Slide 1

advertisement
AlterrAqua gebruikersmiddag
15 november 2004
Waterschap Aa en Maaskant
Agenda
•
•
•
•
Opening
Rondje: voorstellen, mededelingen, vragen
Gebruikservaringen (Jos Moorman, Aa en Maas)
Verslag en acties AlterrAqua middag 17 mei 2004
– Organisatiemodel Service Level Agreement
•
AlterrAqua/SIMGRO:
– Stand van zaken
– Vooruitblik
•
Wensen/voorstellen
– Scenario generator, Accuracy Analysis Tool (Joost Heijkers,
HDSR)
•
Samenvatting en borrel
Gebruikservaringen
• Door Jos Moorman
Akties : voorstel “Service Level Agreement”
Doel: waarborgen continuïteit en kwaliteit AlterrAqua
SLA geeft recht op de volgende producten en diensten
• U hebt recht op de HELPDESK
• U wordt op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen rond AlterrAqua (ten miste 4 maal per jaar)
• U wordt uitgenodigd op de AlterrAqua
gebruikersmiddagen (ten minste 2 maal per jaar)
• U kunt beschikken over de laatste versie van AlterrAqua
• U hebt recht op advisering over de toepassing van
AlterrAqua bij de opzet van projecten
Hoe kan een SLA werken?
•
•
•
•
•
•
•
Contract tussen Alterra en gebruiker
(Updates) AlterrAqua worden om niet beschikbaar gesteld
Gebruiker koopt niet het product maar diensten
Gebruiker koopt jaarlijks “punten” (strippenkaart)
Diensten worden afgerekend in punten
Rekening wordt online bijgehouden
Jaarlijkse evaluatie
AlterrAqua beheer en ondersteuning
• Beheer
– Kwaliteitszorg
– Versiebeheer
– Documentatie
• Ondersteuning
–
–
–
–
Helpdesk
Website (ook FAQ)
Gebruikersdagen
Advisering
AlterrAqua/SIMGRO websites
• Websites
– www.alterraqua.alterra.nl
– http://www.alterra.wur.nl/NL/prodpubl/modellen/simgro
• AlterrAqua-site
–
–
–
–
–
Gebruikersgedeelte (afgeschermd)
Download mogelijkheden
FAQ pagina
Tips en trucs ArcView …
Forum?
• SIMGRO site
– Idem?
AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6)
Controle stuwen
Streefpeilen en kruinhoogten zullen niet al te veel van elkaar verschillen.
Toegevoegde Controle erop gericht dat het verschil niet al te groot mag zijn
(via ‘Beheer’, ‘Wijzigen project initialisatiegegevens’ in te stellen)
AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6)
Oppervlakte waterstructuur
De parameter IOFWBK krijgt een bepaalde waarde afhankelijk van de
aanwezigheid van kunstwerken:
• gemaal
IOFWBK = 0 (blijft onveranderd)
• stuw
IOFWBK = -1
• geen kunstwerk
IOFWBK = 2
• bifurcatie
IOFWBK = 3
Consequenties:
Betere simulatie van de backflow in standdaardsituaties
Stabielere berekeningen bij stuwen
Betere verdeling water bij bifurcaties (in combinatie met nieuwe SIMGRO-versie)
AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6)
QH - relaties
In samenwerking met de Brabantse Delta is een methodiek ontwikkeld,
waarmee het verhang in de waterloop beter wordt ingeschat. Hierbij wordt voor
het berekenen van de Qh-relatie een gemiddeld verhang over een op te geven
lengte bepaald. Voor korte waterlooptrajecten is het gemiddelde verhang, dan
ook afhankelijk van de bovenstroomse en benedenstroomse waterlooptrajecten.
Qh – relaties beginnen voor alle waterlopen met hoogte boven kruin/bodem
waterloop van 0.0 m.
Consequenties:
Betere simulatie van afvoeren bij lagere debieten.
Nieuwe methodiek voorkomt dat kleinere bakjes stremmend kunnen gaan
werken.
AlterrAqua Verbeteringen (tov 1.1.6)
Het verhang, S, kan worden berekend door het
bodemverval over een waterloopvak te delen door
de lengte van het vak. Door lokale omstandigheden
kan het voorkomen dat een waterloopvak geen of
zelfs een negatief verval heeft, terwijl in andere
gevallen het verhang juist bijzonder groot is. Om
geen onrealistische debieten te berekenen wordt
het verhang ‘gladgestreken’. Het in de
bovenstaande formules genoemde verhang (S)
wordt bepaald door het programma grsmooth.exe.
Op te geven:
• de minimale smoothing lengte (de lengte
waterlopen waarover gesmooth wordt)
• de maximale smoothing lengte
• het minimale verval over het opgegeven traject
• het minimale verhang
SIMGRO 5.0
• Modulaire opzet
• Nieuwe/verbeterde concepten voor
–
–
–
–
Onverzadigde zone
Drainage
Oppervlaktewaterstroming
Runoff
• I/O
• Simgro-documentatie
– Theory (down te loaden via www.alterraqua.alterra.nl)
– User Manual
– Beschrijving I/O
User Guide
• Bedoeld voor de gebruiker met (enige) ervaring
• Gericht op “controle” op SIMGRO-berekeningen
• Niet geschreven vanuit de inputfiles maar vanuit de
processen
• Levend document
• Voorbeelden
– Hoe kan ik wateraanvoer regelen
– Hoe wordt de verdamping berekend
– Hoe kan ik tijdafhankelijke parameters specificeren
AlterrAqua/SIMGRO
• AlterrAqua is meer en minder dan een schil om SIMGRO
• Meer omdat er meer modellen aan worden gehangen
• Minder omdat (nog) niet alle functionaliteit van SIMGRO
kan worden aangestuurd via AA (denk aan
randvoorwaarden grondwater, grondwaterafhankelijk
peilbeheer, ...)
• Meer biedt perspectief toekomst, wat willen de
waterschappen? Minder kan leiden tot onduidelijkheid, bij
twijfel bellen met Alterra!
In onwikkeling: Koppeling SIMGRO-SOBEK CF
•
•
•
•
Q(h) relaties afleiden met SOBEK-CF
Laterale instroming bepalen met SIMGRO
Schematisatie overnemen van SOBEK-CF
Online koppeling
Investeringen Alterra 2005
• Waterkwaliteit in AlterrAqua
• Modellenraamwerk waterbeheer
– SIMGRO / SWAP / FIW / Animo / Nuswa / ….
• Monitoring stroomgebieden
• Kennisontwikkeling:
–
–
–
–
Maaiveld als drainagemiddel
Cascade (retentie en processen oppervlaktewater)
Calibratie en validatie
Historisch waterbeheer
• Investeringen in software:
– Kwaliteitsborging
– Geoinformatie infrastructuur
– Interactieve tools
Opgestart: AlterrAqua voor ARC/GIS
Opdrachtgevers
• Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
• Provincie Utrecht
Doel
• Nu: Vervanging huidige applicatie
• Toekomst: Nieuwe functionaliteit
Planning
• 1e versie gereed: mei 2005
Voorstellen (Joost Heijkers)
• Scenariogenerator (bijlage)
• Accuracy Analysis tool (bijlage)
Samenvatting / afspraken
Borrel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards