adres - Boerenwijs

advertisement
BoerenWijs
Velderweg 6
7217 SC HARFSEN
Rabobank 13.24.57.709
Kvk 08159002
Inschrijfformulier
Telefoon 0573 431971
[email protected]
www.boerenwijs.nl
Bedrijfsnaam:
Naam en voorletters:
Adres:
Telefoon:
Eventueel mobiel nummer :
E-mail:
Internet:
Al ervaring met schoolklassen?: ja / nee
Zo ja, welke groepen: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8
Korte bedrijfsbeschrijving:
Overige informatie:
Na ondertekening verklaart u dat u akkoord gaat met onderstaande voorwaarden
Huishoudelijk reglement BoerenWijs
1. Alle deelnemende bedrijven moeten de cursus belevend leren hebben gevolgd of gaan volgen
binnen 2 jaar
2. het bestuur is bevoegd om bedrijven op bepaalde gronden toch toe te staan
3. het bestuur kan zonder opgaaf van reden bedrijven weigeren of uitsluiten.
BoerenWijs
Velderweg 6
7217 SC HARFSEN
Rabobank 13.24.57.709
Kvk 08159002
Telefoon 0573 431971
[email protected]
www.boerenwijs.nl
4. Alle bedrijven die contracten met BoerenWijs afsluiten zullen alleen via BoerenWijs scholen voor
educatie ontvangen. Tenzij in overleg met het bestuur hierover andere afspraken worden
gemaakt.
5. Bedrijven zullen een vast bedrag van het tarief afstaan aan de stichting voor de gemaakte
kosten.
6. BoerenWijs bepaald jaarlijks het bedrag wat een school moet betalen voor een BoerenWijs
bezoek.
7. De boeren factureren zelf naar de scholen via een uniforme factuur tegen 0 % BTW
8. Elk bedrijf vermeld zichtbaar voor het publiek; ‘Voor en na het bezoek handen wassen’ en ‘Voor
en na het eten handen wassen’.
9. BoerenWijs bedrijven bieden bezoekers geen rauwe melk aan.
10. Bij uitbraak van besmettelijke dier/planten ziektes kan BoerenWijs besluiten om het ontvangen
van scholen geheel of voor een bepaalde groep bedrijven te staken.
11. BoerenWijs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het uitbreken van
dier/plant ziektes.
12. BoerenWijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen op een bedrijf of op weg naar
een bedrijf
13. BoerenWijs kan niet aansprakelijk worden gesteld na het ziek worden van bezoekers van een
bedrijf na het bezoek.
14. Ieder deelnemend bedrijf moet aan alle geldende ARBO regels voldoen en in het bezit zijn van
een BHV diploma.
15. Ieder deelnemende bedrijf moet in zijn bedrijfsaansprakelijkheid verzekering laten op nemen dat
zij ook scholen op het bedrijf ontvangen.
16. BoerenWijs zal haar bedrijven zorgvuldig selecteren en certificeren als een bedrijf dan als nog
faalt in haar educatie programma zal BoerenWijs het bedrijf royeren en de school een nieuw
bezoek aanbieden, er zal geen financiële compensatie worden verstrekt.
17. Advies: Bordje ‘Betreden op eigen risico’
Als u foto’s wilt maken en gebruiken van een schoolklas, vraag dan toestemming aan de leraar.
BoerenWijs zal te allen tijde trachten om voor de deelnemende bedrijven een zo gunstig mogelijke
afspraken te maken met alle overheden en organisatie.
Datum:
Handtekening:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards