Hier
vind je van alles.
http://www.taptoe.nl
Dit is een spreekbeurtensite. Je vindt er vast ook iets over Egypte.
Op het einde van stap 2 zal je een heleboel informatie verzameld hebben
over het Oude Egypte en de Egyptenaren.
Stap 3: Nu is het de bedoeling dat jullie alle informatie die jullie
verzameld hebben aandachtig bekijken en ook wat structureren. Dit wil
zeggen dat jullie ten eerste zullen moeten kijken welke dingen je kan
gebruiken en welke niet. Vervolgens zullen jullie de informatie die over
hetzelfde onderwerp gaat, moeten samenbrengen en kijken of jullie geen
tien keer dezelfde informatie hebben verzameld. Het kan zijn dat er in
een tekst veel zaken staan die jullie reeds weten, maar ook enkele
nieuwe dingen. Je kan dan best de nieuwe dingen met kleurstift in de
tekst aanduiden of ze op een blaadje apart overschrijven. Anders zullen
jullie heel veel teksten hebben en zal het moeilijk zijn om iets terug te
vinden.
Op het einde van stap 3 moet jullie informatie geordend liggen. Dit wil
zeggen dat de informatie die bij elkaar hoort, ook bij elkaar ligt, zodat je
gemakkelijk dingen kan terugvinden en gebruiken.
Stap 4: Ten slotte zullen jullie aan de juf of meester en aan de andere
kinderen uit de klas moeten vertellen welke informatie je allemaal
gevonden hebt. Probeer ook regelmatig foto’s te tonen bij jullie uitleg, zo
wordt de informatie voor iedereen duidelijker en interessanter. Wanneer
je gaat vertellen kan je best op voorhand in je groepje afspreken wie wat
gaat zeggen. Zo kan van groep 1 bijvoorbeeld 1 iemand vertellen over
het land Egypte, terwijl iemand anders vertelt over de mensen die er
wonen en nog iemand anders over de koningen enzovoort.
Het einde van stap 4 betekent ook het einde van deze oefening. Je zal
merken dat je nu heel wat meer weet over Egypte. Je mag dan ook je
informatie aan je leerkracht geven die er 1 bundeltje van zal maken en
dit later in de klas zal uitdelen.
Evaluatie
De juf of meester zal jullie op deze oefening ook punten geven. Dit zal als
volgt gebeuren. Hieronder staan een aantal zinnen. Bij elke zin staan de
nummers 1 tot en met 5. Wanneer de juf of meester vindt dat jij voor zin
1: “Hoe was de samenwerking in de groep?” heel hard je best hebt
gedaan dan krijg je een score 5. Score 5 betekent “heel goed”, een 4 wil
zeggen “goed”, 3 is “middelmatig, een 2 betekent “zwak” en een 1 ten
slotte wil zeggen “heel zwak”. Aangezien je de zinnen reeds op voorhand
kan bekijken, weet je ook waar je op moet letten bij het maken van deze
opdracht.
1. Hoe was de samenwerking in de groep?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
2. Was iedereen verdraagzaam?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
3. Hoe verliep het computergbruik?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
4. Deed men zijn best om verschillende informatiebronnen te
gebruiken? (boeken, foto’s, internet)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
5. Werd de juiste informatie gevonden? (vb. groep 2: de goden en de
mummies)
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
6. Hoe verliep het ordenen van de informatie (zie stap 3)?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
7. Werd de informatie goed verdeeld in groep om te vertellen?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
8. Werd de informatie vlot verteld aan de anderen?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
9. Werd er ook goed geluisterd naar de andere groepen?
1 ------- 2 ------- 3 ------- 4 ------- 5
Conclusie
Bij het einde van deze taak zullen jullie ervaring opgedaan hebben in
verband met het raadplegen van verschillende bronnen en het “surfen” op
het web. Ik hoop dat jullie in de toekomst bij het maken van taken dan
ook deze verschillende methodes zullen toepassen. Verder zullen jullie
door samen te werken op een toffe manier heel veel bijgeleerd hebben
over het Oude Egypte en weten dat geschiedenis helemaal niet saai hoeft
te zijn, zoals sommigen wel eens beweren. Ten slotte zullen jullie ook
geleerd hebben informatie op te zoeken, ze te verwerken (dit is er over
nadenken en ze ordenen en onthouden) en deze informatie aan anderen
door te geven.
Referenties
http://compukids.nl
http://www.netwijs.nl/zoek.html
http://oudheid.pagina.nl
http://home.wanadoo.nl/r.drierijk/
http://home.hetnet.nl/~ãmonre11/
http://users.pandora.be/faroek/
http://avc.uva.nl/egypte/
http://www.angelfire.com/nl/egypte/
http://members.brabant.chello.nl/~e.huggers/
http://crosswinds.net/~egypte/
http://home.hccnet.nl/ca.koning.jr/toetanchamon.htm
http://www.6deleerjaar.yucom.be/spreekbeurten/steven/spreekbeurt.htm
http://www.torstar.com/rom/egypt/sentocar/html
http://library.thinquest.org/25103/nl/
http://www.elmar.nl/landeninfo
http://www.taptoe.nl
Laatst bewerkt op 12-3-01. Gebaseerd op de template van The WebQuest Page
OP ZOEK NAAR HET OUDE EGYPTE
Bespreking van het ontwerp met een leerkracht van het 6e leerjaar
Ik sprak met een juf van het zesde leerjaar. Zij staat sowieso reeds
positief ten opzichte van het integreren van computers tijdens de les en
was dan ook heel enthousiast over de les die ik had ontworpen. Ze vond
de opdrachten leuk en het hele gebeuren goed uitgewerkt. Deze
leerkrachte zou het dan ook best wel zien zitten om iets dergelijks eens
uit te proberen.Jammer genoeg _ zo vond ze_ had zij in de klas geen
toegang tot het internet.
Het enige punt waar zij kritiek op had, was de tijdsduur die ik
oorspronkelijk voor de activiteit had voorzien. Ik stelde namelijk voor om
de les gedurende de namiddag te laten plaats vinden. De juf wees me er
echter op dat dit niet haalbaar is. Ten eerste neemt het al heel wat tijd
nodig om al de nodige informatie te gaan opzoeken, zowel voor kinderen
als voor meer ervaren personen.Ten tweede is het voor kinderen van die
leeftijd nog heel moeilijk om teksten te organiseren, te structureren en de
hoofd- en bijzaken erin te onderscheiden. Dit zal dan ook weer enige hulp
vragen en tijd in beslag nemen. De juf stelde dan ook voor om in plaats
van één namiddag er twee of misschien zelfs drie te voorzien. Een ander
voorstel was om gewoon een volledige dag uit te trekken voor deze
activiteit, waarbij in de voormiddag het opzoek- en verzamelmoment kan
plaatsvinden en de kinderen in de namiddag verslag kunnen uitbrengen.
Dit laatste vond ik wel een leuk idee, vandaar dat ik dan ook de nodige
aanpassingen deed in mijn ontwerp en de tijd die werd voorzien
veranderde van een namiddag naar een volledige schooldag.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards