PowerPoint-presentatie

advertisement
Zorggroepen en
de kansen die wij zien:
“Slimmer met Zorg”
Deze presentatie
•
•
•
•
Kennismaking met zorggroepen
Ontwikkelingen om ons heen
Slimmer met Zorg
Kansen voor nog meer samenwerking huisarts-specialistziekenhuis
Wie zijn wij?
Zorggroepen Zuid Oost Brabant
•
•
•
•
PoZoB: 200 huisartsen (Kempen, Best, Nuenen, Ehv, Weert)
DOH: 75 huisartsen (Ehv, Geldrop, Heeze, Son, Oirschot, Someren)
SGE: 50 huisartsen (Eindhoven)
Elan: 80 huisartsen (Helmond en regio)
Zorgprogramma’s (DBC’s)
•
•
•
•
DBC
DBC
DBC
DBC
DM: 4%, 20.000 patienten in regio
COPD: 1%, 5000 patienten in regio
Astma: 2%, 10.000 patienten in regio
CVRM: 10%, 50.000 patienten in regio
• GGZ
• Kwetsbare ouderen
DBC ketenzorg
Verzekeraar
€
Zorggroep
€
€
€
€
€
Huisarts
Diëtist
Diagnost.
centrum
Specialist
Ketenzorg diabetes
Fysiotherapeut
Uitkomstindicatoren Diabetes
Landelijke benchmarks DM, COPD, CVRM
Rol specialist in zorgprogramma’s
•
•
•
•
•
telefonische consultatie in DBC
consultatie via Care2U
casuistiekbesprekingen in DBC
jaarlijkse evaluatie zorgprogramma’s
verwijzen/terugverwijzen op grond van NHG
standaard, CBO, LTA, RTA.
• eerste ervaring met shared care
• eerste ervaring met consultatie specialist in DBC
Nederland levert de beste zorg ter wereld
Maar ook de op een na duurste zorg ter wereld
Budget zorg 2013: € 70,5 miljoen
Budget zorgverz.wet 2013: € 41 miljoen
Huisartsen en
Gez. Centra
Ziekenhuizen
ZVW
Ziekenvervoer
WMO
Farmacie
27,3
11%
4%
Hulpmiddelen
41,0
GGZ
14%
50%
Grensover. Zorg
Ketenzorg
Tandheelkunde
Bron: Rijksbegroting 2013
6%
Med. Spec.
1,5 0,6
AWBZ
Overig
2%2%1%
2%1%
Paramedische
hulp
2%
5%
En onze zorg wordt nog elk jaar duurder
Oorzaken kostenstijging
•
•
•
•
vergrijzing: meer chronisch zieken
meer en duurdere behandelmogelijkheden
consumentisme (recht op zorg)
productie gerichte financiering
Huisartsen over de zorg
Oproep minister Schippers
• Beperkt aantal regionale experimenten om
antwoord te vinden op deze ontwikkelingen.
• Bereidheid VWS om voor die proeftuinen zo nodig
regels aan te passen.
• VGZ en CZ willen zo’n experiment in Zuid Oost
Brabant
Slimmer met Zorg
Meer gezondheid voor minder kosten
door populatiegebonden zorgafspraken
Eindhoven
Venetië april 2013
Visie SmZ
• Een gezamenlijke inspanning om zorg en welzijn te organiseren rond de
vraag van een groep verzekerden (populatie)
• Met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren of minstens te
behouden en tegelijk de groei in zorgkosten om te buigen
• Focus op:
– gezondheidswinst, niet alleen van de chronische patienten
– meer gezondheidsbewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid, meer zelfmanagement
– van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag
Met wie?
• In eerste fase met Zorgbelang Brabant, VGZ/CZ, DOH/PoZoB in één
Coalitie als initiatiefnemers
• In tweede fase in samenwerking met ziekenhuizen, SGE, gemeenten,
V&V sector, GGZ instellingen: een beweging tot stand brengen
Relatie met omgeving
De kracht van de regio
• Erkende kwaliteit en organisatiegraad huisartsenzorg
• Co-makership CZ/VGZ – PoZoB/DOH als koploperzorggroepen
• Regionale samenwerking ziekenhuizen – huisartsen
• Transmurale instituten: 18 RTA’s!
• Eerstelijns ketenpartners georganiseerd
• Geintegreerde spoedposten
• Sterke diagnostische centra
• Zorgdomein (ook DvU, GGZE)
• Meetpunt Kwaliteit als regionaal datacentrum
• Brainport, Slimmer Leven
De vijf pijlers van Slimmer met Zorg
• Samenwerken: voor zinnige en zuinige zorg
• Versterking eerstelijn: zorgverleners in wijk, incl gemeente, WMO
• Zorg op maat: substitutie en delegeren, op alle nivo’s
• Ontzorgen: focus op eigen kracht en zelfmanagement
• Nieuwe economische prikkel: “Slimmerfonds”, van productieprikkel
naar shared savings
Zorgprojecten: vakgebieden en onderwerpen.
Zorgprojecten
Farmaceutische zorg
Medicatiecheck
Verwijskaart
intern doorverwijzen
Excellent verwijzen
Meer geintegreerde
spoedposten
Eerstelijn plus
Shared care
Preventieconsult
Geïndiceerde preventie
Samenwerking GGD
Uitbreiding wijkteams
Integratie dementie en
kwetsbare ouderen
80+ multimobiditeit
Minder medische zorg
laatste levensfase
Pre-operatieve screening
MijnGezondheidsPlatvorm
Thema poli’s afschaffen
Verticale ketens
transformeren naar
horizontale ketens
Voorkomen dubbele
diagnostiek
Randvoorwaarden
Organisatiestructuur:
coalitie
werkgroepen
Bron analyses
VGZ, CZ
DOH, PoZoB
Rechtmatigheid
Makrokader
betaaltitels
Wettelijke
randvoorwaarden
Wetenschappelijke
ondersteuning
communicatie beleid
Slimmer met Zorg
Burgers en stakeholders
Administratieve
afstemming
datainfrastructuur
datamanagement
TTP
Benoemen kwaliteitsindicatoren
Contractmanagement
Methodiek ontwikkeling
Shared savings
Afstemmen
reguliere inkoop met
Slimmer met zorg
Programma management
strategische planning
Project
selectie
project portfolio management
Businesscase
Indicatoren
doorzichtigheid en communicatie
4-2-2013 / 25
Programma Mangement
Project
uitvoering
Projectselectie Slimmer met Zorg
• 22 voorstellen in plannen SmZ
• Stroom aan suggesties van buiten
– Orthopeden, reumatologen, neurologen, geriaters,
ziekenhuisapothekers
– Orthopedische schoenmakers/podotherapeuten
– Osteoporose, fractuurpreventie
– Levenseindeproblematiek
– Diagnostische centra: OSAS, etc
Monitoren met indicatoren
Indicatoren kwaliteit
Medisch
Inhoudelijk
•
•
•
•
•
Ervaringen
met zorg
Door werkgroep kwaliteit
Samen met wetenschappelijke partner
Basisset
Ontwikkelset
Datamanagement
Ervaringen
gezondheid
Reacties op Slimmer met Zorg
• Zorgbelang
• VWS: proeftuinen
• NZA, NMA, CVZ
• Eerstelijns ketenpartners
• Gemeenten en GGD
• V&V sector
• SGE
• Medische specialisten en ziekenhuizen
Specialisten en ziekenhuizen
• Geinformeerd vanaf start begin 2012
• Uitnodiging intentieverklaring, juni 2012
• Overleg SmZ met specialisten/ziekenhuizen
• Overleg ziekenhuizen – zorgverzekeraars
• ZH akkoord deelname SmZ met voorwaarden, maart 2013
– deelname stuurgroep
– businesscases per deelproject
– flankerend beleid met zorgverzekeraars
De drie eerste projecten SmZ
De drie gekozen quick wins (1)
• Farmacie
– Generieke en therapeutische substitutie (3 middelen): april 2013
– Formularium DM, CVRM: april 2013
– 1e en 2e uitgifte, pilot: juli 2013
– Reviews: bij DM, COPD, CVRM, ouderenzorg: okt 2013
– Formularium Astma-COPD: okt 2013
– Openbare Apothekers (CaZo)
– Patiënten (Zorgbelang)
– Callcentra CZ en VGZ
– Medisch specialisten en ZHapothekers: ook (therapeutische) substitutie
De drie gekozen quick wins (1)
• Farmacie
– SmZ werkgroep en projectleider
– Businesscase
– Implementatieplan
– spiegelinformatie
– Voorleggen ALV
– Go, monitoring alle coalitieleden
Businesscase Farmacie Slimmer met Zorg
De drie gekozen quick wins (2,3)
• Eerstelijn plus
– Specialist meer in eerstelijns keten: start met long- en kinderlongartsen,
cardiologen (shared care) , vasculair internisten, diabetologen, geriaters
• Bij GGZ al met psychiaters
• Bij Ouderenzorg al met specialisten ouderengeneeskunde
– Delegeren en ontzorgen: van 3e naar 2e naar 1e naar 0e lijn
– Zelfmanagement met motivational interviewing, Doen en Blijven Doen, MGP
– Inhoudelijke afspraken deels klaar; nu eerst aansluiten ZH, BC, implementatieplan
– Werkgroepen per thema, ziekenhuisoverstijgend
De drie gekozen quick wins (2,3)
• Ziekenhuizen en medisch specialisten
– Specialist en huisarts naast elkaar
– Afstemming zorg zonder domein
– Naast Eerstelijn plus een ZH aanbod voor hoogcomplexe zorg
– Meer naar hoogcomplexe multimorbiditeits (ouderen)zorg
– In werkgroepen uitwerken, in samenwerking met transmurale stichtingen
De drie gekozen quick wins (2,3)
• Verwijzen
– Herinvoering verwijskaart, beperk intern doorverwijzen,
– stop dubbele diagnostiek (ICT), excellent verwijzen
– Start na aansluiten ZH
– Werkgroepen per ZH, in samenwerking met transmurale stichtingen
Laatste dia!!
• Dank voor uw aandacht!!
• Vragen??
Download