Lauraplein 1, 2406 BB, Alphen aan den Rijn, tel. 0172

advertisement
Lauraplein 1,
2406 BB, Alphen aan den Rijn, tel. 0172 - 47130
Alphen aan den Rijn, 6 oktember 2013
De Schoolpilaar medezeggenschapsraad de Rank
Versie oktober 2013
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
1
Inleiding
Doel van de schoolpilaar is een planmatige weergave van activiteiten die door de
medezeggenschapsraad (MR) jaarlijks dienen te worden uitgevoerd. Naast de jaarlijkse
activiteiten is ook een aantal andere regelmatig, doch niet jaarlijks terugkerende activiteiten in
de schoolpilaar opgenomen.
De schoolpilaar kan dienen als basis voor de planning van de vergaderdata en de invulling van de
agenda van de MR.
Het opzetten van de schoolpilaar is een proces van voortschrijdend inzicht. In de schoolpilaar
worden de activiteiten weergegeven in de volgorde waarop zij gereed dienen te zijn of ter
bespreking dienen te worden gesteld. De activiteiten worden weergegeven per maand , waarbij
de indeling van een schooljaar – lopende van augustus tot en met juli – wordt aangehouden.
De verantwoordelijkheid voor het inrichten en bijhouden van het draaiboek berust bij het MR-lid
dat met deze taak is belast.
Nader te bepalen/pro memori:
 Begroting De Rank + Jaarverslag: wanneer inplannen?
 Stuk SCOPE dat in GMR wordt ingebracht over privacy aangrijpen voor eigen agendering
van het onderwerp.
 Ouderenquête. Afspraak is: vragen naar roostervorm.
 Functiewaardering/functiemix. P-beleid op De Rank.
Aandachtspunten bij advisering/instemming:
- Sommige punten kunnen voor beroering zorgen. Neem integraal mee, of de communicatie
en eventueel de inspraak-/reactiemogelijkheden voor ouders zorgvuldig zijn
georganiseerd.
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
2
Het vergaderrooster wordt aan het eind van het schooljaar vastgesteld. Dan wordt ook bepaald
welk MR – lid de geplande vergadering zal notuleren.
Vergaderrooster MR / GMR en rooster notuleren 2013 – 2014
MRvergaderingen
16-9-2013
10-10-2013
25-11-2013
7-1-2014
11-2-2014
19-3-2014
16-4-2014
19-5-2014
17-6-2014
Rooster notuleren
Irma Evenwel
Paul de Jong
Gerjan Pruim
Willy Bell
Willeke Speet
Gerlinde Sanders
Irma Evenwel
Paul de Jong
Gerjan Pruim
15 0ktober: Ouderforumavond
GMR vergaderingen
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Dinsdag
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
24 september 2013
30 oktober 2013
18 november 2013
14 januari 2014
26 februari 2014
26 maart 2014
15 mei 2014
24 juni 2014
3
Maand:
OMSCHRIJVING
Eerste vergadering
MR en SR
Jaarverslag
SEPTEMBER
DOEL
Kennismaking
ACTIE
Samenstelling
Instemming MR
De schoolpilaar &
huishoudelijk reglement
- Doelen/onderwerpen
nieuwe schooljaar
Taakverdeling
- Website MR
- Communicatie
- Portefeuilles
- E-mail
Website MR
Samenstelling
Instemming MR
Samenstelling
Instemming MR
Evalueren
Instemming MR
Rooster van Aftreding
Passend Onderwijs
Vaststellen
Evalueren
Instemming MR
Advies MR
Maand:
OMSCHRIJVING
MR-cursus
OKTOBER
DOEL
Scholing
ACTIE
Bijwonen MR
Leerlingaantallen
Informeren
Advies MR
Leerlingvolgsysteem
Informeren
(informeel) advies
MR
OMSCHRIJVING
Concept formatie
NOVEMBER
DOEL
Informeren
Financiële begroting De
Rank
Excellente leerlingen
Vaststellen /
wijzigen
Evalueren
Maand:
OMSCHRIJVING
Formatieplan
fasenonderwijs
JANUARI
DOEL
Definitieve versie
vaststellen
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
ACTIE
(informeel) advies
MR
Advies MR
OPMERKING
Jaarverslag moet
gepubliceerd worden
indienen bij Scope
Op basis van
schoolplan en
beleidsoverzicht
(delen A t/m H)
Werkafspraken
vernieuwing website
Pro memori
OPMERKING
Nieuwe leden, evt.
verdiepingscursus
Wegens terugloop;
o.b.v. ijkdatum oktober
Doel: begrip hoe
meetresultaten tot
stand komen, adhv
spellingtoetsen
OPMERKING
Eerste gedachten over
nieuwe formatie
Inclusief
methodenvervanging
Advies MR
ACTIE
Instemming
personeelsgeleding
4
OPMERKING
Voor 2e halfjaar,
onderbouw
Welbevinden risicoinventarisatie
Veiligheidsbeleid
Evalueren
Evalueren
(informeel) advies MR
Zelfstandigheid van
leerlingen
Planning keuze
rekenmethodes
Evalueren
(informeel) advies MR
Evalueren
Informeel advies
Maand:
OMSCHRIJVING
Kascontrole MR
Vakantieregeling
Handelingsgericht werken
Toegangsbeveiliging
FEBRUARI
DOEL
Controleren/
vaststellen
Vaststellen
Evalueren
Evalueren
Digitale rapportage
HGW
Informeren
Informeren
Maand:
OMSCHRIJVING
Concept formatieplan
Financiële rapportage
Jaarverslag
MAART
DOEL
Informeren
Informeren
Informeren
Maand:
OMSCHRIJVING
APRIL
Maand:
OMSCHRIJVING
Schoolgids
MEI
Formatieplan
Ontvangen klachten
ouders
Jaarplan 2013-2014
Evaluatie
oudergesprekken
Beleid excellentie
Maand:
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
ACTIE
Instemming MR
Instemming MR
Advies MR
(informeel) advies MR
ACTIE
Concept advies MR
Advies MR
Advies MR
DOEL
ACTIE
DOEL
Initiële versie
samenstellen
Definitieve versie
vaststellen
Informeren
ACTIE
Instemming MR
Informeren
Evalueren
Advies MR
(informeel) advies MR
Initiële versie
Informeel advies MR
Terugblikken, jaar na
ouderforum over dit
onderwerp
N.a.v. ouderforum +
teaminbreng
Bijdragen aan keuze
rekenmethode?
OPMERKING
Check op afspraken
vorig jaar
N.a.v. teamoverleg
n.a.v. teamoverleg
OPMERKING
Cf. schoolplan
Cf. WMS 8.2b
per kalenderjaar
OPMERKING
OPMERKING
Instemming
personeelsgeleding
Advies MR
JUNI
5
N.a.v. planning directie
OMSCHRIJVING
Schoolgids
Taaktoedelingsbeleid
Evaluatie
beleidsvoornemens vorig
schooljaar
Evalutatie
gesprekkencyclus
Jaarrooster (planning
komend schooljaar)
- Vergaderdata MR
Afsluiting Schooljaar
Functioneren MR
INCIDENTELE of
ONREGELMATIGE
ACTIVITEITEN
OMSCHRIJVING
Rapport
schoolinspectie
Instemming
managementvacatures
GMR- bespreekpunten
DOEL
Definitieve versie
Vaststellen /
wijzigen
Informeren
ACTIE
Instemming MR
Instemming
personeelsgeleding
Advies MR
Evalueren
Advies MR
Samenstellen /
wijzigingen
Instemming MR
Vaststellen
Evalueren
Instemming MR
Advies MR
DOEL
Informatief
ACTIE
Advies MR
nieuwbouw
Verkeer en veiligheid
Schoolplan
Informeren /
vaststellen
Informeren /
vaststellen
Bepalen informatie op
de website
informatie
informatie
Vaststellen / wijzigen
Ouderenquête
Informeren
Advies MR
Methode vervanging
Vaststellen
Instemming MRpersoneelsgeleding
Website
De schoolpilaar MR
Versie oktober 2013
OPMERKING
N.a.v. cyclus + planning
directie
Overleg met SR
Leerpunten voor
volgend jaar
OPMERKING
Advies MR
Instemming MR
Advies MR
Advies MR
Instemming MR
6
Eens per vier jaar
vaststellen (2015)
Eens per twee jaar
(2012/2013)
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards