Thomas evangelie

advertisement
Thomas evangelie
90. Zelfrealisatie begint met zelfaanvaarding
Jezus zei:
Kom tot mij,
want mijn juk is licht
en mijn meesterschap is zacht,
en je zult rust vinden voor jezelf.
Als je anders wilt zijn dan je werkelijk bent, dan moet je voortdurend strijd tegen jezelf
leveren. Maar wie met zichzelf samenvalt kan alle strijd tegen zichzelf staken, en met
zichzelf in vrede leveren.
Dat slaat natuurlijk ook op het vorige logion waar werd gezegd dat het lichaam evengoed
deel is van de eenheid als de ziel.
Wie strijd levert tegen het lichaam, omdat het lichaam verachtelijk zou zijn en alleen het
geestelijke goed, is gedoemd tot een levenslange strijd tegen zijn eigen menseijke natuur,
met alle ellende van dien.
Maar hier wordt bijvoorbeeld ook de opvatting verworpen dat we in zonde geboren
zouden zijn, zoals wordt gezegd in psalm 51, welke opvatting later zou leiden tot de
opvatting van de erfzonde binnen het christendom:
Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen,
mijn zonde staat bestendig voor mij.
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd
en gedaan wat kwaad was in uw ogen,
opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,
zuiver in uw gericht.
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren,
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
(...)
Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils.
Al deze opvattingen over een zogenaamd menselijke tekort leiden de mens slechts af van
zijn ware aard.
Zelfrealisatie en daarmee ook het herstel van de eenheid met de Bron, begint met
zelfaanvaarding.
Bron:
Bram Moerland
Schatgraven in Thomas
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2007,
ISBN 9789035131453
www.brammoerland.com
Download