White Presentation - Boom hoger onderwijs

advertisement
Inrichten en optimaliseren van Organisaties
ICT gedreven organisatieverbetering
Drs P.G. Noordam
Woord vooraf

De hierachter opgenomen sheets geven een opzet
op hoofdlijnen van de inhoud van het boek:
“Inrichten en optimaliseren van organisaties:
ICT gedreven organisatieverbetering”

De auteur van dit boek wil graag met de betreffende
docenten verder praten over ondersteuning bij het
doceren vanuit dit boek:
- Uitwerken van collegesheets (beschikbaar op
aanvraag, een deel is hierachter toegevoegd)
- Ondersteuning bij de voorbereiding van de colleges
- Casussen en uitwerking van casussen
Inhoud van het boek











Hoofdstuk 1: Wat is een organisatie
Hoofdstuk 2: Het organisatiemodel
Hoofdstuk 3: Optimaal ingerichte organisaties
Hoofdstuk 4: De kwaliteitseisen
Hoofdstuk 5: Verbreding van organisatie optimalisatie
Hoofdstuk 6: het Procesbureau
Hoofdstuk 7 het organisatie optimalisatie traject
Hoofdstuk 8: Organisatieoptimalisatie en ERP
Hoofdstuk 9: Beschrijven van organisaties
Hoofdstuk 10: het beschrijvingsproject
Hoofdstuk 11: succesvol managen van veranderingen
Wat is een organisatie
organisaties
bedrijven
ondernemingen
- Organisatie: ‘Huishouding’ van mensen, processen en middelen
met een gemeenschappelijk doel.
- Bedrijf: Organisatie met economisch principe
- Onderneming: ‘Winst maken’ als primair doel
3
hd01_061_OK_Masterclass 3
Organisatie volgens de systeemtheorie
Strategische
en tactische sturing
Besturing en
beheersing
functie
( transformatie)proces
Input:
een (sub)product
of dienst
handmatige
activiteit
functie
handmatige
activiteit
functie
( transformatie)proces
geautomatiseerde
activiteit
functie
handmatige
activiteit
functie
( transformatie)proces
geautomatiseerde
activiteit
functie
handmatige
activiteit
Output:
een product
of dienst
functie
4
hd01_061_OK_Masterclass 4
Organisaties volgens het 7 S’en model
5
hd01_061_OK_Masterclass 5
Organisatiemodel van Mintzberg
ideologie
strategische
top
ondersteunende
staf
technostructuur
middenniveau
uitvoerende kern
6
hd01_061_OK_Masterclass 6
Typologie van Starreveld
Classificatie
Voorbeelden
120 bedrijven en beroepen zonder een
overwegende doorstroming
100 Huishoudingen die voor de markt produceren
110 bedrijven met een overwegende doorstroming van eigen
goederen
111 bedrijven zonder een
technisch omzettingsproces
111.1 handelsbedrijven die in hoofdzaak aan andere bedrijven leveren
grossiers, importeurs, exporteurs
111.2 handelsbedrijven die in hoofdzaak aan particulieren leveren
winkels, warenhuizen
112.1 bedrijven met
homogene
massaproductie
112 industriële bedrijven
112.2 bedrijven met
heterogene
massaproductie
112.11 bedrijven met roterende (vloeiende of
stroomsgewijze) massaproductie
gasfabrieken, elektrische centrales,
suikerfabrieken, meelfabrieken,
papierfabrieken
112.12 bedrijven met geparcelleerde (intermitterende
of ladingsgewijze) massaproductie
steenbakkerijen, bierbrouwerijen,
leerlooierijen, kalkbranderijen
112.21 bedrijven die enkelvoudige massaproducten
maken
schroefbouten, biscuits,
behangplakselpapier, conserven
112.22 bedrijven die samengestelde massaproducten
maken
schoenen, kleding, radio´s, auto´s,
standaard machines
112.31 bedrijven met stukproductie
maatkleding, gebouwen, schepen,
constructiewerk
112.32 bedrijven met seriestuk productie
zusterschepen, scheepsmotoren,
spoorwegrijtuigen
112.3 bedrijven met stuken seriestukproductie
113 agrarische en extractieve bedrijven (onderverdeling hier achterwege gelaten)
121.1 bedrijven met een
zekere doorstroming van
eigen goederen
landbouw, veeteelt, tuinbouw, bosbouw,
visserij
121.11 bedrijven met doorstroming van goederen
welke eigendom van het bedrijf zijn
café en restaurants, uitgeverijen van
dagbladen
121.12 bedrijven met doorstroming van goederen
welke eigendom van derden zijn
veilingen, wasserijen, stomerijen,
ververijen, reparatie-bedrijven
121.13 bedrijven die via vaste leidingen bepaalde
diensten, energie of stoffen leveren
gas- water- electriciteitleveringsbedrijven, telefoon-exploitatie
121.21 bedrijven waarbij specifieke reservering der
ruimten plaatsvindt
huizenverhuur, ziekenhuizen, hotels,
tentoonstellingen, vervoer op lange
afstand
121.22 bedrijven waarbij geen specifieke reservering
der ruimten plaatsvindt
zwembaden, vermakelijkheidsbedrijven,
vervoer op korte afstand
121 dienstverlenings-bedrijven
121.2 bedrijven waarbij de
dienstverlening gepaard
gaat met
beschikbaarstelling van
ruimten
121.3 overige dienstverleningsbedrijven en -beroepen
schoonmaakbedrijven, vrije beroepen
7
hd01_061_OK_Masterclass 7
Organisatiemodel van Mintzberg
Strategische top
Techno
structuur
Ondersteunende
diensten
Middenkader
Uitvoerende kern
hd01_061_OK_Masterclass 8
Inhoud van het boek











Hoofdstuk 1: Wat is een organisatie
Hoofdstuk 2: Het organisatiemodel
Hoofdstuk 3: Optimaal ingerichte organisaties
Hoofdstuk 4: De kwaliteitseisen
Hoofdstuk 5: Verbreding van organisatie optimalisatie
Hoofdstuk 6: het Procesbureau
Hoofdstuk 7 het organisatie optimalisatie traject
Hoofdstuk 8: Organisatieoptimalisatie en ERP
Hoofdstuk 9: Beschrijven van organisaties
Hoofdstuk 10: het beschrijvingsproject
Hoofdstuk 11: succesvol managen van veranderingen
Scope van het boek
Strategische
en tactische sturing
Besturing en
beheersing
functie
( transformatie)proces
Input:
een (sub)product
of dienst
handmatige
activiteit
functie
handmatige
activiteit
functie
( transformatie)proces
geautomatiseerde
activiteit
functie
handmatige
activiteit
functie
( transformatie)proces
geautomatiseerde
activiteit
functie
handmatige
activiteit
Output:
een product
of dienst
functie
hd01_061_OK_Masterclass 10
Het Klaverbladmodel
Besturing& Beheersing
Processen
Resultaat
Informatietechnologie
Personeel
Structuur&
&Cultuur
Cultuur
hd01_061_OK_Masterclass 11
De Waardeketen
Strategievorming en uitvoering
Marketing
Accountmanagement
Human resources management
Financieel management
Primair proces
Acquisitie
Voorbereiding/
bemensing
Planning,
uitvoering en
beheersing
Nazorg
hd01_061_OK_Masterclass 12
Opstellen van de procesketen en selecteren van
de meest relevante processen
Procesketen schadeverzekeraar
Financiële administratie & Jaarwerk
Actuariële analyses
Marketing
Productontwikk.
Offreren
Accepteren
Herverzekeren
Incasso
Schadebehandeling
Excasso
Automatisering
Incasso
Mate van detail
hd01_061_OK_Masterclass 13
Relatie missie en sturing
Missie
Doelstellingen
Dashboard
Management
Informatie
KSF’en
PI’s
Normen
In het procesmodel wordt op procesniveau de relatie gelegd
•
tussen de producten/diensten en processen
De eisen die aan deze producten/diensten worden gesteld zijn
•
vastgelegd in ‘kritieke succesfactoren’;
•
De manier waarop de organisatie sturing geeft ligt vast in
prestatie indicatoren en normen
KSF
productnormen
Betrouwbaarheid
aantal geretourneerde
producten
aantal fouten
aantal klachten
doorlooptijd
Tijdigheid
Klantvriendelijkheid
prestatie indicator
< 5%
5 werkdagen
opleverdatum
1e werkdag van de
maand
bereikbaarheid
leverancier
vermelden referentie
hd01_061_OK_Masterclass 15
Productnormen
1
1 InvoerRegeling
regeling
invoer
2
2
Flexibiliteit
Flexibiliteit
3
3 UitvoerRegeling
regeling
uitvoer
4
4
Leervermogen
Invoer
Proces
Product
hd01_061_OK_Masterclass 16
Besturing
Management
Eisen
Eisen en wensen
wensen
afnemers
Beschikbare
Beschikbare middelen
middelen
Producteisen
Productnormen
Beheersing
Invoer
Proces
Proces
product
hd01_061_OK_Masterclass 17
Productnormen
Producteisen
Beheersing
Beheersing
1
2
3
Regeling
invoer
Flexibiliteit
Regeling
uitvoer
4
4
LeerLeer
vermogen
vermogen
Invoer
Proces
product
hd01_061_OK_Masterclass 18
BESTUREN
Prestatie-indicatoren
bijstelling
Bestuurlijke InformatieVerzorging
METEN
METEN
meting
meting
VERGELIJKEN
VERGELIJKEN
afwijking
SELECTEREN
INGREEP
ingreep
ACTIVITEITEN IN HET PROCES
hd01_061_OK_Masterclass 19
 doelstellingen
strategische
sturing&beheersing
besturing&beheersing
tactische
besturing&beheersing
Sturing&beheersing
operationele
besturing&beheersing
Sturing&beheersing



markten
producten
productnormen


prestatie-indicatoren
procesinrichting



meten
vergelijken
selecteren ingreep
hd01_061_OK_Masterclass 20
Besturing en
beheersing
Procesinrichting
Organisatie
onderdeel
Organisatie
-onderdeel
Organisatie
onderdeel
Informatie architectuur
technische
architectuur
hd01_061_OK_Masterclass 21
Doorvertaling KSF’en
naar PI’s definieren van de beheersing
KSF’en per
product
Procesinrichting
Structuur
Structuur
Structuur
Structuur
Taken
Taken
Taken
Taken
vaardigheden
vaardigheden
vaardigheden
vaardigheden
“ICT” ondersteuning
hd01_061_OK_Masterclass 22
Inhoud van het boek











Hoofdstuk 1: Wat is een organisatie
Hoofdstuk 2: Het organisatiemodel
Hoofdstuk 3: Optimaal ingerichte organisaties
Hoofdstuk 4: De kwaliteitseisen
Hoofdstuk 5: Verbreding van organisatie optimalisatie
Hoofdstuk 6: het Procesbureau
Hoofdstuk 7 het organisatie optimalisatie traject
Hoofdstuk 8: Organisatieoptimalisatie en ERP
Hoofdstuk 9: Beschrijven van organisaties
Hoofdstuk 10: het beschrijvingsproject
Hoofdstuk 11: succesvol managen van veranderingen
Wat is Organisatieoptimalisatie?
Het vermogen van een organisatie om vanuit haar strategie
zowel nu als naar de toekomst haar producten en
dienstverlening aan te passen op de wensen van de
klanten
- Vermogen hebben om zich te vernieuwen
- Continu in te spelen op veranderde wensen van klanten maar ook
op ontwikkelingen in de markt en technologie
- En tegelijkertijd concurrerend zijn
Wat houdt de klant bezig?
Veranderende
technologie
Toenemende
complexiteit
integraal
management
afslanking
staven
kwaliteitszorg
decentralisatie
management
control
Afnemende
levensduur
producten
autonome
Units/SSC
klantgerichte
organisatie
sturen
administratieve
lijn
op
output
rapporteert Logistiek/keten
integratie
rol van de
controller
operational
auditing
Verhoogd
bewustwordingsniveau
Hogere
kwaliteitseisen
Globalisering
hd01_061_OK_Masterclass 25
Produ cten markt drijvers
Impact van
de technologie
Relatie
Uniekhei d
Keuze
Kwaliteit
Kosten
Pro -active
Customer
intimacy
Bedrijfsoverschrijdende en
Onafhankelijke architecturen
Innovatie
Flexibiliteit
Strategische
applicaties en architecturen
Bedrijfs
toepassingen
Kwali teit
Eff.
Complexiteit
architectuur en
infrastructuur
Integratie IT en telecom
Pervasive computing
Verwevenheid
meerdere
technologieén
Ver vanging
Stand alone
Jaren ’60
Inter facing
‘70
‘80
’90
‘00
‘10
Snelheid
technologische
ontwikkelingen
hd01_061_OK_Masterclass 26
Scope en diepgang bij organisatieoptimalisatie
Herontwerp
Organisatie
Organisatie
Optimalisatie
van de organisatie
Business Unit/
meerdere afd.
Scope van de
verandering
Afdeling
Contiue verbeteren
bestaande situatie
Werkproces
IT-applicaties
Leervermogen
Diepgang van de
verandering
Bedrijfsproces
IT-Architectuur
Management
Competenties
Business strategie
Kerncompetenties
Organisatiecultuur
hd01_061_OK_Masterclass 27
Ontwikkelfasen bij organisatieoptimalisatie
sprongsgewijs
organisatieoptimalisatie
continue
tijd
hd01_061_OK_Masterclass 28
Relevante vraagstukken waarop
Organisatieoptimalisatie focust
Bent u in staat
producten en diensten
te realiseren conform
de wensen van de
klant?
Bent u in staat
producten en diensten
snel aan te passen aan
veranderde wet- en
regelgeving
Zijn uw processen
“in control”?
Sluit de informatietechnologie
aan bij uw organisatie?
hd01_061_OK_Masterclass 29
Inhoud van het boek











Hoofdstuk 1: Wat is een organisatie
Hoofdstuk 2: Het organisatiemodel
Hoofdstuk 3: Optimaal ingerichte organisaties
Hoofdstuk 4: De kwaliteitseisen
Hoofdstuk 5: Voorbereiden van organisatie optimalisatie
Hoofdstuk 6: het Procesbureau
Hoofdstuk 7 het organisatie optimalisatie traject
Hoofdstuk 8: Organisatieoptimalisatie en ERP
Hoofdstuk 9: Beschrijven van organisaties
Hoofdstuk 10: het beschrijvingsproject
Hoofdstuk 11: succesvol managen van veranderingen
Definitie van KSF, PI en normen voor producten
Kritieke succesfactoren zijn de factoren die van cruciaal
belang zijn voor het succes van de organisatie. De KSF’en zijn
bepalend voor de inrichting van de organisatie
De performance indicator is de concrete invulling van de KSF.
De vraag “hoe kan de KSF gemeten worden” wordt met een
indicator beantwoord
Normen zijn de kwantitatieve invullingen van de performance
indicatoren
hd01_061_OK_Masterclass 31
Methodisch Kader
Duivelselastiek
Hoge eisen aan de concurrerende KSF’en van processen
Doorlooptijd
Klantgerichtheid
Innovativiteit
Efficiency
Betrouwbaarheid
Flexibiliteit
hd01_061_OK_Masterclass 32
Kader en hulpmiddelen voor
organisatieoptimalisatie
Ontwerp inrichtingselementen
Besturing
&
Beheersing
Producten
&
Processen
Ontwerp
op detailniveau
Bouwen
Ontwerp op
hoofdlijnen
Invoeren
Focus
Borgen
Informatie
technologie
Resultaat
Structuur
&
Cultuur
Kwaliteitseisen en KSF’en
Fasering organisatie
optimalisatie
Visie
vorming
Bewustwording
Doorlooptijd
Klantgerichtheid
Innovativiteit
Betrouwbaarheid
Efficiency
hd01_061_OK_Masterclass 33
Flexibiliteit
Procesinrichting…..toegevoegde waarde stappen
Proces
Product
werkstroom
processtap
procesinrichting
hd01_061_OK_Masterclass 34
Processen zijn qua aard verschillend
Standaard


Samengesteld


Beperkt assortiment
Vooraf gedefinieerde keuzemomenten
Maatwerk


Grote variatie in producten
Procesgang op basis van spec’s van
afnemer
Eenduidig product
Routinematige procesgang
 Geen keuzemomenten
Het betreft een continue schaal
Tussenvormen komen het meest voor
hd01_061_OK_Masterclass 35
Eigenschappen per procestype
PROCESKENMERK
STANDAARD
SAMENGESTELD
MAATWERK
Input
standaard
variabel (marges)
uniek
Transformatie
standaard
modulair
zeer flexibel
Output
standaard
vaste mogelijkheden
uniek
Frequentie
groot
middel
klein
Prijs/eenheid
laag
hoog
zeer hoog
Kennis medew.
beperkt
redelijk
hoog
Besturing
periodiek
per opdracht
hd01_061_OK_Masterclass 36
De regelkring
norm
vergelijken
meten
selecteren
ingreep
Sturen
 Bepalen PI’s en normen
 Bepalen procesinrichting
 Bijstellen
 Bijstellen procesinrichting
 Laten bijstellen KSF’en
Regelen
 Meten
 Vergelijken
 Selecteren ingreep
hd01_061_OK_Masterclass 37
In elk proces zouden de volgende typen
beheersmaatregelen aanwezig moeten zijn
Procesnormen
Invoer
Regeling
Invoer
Flexibiliteit
Leervermogen
Regeling
Uitvoer
bewaken invoer
bewaken proces
t.b.v. product
in bewerking
bewaken proces
t.b.v. verbeteren
proces (in de
toekomst)
bewaken uitvoer
Uitvoer/
Product
hd01_061_OK_Masterclass 38
Beheersing: bewaking en bijsturing m.b.v. verschillende
regelkringen
Input controls
Invoer
bewaken
invoer
Goede
invoer
Producteis
Feed Foward
Feed Back
bewaken proces
t.b.v. product
in bewerking
bewaken proces
t.b.v. verbeteren
proces (in de
toekomst)
Flexibiliteit
Leervermogen
Output controls
bewaken
uitvoer
Uitvoer/
Product
Goede
uitvoer
Middelen
hd01_061_OK_Masterclass 39
De juiste mix van de regelkringen en bijbehorende
beheersmaatregelen
Standaard
toenemend
belang regeling
invoer
IR
DRV
(ur)
(drv)
Samengesteld
(ir)
UR
DRV
UR
(drv)
Maatwerk
(ir)
DRV
(drv)
... afhankelijk van de aard van de producteisen,
het proces/procestype en de mate van automatisering
toenemend
belang
doorvoerregelingen
hd01_061_OK_Masterclass 40
Procesmanagement…… sturing en beheersing
norm
(incl. periodieke
heroverweging
v.d. norm)
Besturing en beheersing
d.m.v. management info:
de dingen goed doen
(secundair proces)
vergelijken
BIV
meten
Procesmanagement
selectie
ingreep
activiteiten
Procesinrichting
Volgorde en inrichten
van activiteiten: de
goede dingen doen
(primaire proces)
hd01_061_OK_Masterclass 41
Het belang van een bepaald type maatregel is
afhankelijk van de procesnormen en de aard van
het proces
Procesnormen, b.v.:
Betrouwbaarheid
Aard van proces:
Standaard
Tijdigheid
Samengesteld
als de doorlooptijd een belangrijk doel
is van het proces dan moeten
flexibiliteitsmaatregelen aanwezig zijn
Maatwerk
hd01_061_OK_Masterclass 42
Soorten besturingsdoelen, ook wel KSF, ….
Doorlooptijd
Financieel perspectief
Hoe staan we er
Financieel voor?
Bedrijfsproces
perspectief
Klantperspectief
Klantgerichtheid
Innovativiteit
Hoe verlopen onze
belangrijkste
processen?
Hoe zien
onze klanten
ons?
Innovatie- en
leerperspectief
Efficiency
Betrouwbaarheid
Zijn we in staat tot
innovatie,
verandering en
verbetering?
Flexibiliteit
De basis voor besturing &
beheersing
hd01_061_OK_Masterclass 43
Op basis van geformuleerde KSF’en…
Financieel perspectief
Hoe staan we er
Financieel voor?
Klantperspectief
Bedrijfsproces
perspectief
Hoe zien
onze klanten
ons?
Hoe verlopen
onze belangrijkste
processen?
Innovatie- en
leerperspectief
Zijn we in staat
tot innovatie,
verandering en
verbetering?
Bedrijfsproces perspectief
KSF
Prestatie-indicator
Norm
Betrouwbaarheid
Aantal fouten
< 5%
Doorlooptijd
Aantal werkdagen
<5
Efficiency
Gerealiseerde
kostprijs
Kosten binnen
begroting
ondersteunende
processen
* Management IV/ Financiën
* IT-ondersteuning
* Beleidsinterpretatie & kwaliteitstoetsing
* Innen premies
primaire
processen
registratie
ziekte
aanvraag
WAO
WW
(TW)
toezicht
reïntegratie
administratie
beoordelen
van
AO (TW)
gegevens
ingaande
logistiek
beoordelen
WW (TW)
b
opleggen e
boete
s
c
h
bepalen I
uitkering k
incasso
&
excasso
k
I
wijzigen n
uitkering g
operations
klachten,
bezwaar,
beroep
bemiddeling & service
reïntegratie
uitgaande
logistiek
voorzieningen
operations
(vervolg)
after sales
service
Basis voor besturing&beheersing van processen
hd01_061_OK_Masterclass 44
De verschillende kwaliteitsaspecten
Doorlooptijd
Klantgerichtheid
Innovativiteit
Betrouwbaarheid
Efficiency
Flexibiliteit
Het inrichten van processen is het balanceren met de kwaliteitseisen
hd01_061_OK_Masterclass 45
Overzicht maatregelen per kwaliteiteis
Bet rouw baarheid
Flexibilit eit
D oorloopt ijd
Ef f iciency
Innovat ivit eit
 Bevoegdheidscontrole
 Functiescheiding
 M odulariteit
 Parallelliseren
 Volledige bezetting
 Ruim e
bevoegdheden
 Ruim e
bevoegdheden
 Aanpak: laag
opgeleide m dw
 Inbouw en van
m eetm om enten
 Ondersteun nw e
initiatieven
 Invoercontrole
 Weinig niveaus
 Workflow
M anagem ent
 Richten op
bezettingsgraden
 Workflow
M anagem ent

 Afloopcontroles
 Capaciteit voor
bottlenecks
 Gebruik van
halffabrikaten
 Definitie van
T/B/V’s
 Werken m et
uitzendkrachten
 M eer personeel
 Specialiseren

 Standaard
procedures
 Korte om steltijden  M odulariseren
 Nadruk op
handelingen
toegevoegde
w aarde
 Aanpak: breed
inzetbare m dw
 Werken m et
standaard SW

 Gebruikm aken van  Product-structuur
budgetten
 Adequate scholing  ‘afrekenen’ op
prestaties
 Werken m et
flow shop
 Beïnvloeden
instroom
 Vier ogen principe  Overw erken
m ogelijk m aken
 etc.
 etc.
 EDI
 etc.
 Alle m dw aan het
w erk houden
 etc.

Service
 klachten
registratie
 eenm alig
doorgeven van
m utaties
Sim ulatie
 één aanspreekpunt voor klanten
Faciliteren van
 Sturing op aantal
horizontale
binnengekom en
com m unicatie
klachten
Flexibele
 opzetten van
taakstelling
specifieke
databases
Toepassen m ulti-  Opleiding klantdisciplinaire
vriendelijkheid
team s
 Volgen trends in
technologie
 Zorgen voor
perm anente
feedback


 etc.
 etc.


hd01_061_OK_Masterclass 51
Dilemma’s
Enkele voorbeelden

Betrouwbaarheid versus Efficiëntie
-

Doorlooptijd versus Betrouwbaarheid
-

Doorlooptijd kan worden verlaagd door het verwijderen van “niet-waardetoevoegende” activiteiten, zoals paraaf m.b.t. autorisatie, echter verlaagd de
betrouwbaarheid
Flexibiliteit versus Efficiëntie
-

Door toename van het aantal controles, verhoogd de betrouwbaarheid, wordt het
aantal betrokken medewerkers groter en daarmee de uitvoering duurder
Het flexibel inzetten van medewerkers is over het algemeen duurder (op
onregelmatige tijden, op andere activiteiten wat een hoger niveau opleiding
vergt)
Innovativiteit versus Efficiëntie
-
Tijd nemen voor feedback is op korte termijn in-efficiënt. Het kost tijd en dus
geld. Echter het kan worden gezien als investering om het proces te verbeteren
en op langer termijn dus juist efficiënt zijn(geld opleveren)
De keuze van maatregelen is altijd een afweging waarbij zich
lastige dilemma's aandienen
Procesbeheersing in de procesmodule
Een bestuurbaar en beheersbaar proces
vereist …

Relatie met gemaakte strategische keuzen:
KSF’en productnormen

Tactische sturing: proceseisen (KPI’s)

Beheersing: bewaking en bijsturing

Bestuurlijke informatieverzorging
(‘monitoren’ van de productie, overschrijdingen
van de PI’s, e.d.)
Download